HGM251/2007
ID intern unic:  321803
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 251
din  02.03.2007
privind aprobarea  modificărilor şi completărilor ce se operează
 în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 16.03.2007 în Monitorul Oficial Nr. 36-38     art Nr : 271
    MODIFICAT
   
HG710 din 26.09.12, MO205-207/28.09.12 art.766
    HG253 din 20.04.12, MO85-87/04.05.12 art.295

    Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale  Guvernului (se anexează).
    2. Se stabileşte că cheltuielile, ocazionate de punerea în aplicare a  prezentei hotărîri, vor fi suportate din contul mijloacelor alocate pentru anul 2007 în bugetele respective, cu excepţia celor necesare pentru implementarea alineatului unu subpunctul 3 punctul 1 din anexa la prezenta hotărîre, care vor fi acoperite din contul mijloacelor disponibile ale ministerelor, bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor publice, iar în anii ulteriori - din contul mijloacelor prevăzute în acest scop în buget.

    PRIM-MINISTRU                                                              Vasile TARLEV
    Contrasemnează:
    Ministrul economiei şi comerţului                                       Igor Dodon
    Ministrul finanţelor                                                              Mihail Pop

    Nr. 251. Chişinău, 2 martie 2007.
Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 251
din 2 martie 2007
Modificările şi completările ce se operează
în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006 "Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare în baza Reţelei tarifare unice" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 66-69, art. 431) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în punctul 5 al hotărîrii cuvintele "1 ianuarie 2007" se substituie prin cuvintele "1 decembrie 2007";
    2) în Condiţiile unice de salarizare a personalului din unităţile bugetare în baza Reţelei tarifare unice:
    la pct.4 alineatele unu şi doi (în limba de stat), cuvîntul "postuniversitar" se substituie prin cuvîntul "preuniversitar";
    la pct.8, alineatul unu  va avea următorul cuprins:
    "Persoanele distinse cu titluri onorifice "...al poporului" şi "Maestru în artă" beneficiază de spor lunar la salariu în mărime de 200 lei, iar persoanele distinse cu titluri onorifice "... emerit", "Meşter faur" şi "Maestru al literaturii"- în mărime de 100 lei.";
    se introduce în final un punct nou, 16, cu următorul cuprins:
    "16. Pentru personalul unităţilor bugetare din toate domeniile de activitate din partea stîngă a Nistrului, din satul Varniţa, raionul Anenii Noi, şi din satele Copanca şi Hagimus, raionul Căuşeni, se stabileşte un spor lunar în mărime de pînă la 30 % din salariul de bază.";
    3) la anexa nr. 1:
    în tabelul nr. 1:
    la compartimentul I, litera e), după cuvîntul  "artistic", se completează  cu cuvintele " , inclusiv în şcolile de muzică, arte şi arte plastice";
    la compartimentul II, din litera d)  cuvintele " , inclusiv în şcolile de muzică" se exclud;
    la punctul 4 al Notelor, cuvintele "cu menţiune" se substituie prin cuvintele "cu media de 9,5 şi mai mult";
    în tabelul nr.2, punctul 3 al Notelor va avea următorul cuprins:
    "3. Salariile de funcţie pentru  directorii adjuncţi (şefii adjuncţi) în probleme de  gospodărie, de producere etc., precum şi pentru contabilii-şefi se stabilesc cu  o reducere de 30 la sută faţă de salariile de funcţie ale conducătorilor, iar pentru ajutorul directorului pentru gospodărie - cu o reducere de 50 la sută.";
    în Notele de la tabelul nr.5:
    la punctul 1 (în limba de stat), după cuvintele "speciale de educaţie", se pune virgulă";
    se introduce în final un punct nou, 5, cu următorul cuprins:
    "5. Centrul de formare  profesională a lucrătorilor medicali şi farmacişti cu studii medii de specialitate se raportează la categoria II.";
    în tabelul nr.6:
    la poziţia 1, după cuvintele "clasele 5-12", se introduce cuvîntul  " , colegii", după cuvintele "şcoli de meserii" cuvîntul " , colegii" se exclude;
    la poziţia 6, alineatul trei se exclude;
    4) la anexa nr. 2:
    Notele de la tabelul nr. 1 se completează în final cu un punct nou, 9, cu următorul cuprins:
    "9. Pentru corpul profesoral didactic, inclusiv cu funcţii de conducere al Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, se stabileşte un spor de 20 la sută din salariul de funcţie pentru caracterul individualizat al procesului de instruire a studenţilor";
    tabelul nr. 3 se completează în final cu o poziţie nouă, cu următorul cuprins:

