HGC358/2007
ID intern unic:  322626
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 358
din  03.04.2007
cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în
Hotărîrea Guvernului nr. 870 din 28 iulie 2004
Publicat : 06.04.2007 în Monitorul Oficial Nr. 047     art Nr : 377
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1.  Se aprobă modificările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 870 din 28 iulie 2004 "Despre aprobarea Normelor provizorii de cheltuieli în bani pentru elevii (studenţii) orfani şi cei aflaţi sub tutelă din şcolile profesionale şi de meserii, instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate şi superior universitar, şcolile de tip internat şi casele de copii" (se anexează).
2.  Prezenta hotărîre intră în vigoare cu începere de la 1 ianuarie 2007.
PRIM-MINISTRU           Vasile TARLEV
Contrasemnează:
Ministrul educaţiei şi tineretului         Victor Ţvircun
Ministrul sănătăţii             Ion Ababii
Ministrul finanţelor             Mihail Pop
Nr. 358. Chişinău, 3 aprilie 2007.
Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 358
din 3 aprilie 2007
Modificările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 870 din 28 iulie 2004
Hotărîrea Guvernului nr. 870 din 28 iulie 2004 "Despre aprobarea Normelor provizorii de cheltuieli în bani pentru elevii (studenţii) orfani şi cei aflaţi sub tutelă din şcolile profesionale şi de meserii, instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate şi superior universitar, şcolile de tip internat şi casele de copii" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 132-137, art. 1045) se modifică după cum urmează:
1.  În denumire şi în tot textul hotărîrii, cuvintele "superior universitar" se substituie prin cuvîntul "superior".
2.  Anexa la hotărîre va avea următorul cuprins:
"Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr. 870
din 28 iulie 2004
Normele provizorii de cheltuieli în bani pentru elevii (studenţii) orfani şi cei aflaţi sub tutelă din
şcolile profesionale şi de meserii, instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate şi superior,
şcolile de tip internat şi casele de copii 1

Nr. d/o Tipurile de cheltuieli Perioada pentru care se acordă Normele de cheltuieli pentru un elev (student), lei
orfan sub tutelă
1. Îmbrăcăminte, încălţăminte şi inventar moale la începutul anului de studii Pe un an 1000,0 -
2. Materiale didactice, inventar gospodăresc şi obiecte ale igienei  personale,  medicamente     la începutul anului de studii Pe un an 200,0 -
3. Ajutor material la sfîrsitul anului de studii Unică 500,0   500,0
4. Mijloace  pentru  achitarea  taxei  de obţinere  a buletinului de identitate Unică 130,0   130,0
5. Alimentaţie Pe o zi 19,02 11,02
6. Indemnizaţie la absolvirea instituţiei Unică 500,0   500,0
7. Indemnizaţie pentru cei care nu primesc burse de studii: învăţămînt mediu de specialitate învăţămînt   superior Pe o lună 104,03   140,03 104.03140,03
8. Indemnizaţie pentru închirierea locuinţei                       Pe o lună pînă la 3004 pînă la 3004

1.  Elevii orfani şi cei aflaţi sub tutelă din instituţiile de învăţămînt de tip internat, discipolii caselor de copii se asigură cu mijloace pentru achitarea taxei de obţinere a buletinului de identitate şi cu indemnizaţie unică la absolvirea instituţiei.
2.  Elevii, studenţii orfani din şcolile profesionale şi de meserii, din instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate şi superior se asigură cu mijloace financiare zilnice pentru alimentare în mărime de 19 lei (inclusiv pe perioada vacanţelor), iar elevii şi studenţii aflaţi sub tutelă - în mărime de 11 lei zilnic pe perioada anului de studii (cu excepţia vacanţei de vară). Elevii orfani şi cei aflaţi sub tutelă din cadrul şcolii de meserii pentru surzi şi hipoacuzici din municipiul Chişinău beneficiază de alimentaţie gratuită conform normelor stabilite prin prezenta hotărîre.
3.  Indemnizaţia lunară pentru cei care nu primesc burse de studii se acordă elevilor şi studenţilor orfani şi celor aflaţi sub tutelă din instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate şi superior, cu reuşita care nu intră în plafonul de acordare a burselor, stabilit de actele normative în vigoare.
4.  Indemnizaţia lunară pentru închirierea locuinţei se acordă elevilor şi studenţilor orfani şi celor aflaţi sub tutelă din instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate şi superior în cazul în care instituţia de învăţămînt respectivă nu dispune de cămin sau acesta nu funcţionează."