LPM139/2007
ID intern unic:  324779
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 139
din  21.06.2007

asociaţiilor de economii şi împrumut

Publicat : 03.08.2007 în Monitorul Oficial Nr. 112-116     art Nr : 506

    NOTĂ:
   
În cuprinsul legii, cuvintele „Capital instituţional” şi „capital instituţional” se substituie, respectiv, cu cuvintele „Rezervă instituţională” şi „rezervă instituţională” prin LP95 din 03.05.12, MO149-154/20.07.12 art.486    Parlamentul adoptă prezenta lege organică
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Scopul şi obiectul prezentei legi
    (1) Prezenta lege are ca scop protecţia drepturilor şi intereselor legale ale membrilor asociaţiilor de economii şi împrumut.
    (2) Prezenta lege are ca obiect reglementarea relaţiilor ce reies din exercitarea dreptului persoanelor la libera asociere prin constituirea de asociaţii de economii şi împrumut.
    Articolul 2. Domeniul de aplicare
    (1) Prezenta lege se aplică asociaţiilor de economii şi împrumut.
    (2) Asupra asociaţiilor de economii şi împrumut nu se extinde acţiunea legilor şi altor acte normative care reglementează activitatea instituţiilor financiare şi asociaţiilor obşteşti.
    Articolul 3. Noţiuni principale
    În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni principale:
    administrator - membru al consiliului, membru al comisiei de cenzori, director executiv, contabil-şef,
conducător al filialei sau reprezentanţei, membru al comitetului de creditare, precum şi alte persoane abilitate, conform legislaţiei sau statutului asociaţiei de economii şi împrumut, să-şi asume obligaţii, de sine stătător sau împreună cu alţii, în numele şi în contul asociaţiei;
   
[Art.3 noţiunea modificată prin LP216 din 23.11.17, MO434-439/15.12.17 art.729]
    [Art.3 noţiunea modificată prin LP95 din 03.05.12, MO149-154/20.07.12 art.486]
   
administrare a riscurilor – proces concentrat pe analiza profilului de risc al asociației, prin care administratorii trebuie să identifice, să evalueze, să înregistreze şi să monitorizeze sistematic riscurile ce pot afecta îndeplinirea obiectivelor şi realizarea performanţelor planificate, precum şi să elaboreze măsuri de diminuare a probabilităţii şi/sau impactului riscurilor aferente activităților desfășurate;
    [Art.3 noţiunea introdusă prin LP216 din 23.11.17, MO434-439/15.12.17 art.729]
    asociaţie centrală - asociaţie de economii şi împrumut ai cărei fondatori şi membri pot fi doar asociaţiile de economii şi împrumut şi care, în activitatea sa, se conduce de prezenta lege;
   
asociaţie națională centrală a asociațiilor de economii și împrumut (denumită în continuare asociație centrală) – asociaţie de economii şi împrumut ai cărei fondatori şi membri sînt toate asociaţiile de economii şi împrumut şi care, în activitatea sa, se conduce de prezenta lege;
    [Art.3 noţiunea în redacția LP259 din 23.11.18, MO480-485/14.12.18 art.800; în vigoare 01.01.20]
    asociaţie de economii şi împrumut, denumită în continuare asociaţie, - organizaţie necomercială cu statut juridic special, constituită benevol de persoane fizice şi juridice, asociate pe principii comune, care acceptă de la membrii săi  depuneri de economii, le acordă acestora împrumuturi, precum şi alte servicii financiare, în conformitate cu categoria licenţei pe care o deţine;
  
autoritate de supraveghere – Comisia Naţională a Pieţei Financiar;
   
[Art.3 noţiunea în redacţia LP302-XVI din 25.12.08, MO30-33/13.02.09 art.75]
    rezervă instituţională - fonduri proprii pe care asociaţia trebuie să le deţină şi să le menţină în conformitate cu prezenta lege şi cu actele normative ale autorităţii de supraveghere;
    depunere de economii - sumă de bani, depusă în asociaţie de către membrul acesteia pe baza contractului în scris, pe termen stabilit sau la vedere, cu sau fără dobîndă, care urmează a fi restituită la scadenţă sau la cerere;
    fond de lichidităţi - fond constituit, în scopul asigurării centralizate cu lichidităţi a asociaţiilor, din mijloace ale asociaţiilor care acceptă de la membrii lor depuneri de economii
, precum şi din mijloace financiare disponibile pentru investiţii de care dispun asociaţiile, în mărimea şi în modul stabilite de autoritatea de supraveghere;
   
