HGO432/2007
ID intern unic:  323597
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 432
din  20.04.2007
pentru aprobarea  Standardelor minime de calitate privind îngrijirea,
educarea şi socializarea copiilor din instituţiile de tip rezidenţial
Publicat : 04.05.2007 în Monitorul Oficial Nr. 060     art Nr : 468
În scopul executării prevederilor Strategiei naţionale privind protecţia copilului şi familiei, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 727 din 16 iunie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.126-131, art.774),  şi Planului Naţional de acţiuni "Educaţie pentru toţi" pe anii 2004-2008, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 527 din 21 mai 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.83-87, art.65), Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă  Standardele minime de calitate privind îngrijirea, educarea şi socializarea copiilor din instituţiile de tip rezidenţial, conform anexei.
2. Standardele minime de calitate privind îngrijirea, educarea şi socializarea copiilor din instituţiile  de tip rezidenţial se aplică de către  toate instituţiile de acest tip, în limita alocaţiilor aprobate anual în bugetele autorităţilor publice centrale şi locale respective, precum şi a mijloacelor  provenite din donaţii, granturi, alte surse, conform actelor normative în vigoare.
3. Implementarea Standardelor minime de calitate privind îngrijirea, educarea şi socializarea copiilor din instituţiile de tip rezidenţial se efectuează de direcţia raională/municipală, tineret şi sport, care exercită monitorizarea şi evaluarea  instituţiei, în coordonare cu secţia/direcţia de asistenţă socială şi protecţie a familiei.
4. Controlul asupra implementării Standardelor minime de calitate privind îngrijirea, educarea şi socializarea copiilor din instituţiile de tip rezidenţial se pune în sarcina Ministerului Educaţiei şi Tineretului.
Prim-ministru              Vasile TARLEV
Contrasemnează:
Ministrul educaţiei şi tineretului          Victor Ţvircun          
Ministrul finanţelor              Mihail Pop    
Ministrul protecţiei sociale, familiei şi copilului      Galina Balmoş
Nr. 432. Chişinău, 20 aprilie 2007.
Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr.432
din  20 aprilie 2007
Standardele minime
de calitate privind îngrijirea, educarea şi socializarea
copiilor din instituţiile de tip rezidenţial
Capitolul I
Organizarea instituţiei de tip rezidenţial
Secţiunea 1
Dispoziţii generale
1. Instituţia de tip rezidenţial (denumită în continuare instituţia) are ca obiectiv principal de activitate protecţia în regim rezidenţial, pe o durată determinată, a copilului aflat în dificultate.
2. Instituţia oferă copilului aflat în dificultate servicii de îngrijire, educaţie, recuperare, (re)integrare, asistenţă medicală şi socială; asigură acestuia condiţii optime de dezvoltare armonioasă; sprijină relaţiile dintre copil şi familia sa.
3. Instituţia îşi desfăşoară activitatea în baza Regulamentului-cadru, elaborat de Ministerul Educaţiei şi Tineretului şi aprobat în modul stabilit de Guvern.
4. Instituţia elaborează un regulament al instituţiei de tip rezidenţial, în care sînt stipulate obiectivele instituţiei, activităţile desfăşurate, modalităţile de intervenţie, condiţiile oferite copiilor şi categoriile de beneficiari, accesibil personalului instituţiei, părinţilor/ reprezentanţilor legali ai copilului, precum şi copiilor beneficiari ai protecţiei de tip rezidenţial.
5. Copiii sînt informaţi şi sprijiniţi pentru a înţelege de ce sînt beneficiari ai instituţiei, care este rolul acesteia, ce servicii li se oferă, cine sînt colegii lor.
6. Interesele copilului se află în centrul tuturor principiilor şi obiectivelor de activitate a instituţiei.
Secţiunea a 2-a
Principii de organizare - Standardul 1
7. Activităţile oferite şi promovate în cadrul instituţiei reflectă prevederile Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului, Constituţiei Republicii Moldova, Legii privind drepturile copilului, altor acte normative în domeniu.
8. Principiile de îngrijire solicită schimbări în activitatea personalului, în abordarea problematicii copilului în dificultate şi în mentalitatea celor implicaţi direct sau indirect în (re)integrarea copilului în societate.
9. Principiile de organizare prevăd:
recunoaşterea, respectarea şi promovarea drepturilor fiecărui copil;
dezvoltarea copilului în condiţii cît mai apropiate de modelul familial;
oferirea serviciilor centrate pe copil;
elaborarea şi implementarea unui plan individual de îngrijire  bazat pe evaluarea situaţiei specifice şi a necesităţilor fiecărui copil (anexa nr.3);
asigurarea caracterului temporar al protecţiei copilului în instituţiile de tip internat;
(re)integrarea în familia biologică, extinsă, alte forme de protecţie de tip familial, comunitate etc. drept scop final al plasamentului;
asigurarea caracterului deschis către societate a activităţilor desfăşurate în instituţie.
10. Situaţia fiecărui copil este examinată de o echipă pluridisciplinară.
11. Părinţii/reprezentanţii legali ai copilului sînt responsabilizaţi cu privire la îndatoririle pe care le au faţă de copilul instituţionalizat, prin încheierea unui acord între aceştia şi instituţie, numit contractul cu familia (anexa nr.4).
12. Organizarea spaţiului şi oferirea serviciilor se realizează ţinînd cont de necesităţile specifice ale copilului.
13. Activităţile oferite copilului se fac în beneficiul şi cu antrenarea lui directă.
14. Copiii fraţi/surori sînt plasaţi împreună, cu excepţia cazurilor în care unul dintre ei are antecedente de comportament abuzator.
15. Dezvoltarea copilului în instituţie este asigurată în condiţii cît mai apropiate de mediul familial.
16. Copilul aflat în instituţie este tratat fără discriminare, indiferent de naţionalitate, sex, limbă, religie, apartenenţă etnică şi socială, rasă, culoare, opinie politică, avere, infirmitate, naştere sau situaţia sa ori a părintelui/tutorelui său etc.
17. Plasamentul copilului în instituţie are un caracter temporar; planul individual de îngrijire al fiecărui copil prevede soluţii pentru (re)integrarea lui familială în termen cît mai scurt.
Secţiunea a 3-a
Beneficiarii instituţiei de tip rezidenţial - Standardul 2
18. Beneficiarii instituţiei sînt copiii aflaţi într-o situaţie de dificultate, fără altă posibilitate de a fi îngrijiţi  într-un mediu familial.
