LPC376/2006
ID intern unic:  320381
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 376
din  07.12.2006
cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 02.02.2007 în Monitorul Oficial Nr. 14-17     art Nr : 44
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - Legea nr.1545-XIII din 25 februarie 1998 privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.50-51, art.359), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Legea se completează cu două articole noi, care devin articolele 1 şi 2, cu următorul cuprins:
    "Art.1. - Prezenta lege constituie actul legislativ de bază care reglementează cazurile, modul şi condiţiile de răspundere patrimonială a statului pentru prejudiciul cauzat prin acţiunile ilicite comise în procesele penale şi administrative de organele de urmărire penală, de procuratură şi de instanţele judecătoreşti.
    Art.2. - (1) În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni:
    acţiuni ilicite - acţiuni sau inacţiuni ale organului împuternicit să examineze cazurile cu privire la contravenţiile administrative, ale organului de urmărire penală sau ale instanţei de judecată, care exclud vinovăţia acestora, al căror caracter ilegal se manifestă prin încălcarea principiului general, potrivit căruia nici o persoană nevinovată nu poate fi trasă la răspundere şi nu poate fi judecată, (erori) ori fapte ale persoanelor cu funcţie de răspundere din organul de urmărire penală sau din instanţa de judecată, manifestate prin încălcarea intenţionată a normelor procedurale şi materiale în timpul procedurii penale sau administrative (infracţiuni);
    cazuri excepţionale - cazuri cînd persoanei i-au fost încălcate grav şi abuziv drepturile şi libertăţile fundamentale garantate de Constituţie şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte ori cînd consecinţele acţiunilor ilicite comise sînt extrem de grave sau chiar iremediabile.
    (2) În sensul prezentei legi, o unitate convenţională echivalează cu 20 de lei moldoveneşti."
    2. Articolele 1-6 devin articolele 3-8 .
    3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
    "Art.3. - (1) În  conformitate cu prevederile prezentei  legi,  este reparabil   prejudiciul material şi moral cauzat persoanei fizice sau juridice în urma:
    a) reţinerii ilegale, aplicării ilegale a măsurilor preventive sub formă de arest, de declaraţie de a nu părăsi localitatea sau ţara, tragerii ilegale la răspundere  penală;
    b) condamnării ilegale, confiscării ilegale a averii, supunerii ilegale la muncă neremunerată în folosul comunităţii;
    c) efectuării  ilegale,  în  cazul urmăririi  penale  ori  judecării cauzei  penale, a percheziţiei, ridicării, punerii ilegale sub sechestru a  averii,  eliberării sau suspendării ilegale din lucru (funcţie), precum şi în urma altor acţiuni de procedură care limitează drepturile persoanelor fizice  sau juridice;
    d) supunerii ilegale la arest administrativ, reţinerii administrative ilegale sau aplicării ilegale a amenzii administrative de către instanţa de judecată;
    e) efectuării măsurilor operative de investigaţii cu încălcarea prevederilor legislaţiei;
    f) ridicării  ilegale a documentelor contabile, a altor documente, a banilor, a ştampilelor, precum şi în urma blocării conturilor bancare.
    (2) Prejudiciul cauzat se repară integral, indiferent  de culpa persoanelor cu funcţie de răspundere din organele de urmărire penală, din procuratură şi din instanţele judecătoreşti."
    4. La articolul 4:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) Prejudiciul cauzat prin acţiunile ilicite specificate în prezenta lege nu se repară de către stat în cazul împăcării bănuitului, învinuitului, inculpatului cu partea vătămată, precum şi în cazul în care persoana, în procesul urmăririi penale sau cercetării judecătoreşti, împiedică, prin autodenunţ, stabilirea adevărului."
    la alineatul (2), după cuvîntul "autocalomniei" se introduce cuvîntul " , autodenunţului";  
    la alineatul (3), după cuvîntul "autocalomniat" se introduce cuvîntul " , autodenunţat".  
    5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
    "Art.5. - (1) Cauzele cu privire la repararea prejudiciului material şi moral se examinează în conformitate cu normele de procedură civilă în vigoare.
    (2) Cererea de chemare în judecată privind repararea prejudiciului se depune în termen de 3 ani de la data apariţiei dreptului la repararea prejudiciului."