[Art.3 noţiunea modificată prin LP216 din 23.11.17, MO434-439/15.12.17 art.729]
    fond de stabilizare - fond de mijloace băneşti centralizat în scopul acordării de asistenţă asociaţiilor, constituit, gestionat şi utilizat conform actelor normative ale autorităţii de supraveghere;
    măsură de stabilizare - măsură aplicată de autoritatea de supraveghere faţă de asociaţie în scopul înlăturării încălcărilor şi neajunsurilor depistate, precum şi  în scopul îmbunătăţirii situaţiei existente.
    Articolul 4. Scopul, principiile şi particularităţile activităţii asociaţiei
    (1) Asociaţia are ca scop sprijinirea activităţilor legale ale membrilor săi în vederea îmbunătăţirii condiţiilor economice şi sociale ale acestora prin acordarea serviciilor specificate la art.7.
    (2) Principiile activităţii asociaţiei sînt:
    a) asocierea benevolă a persoanelor fizice şi juridice prin comunitate teritorială, profesională, religioasă sau de interese şi libera disociere, în conformitate cu legislaţia;
    b) participarea personală sau prin reprezentant a membrilor ei în organele de conducere şi de control, în conformitate cu legislaţia;
    c) egalitatea în drepturi personale nepatrimoniale a membrilor asociaţiei, indiferent de mărimea cotei de membru, inclusiv deţinerea de către fiecare membru al asociaţiei a unui singur vot în organele de conducere;
    d) accesul egal al membrilor ei la serviciile de acceptare a depunerilor de economii, de acordare a împrumuturilor şi la alte servicii oferite în conformitate cu legislaţia, cu categoria licenţei deţinute, cu statutul şi cu politicile asociaţiei;
    e) minimalizarea riscurilor asociaţiei.
    (3) Asociaţia nu poate avea mai puţin de 50 de membri.
    (4) Asociaţia se constituie pe termen nelimitat, dacă statutul ei nu prevede altfel.
    (5) Profitul anual al asociaţiei, în cazul obţinerii acestuia, se direcţionează, în primul rînd, spre conformarea cu cerinţa privind
rezerva instituţională, stabilită în condiţiile art.33, apoi spre rezervele asociaţiei, în conformitate cu prezenta lege, cu actele normative ale autorităţii de supraveghere şi cu statutul asociaţiei.
Capitolul II
ASOCIAŢIA
    Articolul 5. Denumirea şi sediul asociaţiei
    (1) Denumirea deplină a asociaţiei va conţine în mod obligatoriu sintagma “Asociaţia de Economii şi Împrumut” sau abrevierea “A.E.Î.”.
    (2) Organele de conducere ale asociaţiei activează la sediul acesteia.
    Articolul 6. Organele de conducere şi de control ale asociaţiei
    (1) Organele de conducere ale asociaţiei sînt:
    a) adunarea generală a membrilor ei;
    b) consiliul;
    c) directorul executiv.
    (2) Organul de control al asociaţiei este comisia de cenzori.
    Articolul 7. Serviciile acordate de asociaţie
    (1) Asociaţia, în funcţie de categoria licenţei deţinute, poate oferi membrilor săi următoarele servicii:
    1) acordarea de împrumuturi;
    2) acceptarea următoarelor tipuri de depuneri de economii:
    a) la termen;
    b) la vedere;
    3) acordarea de servicii aferente împrumuturilor;
   
31) acordarea serviciilor de intermediere în asigurări în calitate de agent bancassurance;
    [Art.7 al.(1), pct.31) introdus prin LP95 din 03.05.12, MO149-154/20.07.12 art.486]
    4) acordarea de consultaţii;
    5) acordarea altor servicii, cu acordul scris al autorităţii de supraveghere.
  
(2) Asociația poate investi mijloacele sale bănești, neutilizate la acordarea împrumuturilor, în conformitate cu politica de investiții aprobată de consiliu. Totodată, efectuarea investițiilor în capital sau în valori mobiliare ale societăților comerciale supuse controlului din partea autorității de supraveghere sau a Băncii Naționale a Moldovei, cu excepția instrumentelor financiare derivate, se permite doar cu acordul scris al autorității de supraveghere după cum urmează:
    a) asociațiilor care dețin licență de categoria A – numai în societățile pe acțiuni în care acestea dețineau calitatea de acționar la data intrării în vigoare a prezentei legi;
    b) asociaţiilor care deţin licenţă de categoria B sau C şi asociaţiilor centrale.
    (2) Asociaţia poate investi mijloacele sale băneşti, neutilizate la acordarea împrumuturilor, doar în depozite bancare, în valori mobiliare de stat și/sau în fondul de lichidități, în conformitate cu legislația și politica de investiţii aprobată de consiliu.
    [Art.7 al.(2) în redacția LP259 din 23.11.18, MO480-485/14.12.18 art.800; în vigoare 01.01.20]
    [Art.7 al.(2) în redacția LP216 din 23.11.17, MO434-439/15.12.17 art.729]
    (3) La îndeplinirea activităţilor specificate la alin.(1) şi (2), asociaţia este obligată să respecte cerinţele şi limitele stabilite de autoritatea de supraveghere.
    (4) Asociaţia nu are dreptul să acorde alte servicii financiare sau servicii de alt gen, să încalce condiţiile de licenţiere, precum şi să efectueze activităţi comerciale sau de producţie, altele decît cele stabilite în licenţa deţinută şi care reies nemijlocit din acestea.
    Articolul 8. Normele de prudenţă financiară
    (1) Autoritatea de supraveghere stabileşte normele de prudenţă financiară, aplicate tuturor asociaţiilor licenţiate, în scopul protecţiei intereselor membrilor acestora, prevenirii, controlului şi gestionării riscurilor asociaţiilor şi ale întregului sistem.
    (2) Asociaţiile sînt obligate să respecte normele de prudenţă financiară, stabilite de autoritatea de supraveghere pentru fiecare categorie de licenţă deţinută, norme care se referă cel puţin la cerinţele privind:
    a)
rezervă instituţională;
    b) limitele maxime la acordarea împrumuturilor, la efectuarea investiţiilor în imobil şi în alte active;
   
b) limitele maxime la acordarea împrumuturilor;
    [Art.8 al.(2), lit.b) modificată prin LP259 din 23.11.18, MO480-485/14.12.18 art.800; în vigoare 01.01.20]
    c) lichiditatea, corespunderea scadenţelor şi ratelor dobînzilor aferente creanţelor şi datoriilor;
    d) evaluarea şi clasificarea activelor, formarea provizioanelor pentru acoperirea pierderilor din împrumuturi;
    e) achitarea şi menţinerea nivelului minim al investiţiilor şi contribuţiilor în fondul de lichidităţi şi, respectiv, în fondul de stabilizare;
   
f) stabilirea procedurilor interne şi a evidenţelor operative privind identificarea, înregistrarea și administrarea riscurilor.
    [Art.8 al.(2), lit.f) introdusă prin LP216 din 23.11.17, MO434-439/15.12.17 art.729]
    (3) Toate operaţiunile de acordare a împrumuturilor şi de acceptare a depunerilor de economii vor fi documentate prin contracte corespunzătoare semnate de părţi, ce vor reflecta clar sumele, termenele, ratele dobînzilor şi alte condiţii necesare, în conformitate cu prevederile legislaţiei şi cu politicile respective ale asociaţiei.
   
