LPC182/2007
ID intern unic:  324777
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 182
din  20.07.2007
pentru modificarea şi completarea Legii nr.235-XVI din 20 iulie 2006
cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de
întreprinzător

Publicat : 03.08.2007 în Monitorul Oficial Nr. 112-116     art Nr : 516

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic.  -  Legea nr.235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.126-130, art.627) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 20 se completează cu alineatul (5) avînd următorul cuprins:
    “(5) Revizuirea şi adoptarea actelor normative în temeiul prezentei legi se încheie la 30 noiembrie 2007.”
    2. La articolul 21 alineatul (1), cuvintele “la expirarea a 12 luni de la data publicării” se substituie prin cuvintele “la 1 ianuarie 2008”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                            Marian LUPU

    Nr.182-XVI. Chişinău, 20 iulie 2007.