19. Beneficiază de îngrijire rezidenţială următoarele categorii de copii aflaţi în dificultate:
copiii orfani;
copiii rămaşi fără îngrijirea părinţilor;
copiii care provin din familii cu mulţi copii şi cărora le lipsesc condiţiile de întreţinere şi educaţie;
copiii care provin din familii monoparentale şi cărora le lipsesc condiţiile de întreţinere şi educaţie;
copiii care provin din familii în care părinţii nu lucrează şi cărora le lipsesc condiţiile de întreţinere şi educaţie;
copiii care provin din familii cu mediu needucogen;
copiii cu boli cronice;
copiii cu disabilităţi.
Secţiunea a 4-a
Organizarea instituţiei de tip rezidenţial - Standardul 3
20. Instituţia oferă o imagine clară cu privire la beneficiari, numărul, vîrsta acestora, necesităţile specifice de îngrijire, educaţie, sănătate, recuperare, particularităţile familiilor din care provin.
21. Instituţia are o capacitate maximă de 250 de locuri.
22. Instituţia primeşte copii cu vîrste între 3 şi 18 ani.
23. Serviciile se organizează pentru una sau mai multe categorii de vîrstă, în funcţie de specificul activităţii instituţiei.
24. Organizarea serviciilor de educaţie pe grupe de vîrstă în instituţie se face într-o manieră flexibilă, adaptată la situaţia fiecărui copil, ţinînd cont de:
vîrsta copilului;
posibilităţile sale de dezvoltare;
nevoile afective şi de educaţie;
nivelul de şcolarizare;
nevoile de formare profesională;
posibilităţile de evoluţie autonomă;
posibilităţile de integrare a fiecărui copil în diversele domenii ale vieţii.
25. Perioada de şedere a copilului în instituţie nu depăşeşte 12 luni calendaristice, timp în care coordonatorul de caz, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, va găsi soluţia definitivă, de tip familial.
26. Decizia privind extinderea plasamentului pentru o perioadă mai mare de 12 luni este luată de către autoritatea tutelară de la locul de trai al copilului.
27. Trecerea indispensabilă a unui copil dintr-o instituţie în alta este pregătită şi efectuată în aşa fel încît să permită o continuitate în viaţa personală a copilului şi să prevină, pe cît posibil, dificultăţile generate de schimbarea mediului de viaţă.
Secţiunea a 5-a
Plasamentul copiilor în instituţia de tip rezidenţial - Standardul 4
28. Copiii beneficiază de îngrijire de tip rezidenţial numai după ce s-au depus toate eforturile şi după ce s-au epuizat toate alternativele de tip familial. Plasamentul instituţional reprezintă ultima opţiune de protecţie a copilului.
29. Plasarea copilului în instituţie are un caracter temporar şi include:
întocmirea/completarea dosarului copilului;
evaluarea complexă a situaţiei copilului;
stabilirea planului individual de plasament.
30. Copilul plasat în instituţie beneficiază de o evaluare complexă a situaţiei sale socio-psiho-medico-educaţionale, realizată de echipa multidisciplinară formată din reprezentanţi ai autorităţii tutelare, secţiei/direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei din raza teritorială în care locuieşte copilul. În funcţie de problemele copilului, pot fi implicaţi şi specialiştii din alte domenii (sănătate, drept etc.).
31. Evaluarea complexă a copilului este realizată de echipa pluridisciplinară (creată de administraţia instituţiei), formată din:
inspectorul pentru protecţia drepturilor copilului;
asistent social;
psiholog, pedagog/educator;
medic;
asistentă medicală;
psihopedagog.
32. Intervenţia specialiştilor este coordonată de managerul de caz, desemnat de echipa pluridisciplinară (de obicei asistentul social sau educatorul).
33. Specialiştii instituţiei colaborează cu alţi specialişti/instituţii care cunosc situaţia copilului şi care au referit cazul instituţiei.
34. Rezultatele evaluării stau la baza elaborării planului individual de plasament al copilului (anexa nr.3).
35. Aspectul psihosocial prevede consilierea psihologică a familiei şi a copilului pentru a înţelege motivele care au determinat instituţionalizarea.
36. Sesiunile de consiliere identifică necesităţile de dezvoltare emoţională şi comportamentală, aspectele legate de identitatea copilului, relaţiile familiale şi sociale.
37. La momentul plasării copilului în instituţie se completează o anchetă socială a familiei (anexa nr.1), care reflectă starea de fapt a acesteia.
38. Responsabili de aspectul psihosocial sînt: inspectorul pentru protecţia drepturilor copilului, asistentul social, psihologul.
39. Aspectul medical presupune o investigaţie medicală care va releva starea sănătăţii copilului la momentul intrării în instituţie.
40. Responsabili de aspectul medical sînt: medicul/asistenta medicală, psihopedagogul.
41. Aspectul educaţional prevede evaluarea nivelului achiziţiilor copilului în plan educaţional, pentru a fi încadrat într-o clasă corespunzătoare pregătirii sale.
42. Responsabili de aspectul educaţional sînt: educatorul, profesorul.
43. Datele despre situaţia copilului sînt structurate în dosarul copilului.
44. Dosarul copilului cuprinde:
actul de identitate al copilului (certificatul de naştere);
certificatul de la locul de trai;
fişa medicală şi certificatul care confirmă starea sănătăţii la momentul plasamentului;
actele ce confirmă nivelul de instruire a copilului / situaţia şcolară;
evaluarea iniţială complexă;
ancheta socială (anexa nr.1);
raportul de vizită în familie (anexa nr.2);
planul individual de plasament (anexa nr.3);
reevaluările efectuate la fiecare 6 luni de plasament;
contractul cu familia (anexa nr.4);
copiile buletinelor de identitate ale părinţilor/tutorilor copilului;
evidenţa vizitelor efectuate de către familie/prieteni.
45. Dosarele copiilor sînt depozitate la loc sigur, într-un spaţiu închis.
46. Admiterea copilului în instituţie se face în baza dosarului acestuia, care va fi completat ulterior cu alte informaţii relevante.
47. Responsabil de dosarul copilului este directorul instituţiei.
48. Informaţiile din dosarul copilului sînt confidenţiale.
49. Copiii sînt sprijiniţi în momentul intrării în instituţie, sînt prezentaţi celorlalţi copii, li se arată instituţia şi împrejurimile.
50. Copiilor li se explică clar, pe înţelesul lor, de ce sînt plasaţi în instituţie, specificul acesteia, facilităţile, ce aşteptări are personalul de la ei etc.
51. Fiecare copil are o persoană de referinţă din rîndul personalului instituţiei, care acţionează pentru respectarea drepturilor copilului şi care dezvoltă o relaţie de încredere cu copilul.
52. Copiii pot aduce în instituţie obiecte personale: jucării, reviste, cărţi, haine etc., oferindu-li-se spaţiu pentru păstrarea acestora.