[Art.8 al.(3) modificat prin LP95 din 03.05.12, MO149-154/20.07.12 art.486]
    (4) Organele de conducere şi de control ale asociaţiei au obligaţia de a înştiinţa fără întîrziere autoritatea de supraveghere despre orice încălcare a normelor de prudenţă financiară.
    Articolul 9. Drepturile şi obligaţiile asociaţiei
    (1) Asociaţia este în drept:
    a) să dispună de patrimoniul său;
    b) să dobîndească şi să exercite în nume propriu drepturi patrimoniale şi nepatrimoniale;
    c) să-şi asume obligaţii;
    d) să ia împrumuturi de la asociaţia centrală al cărei membru este, precum şi de la alţi creditori
, cu excepţia persoanelor fizice;
   
d) să ia împrumuturi de la asociaţia centrală, precum şi de la alţi creditori, cu excepţia persoanelor fizice;
    [Art.9 al.(1), lit.d) modificată prin LP259 din 23.11.18, MO480-485/14.12.18 art.800; în vigoare 01.01.20]
    [Art.9 al.(1), lit.d) modificată prin LP95 din 03.05.12, MO149-154/20.07.12 art.486]
    e) să achiziţioneze active ale altei asociaţii, inclusiv ale asociaţiei centrale;
    f) să se prezinte în calitate de reclamant sau pîrît în instanţa judecătorească.
    (2) Asociaţia este obligată să activeze în conformitate cu legislaţia, cu statutul şi cu regulamentele interne, inclusiv:
    a) să ofere, la solicitarea membrilor, informaţii privind activitatea sa, în conformitate cu prezenta lege şi cu statutul său;
    b) să prezinte, în conformitate cu Legea contabilităţii, cu standardele de contabilitate şi actele normative ale autorităţii de supraveghere,
situaţii financiare şi rapoarte specifice, alte documente, informaţii şi date despre activitatea sa;
   
[Art.9 al.(2), lit.b) modificată prin LP216 din 23.11.17, MO434-439/15.12.17 art.729]
    c) în cazul acceptării depunerilor de economii de la membrii săi, să participe la constituirea fondului de lichidităţi şi a fondului de stabilizare, în mărimea şi în modul stabilite de autoritatea de supraveghere;
    d) să permită personalului autorităţii de supraveghere şi administratorilor insolvabilităţii accesul în sediu, în filiale şi în reprezentanţe şi să coopereze cu ei;
    e) să execute actele normative ale autorităţii de supraveghere şi să asigure implementarea măsurilor de stabilizare;
   
f) să devină membru al asociației centrale.
    [Art.9 al.(2), lit.f) introdusă prin LP259 din 23.11.18, MO480-485/14.12.18 art.800; în vigoare 01.01.20]
    Articolul 10. Restricţii în activitatea asociaţiei
    Asociaţia nu este în drept:
    a) să acorde servicii persoanelor care nu sînt membri ai asociaţiei;
    b) să desfăşoare activităţi sau operaţiuni în străinătate;
    c) să acorde servicii sau să efectueze investiţii, conform art.7, în valută străină;
    d) să efectueze investiţii în capital, în valori mobiliare sau în instrumente financiare derivate ale cooperativelor şi societăţilor comerciale, altele decît cele menţionate la art.7 alin.(2);
   
d) să efectueze investiţii, altele decît cele menţionate la art.7 alin.(2);
    [Art.10 lit.d) modificată prin LP259 din 23.11.18, MO480-485/14.12.18 art.800; în vigoare 01.01.20]
    e) să accepte depuneri de economii pentru  rambursarea datoriilor asociaţiei, inclusiv a creditelor şi împrumuturilor primite de aceasta;
    [Art.10 lit.e) în redacţia LP95 din 03.05.12, MO149-154/20.07.12 art.486]
   
f) să atragă depuneri dacă nu deţine tipul de licenţă respectiv sau dacă asociaţia se află în proces de insolvabilitate;
    [Art.9 lit.f) introdusă prin LP216 din 23.11.17, MO434-439/15.12.17 art.729]
   