    6. Titlul capitolului II va fi:
"DREPTUL LA REPARAREA PREJUDICIULUI.
PREJUDICIUL PATRIMONIAL REPARABIL ŞI DETERMINAREA
CUANTUMULUI SUMELOR DE COMPENSARE A PREJUDICIULUI".
    7. La articolul 6:
    litera a) va avea următorul cuprins:
    "a) devenirii definitive şi irevocabile a sentinţei  de achitare;"
    litera d) se exclude;
    litera e) devine litera d) şi va avea următorul cuprins:
    "d) adoptării, de către judecătorul de instrucţie, în condiţiile art.313 alin.(5) din Codul de procedură penală, în privinţa persoanei achitate sau scoase de sub urmărire penală, a încheierii privind înfăptuirea, în timpul procesului penal, a măsurilor operative de investigaţii cu încălcarea prevederilor legislaţiei."
    8. La articolul 7:
    în partea introductivă, textul "art.1" se înlocuieşte cu textul "art.3", iar cuvîntul "repară" se înlocuieşte cu cuvîntul "compensează";
    litera g) se exclude;
    litera h) devine litera g), în care textul "organul de anchetă" se înlocuieşte cu textul "organul de urmărire penală".  
    9. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
    "Art.8. - (1) Cuantumul sumelor de compensare a prejudiciului, prevăzute la art.7 lit.a), se calculează pornindu-se de la cîştigul mediu lunar al persoanei fizice la  momentul cauzării prejudiciului, cu aplicarea coeficientului de  inflaţie.
    (2) Mărimea prejudiciului  cauzat  persoanei fizice care şi-a ispăşit pedeapsa prin muncă neremunerată în folosul comunităţii se calculează în mărime de pînă la 2 unităţi convenţionale pentru o oră de muncă prestată neîntemeiat în folosul comunităţii.
    (3) Pentru cuantificarea prejudiciului reparabil, cîştigul mediu lunar se calculează după cum urmează:
    a) persoanelor  angajate  prin  contract  de  munca  -  prin aplicarea modului de calculare a salariului mediu în conformitate cu legislaţia;
    b) persoanelor neangajate prin contract de muncă - prin împărţirea  la 12 a sumei venitului total pentru anul precedent;
    c) persoanelor care nu au lucrat din motive întemeiate - pornindu-se de la salariul mediu pe ţară în anul respectiv."
    10. Capitolul II se completează cu articolul 9, cu următorul cuprins:
    "Art.9. - Persoanei juridice i se repară prejudiciul patrimonial efectiv cauzat, precum şi beneficiul neobţinut (venitul ratat) în urma acţiunilor ilicite."
    11. Capitolul III va avea următorul cuprins:
"Capitolul III
DREPTUL LA REPARAREA PREJUDICIULUI MORAL.
MODUL DE DETERMINARE A MĂRIMII COMPENSAŢIEI BĂNEŞTI
PENTRU PREJUDICIULUI MORAL
    Art.10. - Dreptul persoanei fizice la repararea prejudiciului moral în mărimea şi în modul stabilite de prezenta lege apare în cazurile specificate la art.6.
    Art.11. - (1) Mărimea compensaţiei pentru repararea prejudiciului moral se stabileşte de instanţa de judecată în modul prevăzut de prezenta lege. Mărimea concretă a compensaţiei se determină luîndu-se în considerare:
    a) gravitatea infracţiunii de a cărei săvîrşire a fost învinuită persoana respectivă;
    b) caracterul şi gravitatea încălcărilor procesuale comise la urmărirea penală şi la examinarea cauzei penale în instanţa de judecată;
    c) rezonanţa pe care a avut-o în societate informaţia despre învinuirea persoanei;
    d) durata urmăririi penale, precum şi durata examinării cauzei penale în instanţa de judecată;
    e) natura dreptului personal lezat şi locul lui în sistemul de valori al persoanei;
    f) suferinţele fizice, caracterul şi gradul suferinţelor psihice;
    g) măsura în care compensaţia bănească poate atenua suferinţele fizice şi psihice cauzate;
    h) durata aflării nelegitime a persoanei în detenţie.
    (2) Instanţa de judecată va determina mărimea compensaţiei şi în baza criteriilor specificate la art.219 alin.(4) din Codul de procedură penală.
    (3) În toate cazurile, instanţa de judecată se va baza pe principiile compensării rezonabile şi echitabile a prejudiciului moral.