53. La intrarea în instituţie copiii beneficiază de asistenţă medicală primară.
54. Copiii plasaţi beneficiază de reevaluări periodice a situaţiei lor, realizată de o  echipă pluridisciplinară o dată la 6 luni.
55. Reevaluarea periodică are scopul de a urmări evoluţia copilului şi a familiei, eficienţa activităţilor planificate.
56. Copilul este implicat activ în procesul de evaluare
şi i se aduc la cunoştinţă rezultatele evaluării, într-un limbaj accesibil, potrivit gradului lui de înţelegere.
57. Opiniile copilului sînt luate în considerare în procesul de evaluare.
58. Concluziile reevaluării sînt înregistrate în dosarul copilului şi consemnate în planul individual de plasament.
59. Planul individual de plasament cuprinde:
obiectivele plasamentului;
domeniile de intervenţie: dezvoltarea copilului, starea de sănătate, educaţia copilului, menţinerea legăturii cu familia naturală etc.;
activităţile specifice şi rolul/responsabilităţile fiecărui specialist în realizarea planului, perioada.
60. Pentru fiecare domeniu de intervenţie este indicată perioada de realizare a activităţilor planificate, specialistul responsabil.
61. Reintegrarea copilului este realizată de asistentul social al instituţiei împreună cu specialiştii autorităţii tutelare locale.
Secţiunea a 6-a
Deschiderea instituţiei de tip rezidenţial
către comunitate - Standardul 5
62. Activităţile desfăşurate în instituţie au un caracter deschis către societate.
63. Instituţia este un serviciu integrat în comunitate prin modul de organizare şi prin relaţiile pe care le promovează.
64. Instituţia iniţiază acţiuni intitulate "Ziua Uşilor Deschise", derulate de cel puţin două ori pe an, care oferă posibilitate membrilor comunităţii, persoanelor interesate să viziteze instituţia, să cunoască copiii şi tipurile de servicii care le sînt oferite.
65. Instituţia încurajează participarea copiilor la evenimentele din comunitate: sărbătoarea Crăciunului, colindatul, sărbătoarea Paştelui, oficierea slujbelor religioase, ziua internaţională a copilului etc.
66. Instituţia organizează spectacole, evenimente speciale la care sînt invitaţi membrii comunităţii.
67. Instituţia încurajează participarea copiilor la programele educaţionale din comunitate, precum şi accesarea serviciilor medicale specializate existente la nivelul comunităţii.
Capitolul II
Asigurarea calităţii protecţiei copilului
în instituţiile de tip rezidenţial
Secţiunea 1
Condiţiile de locuit asigurate copilului în instituţiile de tip rezidenţial - Standardul 6
68. Instituţiile asigură copilului un mediu de viaţă sigur şi sănătos, care contribuie la dezvoltarea fizică, psihică şi emoţională a acestuia.
69. Dormitoarele, în funcţie de sex, sînt amplasate în blocuri sau pe etaje diferite.
70. Dormitoarele sînt separate pe sexe începînd cu vîrsta de 6 ani şi găzduiesc un număr maxim de 5 copii.
71. Dormitoarele oferă condiţii confortabile de locuit, sînt calde, curate şi mobilate corespunzător.
72. Fiecare copil are dreptul la un pat propriu şi la un spaţiu personal care se poate încuia (dulap, sertar etc.), dispune de cel puţin un dulap şi o noptieră, în care îşi poate păstra bunurile personale.
73. Copiilor fraţi li se oferă dormitor comun, iar începînd cu vîrsta de 6 ani sînt separaţi pe sexe.
74. Copiii pot personaliza spaţiul în dormitoare.
75. Copiii au acces nelimitat în dormitoarele lor.
76. Spaţiul de joacă este diferit de cel unde se efectuează temele şcolare.
77. Prizele, geamurile şi balcoanele sînt protejate, pentru prevenirea accidentelor.
78. Se asigură un program de igienizare zilnic/săptămînal/lunar, iar lenjeria de pat este schimbată o dată la două săptămîni şi ori de cîte ori este nevoie.
79. În fiecare dormitor există o debara pentru păstrarea lenjeriei curate.
Secţiunea a 2-a
Spaţiile igienico-sanitare - Standardul 7
80. Spaţiile igienico-sanitare sînt curate şi permit respectarea intimităţii copilului care le utilizează.
81. Existenţa grupurilor sanitare este obligatorie, iar copiii au acces nelimitat la acestea.
82. Grupurile sanitare pentru copii sînt divizate pe sexe, indiferent de vîrsta acestora.
83. Instituţia este asigurată cu apă rece/caldă curgătoare permanent.
84. Copiii sînt asiguraţi cu articole igienice: săpun, şampon, pastă de dinţi, periuţe, hîrtie şi pachete igienice. Periuţa de dinţi se schimbă o dată la 6 luni.
85. Igiena personală a copiilor este organizată zilnic.
86. La nivel de instituţie funcţionează o spălătorie-călcătorie.
87. Substanţele de igienizare (detergenţii) nu sînt lăsate la îndemîna copiilor.
88. Este obligatorie existenţa grupurilor sanitare separate pentru personal.
89. Activităţile de curăţenie şi dezinfectare se efectuează zilnic/ săptămînal/ lunar.
90. Fiecare copil din instituţie este asigurat cu două prosoape personale (unul pentru faţă şi mîini, iar unul pentru picioare).  
91. Lenjeria de corp şi prosoapele copiilor sînt marcate. Acestea sînt schimbate o dată pe săptămînă sau ori de cîte ori este nevoie.
Secţiunea a 3-a
Spaţiul destinat preparării şi servirii mesei - Standardul 8
92. Copiilor li se asigură o hrană echilibrată, variată şi suficient cantitativă, care să corespundă necesităţilor şi preferinţelor acestora.
93. Copiii care au probleme de sănătate sînt alimentaţi conform recomandărilor medicale.
94. Hrana asigură necesarul zilnic de calorii, stabilit conform necesităţilor fiziologice de creştere a copiilor.
95. Hrana se serveşte la intervale potrivite şi flexibile de timp, asigurîndu-se cel puţin trei mese şi două gustări pe zi.
96. Încăperea pentru servirea mesei este curată şi mobilată corespunzător, alimentele sînt servite într-un mod estetic.
97. Copiii care refuză hrana în mod sistematic sau prezintă alte probleme vor fi consultaţi de un specialist.
98. Se asigură posibilităţi de organizare a meselor festive cu prilejul unor sărbători (aniversări ale copiilor, sărbători religioase, revelionul etc.).
99. Sub nici o formă copiii nu vor fi privaţi de hrană sau excluşi de la servirea mesei, drept urmare a aplicării unei pedepse.