g) să condiționeze încheierea contractelor de acordare a împrumuturilor sau acceptare a depunerilor de economii cu membrii săi de cerința de a utiliza alte tipuri de servicii prevăzute de prezenta lege.
    [Art.9 lit.g) introdusă prin LP216 din 23.11.17, MO434-439/15.12.17 art.729]
    Articolul 11. Răspunderea asociaţiei şi a membrilor ei
    (1) Asociaţia răspunde pentru obligaţiile sale cu întreg patrimoniul deţinut cu titlu de proprietate.
    (2) Membrii asociaţiei nu răspund pentru obligaţiile asociaţiei, iar aceasta nu răspunde pentru obligaţiile membrilor săi.
    Articolul 12. Cerinţele faţă de administratori
    (1) Administratorii trebuie să corespundă cerinţelor stabilite de actele normative ale autorităţii de supraveghere privind calificarea, experienţa, studiile, reputaţia de afaceri, legăturile de rudenie.
Directorul executiv şi contabilul-şef urmează să fie atestaţi de către autoritatea de supraveghere, cu eliberarea certificatului de calificare.
    [Art.12 al.(1) modificat prin LP95 din 03.05.12, MO149-154/20.07.12 art.486]
    (2) Administratorii trebuie să fie membri ai asociaţiei. Această cerinţă nu se referă la directorul executiv, la contabilul-şef al asociaţiei şi la conducătorul filialei şi/sau al reprezentanţei, care pot să nu fie membri ai asociaţiei. Administratorii încep să îşi exercite atribuţiile în cazul cînd se conformează cerinţelor prevăzute la alin.(1). Administratorii asociaţiei care deţine licenţa de categoria B sau C încep să îşi exercite atribuţiile numai după confirmarea lor în funcţie de către autoritatea de supraveghere în conformitate cu procedura stabilită prin actele sale normative. Confirmarea administratorilor menţionaţi în funcţiile respective de către autoritatea de supraveghere se va efectua în termen de 30 de zile calendaristice.
    (2) Administratorii trebuie să fie membri ai asociaţiei. Această cerinţă nu se referă la directorul executiv, la contabilul-şef al asociaţiei, la conducătorul filialei și/sau al reprezentanței și la administratorul special, care pot să nu fie membri ai asociaţiei. Administratorii încep să îşi exercite atribuţiile în cazul cînd se conformează cerinţelor prevăzute la alin.(1). Administratorii asociaţiei care deţine licenţa de categoria B sau licența asociației centrale încep să îşi exercite atribuţiile numai după confirmarea lor în funcţie de către autoritatea de supraveghere în conformitate cu procedura stabilită prin actele sale normative. Confirmarea administratorilor menţionaţi în funcţiile respective de către autoritatea de supraveghere se va efectua în termen de 30 de zile calendaristice.
    [Art.12 al.(2) modificat prin LP259 din 23.11.18, MO480-485/14.12.18 art.800; în vigoare 01.01.20]
    [Art.12 al.(2) modificat prin LP95 din 03.05.12, MO149-154/20.07.12 art.486]
    (3) Nu poate fi administrator al asociaţiei persoana care:
    a) ocupă altă funcţie în aceeaşi asociaţie
, cu excepţia funcţiei de membru al comitetului de creditare;
   
[Art.12 al.(3), lit.a) modificată prin LP95 din 03.05.12, MO149-154/20.07.12 art.486]
    b) este administrator al altei asociaţii, cu excepţia prevăzută la art.55 alin.(4);
   
b) este administrator al altei asociaţii, cu excepţia persoanelor prevăzute la art. 501 alin. (4) și la art. 55 alin. (8) și (9);
    [Art.12 al.(3), lit.b) modificată prin LP259 din 23.11.18, MO480-485/14.12.18 art.800; în vigoare 01.01.20]
    [Art.12 al.(3), lit.c) abrogată prin LP95 din 03.05.12, MO149-154/20.07.12 art.486]
    d) prin legislaţie sau prin hotărîre a instanţei judecătoreşti, este lipsită de dreptul de a deţine funcţia respectivă;
    e) are antecedente penale nestinse;
   
f) este supusă unei măsuri de ocrotire judiciare sub forma tutelei;
    [Art.13 al.(3), lit.f) în redacția LP238 din 08.11.18, MO441-447/30.11.18 art.709]
    g) este debitor, cu împrumut expirat mai mult de 90 de zile;
    h) este auditor al acestei asociaţii;
   
i) deţine funcţii în organele de conducere ale instituţiilor financiare sau organizaţiilor de creditare nebancare.
    [Art.12 al.(3), lit.i) introdusă prin LP216 din 23.11.17, MO434-439/15.12.17 art.729]
    (4) Administratorii care au adoptat hotărîri comune ce au prejudiciat interesele asociaţiei poartă faţă de aceasta răspundere patrimonială solidară în mărimea prejudiciului cauzat.
   
(5) Autoritatea de supraveghere este în drept să retragă confirmarea în funcţie a administratorilor în următoarele cazuri:
    a) constatarea temeiurilor prevăzute la alin. (3) și/sau prejudicierea intereselor asociaţiei;
    b) nerespectarea prescripţiilor repetate ale autorităţii de supraveghere privind conformarea la prevederile prezentei legi și/sau ale actelor normative subordonate.
    [Art.12 al.(5) introdus prin LP216 din 23.11.17, MO434-439/15.12.17 art.729]
    Articolul 13. Conflictul de interese
    (1) Asociaţia trebuie să evite în activitatea sa conflictul de interese.
    (2) În cazul apariţiei conflictului de interese, asociaţia îl va soluţiona în conformitate cu legislaţia civilă.
   
(3) În sensul prezentului articol, conflict de interese este acea situaţie sau împrejurare în care interesul personal, direct ori indirect, material sau nematerial, al persoanelor, care rezultă din calitatea lor de administratori și din relațiile lor cu persoanele apropiate, aflate în raport de rudenie sau de afinitate de pînă la gradul II inclusiv, sau cu persoane juridice, contravine interesului asociației sau asociaţiei centrale, astfel încît afectează sau ar putea afecta independenţa şi imparţialitatea acestora în luarea deciziilor.
    [Art.13 al.(3) introdus prin LP216 din 23.11.17, MO434-439/15.12.17 art.729]
   
(4) Pentru evitarea conflictelor de interese, inclusiv a situaţiilor care pot genera conflicte de interese, administratorilor şi angajaţilor asociaţiei le revin următoarele obligaţii:
    a) să nu urmărească un interes financiar sau personal şi să acţioneze doar în interesul asociaţiei și al membrilor acesteia;
    b) să nu ofere împrumuturi din surse proprii membrilor sau să nu accepte depuneri de economii de la membri în nume propriu;
    c) să nu utilizeze bunurile ori însemnele (emblema, antetul, ştampila) asociaţiei în scopuri personale şi să nu se angajeze în afaceri personale în numele asociaţiei;
    d) alte obligaţii stabilite în Codul de bună conduită în sistemul asociațiilor de economii și împrumut, aprobat de către asociația centrală.
    [Art.13 al.(4) introdus prin LP216 din 23.11.17, MO434-439/15.12.17 art.729]
    Articolul 14. Confidenţialitatea informaţiilor
    (1) Administratorii şi angajaţii asociaţiei, precedenţi şi actuali, sînt obligaţi să păstreze confidenţialitatea informaţiilor de care au luat cunoştinţă în procesul exercitării funcţiilor, să nu le utilizeze în scop personal sau al terţilor şi să nu permită acestora accesul la informaţii, cu excepţia dezvăluirii de informaţii efectuate în conformitate cu alin.(2).
    (2) Informaţiile confidenţiale se dezvăluie autorităţii de supraveghere,
auditorilor interni ai asociației centrale, organelor de urmărire penală, instanţelor judecătoreşti şi organelor de control de stat.
   
