OMS531/2006
ID intern unic:  323465
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
ORDIN Nr. 531
din  25.12.2006
cu privire la aprobarea Listei documentelor suplimentare
 necesare pentru eliberarea autorizaţiei de activitate
şi import/export al substanţelor narcotice,
psihotrope şi/sau precursorilor  
Publicat : 27.04.2007 în Monitorul Oficial Nr. 57-59     art Nr : 230     Data intrarii in vigoare : 27.04.2007
    În temeiul prevederilor alin. (2), lit. a), art. 7, 21, 40, 41 ale Legii Republicii Moldova nr. 382-XIV din 06.05.1999 "Cu privire la circulaţia substanţelor narcotice, psihotrope şi a precursorilor" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 73-77 din 15.07.1999), şi în scopul realizării pct. 5 al Hotărîrii Guvernului nr. 1030 din 3 octombrie 2005 "Cu privire la Registrul actelor oficiale de reglementare a activităţii de întreprinzător" şi a Deciziei protocolare nr. 5 din 23 martie 2006 "Privind implementarea reformei reglementării de stat a activităţii de întreprinzător în anul 2005",
ORDON:
    1. A aproba Lista documentelor suplimentare necesare pentru eliberarea autorizaţiilor de activitate şi import/export al substanţelor narcotice, psihotrope şi/sau precursorilor (se anexează).
    2. Examinarea documentelor necesare pentru eliberarea autorizaţiilor de activitate şi import/export al substanţelor narcotice, psihotrope şi/sau precursorilor se pune în sarcina Comitetului Permanent de Control asupra Drogurilor din cadrul Ministerului Sănătăţii (dl Tudor Vasiliev).
    3. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL SĂNĂTĂŢII                                              Ion ABABII

    Nr. 531. Chişinău, 25 decembrie 2006.

    APROBAT                                         COORDONAT
    Ministerul Sănătăţii                                Ministerul Economiei şi Comerţului
    Ordin nr. 531 din 25.12.2006                nr. de înregistrare 05/2-36 din 05.01.2007
    Ion Ababii                                             Igor Dodon
LISTA
documentelor suplimentare necesare pentru
eliberarea autorizaţiei de activitate şi import/export al
substanţelor narcotice, psihotrope şi/sau precursorilor
    1. Pentru obţinerea autorizaţiei de activitate pentru utilizarea obiectelor şi încăperilor pentru prepararea, fabricarea, vînzarea cu ridicata şi amănuntul, păstrarea, distribuirea şi folosirea plantelor, substanţelor şi preparatelor narcotice, psihotrope şi precursorilor acestora etc., solicitantul depune la Comitetul Permanent de Control asupra Drogurilor o cerere care primordial va include denumirea organizaţiei, adresa juridică, numărul contului bancar şi rechizitele băncii cu următoarele documente anexate:
    a) copiile documentelor de fondare şi înregistrare a întreprinderii;
    b) copia ordinului de angajare a persoanei responsabile de activitate cu substanţe narcotice, psihotrope şi/sau precursorilor;
    c) copiile diplomelor şi certificatelor de conferire a categoriei de calificare profesională pentru tipul de activitate autorizat;
    d) aviz consultativ al instituţiei medicale narcologice ce confirmă sănătatea lucrătorilor, care în baza obligaţiunilor de serviciu au acces la substanţe narcotice şi psihotrope, şi precursori şi nu suferă de narcomanie, toxicomanie, alcoolism cronic sau neexistenţa persoanelor neapte pentru unele tipuri de activităţi, legate cu surse de pericol sporit.
    Documentele prezentate în copie vor fi însoţite de originale, care vor fi returnate.
    2. Pentru primirea autorizaţiei de import/export a substanţelor narcotice şi psihotrope, şi a precursorilor, agentul economic depune o cerere la Comitetul Permanent de Control asupra Drogurilor din cadrul Ministerului Sănătăţii, indicînd scopul importului/exportului, denumirea şi adresa juridică ale importatorului şi exportatorului, denumirea internaţională a substanţelor narcotice şi psihotrope, sau denumirea cu care e pusă în circulaţie substanţa narcotică sau psihotropă indicată, denumirea precursorului, forma medicală a substanţei narcotice, psihotrope, cantitatea substanţei narcotice şi psihotrope, sau a precursorilor lor în partida concretă, termenul importului/exportului, cu următoarele documente anexate la ea:
    copia contractului cu privire la marfa transportată, demersul instituţiei respective, ce confirmă autenticitatea importului/exportului de substanţe narcotice şi psihotrope;
    angajamentul în scris al solicitantului de prezentare la Comitet a dării de seamă cu privire la importul/exportul substanţelor narcotice şi psihotrope şi precursorilor acestora.