100. Spaţiul pentru servirea mesei este asigurat cu condiţii pentru spălarea mîinilor.  
Secţiunea a 4-a
Camera de vizită - Standardul 9
101. În cadrul instituţiei există un spaţiu special amenajat (o cameră), pentru facilitarea întîlnirilor dintre părinţi şi copil.
102. În instituţie este respectat dreptul copilului şi al familiei la intimitate, discuţiile avînd loc fără prezenţa altor persoane. Excepţie de la această regulă fac situaţiile de abuz, maltratare a copilului din partea părintelui, cînd este necesară prezenţa unui specialist pe toată durata întîlnirii.
103. Se respectă un program al vizitelor la copil, atît pentru membrii familiei, cît şi pentru prieteni.
Secţiunea a 5-a
Spaţiile amenajate pentru petrecerea timpului liber
şi pentru organizarea activităţilor - Standardul 10
104. Activităţile de petrecere a timpului liber sînt organizate atît în interiorul instituţiei, cît şi în exteriorul acesteia.
105. Instituţia dispune de spaţii (cameră de joacă) pentru fiecare grup de copii, destinat petrecerii timpului liber şi desfăşurării activităţilor de socializare.
106. Spaţiile sînt dotate corespunzător vîrstei copiilor.
107. Materialele educative şi jucăriile corespund, în ceea ce priveşte numărul, calitatea şi diversitatea, necesitaţilor de recreare şi de învăţare ale copiilor.
108. Copiii au acces nelimitat la un minim de material educativ (jucării, cărţi, televizor, calculator, internet), pentru a-şi dezvolta interesul cognitiv şi independenţa în activităţile de învăţare.
109. Instituţia dispune de spaţii amenajate (terenuri de joacă), pentru activităţi de petrecere a timpului liber în afara spaţiului rezidenţial.
110. Spaţiile din curtea instituţiei sînt amenajate corespunzător pentru activităţile de joacă ale copiilor.
Secţiunea a 6-a
Îngrijirea copilului - Standardul 11
111. Copiii din instituţii trăiesc într-un mediu sănătos, iar necesităţile lor specifice sînt cunoscute şi asigurate în cadrul unor servicii sociale, medicale şi educaţionale corespunzătoare.
Îngrijirea sănătăţii - Standardul 12
112. Fiecare instituţie are un punct medical care include:
o cameră unde sînt păstrate cartelele medicale ale copiilor, medicamentele şi instrumentele necesare în caz de urgenţă, vaccinurile;
un izolator pentru oferirea serviciilor medicale în caz de îmbolnăviri sau de suspiciune a unor boli contagioase pînă la internarea copilului în instituţia medico-sanitară respectivă, şi pentru plasarea copilului la intrare în instituţie în vederea supravegherii, observării, examinării.
113. Instituţia derulează programe educative (individuale şi colective) pentru dezvoltarea deprinderilor de igienă, de alimentaţie corectă, de păstrare a ordinii şi curăţeniei.
114. Instituţia derulează programe de promovare a modului sănătos de viată, programe de educaţie sexuală şi contraceptivă, programe de educaţie împotriva fumatului şi a consumului de băuturi alcoolice şi de droguri, de prevenire a bolilor sexual transmisibile.
115. Instituţia are propriul program de promovare a sănătăţii copiilor, coordonat cu organul statal de resort, care prevede:
programul de vaccinări şi de efectuare a controalelor/analizelor medicale;
procedurile privind efectuarea tratamentelor;
alimentaţia şi dieta;
programul de activităţi şi odihnă;
igiena personală;
efectele fumatului, alcoolului şi utilizarea substanţelor periculoase;
problematica HIV - SIDA etc.
116. Fiecare copil are propria cartelă medicală, unde sînt consemnate toate evenimentele cu caracter medical - vaccinări, medicaţie, intervenţii chirurgicale, stări de rău etc.
117. Copiii beneficiază de control oftalmologic şi stomatologic anual. În funcţie de necesitate, se confecţionează ochelari, se efectuează tratament stomatologic etc.
118. Copilul beneficiază de controale medicale la intrarea în instituţia rezidenţială, la intervale de timp bine stabilite (în funcţie de vîrsta şi starea de sănătate generală), anual, la nevoie, în situaţii de urgenţă, la ieşirea din rezidenţă.
119. Copiii din instituţie sînt asistaţi permanent de medicul pediatru/asistenta medicală din instituţie, concomitent fiind în evidenţa medicului de familie sau a specialiştilor de profil. În acest scop, instituţia încheie acorduri de colaborare cu serviciile publice de sănătate.
120. Pentru sănătatea copiilor, se respectă un program zilnic de activităţi în aer liber.
121. Personalul este instruit pentru a recunoaşte eventualele semne de îmbolnăvire a copiilor şi a lua de urgenţă măsurile ce se impun.
122. Programele de educaţie a sănătăţii sînt diferenţiate: pe grupe de vîrstă, potrivit gradului de înţelegere a copiilor, cu participarea membrilor echipei pluridisciplinare: asistentă medicală, asistent social, pedagog, psiholog etc.
123. Discuţiile individuale se desfăşoară într-un climat de sinceritate, confidenţialitate şi încredere reciprocă.
124. În incinta instituţiei se interzice fumatul, consumul de băuturi alcoolice.
125. Personalul este obligat să ofere copilului un exemplu personal de stil de viaţă sănătos şi de comportament adecvat în colectivitate.
Îmbrăcămintea copilului - Standardul 13
126. Fiecare copil are haine şi încălţăminte proprii, adecvate vîrstei şi sezonului, corespunzător necesităţilor de vîrstă şi preferinţelor lui.
127. Copiii sînt încurajaţi să îşi exprime preferinţele vestimentare şi să participe la alegerea, cumpărarea acestora.
128. Fiecare copil are propriul spaţiu de păstrare a îmbrăcămintei şi încălţămintei.
129. Se interzice orice fel de practică care favorizează "uniformizarea" copiilor: îmbrăcarea cu haine identice, tunsori identice pentru fete şi băieţi etc.
130. Se stimulează exprimarea feminităţii pentru fete şi a masculinităţii pentru băieţi prin stilul vestimentar, comportament diferenţiat pe sexe etc.
Secţiunea a 7-a
Educaţia copilului - Standardul 14
131. Copiii din instituţii au oportunităţi şi acces egale la actul educaţional, ca mijloc de pregătire pentru viaţa de adult.
132. Toţi copiii, indiferent de etnie, naţionalitate, rasă, situaţie materială, au şanse egale de a participa la o  formă de învătămînt.