[Art.14 al.(2) modificat prin LP216 din 23.11.17, MO434-439/15.12.17 art.729]
    (3) Consiliul asociaţiei va aproba nomenclatorul informaţiilor şi documentelor confidenţiale, modul şi nivelul de acces la acestea.
   
(4) În sensul prezentului articol, asociaţia este obligată să asigure confidenţialitatea și securitatea tuturor faptelor, datelor şi informaţiilor referitoare la activitatea desfăşurată sau aflate la dispoziţia sa, care privesc persoana, proprietatea, activitatea, afacerea, relaţiile personale sau de afaceri ale membrilor, a informaţiilor cu privire la serviciile prestate sau la contractele încheiate cu clienţii care beneficiază de servicii sau au beneficiat anterior, inclusiv a celor care au fost obţinute în procesul negocierilor ce nu s-au finalizat cu încheierea contractului.
    [Art.14 al.(4) introdus prin LP216 din 23.11.17, MO434-439/15.12.17 art.729]
    Articolul 15. Păstrarea documentelor şi accesul la ele
    (1) Asociaţia este obligată să asigure păstrarea următoarelor documente:
    a) certificatul înregistrării de stat;
    b) licenţa;
    c) statutul, modificările şi completările lui;
    d) regulamentele interne, modificările şi completările lor;
    e) politicile asociaţiei;
    f) registrul membrilor
și documentele specificate la art. 18 alin. (1);
   
[Art.15 al.(1), lit.f) introdusă prin LP216 din 23.11.17, MO434-439/15.12.17 art.729]
    g) procesele-verbale ale adunărilor generale ale membrilor asociaţiei, ale şedinţelor consiliului şi comisiei de cenzori;
    h) ordinele, dispoziţiile şi rapoartele de activitate ale organelor de conducere şi de control;
    i) contractele şi acordurile;
   
j) documentele primare şi cele centralizatoare, situaţiile financiare, rapoartele specifice şi dările de seamă fiscale şi statistice;
    [Art.15 al.(1), lit.j) în redacția LP216 din 23.11.17, MO434-439/15.12.17 art.729]
    k) actele de control ale autorităţii de supraveghere, rapoartele comisiei de cenzori, rapoartele auditorului şi alte acte de control asupra activităţii sale;
   
[Art.15 al.(1), lit.k) modificată prin LP216 din 23.11.17, MO434-439/15.12.17 art.729]
    l) alte documente prevăzute de actele normative, de statut şi de regulamentele interne.
    (2) Documentele specificate la alin.(1) se păstrează la sediul asociaţiei în următoarele termene:
    a) cele de la lit.a)-f) - permanent;
    b) cele de la lit.g)-k) - 5 ani;
    c) cele de la lit.l) - în termenele prevăzute de actele corespunzătoare.
    (3) Asociaţia asigură accesul reprezentanţilor autorităţii de supraveghere şi ai altor autorităţi ale administraţiei publice, abilitate conform legislaţiei, la documentele indicate la alin.(1).
    Articolul 16. Filialele şi reprezentanţele
    (1) Filialele şi reprezentanţele asociaţiei se înregistrează în modul şi în condiţiile stabilite de legislaţia cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor.
    (2) Asociaţia poate crea
numai filiale şi reprezentanţe pe teritoriul Republicii Moldova, ţinînd cont de prevederile art.29.
   
[Art.16 al.(2) modificat prin LP95 din 03.05.12, MO149-154/20.07.12 art.486]
   
(3) Filiala şi reprezentanţa desfăşoară activitate în baza regulamentelor aferente aprobate de consiliul asociaţiei.
    [Art.16 al.(3) introdus prin LP95 din 03.05.12, MO149-154/20.07.12 art.486]
    (4) Filiala are dreptul să presteze orice servicii permise de licenţa deţinută.
    [Art.16 al.(4) introdus prin LP95 din 03.05.12, MO149-154/20.07.12 art.486]
    (5) Reprezentanţa are dreptul să efectueze exclusiv următoarele activităţi:
    a) reprezentarea şi apărarea intereselor asociaţiei, inclusiv promovarea serviciilor acesteia;
    b) acumularea cererilor de primire în calitate de membru al asociaţiei şi a cererilor de împrumut de la membri şi transmiterea acestora la sediul central sau, după caz, al filialei.
    [Art.16 al.(5) introdus prin LP95 din 03.05.12, MO149-154/20.07.12 art.486]
Capitolul III
MEMBRII ASOCIAŢIEI
    Articolul 17. Condiţiile de obţinere a calităţii de membru
    (1) Membri ai asociaţiei pot deveni persoanele fizice
în privința cărora nu a fost instituită o măsură de ocrotire judiciară sub forma tutelei şi persoanele juridice care întrunesc următoarele condiţii:
   
