LPC73/2007
ID intern unic:  323275
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 73
din  22.03.2007
pentru completarea articolului 7 din Legea nr.440-XV din 27 iulie 2001
cu privire la zonele economice libere
Publicat : 20.04.2007 în Monitorul Oficial Nr. 054     art Nr : 258     Promulgat : 10.04.2007
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Articolul 7 din Legea nr.440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.108-109, art.834), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (12), cu următorul cuprins:  
"(12) La încetarea activităţii zonei (subzonei) libere, precum şi în cazul revocării statutului de rezident pînă la încetarea activităţii zonei (subzonei) libere, rezidentul sau fostul rezident plasează mărfurile, introduse anterior sub regimul vamal de zonă liberă, sub alt regim vamal în conformitate cu legislaţia în vigoare. Stocurile de mărfuri aflate în depozitare se plasează la valoarea lor iniţială, iar mărfurile utilizate (activele materiale pe termen lung) - la valoarea lor reziduală."
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI      Marian LUPU
Nr.73-XVI. Chişinău, 22 martie 2007.