LPC423/2006
ID intern unic:  320382
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 423
din  22.12.2006
pentru modificarea şi completarea Legii nr.1100-XIV din 30 iunie 2000
cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice
Publicat : 02.02.2007 în Monitorul Oficial Nr. 14-17     art Nr : 46
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - Legea nr.1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.130-132, art.917), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1:
    noţiunea "depozit specializat" se completează în final cu cuvîntul "ambalate";
    noţiunea "timbru de acciză" se exclude;
    articolul se completează cu următoarele noţiuni:
    "sticlă returnabilă - recipient utilizat repetat la îmbutelierea producţiei alcoolice;
    Marcă comercială de stat - timbru ce reprezintă o imprimare pe hîrtie specială de dimensiuni stabilite, cu inscripţii şi semne distinctive, emis de stat, ce conţine informaţie despre producţia alcoolică. Se aplică pe producţia finită corespunzătoare tuturor standardelor de calitate şi destinată pentru export;
    Timbru de acciz. Marcă comercială de stat - timbru ce reprezintă o imprimare pe hîrtie specială de dimensiuni stabilite, cu inscripţii şi semne distinctive, emis de stat, ce conţine informaţie despre producţia alcoolică, şi utilizat în calitate de marcare a unor categorii de producţie alcoolică supusă accizelor. Se aplică pe producţia finită fabricată în Republica Moldova şi destinată comercializării pe piaţa internă, precum şi pe producţia alcoolică importată."
    2. Articolul 4:
    la litera a), cuvintele "şi cantităţilor" se exclud;
    la literele g) şi h), cuvintele "de măsură şi" se înlocuiesc cu cuvintele "de măsurat şi de".
    3.  Articolul 5 alineatul (2):
    la litera e),  după cuvîntul "alcoolice" se  introduce cuvîntul "ambalate";
    alineatul se completează cu literele f), g) şi h), cu următorul  cuprins:
    "f) fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice falsificate (contrafăcute);
    g) utilizarea sticlelor returnabile pentru îmbutelierea producţiei alcoolice;  
    h) circulaţia producţiei alcoolice ambalate nemarcate în modul stabilit cu "Marca comercială de stat" sau cu "Timbru de acciz. Marca comercială de stat"."
    4.  Articolul 6 se completează cu alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) La îmbutelierea băuturilor alcoolice tari, cu excepţia divinurilor, se utilizează numai sticle cu dopuri nereturnabile tip gualo."
    5.  Articolul 10 punctul 2) se completează în final cu litera g), cu următorul cuprins:
    "g) nu este marcată în modul stabilit."
    6. Articolul 13:
    alineatul (2):
    la litera a), cuvîntul "volumul" se înlocuieşte cu cuvîntul "sortimentul";
    literele b), c) şi d) se exclud;
    litera e) devine litera b);
    alineatul (3):
    la litera  b), cuvintele "mijloace de măsură şi" se înlocuiesc cu cuvintele "mijloace adecvate, legalizate, verificate metrologic, conform actelor legislative şi normative în vigoare din domeniul metrologic, de măsurat şi de";
    alineatul se completează cu litera c), cu următorul cuprins:
    "c) nu deţin capacităţi de producere a alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice corespunzătoare cerinţelor stabilite de organul central de specialitate în domeniu."
    7. Articolul 16 alineatul (3):
    litera a) se completează în final cu cuvintele " , inclusiv pentru persoane fizice";
    litera d) va avea următorul cuprins:
    "d) punerea în circulaţie a producţiei alcoolice nemarcate în modul stabilit cu "Marca comercială de stat" sau cu "Timbru de acciz. Marca comercială de stat" ori marcate cu "Marca comercială de stat" sau "Timbru de acciz. Marca comercială de stat" false, precum şi a producţiei alcoolice falsificate (contrafăcute), cu retragerea obligatorie a licenţei, fără drept de reînnoire, pe o perioadă de 3 ani;"
    alineatul se completează cu literele  k), l) şi m), cu următorul cuprins:
    "k) recepţionarea producţiei alcoolice nu de la depozitele specializate sau nu de la producător;
    l) nerespectarea evidenţei tehnologice în procesul de fabricare şi/sau de comercializare a alcoolului  etilic şi a producţiei alcoolice;
    m) nerespectarea evidenţei zilnice, computerizate, a circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice, în baza datelor mijloacelor, legalizate şi verificate în modul stabilit, de măsurat şi de control."
    8. Articolul 18:
    la alineatul (1), după cuvintele "utilaj tehnologic testat" se introduc cuvintele "ce corespunde cerinţelor stabilite de organul central de specialitate în domeniu";
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) Evidenţa cantităţii producţiei fabricate şi concentraţiei alcoolului se efectuează prin sistemul de măsurare, înregistrare şi control cu memorie fiscală, legalizat, verificat metrologic conform actelor normative în vigoare."
    9. Articolul 19:
    alineatul (4) se completează în final cu cuvintele " , cu excepţia producţiei vinicole în vrac, iar a alcoolului etilic - prin depozite-tip pentru păstrarea alcoolului etilic";
    articolul se completează cu alineatul (6), cu următorul cuprins:
    "(6) Stocarea şi livrarea producţiei alcoolice în vrac pe piaţa internă şi cea externă se efectuează în exclusivitate de către  producătorii de producţie alcoolică."
    10. Articolul 24:    
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) Alcoolul etilic şi producţia alcoolică importate trebuie să fie verificate în ceea ce priveşte corespunderea standardelor calităţii stabilite în Republica Moldova, să fie însoţite de certificatele de calitate şi de conformitate emise de ţările producătoare şi, în mod obligatoriu, verificate de Întreprinderea de Stat "Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice". Cerinţele faţă de calitatea alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice importate se stabilesc de organul central de specialitate în domeniu."
articolul se completează cu alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:
    "(5) La importul alcoolului etilic şi al producţiei alcoolice, al materialelor auxiliare utilizate pentru fabricarea producţiei alcoolice, testarea calităţii se efectuează de Întreprinderea de Stat "Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice".
    (6) Cerinţele faţă de calitatea alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice importate se stabilesc de organul central de specialitate în domeniu."
    11. Articolul 25:  
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) Comercializarea producţiei alcoolice de import ambalate destinate pentru consum se permite doar după marcarea acesteia cu "Timbru de acciz. Marca comercială de stat"."
    la alineatul (2), cuvintele "timbre de acciză" se înlocuiesc cu cuvintele "Timbru de acciz. Marca comercială de stat".
    12. Articolul 27:
    la alineatul (2), cuvintele "de la producător sau din depozitele specializate" se înlocuiesc cu cuvintele "de către producător";
    articolul se completează cu alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Reglementarea exportului în vrac al vinului materie primă şi al vinului de struguri se efectuează în baza unui regulament aprobat de Guvern."
    13. Articolul 28:
    la alineatul (1), după cuvîntul "alcoolică" se introduce cuvîntul "ambalată";
    articolul se completează cu alineatul (6), cu următorul cuprins:
    "(6) Alcoolul etilic se comercializează angro prin depozite-tip pentru păstrarea alcoolului etilic."
    Art.II. - Modificarea operată prin pct.4 al prezentei legi referitoare la articolul 6 alineatul (4) din Legea cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice intră în vigoare peste 6 luni de la publicarea prezentei legi.
    Art.III. - Licenţele pentru activitatea de comercializare angro a alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice, eliberate pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi, sînt valabile pînă la expirarea termenului acestora.
  
    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                     Marian LUPU

    Nr.423-XVI. Chişinău, 22 decembrie 2006.