[Art.17 al.(1) modificat prin LP238 din 08.11.18, MO441-447/30.11.18 art.709]
    a) persoanele fizice sînt cetăţeni ai Republicii Moldova sau apatrizi; persoanele juridice sînt înregistrate în Republica Moldova conform legislaţiei şi  împotriva acestora nu este intentat un proces de insolvabilitate;
    b) au fost aprobate de către consiliul asociaţiei;
    c) au depus cota de membru în conformitate cu statutul asociaţiei.
    (2) Persoana obţine calitatea de membru al asociaţiei după adoptarea de către consiliu a hotărîrii privind primirea sa în asociaţie şi după achitarea cotei de membru.
    Articolul 18. Cererea de primire în asociaţie
    (1) Cererea de primire în asociaţie este individuală. La cerere se vor anexa copiile de pe:
    a) actul de identitate - în cazul persoanei fizice;
    b) extrasul din Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor - în cazul persoanei juridice înregistrate de organul înregistrării de stat
, și certificatul de înregistrare în Registrul gospodăriilor țărănești (de fermier) – în cazul gospodăriilor țărănești (de fermier);
   
[Art.18 al.(1), lit.b) modificată prin LP216 din 23.11.17, MO434-439/15.12.17 art.729]
    c) alte documente prevăzute de statut.
    (2) Cererea de primire în asociaţie se depune la sediul acesteia
sau în orice filială/reprezentanţă a ei. Consiliul asociaţiei va examina cererea la şedinţa imediat următoare, adoptînd hotărîrea privind primirea sau refuzul de primire în asociaţie.
   
[Art.18 al.(2) modificat prin LP95 din 03.05.12, MO149-154/20.07.12 art.486]
    Articolul 19. Drepturile membrului asociaţiei
    (1) Membrul asociaţiei este în drept:
    a) să participe la activităţile asociaţiei, să aleagă şi să fie ales în consiliul asociaţiei sau în comisia de cenzori;
    b) să participe la adunările generale ale membrilor asociaţiei personal sau prin intermediul reprezentantului său împuternicit prin procură, eliberată în modul stabilit de legislaţie;
    c) să primească de la administratori informaţii, date şi documente privind activitatea asociaţiei, în termenele şi în modul prevăzute de statut;
    d) să beneficieze de serviciile asociaţiei.
    (2) Membrul asociaţiei beneficiază şi de alte drepturi prevăzute de legislaţie şi de statutul asociaţiei.
    (3) Încălcarea drepturilor membrilor asociaţiei poate fi atacată în organele de conducere ale asociaţiei, în autoritatea de supraveghere sau în instanţa judecătorească.
    Articolul 20. Obligaţiile membrului asociaţiei
    Membrul asociaţiei este obligat:
    a) să execute prevederile prezentei legi, ale statutului şi ale regulamentelor interne ale asociaţiei;
    b) să informeze asociaţia despre orice modificare a datelor proprii introduse în registrul membrilor asociaţiei;
    c) să nu întreprindă acţiuni ce ar putea prejudicia asociaţia.
    Articolul 21. Cota de membru
    (1) Mărimea cotei de membru este stabilită de adunarea generală a membrilor asociaţiei.
    (2) Membrii asociaţiei nu îşi păstrează dreptul asupra cotei de membru pe care au depus-o.
    (3) Diferenţierea mărimii cotei de membru în funcţie de serviciile acordate membrilor, precum şi a mărimii cotei membrilor persoane fizice şi membrilor persoane juridice, se interzice.
    [Art.21 al.(3) introdus prin LP95 din 03.05.12, MO149-154/20.07.12 art.486]
    Articolul 22. Răspunderea pentru nerambursarea împrumutului şi/sau
                          neplata dobînzii aferente la scadenţă
    (1) În cazul în care membrul nu restituie la scadenţă împrumutul acordat de asociaţie, nu plăteşte dobînda şi alte sume aferente împrumutului în conformitate cu contractul de împrumut, pierderile cauzate asociaţiei sînt acoperite succesiv:
    a) din contul gajului şi al altor forme de garanţii pentru împrumutul acordat membrului, conform legislaţiei şi contractului de împrumut;
    b) din contul dobînzilor la depunerile de economii;
    c)  din contul depunerilor de economii;
    d) din alt patrimoniu al membrului, în temeiul hotărîrii arbitrajului sau a judecăţii.
    (2) În cazul în care asociaţia a acordat un împrumut cu încălcarea prevederilor prezentei legi şi a normelor de prudenţă financiară, debitorul, împreună cu administratorii care, ştiind de faptul încălcării, au adoptat decizia de acordare a împrumutului respectiv, poartă răspundere solidară în faţa asociaţiei pentru soldul nerambursat la scadenţă al împrumutului şi/sau neplata dobînzii aferente, cu excepţia administratorilor care au votat împotrivă şi opinia lor a fost consemnată separat în procesul-verbal al şedinţei respective.
    Articolul 23. Încetarea calităţii de membru
    (1) Calitatea de membru al asociaţiei încetează prin retragere, excludere, deces al persoanei fizice, reorganizare sau lichidare a persoanei juridice şi prin lichidare a asociaţiei.
    (2) Membrul poate fi exclus din asociaţie, în temeiul hotărîrii consiliului, pentru nerespectarea prevederilor art.20
sau alin. (4) din prezentul articol, în conformitate cu procedura prevăzută de statutul asociaţiei.
   
[Art.23 al.(2) modificat prin LP216 din 23.11.17, MO434-439/15.12.17 art.729]
    (3) Excluderea membrului debitor din asociaţie nu-l exonerează pe acesta de răspunderea pentru nerambursarea împrumutului şi/sau neplata dobînzii aferente la scadenţă.
   