"Dădacă în grupele de creşă în instituţii preşcolare; dădacă de noapte în instituţii preşcolare cu regim de zi şi de noapte; dădacă de noapte în instituţiile de învăţămînt de tip internat pentru copii orfani şi copii rămaşi fără îngrijirea părinţilor 4-5";

"Dădacă în grupele de creşă în instituţii
preşcolare; dădacă de noapte în instituţii
preşcolare cu regim de zi şi de noapte; dădacă
de noapte în instituţiile de învăţămînt de tip
internat pentru copii orfani şi copii rămaşi
fără îngrijirea părinţilor         4-5";
    5) la anexa nr. 3:
    la punctul 8, alineatul unu de la litera c) se completează în final cu cuvintele " , centrele psihosociale de reabilitare a victimelor violenţei în familie; casa specializată municipală pentru copii";
    în tabelul nr.5, poziţia a treia se completează în final cu cuvintele " , casa specializată municipală pentru copii";
    6) la anexa nr. 4:
    la punctul 5, alineatul unu, după cuvintele "Pentru personalul de", se completează cu cuvîntul "conducere," în continuare după text;
    alineatul doi al punctului 6 se completează cu cuvintele:
    "În anul 2007 sporul în cauză se va plăti din contul mijloacelor disponibile ale ministerelor, bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor publice,  iar în anii ulteriori - din contul mijloacelor prevăzute în acest scop în buget.";  
    punctul 7 va avea următorul cuprins:
    "7. În scopul stimulării muncii personalului din instituţiile de cultură şi artă, se planifică mijloace pentru formarea fondului de premiere şi acordare de  ajutor material, în mărimea unui fond lunar de salarizare pe an, calculat în raport cu salariile tarifare şi de funcţie, ţinînd cont de sporurile şi suplimentele stabilite în conformitate cu legislaţia în vigoare. În aceleaşi scopuri se utilizează şi cota economisită din fondul de salarizare, cu excepţia sumelor aferente funcţiilor vacante, pe o perioadă mai mare de 2 săptămîni.";
    la compartimentul II al tabelului nr.1, poziţiile unu şi trei vor avea următorul cuprins:

" Director artistic 21;22 20;21 19;20 17-19"
"Regizor (montare), coregraf (montare) scenograf, dirijor, regizor de sunete 17; 18 16; 17 15; 16 12-15";

    în tabelul nr.2:
    la poziţia a treia, cuvintele "şef sală de expoziţii" se exclud;
    poziţia a patra va avea următorul cuprins:
    "Şef filială, şef secţie, şef atelier de restaurare, şef sală de expoziţii, administrator-şef";
    la ultima poziţie, cuvintele "administrator-şef" se exclud;
    în Note:
    la punctul 4, cuvintele "ale personalului de conducere şi de profil din instituţiile raportate la categoria I de retribuire a muncii" se exclud;
    se introduce în final un punct nou, 6, cu următorul cuprins:
    "6. Salariile de funcţie ale personalului de conducere din instituţiile de cultură, precum şi ale şefilor de biblioteci, indiferent de subordonare, care nu au studii superioare se stabilesc cu o categorie de salarizare mai mică decît cele prevăzute în prezentul tabel";
    la tabelul nr.4 din punctul 4 al Notelor (în limba de stat), cuvintele "în învăţămîntul gimnazial" se exclud, iar cuvîntul "încadrare" se substituie prin cuvîntul "închiriere", iar în varianta în limba rusă, cuvintele "за  работу с библи-отечным фондом учебников" se substituie prin сuvintele "которые обслуживают схему аренды учебников";
    titlul tabelului nr.5 va avea următorul cuprins:
    "Raportarea teatrelor, circurilor, organizaţiilor concertistice, colectivelor muzicale şi coregrafice la categoriile de retribuire a muncii personalului de conducere";
    7) la anexa nr.5:
    punctul 8 va avea următorul cuprins:
    "8. În scopul stimulării muncii personalului din instituţiile de cultură fizică şi sport, se planifică mijloace pentru formarea fondului de premiere şi acordare de ajutor material, în mărimea unui fond lunar de salarizare pe an, calculat în raport cu salariile tarifare şi de funcţie, ţinînd cont de sporurile şi suplimentele stabilite în conformitate cu legislaţia în vigoare. În aceleaşi scopuri se utilizează şi cota economisită din fondul de salarizare, cu excepţia sumelor aferente funcţiilor vacante, pe o perioadă mai mare de 2 săptămîni.";
    în tabelul nr.2:
    după poziţia "Director-adjunct pentru munca didactică", se introduc două poziţii noi, cu următorul cuprins:

