OMFC41/2007
ID intern unic:  323757
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 41
din  05.04.2007
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor în
Normele metodologice privind executarea de casă a mijloacelor
bugetului public naţional prin Trezoreria de Stat a Ministerului
Finanţelor
Publicat : 11.05.2007 în Monitorul Oficial Nr. 64     art Nr : 294     Data intrarii in vigoare : 05.04.2007
    În scopul reglementării operaţiunilor aferente executării de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor,
O R D O N:
    1. Se aprobă modificările şi completările în Normele metodologice prvind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor, aprobate prin ordinul ministrului finanţelor nr. 98 din 28 noiembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei.
    2. Prezentul ordin se pune în aplicare din momentul aprobării.

    MINISTRUL FINANŢELOR                 Mihail POP

    Nr. 41. Chişinău, 5 aprilie 2007.

Anexă
la ordinul ministrului finanţelor
nr. 41 din 5 aprilie 2007
Modificarile si completarile la Normele metodologice privind
executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin
Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor
    I. În tot textul Normelor metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor (în continuare - Normele metodologice), inclusiv în  anexe, se modifică şi se completează la cazul respectiv, după cum urmează:
    1.1. Cuvintele "mijloacele şi  fondurile speciale" se substituie prin "mijloacele speciale şi fondurile speciale".
    1.2 Cuvintele "cont trezorerial de venituri" se substituie prin "cont trezorerial de încasări".
    1.3. Cuvintele "Notă de transfer trezorerială" se substituie prin "Notă de transfer".
    II. Capitolul I "Sistemul de organizare şi funcţionare  a Trezoreriei de Stat"
    2.1. În punctul 1.3.3. la sfîrşitul propoziţiei se introduc cuvintele "fără întocmirea planurilor de finanţare şi a repartizărilor pe luni".
    2.2. După punctul 1.4.4 se introduce un punct nou 1.4.5 cu următorul conţinut "1.4.5 Persoanele responsabile din cadrul Trezoreriei Centrale exercită autorizarea documentelor de plată ce ţin de efectuarea operaţiunilor în conturile Ministerului Finanţelor - Trezoreria Centrală, prin aplicarea semnăturii digitale pe documentele de plată electronice şi a semnăturilor olografe pe documentele pe suport de hîrtie, conform prevederilor legislaţiei în vigoare".
    III. Capitolul II "Încasarea şi evidenţa veniturilor bugetului public naţional"
    3.1 În punctul 2.2.13 cuvintele "Mijloacele înscrise la contul "Încasări neidentificate" se află zilnic sub un control strict al contabilului-şef sau al persoanei împuternicite cu dreptul semnăturii a doua în unităţile Trezoreriei de Stat" se substituie prin  "Mijloacele înscrise la contul "Încasări neidentificate" se restituie plătitorilor, cu excepţia sumelor depuse în numerar incorect de către instituţiile publice  şi persoanele fizice, nu mai tîrziu de a doua zi operaţională".
    3.2   După subpunctul 2.3.18  se introduc subpuncte  noi după cum urmează:
    "Modul de încasare a fondurilor speciale, mijloacelor speciale şi a mijloacelor intrate temporar în posesia instituţiilor publice finanţate de la bugetul de stat
    2.3.19. Fondurile speciale, mijloacele speciale şi mijloacele intrate temporar în posesia instituţiilor publice finanţate de la bugetul de stat se încasează la contul bancar al Ministerului Finanţelor - Trezoreria Centrală, deschis în Banca Naţională a Moldovei.
    2.3.20. Încasarea mijloacelor intrate temporar în posesia instituţiilor publice se efectuează prin intermediul conturilor  trezoreriale deschise pe tipul 601 "Mijloace intrate temporar în posesia instituţiilor publice" şi tipul 602 "Mijloace intrate temporar în posesia instituţiilor publice ca garanţie pentru ofertă",  conform prevederilor actelor normative în vigoare.
    2.3.21. Contul trezorerial de mijloace intrate temporar în posesia instituţiilor publice este constituit din patru părţi, 15 semne, fiecare din ele purtînd o semnificaţie informativă ( punctul 27, anexa nr. I-13)."
    3.3   După subpunctul 2.4.18  se introduc subpuncte  noi după cum urmează:
    "Modul de restituire a fondurilor speciale, mijloacelor speciale şi a mijloacelor intrate temporar în posesia instituţiilor publice finanţate de la bugetul de stat
    2.4.19. Sumele aferente fondurilor speciale, mijloacelor speciale şi mijloacelor intrate temporar în posesia instituţiilor publice finanţate de la bugetul de stat achitate în plus sau incorect, se restituie în baza solicitărilor de restituire a acestora.
Solicitările se depun de către plătitori nemijlocit la instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat beneficiare, cu anexarea documentelor justificative.
    Instituţiile publice examinează solicitările şi după caz, vor întocmi ordine de plată pentru restituirea sumelor, prezentîndu - le trezoreriei teritoriale deservente.
    2.4.20. Trezoreriile teritoriale verifică corectitudinea întocmirii ordinelor de plată şi a documentelor justificative privind restituirea sumelor achitate în plus sau incorect, se introduc în sistemul informaţional şi se transmit către Trezoreria Centrală.
    2.4.21 Trezoreria Centrală transferă către trezoreriile teritoriale sumele solicitate pentru efectuarea restituirilor achitate în plus sau incorect, în ordinea stabilită.".
    3.4 În punctul 2.5.2  alineatul 3, cuvintele "şi efectuează transferul sumei calculate la aceleaşi conturi ale unităţilor teritoriale ale Trezoreriei de Stat" se exclud.
