HGC361/2007
ID intern unic:  322628
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 361
din  03.04.2007
privind aprobarea  modificărilor şi completărilor ce
se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 13.04.2007 în Monitorul Oficial Nr. 51-53     art Nr : 385
    În conformitate cu prevederile Legii nr.69-XVI din 22 martie 2007 pentru modificarea Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale  Guvernului (se anexează).

    Prim-ministru                                                    Vasile  TARLEV
    Contrasemnează:
    Ministrul economiei şi comerţului                   Igor Dodon
    Ministrul finanţelor                                          Mihail Pop

    Nr. 361. Chişinău, 3 aprilie 2007.
Aprobate
prin  Hotărîrea Guvernului nr. 361
din  3 aprilie 2007
Modificările şi completările ce se operează
în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006 "Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare în baza Reţelei tarifare unice" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 66-69, art. 431), cu modificările  ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) la punctul 5 al hotărîrii, cuvintele "1 decembrie 2007" se substituie prin cuvintele "1 aprilie 2007";
    2) în ultimul alineat al punctului 6 din Condiţiile unice de salarizare a personalului din unităţile bugetare în baza Reţelei tarifare unice, cuvintele "pe anul 2006  nu se va plăti" se substituie prin cuvintele "se va plăti începînd cu 1 iulie 2007";
    3) anexa nr.1:
    tabelul nr.1 compartimentul I:
    denumirea compartimentului va avea următorul cuprins:
    "I. Categoriile de salarizare ale Reţelei tarifare unice pentru cadrele didactice din instituţiile de învăţămînt preuniversitar şi centrele de formare profesională a lucrătorilor medicali şi farmacişti cu studii medii de specialitate";
    după litera f) se introduc cinci litere noi, cu următorul cuprins:
    "g) în  învăţămîntul preşcolar - pentru metodişti, educatori, conducători muzicali, logopezi şi defectologi;
    h) în casele de copii - pentru  educatori, logopezi, psihologi, defectologi şi conducători muzicali;
    i) în grupele şi punctele logopedice - pentru  educatori, psihopedagogi şi logopezi;
    î) în unităţile extraşcolare, inclusiv în şcolile de muzică - pentru metodişti, psihologi, profesori (conducători de cercuri), educatori, acompaniatori, dirijori, maeştri de cor, maeştri de balet, organizatori culturali, regizori, repetitori, conducători artistici şi maiştri- instructori;
    j) în cămine, internate şi instituţii de asistenţă socială - pentru pedagogi-sociali.";
    compartimentul II se exclude;
    compartimentul III devine compartimentul II;
    punctul 1 din Note se completează în final cu următoarea propoziţie: "Începînd cu 1 septembrie 2007, indicele de prioritate intersectorială pentru cadrele didactice din învăţămîntul preşcolar, extraşcolar şi alte forme de învăţămînt preuniversitar se stabileşte în cuantum de 1,20.";
    4) la anexa nr.16 în punctul 1 din Note, cuvintele "1 decembrie 2007" se substituie prin cuvintele "1 aprilie 2007";
    5) în anexele nr.17-19, cifrele  "01.12.2007"  se  substituie prin cifrele "01.04.2007";
    6) la anexa nr.17, cifrele din coloniţele doi şi trei  vor avea următorul cuprins:

       "de la 01.04.2007       de la 01.09 2007
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
550 600
572 624
594 648
616 672
638 696
660 720
687 750
741 792
815 840
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x"

    2. Hotărîrea Guvernului nr.755 din 3 iulie 2006 "Cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare specializate în servicii pentru agricultură, alte servicii neraportate la sfera socială şi a personalului Serviciului Hidrometeorologic de Stat" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 106-111, art. 812), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 9, în alineatul trei cuvintele "cu 1 decembrie 2007" se substituie prin cuvintele "cu 1 aprilie 2007";
    2) în anexa nr.8, cuvintele  "1 decembrie 2007" se substituie prin cuvintele "1 aprilie 2007".
    3. La punctul 10 al Hotărîrii Guvernului nr.1000 din 28 august 2006 "Cu privire la condiţiile de salarizare a angajaţilor civili din organele apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 142-145, art. 1085), cu modificările ulterioare, cuvintele
    "1 decembrie 2007" se substituie prin cuvintele "1 aprilie 2007".
    4. În anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.1062 din 15 septembrie 2006 "Privind salarizarea personalului bazei auto a Parlamentului şi al unor întreprinderi de stat subordonate Guvernului" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 150-152, art. 1146), cifrele " 1.12.2007" se substituie prin  cifrele "1.04. 2007".
    5. În anexa nr.12 la Hotărîrea Guvernului nr.1108 din 25 septembrie 2006 "Privind salarizarea personalului unor instituţii finanţate de la buget" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 153-156, art. 1188), cu modificările ulterioare, cifrele "1.12.2007" se substituie prin cifrele "1.04.2007".
    6. În anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.1258 din 1 noiembrie 2006 "Privind salarizarea personalului unor direcţii finanţate de la buget" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 174-177, art. 1351), cu modificările ulterioare, cifrele "1.12.2007" se substituie prin cifrele "1.04.2007".
    7. În anexa nr.5 la Hotărîrea Guvernului nr.47 din 12 ianuarie 2007 "Cu privire la salarizarea angajaţilor organizaţiilor de drept public din sfera ştiinţei şi inovării finanţate de la buget" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 10-13, art. 62), cifrele "1.12.2007" se substituie prin cifrele "1.04. 2007".
    8. În anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 122 din  7 februarie 2007 "Privind salarizarea personalului din domeniul expertizei judiciare, constatărilor tehnico-ştiinţifice şi medico-legale" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.21-24, art.138),  cifrele "1.12.2007" se substituie prin cifrele "1.04.2007".