"Director adjunct (şef adjunct) în probleme de gospodărie sau pentru bazele sportive 16 15 14 13
Contabil - şef 17 16 15 14"

    Notele se completează în final  cu un punct nou,  7, cu următorul cuprins:
    "7. Categoriile de salarizare pentru conducătorii de edificii sportive cu întreţinere din contul mijloacelor bugetare se stabilesc în funcţie de numărul angajaţilor, după cum urmează:

numărul angajaţilor categoria de salarizare
pînă la 5de la 6 pînă la 10de la 11 pînă la 20peste 20 11121314-15

    Conducătorilor edificiilor sportive acoperite categoria de salarizare se majorează cu o treaptă.";
    8) la anexa nr.8, poziţia care începe cu cuvîntul "Arhivar" se completează în final cu cuvintele " , funcţionar de serviciu pe etaj (la hoteluri, kempinguri, pensiuni)";
    9) la anexa nr.9:
    punctul 1 din Note se completează în final cu următoarea propoziţie: "Diapazonul categoriilor tarifare pentru profesiile muncitorilor salarizaţi conform prezentei anexe se stabilesc potrivit Clasificatorului Ocupaţiilor din Republica Moldova (CRM 006-97)";
    10) la anexa nr.10, ultima propoziţie a punctului 5 din Note se exclude;
    11) anexa nr. 11 se completează în final cu şase poziţii noi, cu următorul cuprins:

"Bucătar 2-6
Bucătar  auxiliar 2-3
Costumer 2-6
Dădacă de noapte în instituţii preşcolare şi şcolile-internat pentru copii (elevi) cu deficienţe mintale sau fizice 5-6
Spălător veselă 1-2
Spălătoreasă lenjerie 1-2"

    12) prima poziţie din tabelul la anexa nr.12 va avea următorul cuprins:

"Contabil-şef 19 19; 20 18; 19";

    13) la anexa nr.14:
    în denumire şi la punctul 1, după cuvintele "(de serviciu)", se introduc cuvintele "ale ministerelor, organelor publice subordonate ministerelor, altor organe administrative centrale şi autorităţilor administraţiei publice locale";
    Notele la tabel se completează în final cu un punct nou, 4, cu următorul cuprins:
    "4. Direcţia administrativă a clădirilor Agenţiei Privatizare pe lîngă Ministerul Economiei şi Comerţului, care are în gestiune construcţii capitale şi auxiliare peste hotarele ţării,  se raportează la categoria I";
    14) la anexa nr.15, tabelul nr.2 se completează în final cu o Notă, cu următorul cuprins:
    "Notă. Funcţia "Paznic de clasa I" nu se instituie în instituţiile bugetare din domeniile specificate în anexele nr.1-5 la prezenta hotărîre.";
    15) la anexa nr.16, în punctul 1 al Notelor cuvintele "În anul 2006" se substituie prin cuvintele "Pînă la 1 decembrie 2007";
    16) la anexa nr.17, din titlul ultimei coloniţe cuvintele " , inclusiv directorii adjuncţi pe gospodărie şi contabilii-şefi" se exclud;
    17) la anexele nr. 17-19, cifrele " 01.01.2007" se substituie prin  cifrele " 01.12.2007".
    [Pct.2 abrogat prin HG710 din 26.09.12, MO205-207/28.09.12 art.766]
    3. Hotărîrea Guvernului nr.650 din 12 iunie 2006 "Privind salarizarea militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă angajaţi în serviciul organelor apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 91-94, art. 692), cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la punctul 9 alineatul trei, cuvintele "în anul 2006" se substituie prin cuvintele "în anii 2006 şi 2007";
    punctul 10 se exclude;
    la anexa nr.1 punctul 4 alineatul doi, la anexa nr.2 punctul 3 alineatul doi, la anexa nr.3 punctul 4 alineatul doi, la anexa  nr.4 punctul 2 alineatul patru, la anexa nr.5 punctul 4 alineatul doi şi la anexa nr.6 punctul 4 alineatul doi, cifra "2007" se substituie prin cifra "2008";
    la anexa nr.2:  
    tabelul nr.1 va avea următorul cuprins:
    "Tabelul nr.1
Salariile de funcţie pentru funcţiile corpului de ofiţeri al
aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne şi ale corpului
de conducere al aparatului central al departamentelor şi
direcţiilor subordonate
Funcţia Grila de salarii, lei
pentru corpul de ofiţeri  al aparatuluicentral al Ministerului pentru corpul de conducere al aparatului central al departamentelor şi direcţiilor subordonate
Director departament de pe lîngă minister - 2000-2750
Director direcţie generală 1850-2600 1850-2600
Şef direcţie 1700-2450 1700-2450
Şef secţie 1500-2250 1500-2250
Şef serviciu, birou 1400-2100 -
Specialist principal, inspector principal 1300-1950 -
Specialist superior, inspector superior 1200-1800 -
Specialist, inspector 1100-1650 -