    3.5. Punctul 2.5.5 se expune în redacţie nouă "Dobînzile calculate la  soldurile mijloacelor speciale şi fondurilor speciale din conturile bancare ale instituţiilor publice finanţate de la bugetul de stat, se virează integral la contul bugetului de stat, cu excepţia cazurilor, cînd în baza dispoziţiilor legale, instituţia publică este autorizată să beneficieze de mijloacele respective."
    IV. În punctul 7.2.7. "Planul de conturi  al evidenţei contabile privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor" se introduc următoarele conturi contabile noi, după cum urmează:
    OMF41T1.rtf
    V. În punctul 7.4. "Corespondenţa conturilor evidenţei contabile privind executarea de casă a bugetului public naţional prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor" se modifică şi se completează cu următoarele înscrieri contabile după cum urmează:
    OMF41T2.rtf
    VI. Anexa 1-13 "Structura conturilor trezoreriale " se modifică şi se completează după cum urmează:
    6.1 Punctul 2 se exclude.
    6.2 După punctul 26 se introduce puncte  noi cu următorul conţinut:
    27) Contul trezorerial de mijloace intrate temporar în posesia instituţiilor publice format din 5  părţi - 15 semne:
                     XXXX    XXX   XXXX      XX     XX  
                       I           II      III           IV       V  
    I parte -  4 semne -  codul contului de bilanţ al Planului de conturi;
    II parte - 3 semne  - codul tipului de mijloace intrate temporar în posesia instituţiilor publice;
    III parte - 4 semne -  codul instituţiei publice;
    IV parte -  2 semne - codul, care conţine informaţia referitor la clasificaţia Bugetară;
    V parte -   2 semne "zero".
    28) Contul trezorerial pentru transferul necesităţilor de mijloace speciale, fonduri speciale, mijloace intrate temporar în posesia instituţiilor publice finanţate de la bugetul de stat către trezoreriile teritoriale este format din 5  părţi - 15 semne:
    XXXX    XX     XX    XXXXX    XX  
                      I         II       III      IV          V
    I   parte - 4 semne -  codul contului de bilanţ al Planului de conturi;
    II  parte - 2 semne  - codul Trezoreriei Centrale;
    III parte - 2 semne -  codul unităţii teritoriale ale    Trezoreriei de Stat;
    IV parte - 5 semne "zero";
    V parte - 2 semne -  codul codificatorului analitic, care reprezintă componentul mijloacelor bugetului de stat.
    Notă: La sfîrşitul contului trezorerial se va introduce un cod în vederea asigurării posibilităţii descifrării mijloacelor băneşti ce sînt transferate şi/sau returnate:
    - pentru mijloace speciale - 10;
    - pentru fonduri speciale - 20;
    - pentru mijloace intrate temporar în posesia instituţiilor - 30;
    - pentru mijloacele neidentificate - 40.
    29) Contul trezorerial de încasări  ale mijloacelor obţinute din granturi şi credite externe pentru realizarea proiectelor finanţate din surse externe este format din 4 părţi - 15 semne:
       XXXX               XXX XX      XXXX          XX
          I                        II                  III              IV              
    I parte   - 4 semne - codul contului de bilanţ al Planului de conturi;
    II parte -  5 semne - codul Clasificaţiei bugetare, dintre care  primele 3 semne - codul capitolului de venituri, următoarele 2 semne - codul paragrafului;
    III parte - 4 semne - codul instituţiei publice, beneficiară a mijloacelor obţinute din granturi şi credite externe;
    IV parte - 2 semne - codul, care conţine informaţia referitor la clasificaţia bugetară.
    30) Contul trezorerial de cheltuieli  pentru mijloacele obţinute din granturi şi credite externe pentru realizarea proiectelor finanţate din surse externe este format din 4 părţi - 15 semne:
       XXXX               XXX XX      XXXX          XX
          I                        II                 III               IV              
    I parte - 4 semne - codul contului de bilanţ al Planului de conturi;
    II parte  - 5 semne -    "zero";
    III parte - 4 semne - codul instituţiei publice, beneficiară a mijloacelor obţinute din granturi  şi credite externe;
    IV parte - 2 semne - codul care conţine informaţia referitor la clasificaţia  bugetară.
    VII. Se modifică denumirile şi conţinutul următoarelor anexe:
    7.1  Anexa nr. I - 3  "Notă de transfer (10 TT)".
    7.2 Anexa nr. II - 4a "Registrul repartizării veniturilor între bugetul raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău, bugetul central al unităţii  teritorial autonome cu statut juridic special şi bugetul local".
    7.3 Anexa  nr. II - 5  "Registrul repartizării veniturilor generale de stat".
    7.4 Anexa nr. II - 6 "Registrul veniturilor bugetului de stat".
    7.5 Anexa  nr. II - 6a "Registrul veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat/ fondurilor obligatorii de asistenţă medicală".
    7.6 Anexa nr. II - 10 "Act de verificare a veniturilor încasate la bugetul raionului, municipiul Bălţi, municipiul Chişinău şi bugetul central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special (întocmit de către unităţile teritoriale ale Trezoreriei de stat  şi organele teritoriale ale IFPS)".
    7.7 Anexa nr. II - 10a "Act de verificare a veniturilor încasate la bugetul de stat / bugetul asigurărilor sociale de stat / fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală".
    7.8 Anexa nr. III - 12  "Fişierul evidenţei executării titlurilor executorii".
    7.9 Anexa nr. VII-18 ms  "Fişa executării mijloacelor speciale".
    7.10 Anexa nr. VII-18 fs  "Fişa executării fondurilor speciale".
    VIII. Se exclud anexele:
    8.1 Anexa nr. II - 4b "Registrul repartizării veniturilor între bugetul municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetul local".
    8.2 Anexa nr. II - 4c "Registrul repartizării veniturilor între bugetul central al unităţii  teritorial autonome cu statut juridic special şi bugetul local".