OMF52/20007
ID intern unic:  324078
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 52
din  30.05.2007

cu privire la aprobarea Indicaţiilor metodice privind reflectarea
în evidenţa contabilă a legalizării capitalului şi amnistiei fiscale


Publicat : 22.06.2007 în Monitorul Oficial Nr. 86-89     art Nr : 388     Data intrarii in vigoare : 22.06.2007
Întru executarea articolelor II şi V din Legea nr.111-XVI din 27 aprilie 2007 privind modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.64-66, art.300),
ORDON:
1. Se aprobă Indicaţiile metodice privind reflectarea în evidenţa contabilă a legalizării capitalului şi amnistiei fiscale (se anexează).
2. Prezentele indicaţii intră în vigoare la data publicării.

MINISTRUL FINANŢELOR                                                               Mihail POP

Nr. 52. Chişinău, 30 mai 2007.


APROBATE                                                                 ÎNREGISTRATE
Ministerul Finanţelor                                                       Ministerul Justiţiei                                                                                                    
al Republicii Moldova                                                     al Republicii Moldova
30 mai 2007                                                                  14 iunie 2007
Nr.52                                                                             Nr. 487
___________Mihail Pop                                                ________________ Vitalie Pîrlog

Indicaţii metodice
privind reflectarea în evidenţa contabilă a legalizării capitalului şi amnistiei fiscale

Prezentele indicaţii metodice sînt elaborate în conformitate cu articolele II şi V din Legea nr.111-XVI din 27 aprilie 2007 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.64-66, art.300) (în continuare - Lege) şi are ca scop reglementarea modului de înregistrare în contabilitate a amnistiei fiscale (restanţele reflectate în sistemul de evidenţă al Serviciului Fiscal de Stat, al Casei Naţionale de Asigurări Sociale la situaţia din 01 ianuarie 2007, la impozitele, taxele, la alte plăţi, la majorările de întîrziere şi la amenzile aferente bugetului de stat, la contribuţiile de asigurări sociale de stat, la primele de asigurări obligatorii de asistenţă medicală, la majorările de întîrziere şi la amenzile aferente bugetului asigurărilor sociale de stat şi fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală, neachitate la data punerii în aplicare a Legii, inclusiv amînate şi eşalonate (reeşalonate) conform legislaţiei în vigoare), precum şi a legalizării capitalului.
1. Datoriile curente, amînate şi eşalonate (reeşalonate) a impozitelor, taxelor, altor plăţi, majorărilor de întîrziere şi amenzilor aferente bugetului de stat, contribuţiilor de asigurări sociale de stat, primelor de asigurări obligatorii de asistenţă medicală, majorărilor de întîrziere şi amenzilor aferente bugetului asigurărilor sociale de stat şi fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală, neachitate se vor reflecta în debitul conturilor 533 “Datorii privind asigurările”, 534 “Datorii privind decontările cu bugetul”, 535 “Datorii preliminate” etc., la subconturile respective şi creditul contului 623 “Venituri excepţionale”, subcontul “Venituri din amnistia fiscală”, în baza certificatului ce atestă sumele supuse anulării obligaţiilor aferente bugetului de stat şi fondului de asistenţă medicală obligatorie eliberat de organele fiscale, iar pentru obligaţiile aferente bugetului asigurărilor sociale de stat - de casele teritoriale de asigurări sociale.
De exemplu:
a) datoriile curente:
Debit 534 “Datorii privind decontările cu bugetul”, sau
Debit 533 “Datorii privind asigurările”
Credit 623 “Venituri excepţionale”, subcontul “Venituri din amnistia fiscală”;
b) datorii amînate şi eşalonate (reeşalonate):
Debit 535 “Datorii preliminate”
Credit 623 “Venituri excepţionale”, subcontul “Venituri din amnistia fiscală”.
2. Înregistrarea în evidenţă a bunurilor imobiliare, valorilor mobiliare şi cotelor părţi în capitalul social al societăţii comerciale legalizate se va efectua în baza documentelor justificative (contract de vînzare-cumpărare, factură fiscală, factură de expediţie, act de transmitere etc.) conform Planului de conturi contabile în debitul conturilor de evidenţă a activelor: 121 “Active materiale în curs de execuţie” , 122 “Terenuri”, 123 “Mijloace fixe”, 125 “Resurse naturale” etc. şi creditul contului de evidenţă a veniturilor:
De exemplu:
a) Înregistrarea diferenţei dintre valoarea de procurare şi va­loarea declarată a bunurilor imobiliare efectuată la data legalizării:
Debit 121 “Active materiale în curs de execuţie”, sau
Debit 122 “Terenuri”, sau
Debit 123 “Mijloace fixe”, sau
Debit 125 “Resurse naturale”
Credit 623 “Venituri excepţionale”, subcontul “Venituri din legalizarea capitalului”;
b) Înregistrarea diferenţei dintre valoarea declarată şi valoarea de bilanţ a obiectului legalizării:
Debit 121 “Active materiale în curs de execuţie”, sau
Debit 122 “Terenuri”, sau
Debit 123 “Mijloace fixe”, sau
Debit 125 “Resurse naturale”
Credit 623 “Venituri excepţionale”, subcontul “Venituri din legalizarea capitalului”;
c) Înregistrarea ecartului din reevaluările activelor pe termen lung efectuate anterior datei lezalizării:
Debit 341 “Diferenţe din reevaluarea activelor pe termen lung”
Credit 623 “Venituri excepţionale”, subcontul “Venituri din legalizarea capitalului”;
d) Înregistrarea valorilor mobiliare şi cotelor părţi în capitalul social al societăţii comerciale efectuată la data legalizării:
Debit 131 “Investiţii pe termen lung în părţi nelegate”, sau
Debit 132 “Investiţii pe termen lung în părţi legate”, sau
Debit 231 “Investiţii pe termen scurt în părţi nelegate”, sau
Debit 232 “Investiţii pe termen scurt în părţi legate”
Credit 623 “Venituri excepţionale”, subcontul “Venituri din legalizarea capitalului”;
e) Înregistrarea ecartului din reevaluările investiţiilor pe termen lung efectuate pînă la data legalizării:
Debit 341 “Diferenţe din reevaluarea activelor pe termen lung”
Credit 623 “Venituri excepţionale”, subcontul “Venituri din legalizarea capitalului”;
3. Trecerea la cheltuielile perioadei a taxei în mărime de 5% din diferenţa:
- dintre valoarea declarată şi valoarea de procurare, sau după caz valoarea de producere, valoarea de bilanţ etc. pentru bunurile imobiliare;
- dintre valoarea estimată declarată şi valoarea de bilanţ pentru valorile mobiliare şi cotele părţi în capitalul social al societăţii:
De exemplu:
Debit 723 “Pierderi excepţionale”, subcontul “Cheltuieli din legalizarea capitalului”
Credit 534 “Datorii privind decontările cu bugetul”.