LPC62/2007
ID intern unic:  322828
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 62
din  16.03.2007
pentru completarea Legii nr.156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat
Publicat : 13.04.2007 în Monitorul Oficial Nr. 051     art Nr : 241     Promulgat : 05.04.2007
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Legea nr.156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.111-113, art.683), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
1. La articolul 46, după alineatul (2) se introduce alineatul (21), cu următorul cuprins:
"(21) Asiguratul care a activat cel puţin 4 ani în calitate de Preşedinte, vicepreşedinte sau deputat salarizat al Adunării Populare a Găgăuziei, a atins vîrsta de pensionare specificată la art.41 alin.(1) şi a realizat stagiul de cotizare prevăzut la art.42 alin.(1) beneficiază de pensie calculată în cuantum de 75 la sută din suma tuturor plăţilor lunare ale persoanei în exerciţiu în funcţia respectivă."
2. La articolul 47, după litera c) se introduce litera c1), cu următorul cuprins:
"c1) de activitate în calitate de Preşedinte, vicepreşedinte sau deputat salarizat al Adunării Populare a Găgăuziei;"
PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI      Marian LUPU
Nr.62-XVI. Chişinău, 16 martie 2007.