    Art.12. - (1) Procurorul care a condus sau a exercitat urmărirea penală ori procurorul ierarhic superior aduce scuze oficiale în numele statului persoanei care a fost supusă neîntemeiat urmăririi penale.
    (2) Scuzele oficiale ale procurorului se aduc în cazul:
    a) scoaterii integrale a persoanei de sub urmărire penală;
    b) încetării urmăririi penale în cazurile prevăzute la art.285 alin.(1) pct.2), 3), 5) şi alin.(2) din Codul de procedură penală;
    c) devenirii definitive şi irevocabile a sentinţei de achitare.
    (3) Procurorul prezintă scuzele oficiale, în formă scrisă, victimei acţiunilor ilicite sau rudelor apropiate ale acesteia. La solicitarea victimei, scuzele oficiale se difuzează prin aceleaşi mijloace de informare în masă prin care a fost difuzată informaţia despre învinuirea persoanei.
    (4) Scuzele oficiale sînt aduse în termen de 15 zile de la data apariţiei dreptului la repararea prejudiciului."
    12. Articolele 10-19 devin articolele 14-23.
    13. Articolul 14 va avea următorul cuprins:
    "Art.14. - (1) Repararea prejudiciului specificat la art.7 lit.a), c)-g) şi în capitolul III se efectuează din contul bugetului de stat, iar în cazul cînd prejudiciul a fost cauzat de organul de urmărire penală întreţinut din bugetul local - din contul acestui buget. Prejudiciul material şi moral cauzat prin aplicarea ilicită a amenzilor administrative de către alte organe decît instanţa de judecată se repară de către aceste organe.
    (2) Amenzile se restituie de la buget, din fondul în care acestea au fost virate sau de către organul care a beneficiat de aceste sume.
    (3) Pensia şi indemnizaţia prevăzute la art.7 lit.b) se compensează din bugetul asigurărilor sociale de stat prin intermediul organului teritorial de la locul de trai al persoanei fizice.  
    (4) Averea specificată la art.7 lit.c) se restituie de către organul la care se află această avere. Expedierea sau transportarea averii se efectuează din contul acestui organ.
    (5) În cazul imposibilităţii de a restitui în natură averea specificată la art.7 lit.c) din motiv că aceasta este vîndută, valoarea ei se achită de la bugetul de stat. Valoarea averii distruse, pierdute sau deteriorate se repară din contul organului care a distrus-o, a pierdut-o sau a deteriorat-o. Valoarea averii se evaluează conform preţurilor de piaţă la data la care se emite hotărîrea privind repararea prejudiciului."
    14. La articolul 17, textul "art.12 alin.(1)" se înlocuieşte cu textul "art.16 alin.(1)".
    15. Articolul 21 va avea următorul cuprins:
    "Art.21. - (1) Ministerul Finanţelor sau, după caz, autorităţile administraţiei publice locale, după repararea, din contul bugetului respectiv, a prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite comise de organele de urmărire penală, de procuratură sau de instanţele judecătoreşti, vor sesiza Procuratura Generală în vederea stabilirii faptului dacă pot fi calificate drept infracţiuni acţiunile sau inacţiunile persoanei (persoanelor) cu funcţie de răspundere sau ale altor persoane care au cauzat prejudiciul material şi moral.
    (2) În cazul în care în privinţa persoanei (persoanelor) cu funcţie de răspundere sau în privinţa altor persoane care prin acţiunile lor ilicite au cauzat prejudiciul a fost începută urmărirea penală, statul, în persoana Ministerului Finanţelor, sau autorităţile locale au dreptul să se constituie parte civilă în procesul penal."
    Art.II. - Articolul 51 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.104-110, art.447), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (8), cu următorul cuprins:
    "(8) În cazul pornirii neîntemeiate a unui proces penal în privinţa persoanei, precum şi în cazul pronunţării unei sentinţe de achitare, procurorul care a condus sau a exercitat urmărirea penală ori procurorul ierarhic superior aduce scuze oficiale persoanei respective."
    Art.III. - Legea nr.1545-XIII din 25 februarie 1998 privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti, cu toate modificările şi completările, se va republica în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                               Marian LUPU

     Nr.376-XVI. Chişinău, 7 decembrie 2006.