133. Accesul la educaţie înseamnă respectarea particularităţilor psihosociale ale fiecărui copil.
134. Cadrele didactice, psihologii, asistenţii sociali contribuie la crearea unui climat care încurajează participarea copilului la activităţile şcolare: urmăresc frecvenţa copilului la şcoală, îl ajută la pregătirea temelor pentru acasă, fac demersuri pentru o pregătire suplimentară pentru examene, îi stimulează aptitudinile etc.
135. Copiii sînt stimulaţi să înveţe şi să înţeleagă rolul educaţiei în viaţa lor.
136. Procesul educaţional al copiilor din instituţii asigură egalitatea genurilor în accesul la educaţie, educă fetele şi băieţii în spirit de parteneriat şi respect reciproc în acumularea cunoştinţelor şi deprinderilor pentru viaţa în familie şi societate.
Secţiunea a 8-a
Socializarea copilului - Standardul 15
137. Copiii sînt încurajaţi să-şi exprime propriile preocupări şi interese, care să contribuie la dezvoltarea abilităţilor de relaţionare şi însuşire a normelor de comunicare interpersonală.
138. Activităţile de petrecere a timpului liber sînt planificate împreună cu copilul.
139. Activităţile de petrecere a timpului liber sînt orientate, în special, în afara spaţiului rezidenţial, pentru o mai bună integrare a copilului în comunitate.
140. Activităţile de socializare au şi o componentă educaţională, astfel ca toţi copiii să înveţe rolurile sociale şi importanţa instituţiilor din comunitate.
141. Activităţile de socializare permit îmbunătăţirea comunicării şi relaţionării. Se încurajează primirea oaspeţilor din comunitate, a copiilor din familiile care trăiesc în comunitatea respectivă.
142. Sînt încurajate vizitele copilului din instituţie la prietenii care locuiesc în comunitate - cu ocazia zilelor de naştere, a sărbătorilor etc.
143. Copiii cunosc şi pot accesa serviciile din comunitate: poştă, magazine, transport, primărie etc.
144. Pentru copiii mai mari (14-18 ani), activităţile sînt orientate spre găsirea unor forme de continuare a studiilor, învăţarea unor meserii, menţinerea legăturii cu agenţiile de ocupare a forţei de muncă, cunoaşterea ofertei locurilor de muncă, a calificărilor existente pe piaţa muncii etc.
145. Copiii mai mari (14-18 ani) participă la toate demersurile/activităţile care privesc viitorul lor profesional.
146. Copiii sînt implicaţi în activităţi de menaj, de pregătire  şi servire a meselor, de organizare a sărbătorilor şi activităţilor de divertisment etc.
147. În orientarea şcolară şi profesională se iau în considerare opiniile copilului, educatorului, psihologului, profesorilor, asistentului social.
148. Prin activităţile de socializare se urmăreşte formarea conştiinţei civice a viitorului cetăţean.
  Secţiunea a 9-a
Informarea şi documentarea copilului,
dreptul la opinie - Standardul 16
149. Copii sînt sprijiniţi să-şi exercite dreptul la exprimarea liberă a opiniei în orice situaţie.
150. Instituţia afişează la loc vizibil o listă cu toate drepturile copilului, aşa cum sînt ele stipulate în Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului, precum şi cu obligaţiunile lor.
151. Personalul centrului cunoaşte Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului şi popularizează în rîndul copiilor şi familiilor conţinutul acesteia.
152. Serviciile de îngrijire sînt organizate respectînd principiile Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului.
153. În fiecare instituţie există o cutie poştală, unde copiii pot depune propunerile şi sugestiile cu privire la calitatea îngrijirii din cadrul instituţiei şi îmbunătăţirea calităţii vieţii lor.
154. Copiii sînt informaţi cu privire la dreptul pe care îl au de a face reclamaţii, fără a se teme de consecinţe.
155. Directorul instituţiei are obligaţia de a verifica zilnic cutia poştală şi de a răspunde problemelor sesizate de copii, informîndu-i în cel mai scurt timp.
Secţiunea a 10-a
(Re)integrarea socială şi familială a copilului - Standardul 17
156. Toate activităţile desfăşurate în instituţie au în vedere caracterul temporar al plasării copilului şi primordialitatea revenirii în mediul familial şi în comunitatea din care acesta face parte.
157. Planul individual de îngrijire specifică tipurile de intervenţie asupra copilului şi are ca finalitate (re)integrarea copilului în mediul familial.
158. Planului individual de plasament stabileşte obiectivul final al plasării:
reintegrarea în familia naturală;
reintegrarea în familia extinsă;
integrarea în familia adoptivă;
pregătirea pentru viaţa independentă.
159. Pentru atingerea obiectivului final se asigură:
menţinerea relaţiilor cu familia prin vizite, corespondenţă, întoarceri temporare în familie cu ocazia sărbătorilor, a sfîrşitului de săptămînă etc.;
consolidarea rolului familiei prin activităţi de consiliere, acompaniere şi informare;
ajutor la plata cheltuielilor de transport pentru familiile cu probleme financiare deosebite.
160. Asistentul social lucrează în egală măsură cu copilul şi cu familia, în vederea reîntregirii unităţii familiale.
161. Familiile care îşi vizitează copiii în instituţie beneficiază de servicii de consiliere psihologică, emoţională, îndrumare, orientare către diferite servicii, informare cu privire la drepturile de care dispun, din partea specialiştilor centrului: asistent social, psiholog, medic/asistentă medicală, educator etc.
162. Fiecare vizită a familiei este consemnată într-un registru de vizite.
163. Personalul instituţiei, prin atitudinea afişată, respectă şi stimulează relaţia copilului cu familia naturală/familia lărgită/potenţiala familie adoptivă.
164. Părinţii sînt informaţi periodic cu privire la situaţia şi evoluţia copilului lor în instituţie. Informarea părinţilor se realizează:
direct: cu ocazia vizitării copilului în instituţie sau prin deplasarea asistentului social în familie;
indirect: prin corespondenţă, telefon.
165. În situaţia reintegrărilor în familie, cînd părinţii nu pot veni să-şi ia copiii din instituţie, asistentul social este cel care îi va acompania pe aceştia pînă la destinaţie.
166. Copilul reintegrat în familie beneficiază, alături de familie, de consiliere şi servicii de suport din partea asistentului social/psihologului.
167. În perioada postintegrare în familia naturală sau extinsă, situaţia copilului în familie şi societate este monitorizată periodic (primele 6 luni - lunar, pînă la un an trimestrial).
Integrarea copilului într-o familie adoptivă - Standardul 18
168. Pentru situaţiile în care reintegrarea copilului în familia naturală sau în cea extinsă nu a reuşit, adopţia copilului trebuie luată în considerare, ca o măsură de protecţie, prin crearea unui nou climat familial pentru copilul aflat în dificultate.