(4) Consiliul asociaţiei este în drept să retragă calitatea de membru dacă persoana în cauză mai mult de 3 ani nu a participat la adunările generale ordinare consecutive. Decizia de retragere se comunică membrului asociației prin scrisoare recomandată, în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii deciziei. În termen de 3 luni de la data primirii deciziei, membrul exclus este în drept să solicite consiliului asociaţiei restabilirea calităţii de membru.
    [Art.23 al.(4) introdus prin LP216 din 23.11.17, MO434-439/15.12.17 art.729]
    Articolul 24. Registrul membrilor asociaţiei
    (1) Asociaţia este obligată să ţină registrul membrilor săi.
    (2) Registrul membrilor se ţine în conformitate cu prezenta lege, cu statutul şi cu regulamentele interne ale asociaţiei.
    (3) Registrul membrilor asociaţiei va conţine:
    a) denumirea deplină a asociaţiei şi sediul acesteia;
    b) numele, prenumele şi domiciliul membrului persoană fizică;
    c) denumirea, numărul unic de identificare, adresa juridică a membrului persoană juridică;
    d) alte date stabilite în statut.
    (4) La registru se anexează documentele specificate la art.18 alin.(1).
   
[Art.24 al.(4) modificat prin LP216 din 23.11.17, MO434-439/15.12.17 art.729]
    (5) Directorul executiv sau, în cazul în care directorul executiv nu a fost numit, consiliul este responsabil de ţinerea registrului membrilor asociaţiei şi este obligat să elibereze extrasul din registru în termen de 5 zile de la data depunerii solicitării în scris.
Capitolul IV
CONSTITUIREA ŞI ÎNREGISTRAREA DE STAT
A ASOCIAŢIEI

    Articolul 25. Constituirea asociaţiei
    (1) Asociaţia se constituie prin hotărîre a adunării de constituire.
    (2) Adunarea de constituire a asociaţiei se ţine pe principii benevole, la ea pot participa persoane fizice şi juridice care corespund prevederilor art.17 alin.(1) lit.a).
   
[Art.25 al.(2) modificat prin LP95 din 03.05.12, MO149-154/20.07.12 art.486]
    (3) Adunarea de constituire:
    a) hotărăşte asupra constituirii asociaţiei;
    b) aprobă statutul asociaţiei;
    c) aprobă prima componenţă a consiliului, pe un termen de 2-4 ani, astfel încît să se respecte prevederile art.41 alin.(2), şi componenţa comisiei de cenzori a asociaţiei;
    d) stabileşte persoana (persoanele) împuternicită să reprezinte asociaţia la înregistrarea acesteia;
    e) soluţionează alte probleme privind iniţierea activităţii asociaţiei.
    (4) Documentele de constituire ale asociaţiei sînt:
    a) procesul-verbal al adunării de constituire, la care se anexează lista fondatorilor cu semnăturile acestora;
    b) statutul.
    (5) Procesul-verbal al adunării de constituire şi statutul se semnează de către preşedintele şi secretarul adunării de constituire.
    Articolul 26. Statutul asociaţiei
    (1) În statutul asociaţiei se va indica:
    a) denumirea asociaţiei;
    b) sediul asociaţiei;
    c) scopul şi principiile activităţii, limitele administrativ-teritoriale în care asociaţia este autorizată să activeze în conformitate cu categoria de licenţă pe care o deţine (o solicită);
    d) genurile de activitate permise conform art.29;
    e) numele, prenumele, domiciliul, data naşterii, cetăţenia şi alte date din actele de identitate ale fondatorilor;
    f) condiţiile şi modul de admitere în asociaţie, modul de retragere şi de excludere a membrilor ei;
    g) mărimea cotei de membru;
    h) modul de formare a patrimoniului, inclusiv a capitalului;
    i) drepturile şi obligaţiile membrilor şi ale asociaţiei;
    j) modul de desemnare şi de revocare a membrilor organelor de conducere şi de control ale asociaţiei
, precum şi a preşedintelui consiliului asociaţiei;
   
[Art.26 al.(1), lit.j) modificată prin LP95 din 03.05.12, MO149-154/20.07.12 art.486]
    k) structura şi competenţa organelor de conducere şi de control ale asociaţiei;
    l) modul de activitate a organelor de conducere şi de control, de adoptare a hotărîrilor, inclusiv în cazul conflictului de interese;
    m) modul de prezentare a informaţiei membrilor asociaţiei şi răspunderea administratorilor pentru neprezentarea ei;
    n) date privind filialele şi reprezentanţele asociaţiei, modul de constituire şi de lichidare a acestora;
    o) modul şi condiţiile de reorganizare şi de lichidare a asociaţiei.
    (2) În statutul asociaţiei pot fi incluse şi alte prevederi care nu contravin legislaţiei.
    (3) Prevederile statutului asociaţiei care contravin legislaţiei sînt nule.
    (4) Modificările şi completările la statutul asociaţiei se operează cu avizul autorităţii de supraveghere, eliberat în conformitate cu art.27 alin.(3).
    Articolul 27. Înregistrarea de stat
    (1) Asociaţia se înregistrează în conformitate cu l
egislaţia privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali.
   
[Art.27 al.(1) modificat prin LP302-XVI din 25.12.08, MO30-33/13.02.09 art.75]
    (2) Înregistrarea de stat a asociaţiei se efectuează cu avizul autorităţii de supraveghere.
    (3) Autoritatea de supraveghere stabileşte, prin act normativ, procedura de solicitare şi de eliberare a avizului, documentele necesare a fi anexate la cererea de eliberare a avizului, temeiurile pentru respingerea cererii şi modalitatea de informare a asociaţiei.
Capitolul V
LICENŢIEREA ASOCIAŢIEI
    Articolul 28. Licenţierea asociaţiei
    (1) Asociaţia înregistrată se supune licenţierii în conformitate cu
prezenta lege și actele normative ale autorității de supraveghere. Pe toată durata desfăşurării activităţii lor, asociaţiile sînt obligate să respecte cerinţele stabilite pentru obţinerea licenţei.
    [Art.28 al.(1) modificat prin LP225 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.790; în vigoare 29.12.17]
    [Art.28 al.(1) modificat prin LP95 din 03.05.12, MO149-154/20.07.12 art.486]
    [Art.28 al.(1) modificat prin LP302-XVI din 25.12.08, MO30-33/13.02.09 art.75]
    (2) Licenţa va conţine informaţii privind limitele administrativ-teritoriale în care asociaţia este licenţiată să activeze.
    (3) Licenţa se eliberează pe un termen nelimitat.
    (4) Copia licenţei va fi afişată la vedere în locul unde asociaţia este autorizată să activeze şi unde poate fi citită de către public.
   