    Notă: Conform prevederilor prezentului tabel, se stabilesc salariile de funcţie pentru corpul de conducere al aparatului central al următoarelor subdiviziuni subordonate Ministerului:
    Departamentul trupelor de carabinieri
    Departamentul situaţii excepţionale
    Departamentul serviciilor operative
    Direcţia misiuni speciale
    Direcţia generală poliţie ordine publică
    Direcţia generală urmărire penală
    Direcţia juridică
    Direcţia relaţii internaţionale şi integrare europeană
    Direcţia medicală
    Direcţia poliţie în transporturi";
    din tabelul nr.2, poziţia "Şef departament" se exclude.
    4. Hotărîrea Guvernului nr.755 din 3 iulie 2006 "Cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare specializate în servicii pentru agricultură, alte servicii neraportate la sfera socială şi a personalului Serviciului Hidrometeorologic de Stat" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 106-111, art. 812) se modifică după cum urmează:
    la punctul 9 alineatul trei, sintagma "1 ianuarie 2007" se substituie prin sintagma "1 decembrie 2007";
    la anexa nr.1, alineatul trei al punctului 4 va avea următorul cuprins:
    "Plata sporului pentru categoria de calificare se va efectua după finalizarea atestării  începînd cu 1 decembrie 2007";
    la anexa nr.7, în compartimentul II din tabel la rubrica "Categoria de salarizare" cifrele "7-8" se substituie  prin  cifrele "6-10";
    în anexa nr.8, sintagma "1 ianuarie 2007" se substituie prin sintagma  "1 decembrie 2007".
    5. La punctul 9 din Hotărîrea Guvernului nr.1000 din 28 august 2006 "Cu privire la condiţiile de salarizare a angajaţilor civili din organele apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 142-145, art. 1085), sintagma " 1 ianuarie 2007" se substituie prin sintagma "1 decembrie 2007".
    [Pct.6 abrogat prin HG253 din 20.04.12, MO85-87/04.05.12 art.295]
    7. În anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.1062 din 15 septembrie 2006 "Privind salarizarea personalului bazei auto a Parlamentului şi al unor întreprinderi de stat subordonate Guvernului" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 150-152, art. 1146),  cifrele " 1.01.2007" se substituie prin cifrele "1.12. 2007".
    8. În anexa nr.12 la Hotărîrea Guvernului nr.1108 din 25 septembrie 2006 "Privind salarizarea personalului unor instituţii finanţate de la buget" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 153-156, art. 1188), cifrele  "1.01.2007" se substituie prin cifrele "1.12. 2007".
    9. În anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.1258 din 1 noiembrie 2006 "Privind salarizarea personalului unor direcţii finanţate de la buget" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 174-177, art. 1351), cifrele  "1.01.2007" se substituie prin cifrele "1.12. 2007".