169. Pe parcursul etapei de adopţie, potenţialii părinţi adoptivi vizitează copilul aflat în instituţie, sub supravegherea asistentului social al instituţiei.
170. Personalul instituţiei are o atitudine binevoitoare faţă de potenţialii părinţi adoptivi şi le oferă acestora informaţii cu privire la copil: preferinţele acestuia, date despre personalitatea copilului, precum şi orice alte informaţii care să-i ajute pe părinţi să cunoască mai bine copilul.
171. Întîlnirea dintre copil şi potenţialii părinţi adoptivi este un proces gradual care parcurge trei etape obligatorii:
primele întîlniri au loc pe teritoriul familiar copilului, în incinta instituţiei, pentru a asigura protecţia copilului şi a se simţi confortabil în mediul lui de viaţă;
următoarele întîlniri pot avea loc în afara instituţiei, pe un teren neutru: parc, cofetărie, teatru de copii etc.
ultima etapă a întîlnirilor se realizează la domiciliul familiei adoptive, pentru a oferi copilului posibilitatea să-şi cunoască viitorul cămin.
172. Educatorul, asistentul social, psihologul instituţiei pregătesc copilul pentru adopţie. Ei îi explică copilului schimbările ce vor surveni în viaţa lui, ajutîndu-l să înţeleagă schimbarea ca pe o etapă pozitivă în viaţa sa.
173. După încheierea adopţiei, părinţii adoptivi beneficiază din partea echipei de specialişti servicii postadopţie.
Dobîndirea abilităţilor de viaţă - Standardul 19
174. Copiii care părăsesc instituţia ca urmare a împlinirii vîrstei de 16-18 ani sînt pregătiţi, din punctul de vedere al deprinderilor, pentru viaţa independentă.
175. Copiii au deprinderi şi abilităţi în sfera orientării şcolare, în domeniul îngrijirii medicale şi igienei corporale, găsirii unui loc de muncă, pregătirii pentru susţinerea unui interviu, managementului banilor, managementului sentimentelor; au cunoştinţe despre gospodărire, rolul instituţiilor comunitare, petrecerea timpului liber etc.
176. Echipa pluridisciplinară are un rol esenţial şi este responsabilă pentru formarea deprinderilor de viaţă ale copiilor din instituţie, acest tip de pregătire începînd încă din momentul intrării copilului în instituţie.
Secţiunea a 11-a
Resursele umane din cadrul instituţiei rezidenţiale
Managementul instituţiei - Standardul 20
177. Instituţia are drept obiectiv prioritar asigurarea calităţii serviciilor oferite. Managementul are în centrul preocupărilor sale satisfacerea necesităţilor beneficiarilor în raport cu rezultatele, serviciile, produsele oferite de către instituţie.
178. Instituţia funcţionează într-un cadru legal, certificat de documente oficiale.
179. Instituţia are o organigramă de personal, care corespunde necesităţilor beneficiarilor, aprobată de organul ierarhic superior.
180. Organizarea instituţiei cuprinde reprezentarea grafică a structurii sale organizatorice: compartimentele, nivelurile ierarhice, relaţiile organizatorice.
181. Specialiştii echipei pluridisciplinare au pregătirea necesară, cunoştinţele şi competenţele profesionale pentru lucrul cu copiii.
182. Fiecare specialist are o fişă a postului, în care sînt menţionate atribuţiile şi responsabilităţile, aria de competenţă şi intervenţie în lucrul cu copiii, elemente de confidenţialitate ale cazurilor, precum şi calificarea necesară pentru a ocupa postul respectiv.
183. Instituţia are proceduri clare de evidenţă şi control al activităţilor.
184. Instituţia are proceduri clare de transmitere a informaţiilor atît în interiorul, cît şi în afara instituţiei - către alţi specialişti, autorităţi publice, ONG-uri etc.
185. Instituţia are proceduri clare financiare de efectuare şi decontare a cheltuielilor.
186. Instituţia are proceduri bine stabilite privind evaluarea şi monitorizarea activităţii desfăşurate în instituţia rezidenţială.
187. Instituţia are politici clare cu privire la formarea continuă a personalului, care contribuie la dezvoltarea competenţelor individuale profesionale.
188. Instituţia are politici clare de selectare, evaluare, atestare şi sprijinire a personalului.
189. Instituţia are proceduri clare privind situaţiile care necesită înlocuirea în regim de urgenţă a unui specialist (în caz de îmbolnăvire, concediere etc.).
190. Pentru situaţiile de urgenţă este întocmită o listă cu numerele de telefon şi cu numele persoanelor de contact: pentru cazuri de accident, incendiu, inundaţie, cazuri de dispariţie a copiilor etc. Lista este afişată la loc vizibil atît pentru personal, cît şi pentru copii.
191. Săptămînal se desfăşoară şedinţe pentru discutarea aspectelor ce ţin de protecţia copilului în instituţie.
Managementul informaţiei despre copil - Standardul 21
192. Instituţia este responsabilă de înregistrarea şi arhivarea documentelor despre copil. Instituţia acordă timpul şi atenţia cuvenită redactării şi arhivării documentelor. Acestea constituie atît mărturii ale dezvoltării copilului (evaluări complexe, anchete sociale, planuri individuale de plasament etc.), cît şi informaţii despre activităţile care
s-au desfăşurat în instituţie.
193. Dosarul copilului este confidenţial. Informaţiile despre copil nu sînt oferite decît cu acordul părinţilor/reprezentanţilor legale. Fiecare difuzare de informaţii despre copil (în presă, la televiziune) trebuie însoţită de acordul scris al acestora. Acordul scris se inserează în dosarul copilului.
194. Nu se difuzează informaţii din dosarul copilului în situaţii care implică folosirea lor în instanţă (divorţul părinţilor, tutelă/curatelă, adopţie etc.), decît la solicitarea scrisă a instanţei judecătoreşti.
195. Responsabilitatea înregistrării documentelor în dosarul copilului, precum şi arhivarea acestuia revine asistentului social şi este menţionată în fişa sa de post.
196. Dosarele copiilor se arhivează pe termen nelimitat. Aceasta implică existenţa unor spaţii adecvate de arhivare şi a unui sistem coerent de înregistrare a documentelor în instituţie.
Echipa pluridisciplinară - Standardul 22
197. Instituţia are specialişti care sînt calificaţi să lucreze în domeniul îngrijirii rezidenţiale, pentru asigurarea unei intervenţii de calitate, în spiritul respectării drepturilor copilului.
198. Instituţia are o  echipă pluridisciplinară compusă din asistent social, psiholog, educator, pedagog, asistentă medicală, medic, psihopedagog.
199. Toate activităţile promovează principiul muncii în echipă ca mod de intervenţie, pentru asigurarea protecţiei copilului.
