LPC8/2007
ID intern unic:  321133
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 8
din  09.02.2007
cu privire la modificarea şi completarea articolului 31
din Legea viei şi vinului nr.57-XVI din 10 martie 2006
Publicat : 23.02.2007 în Monitorul Oficial Nr. 025     art Nr : 82     Promulgat : 19.02.2007
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Articolul 31 din Legea viei şi vinului nr.57-XVI din 10 martie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.75-78, art.314) se modifică şi se completează după cum urmează:
alineatul (13) va avea următorul cuprins:
"(13) Mijloacele fondului se utilizează pentru compensarea parţială a cheltuielilor suportate de persoanele fizice şi juridice la înfiinţarea plantaţiilor viticole, inclusiv a plantaţiilor altoi şi a plantaţiilor portaltoi, cu material săditor, autorizat, de soiuri înscrise în Registrul soiurilor de plante, precum şi pentru suportarea cheltuielilor legate de administrarea mărcilor proprietate de stat, verificarea şi monitorizarea plantaţiilor nou-înfiinţate. Compensarea parţială a cheltuielilor de înfiinţare a plantaţiilor viticole menţionate, cu excepţia plantaţiilor viticole  cu soiuri de struguri pentru masă, se efectuează numai în cazul în care ele se înfiinţează pe o suprafaţă compactă de cel puţin 5 ha ori sînt amplasate compact lîngă plantaţii similare înfiinţate anterior, alcătuind împreună cel puţin 5 ha. Compensarea parţială a cheltuielilor de înfiinţare a plantaţiilor  viticole cu soiuri de struguri pentru masă se efectuează, începînd cu anul 2007, pentru o suprafaţă compactă de cel puţin 1 ha ori pentru o suprafaţă amplasată compact lîngă plantaţii viticole înfiinţate anterior, alcătuind împreună cel puţin 1 ha."
după alineatul (13) se introduce alineatul (131) cu următorul cuprins:
"(131) În cazul în care mijloacele acumulate în fond sînt insuficiente pentru compensarea parţială a cheltuielilor suportate de persoanele fizice şi juridice la înfiinţarea plantaţiilor viticole, insuficienţa de mijloace se acoperă de la bugetul de stat."
PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI       Marian LUPU
Nr.8-XVI. Chişinău, 9 februarie 2007.