HGC428/2007
ID intern unic:  323366
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 428
din  18.04.2007
cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în
Hotărîrea Guvernului nr. 426 din 26 aprilie 2004
Publicat : 27.04.2007 în Monitorul Oficial Nr. 057     art Nr : 457
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă modificările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 426 din 26 aprilie 2004 "Privind aprobarea Modului de calculare a salariului mediu" (se anexează).
PRIM-MINISTRU             Vasile TARLEV
Contrasemnează:
Ministrul economiei şi comerţului           Igor Dodon
Ministrul finanţelor               Mihail Pop
Nr. 428. Chişinău, 18 aprilie 2007.
Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 428
din 18 aprilie 2007
Modificările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 426 din 26 aprilie 2004
Modul de calculare a salariului mediu, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 426 din 26 aprilie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 73-76, art. 570), se modifică după cum urmează:
la punctul 5:
alineatul doi va avea următorul cuprins:
"pentru lucrătorii din unităţile agricole şi pentru lucrătorii al căror timp de lucru nu se supune evidenţei (lucrătorii la domiciliu), recepţionerii de producţie agricolă, de materii prime secundare şi de alt gen încadraţi în state, vînzătorii comerţului ambulant, agenţii întreprinderilor foto, alte categorii similare de lucrători), pentru cadrele didactice din învăţămîntul preuniversitar, pentru angajaţii salarizaţi în acord în cazurile în care sînt retribuiţi o singură dată la momentul finalizării lucrărilor pentru toată perioada de executare a lor, precum şi pentru salariaţii unităţilor, inclusiv pentru personalul medical şi farmaceutic, care pe parcursul anului, au funcţionat în regimul zilei sau săptămînii de muncă incomplete cu o durată diferită - ultimele 12 luni calendaristice precedente evenimentului de care depinde plata respectivă (de la data de 1 pînă la data de 1). Angajaţilor care au lucrat la întreprinderea respectivă mai puţin de un an salariul mediu se calculează pentru lunile calendaristice efectiv lucrate. În lipsa datelor operative pentru ultima lună, la determinarea sumei plăţilor salariaţilor în acord se va lua în calcul salariul mediu pe 12 luni premergătoare evenimentului, fără ultima lună, care se înlocuieşte cu luna nemijlocit premergătoare perioadei de 12 luni;";
în ultimul alineat cuvintele "ultimele 3 luni calendaristice de lucru" se substituie cu cuvintele "3 luni calendaristice de lucru premergătoare evenimentului de care depinde plata respectivă (de la data de 1 pînă la data de 1)";
la punctul 8 alineatul unu, cuvintele "indemnizaţiile pentru incapacitatea temporară de muncă, pentru maternitate" se exclud.