200. Intervenţia de calitate a profesioniştilor în domeniul psihosocial este asigurată de respectarea următoarelor proporţii: la un număr de 100 copii - 1,5 asistenţi sociali şi 1 psiholog.
201. Toţi specialiştii instituţiei au o pregătire iniţială de bază în ceea ce priveşte specificul muncii cu copilul aflat în instituţia de tip rezidenţial. Pregătirea cuprinde obligatoriu modulele:
Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului;
specificul dezvoltării şi îngrijirii copiilor cu probleme de dezvoltare, de sănătate, sociale etc.;
metode şi tehnici de lucru cu copiii aflaţi în situaţii de dificultate;
managementul instituţiei.
202. Toţi specialiştii instituţiei beneficiază de un program de pregătire continuă, prin participarea la seminare, conferinţe, sesiuni de pregătire, grupuri de lucru etc.
203. Este interzis specialiştilor să utilizeze bătaia sau orice altă formă agresivă ca metodă de disciplinare a copilului.
204. Specialiştii care au cunoştinţă sau asistă la maltratarea unui copil sînt obligaţi să raporteze managerului instituţiei şi să intervină imediat pentru încetarea agresiunii produse asupra copilului.
205. Cauza, durata, locul, contextul unde se manifestă situaţia de violentă/agresivitate vor fi înregistrate; de asemenea se notează şi măsurile luate pentru a reduce riscul reapariţiei acestora.
206. Toate cazurile de abuz sau de neglijare constatate în instituţie se analizează în regim de urgenţă. Responsabil de aceste situaţii este directorul instituţiei.
207. Deciziile sînt luate în cel mai scurt timp şi sînt în conformitate cu gravitatea şi frecvenţa faptelor, luîndu-se toate măsurile de precauţie necesare împiedicării repetării lor.
208. Toate informaţiile sînt înregistrate într-un raport al şedinţei.
Evaluarea personalului - Standardul 23
209. Instituţia beneficiază de personal competent, cu experienţă profesională şi calităţi morale necesare în munca cu copiii, în vederea asigurării protecţiei şi siguranţei copiilor, pentru a răspunde cel mai bine interesului superior al acestora.
210. Personalul este evaluat atît la angajarea în cadrul instituţiei, cît şi ulterior pe parcursul activităţii.
211. Evaluarea continuă a personalului se realizează anual şi trebuie să conţină calificative cel puţin satisfăcătoare la activitatea prestată pentru a permite specialiştilor să-şi păstreze postul.
212. Evaluarea se face sub aspectele cantitativ şi calitativ referitoare la munca prestată: numărul de copii în îngrijire, numărul de copii (re)integraţi, numărul de copii aflaţi în familii adoptive, rezultatele şcolare, numărul şedinţelor de consiliere oferite copilului/familiei, performanţele copilului în sfera comunicării, relaţionării, însuşirea unor norme de conduită pentru copii,  numărul de planuri individuale de plasament dezvoltate, periodicitatea revizuirii planurilor, numărul de vizite efectuate în familiile copiilor rezidenţi etc.
213. Instituţia are elaborată o fişă de evaluare a personalului.
214. Personalul participă la sesiuni de pregătire/seminare/conferinţe/ grupuri de lucru/sesiuni de comunicări ştiinţifice cel puţin o dată pe an.
Anexa nr.1
la Standardele minime de calitate privind
îngrijirea, educarea şi socializarea  copiilor
din instituţiile  de tip rezidenţial
ANCHETĂ  SOCIALĂ
(model)
Efectuată de ________________________________________
Data             ___________/___________/______________
1. Date de identificare
Copilul
Numele.....................................................................................................................................  
Prenumele.................................................................................................................................  
Data naşterii..............................................................................................................................  
Locul naşterii.............................................................................................................................  
Domiciliul..................................................................................................................................  
Certificatul de naştere................................................................................................................  
Naţionalitatea............................................................................................................................  
Mama
Numele.....................................................................................................................................  
Prenumele.................................................................................................................................  
Data naşterii..............................................................................................................................  
Domiciliul..................................................................................................................................  
Actul de identitate......................................................................................................................  
Profesia.....................................................................................................................................  
Locul de  muncă........................................................................................................................  
Tatăl
Numele.....................................................................................................................................  
Prenumele.................................................................................................................................  
Data naşterii..............................................................................................................................  
Domiciliul..................................................................................................................................  
Actul de identitate.....................................................................................................................  
Profesia....................................................................................................................................  
Locul de muncă........................................................................................................................  
Reprezentantul legal al copilului (ambii părinţi, unul dintre ei sau o altă persoană) ____________
Fraţi/Surori
Numele....................................................................................................................................  
Prenumele................................................................................................................................  
Data naşterii.............................................................................................................................  
Domiciliul.................................................................................................................................  
Numele....................................................................................................................................  
Prenumele................................................................................................................................  
Data naşterii.............................................................................................................................  
Domiciliul.................................................................................................................................  
Numele....................................................................................................................................  
Prenumele................................................................................................................................  
Data naşterii.............................................................................................................................  
Domiciliul.................................................................................................................................  
2. Situaţia socioeconomică a familiei
Climatul familial, relaţiile dintre membrii familiei
................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................  
Relaţiile familiei cu comunitatea
................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................  
Situaţia economică a familiei (venituri, resurse financiare)
................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................  
Locuinţa: condiţii igienico-sanitare, utilităţi, facilităţi speciale
................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................  
Gradul de integrare şi participare socială
................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................  
3. Descrierea problemei
Prezentarea faptelor şi evenimentelor în contextul în care se desfăşoară identificarea resurselor
familiei şi a celor comunitare
................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................  
4. Recomandările  asistentului  social
................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................  
Numele, prenumele şi semnătura persoanei care a completat ancheta
  
Anexa nr.2
la Standardele minime de calitate privind
îngrijirea, educarea şi socializarea  copiilor
din instituţiile  de tip rezidenţial
Raport de vizită în familie
Data...........................  Ora....................................
Locul....................................................................
Persoanele prezente...............................................
Scopul vizitei............................................................
Conţinutul întrevederii
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
Numele, prenumele şi semnătura persoanei care a efectuat vizita
................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
Anexa nr.3
la Standardele minime de calitate privind
îngrijirea, educarea şi socializarea  copiilor
din instituţiile  de tip rezidenţial
Planul individual de plasament *
(model)
Primul plan individual de plasament se întocmeşte la plasarea copilului în instituţie, urmînd a fi revizuit periodic la 6 luni sau ori de cîte ori este necesar. Asistentul social este responsabil de revizuirea şi coordonarea tuturor eforturilor pentru realizarea planului individual de plasament.
Finalitatea planului şi revizuirea lui se realizează în funcţie de evoluţia cazului, ţinînd cont de interesul superior al copilului.
Elementele minime care trebuie avute în vedere la întocmirea planului individual de plasament:
Numele şi prenumele copilului ...............................................................................................
Data şi locul naşterii ...............................................................................................................
Locul unde este plasat copilul ................................................................................................
Data realizării planului individual de plasament....................................................................
..................................................................................................................................................
Data revizuirii planului individual de plasament ...................................................................
..................................................................................................................................................
Obiectivul planului individual de plasament ..........................................................................
..................................................................................................................................................
Dezvoltarea copilului
La acest capitol se vor descrie progresele/regresele înregistrate de copil de la un plan la altul, incluzînd elemente ale dezvoltării fizice, afective, intelectuale şi comportamentale, precum şi măsurile necesare pentru dezvoltarea armonioasă a copilului.

Obiectivul Planul de acţiune Persoana responsabilă Termenul de realizare
       

Starea de sănătate a copilului
Se vor înscrie date referitoare la starea de sănătate curentă, evoluţia stării de sănătate de la un plan la altul, programul de îngrijire medicală/stomatologică, tratamente, imunizări etc.

Obiectivul Planul de acţiune Persoana responsabilă Termenul de realizare
       

Educaţia copilului
Se vor înregistra progresele/regresele înregistrate la şcoală, motivele de îngrijorare, măsurile necesare privind educaţia copilului.

Obiectivul Planul de acţiune Persoana responsabilă Termenul de realizare
       

Menţinerea legăturii copilului cu familia biologică/ alte persoane (dacă este în interesul copilului)
Se va urmări evoluţia relaţiei copilului cu familia biologică, alte persoane cu care copilul ar trebui să menţină legătura, măsurile necesare privind legătura cu familia biologică.

Obiectivul Planul de acţiune Persoana responsabilă Termenul de realizare
       

Activitatea asistentului social responsabil de caz
Asistentul social este responsabil de planificarea tuturor activităţilor şi demersurilor legate de rezolvarea situaţiei copilului, de revizuirile şi evaluările periodice care au legătură cu toate aspectele incluse în planul individual de plasament.

Obiectivul Planul de acţiune Persoana responsabilă Termenul de realizare
       

      
Numele, prenumele şi semnătura persoanei care a completat planul individual de plasament .............
......................................................................................................................................................
* Planul individual de plasament este un instrument de lucru complex, prin care se stabileşte finalitatea plasamentului, se urmăreşte şi se ajustează întreaga activitate depusă de profesionişti pentru asigurarea bunăstării copilului şi respectarea interesului superior.
Anexa nr.4
la Standardele minime de calitate privind
îngrijirea, educarea şi socializarea  copiilor
din instituţiile  de tip rezidenţial
Contractul cu familia
(model)
1. Încheiat astăzi,..................................................., între doamna/domnul.............................................................................., în calitate de manager de caz, şi doamna/domnul...................................................., în calitate de părinte/ reprezentant legal al copilului (numele şi prenumele copilului)......................................................., născut la data de..................., domiciliat..................................................
I. Scopul contractului
2. Scopul contractului este asigurarea îndeplinirii obiectivelor prevăzute în planul individual de plasament.
II. Obligaţiile părţilor
3.  Managerul de caz se obligă:
a)  să asigure şi să faciliteze accesul copilului şi familiei la serviciile prevăzute în planul individual de plasament;
b)  să reevalueze periodic şi să ajusteze planul individual de plasament, în raport cu situaţia actuală a copilului, în parteneriat cu familia, copilul, furnizorii de servicii şi autorităţile locale;
c)  să efectueze vizite la domiciliu conform planului individual de plasament sau ori de cîte ori situaţia o cere;
d)  să ofere sprijin şi consiliere, suport şi orientare familiei/ reprezentantului legal pentru îndeplinirea atribuţiilor cu privire la copilul aflat în întreţinere;
e)  să culeagă informaţii privind relaţia copil-familie/reprezentant legal de la domiciliul acestora sau de la alte persoane (rude, vecini, cunoscuţi, unităţi şcolare, sanitare, poliţie etc.), care pot furniza informaţii ce conduc la formularea deciziei de a menţine sau nu ajutorul  îndreptat către familie/reprezentantul legal;
f)  să reprezinte familia/ reprezentantul legal în faţa autorităţilor, în funcţie de complexitatea cazului, atunci cînd aceştia nu o pot face;
g)  altele.......................................................................................................................................
4. Părintele/reprezentantul legal se obligă:
a)  să asigure participarea copilului la activităţile prevăzute în cadrul instituţiilor şi serviciilor desemnate în planul individual de plasament;
b)  să înveţe si să preia efectuarea corectă a părţilor ce îi revin pentru acasă, din programul copilului, cuprins în planul individual de plasament;
c)  să respecte pe deplin regulamentul şi programul de funcţionare al instituţiei;
d)  să colaboreze cu managerul de caz în scopul îndeplinirii prevederilor prezentului contract;
e)  să primească sprijin şi consiliere din partea managerului de caz, pentru îndeplinirea  obligaţiilor ce îi revin cu privire la copilul aflat în întreţinere;
f)  să permită asistentului social supravegherea şi evaluarea situaţiei sociale a familiei, precum şi a copilului, pe toata perioada asistenţei cazului;
g)  să păstreze confidenţialitatea informaţiilor cu privire la asistenţa oferită din partea asistentului social;
h)  să se consulte întotdeauna cu asistentul social privitor la orice situaţie care apare în legătură cu copilul şi familia şi să ia deciziile numai împreună cu asistentul social;
i)  altele ...................................................................................................................................
III. Durata contractului
5. Prezentul contract se încheie pe o perioadă de................ şi intră în vigoare la data semnării lui.
IV. Clauze finale
6. Orice modificare adusă prezentului contract se face cu acordul ambelor părţi.
7. În caz de nerespectare, din  motive obiective, a celor stipulate în prezentul contract, se va reevalua situaţia creată şi se vor stabili, de comun acord, noile măsuri care se impun (ex. reducerea dimensiunilor planului actual, găsirea de soluţii alternative, sprijin suplimentar etc.).
8. În caz de nerespectare a prevederilor din prezentul contract fără justificări obiective din partea părintelui/reprezentantului legal, contractul va fi reziliat, iar părintele nu va mai beneficia de suport şi sprijin din partea managerului de caz.
9. Altele.....................................................................................................................................
Prezentul contract este încheiat în 2 exemplare, cîte unul pentru fiecare parte.
Manager                                           Părinte/reprezentant legal
Semnătura                    Semnătura