(5) Taxa pentru eliberarea licenţei de categoria A este de 1625 lei, iar taxa pentru eliberarea licenţelor de categoriile B şi C şi a licenţei pentru activitatea asociaţiei centrale – de 3250 lei.
    (5) Taxa pentru eliberarea licenţei de categoria A este de 1625 lei, iar taxa pentru eliberarea licenţei de categoria B şi a licenţei pentru activitatea asociaţiei centrale – de 3250 lei. Taxa pentru reperfectarea licenţei şi/sau pentru eliberarea copiei de pe aceasta constituie 10 la sută din valoarea taxei pentru eliberarea acesteia, dar nu poate depăși 585 de lei, iar taxa pentru eliberarea duplicatului de pe licenţă constituie 585 de lei.
    [Art.28 al.(5) modificat prin LP259 din 23.11.18, MO480-485/14.12.18 art.800; în vigoare 01.01.20]
    [Art.28 al.(5) modificat prin LP158 din 05.07.12, MO155-159/27.07.12 art.514; în vigoare 27.07.12]
   
[Art.28 al.(5) introdus prin LP302-XVI din 25.12.08, MO30-33/13.02.09 art.75]
    (6) Taxele pentru eliberarea şi reperfectarea licenţei, precum şi pentru eliberarea copiei sau duplicatului acesteia, se varsă la bugetul autorităţii de supraveghere.
    [Art.28 al.(6) modificat prin LP216 din 23.11.17, MO434-439/15.12.17 art.729; în vigoare 01.01.18]
    [Art.28 al.(6) introdus prin LP302-XVI din 25.12.08, MO30-33/13.02.09 art.75]
    Articolul 29. Categoriile licenţei şi condiţiile de licenţiere
    [Art.29 denumirea modificată prin LP95 din 03.05.12, MO149-154/20.07.12 art.486]
    (1) În scopul controlului riscurilor asumate de asociaţie, se stabilesc următoarele categorii ale licenţei de activitate: A, B, C şi licenţa asociaţiei centrale, acordate de autoritatea de supraveghere. Particularităţile de constituire, licenţiere şi activitate a asociaţiei centrale sînt stabilite în capitolul XI.
    (1) În scopul controlului riscurilor asumate de asociaţie, se stabilesc următoarele categorii ale licenţei de activitate: A, B şi licenţa asociaţiei centrale, acordate de autoritatea de supraveghere. Particularităţile de constituire, licenţiere şi activitate a asociaţiei centrale sînt stabilite în capitolul XI.
    [Art.29 al.(1) modificat prin LP259 din 23.11.18, MO480-485/14.12.18 art.800; în vigoare 01.01.20]
    [Art.29 al.(1) modificat prin LP95 din 03.05.12, MO149-154/20.07.12 art.486]
    [Art.29 al.(1) modificat prin LP302-XVI din 25.12.08, MO30-33/13.02.09 art.75]
    (2) Licenţa de categoria A poate fi acordată asociaţiei ai cărei membri sînt doar persoane fizice şi  al cărei scop este prestarea către membrii săi a serviciilor  specificate la art.7 alin.(1) pct.1) şi pct.3)-5). Licenţa este valabilă în limita unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întîi în care este înregistrată asociaţia şi nu acordă dreptul de instituire a filialelor şi de deschidere a reprezentanţelor pe teritoriul unităţii menţionate.
   
[Art.29 al.(2) modificat prin LP216 din 23.11.17, MO434-439/15.12.17 art.729]
    (3) Licenţa de categoria B poate fi acordată asociaţiei care a deţinut în decurs de cel puţin un an licenţă de categoria A, valoarea totală a activelor ei fiind de cel puţin 1 500 000 lei, ai cărei membri sînt persoane fizice şi juridice în număr minim de 200 şi al cărei scop este prestarea către membrii săi a serviciilor specificate la art. 7 alin. (1) pct. 1), pct. 2) lit. a) şi pct. 3)–5). Licenţa este valabilă în limita unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea în care este înregistrată asociaţia şi acordă acesteia dreptul de a institui filiale şi a deschide reprezentanţe pe teritoriul unităţii menţionate.
   
[Art.29 al.(3) modificat prin LP95 din 03.05.12, MO149-154/20.07.12 art.486]
    (4) Licenţa de categoria C poate fi acordată asociaţiei care a deţinut în decurs de cel puţin un an licenţă de categoria B, valoarea totală a activelor ei fiind de cel puţin 20 000 000 lei, ai cărei membri sînt persoane fizice şi juridice în număr minim de 2000 şi al cărei scop este prestarea către membrii săi a serviciilor specificate la art.7 alin. (1). Licenţa este valabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova şi acordă asociaţiei dreptul de a institui filiale şi a deschide reprezentanţe în întreaga ţară.
   
[Art.29 al.(4) abrogat prin LP259 din 23.11.18, MO480-485/14.12.18 art.800; în vigoare 01.01.20]
    [Art.29 al.(4) modificat prin LP95 din 03.05.12, MO149-154/20.07.12 art.486]
    (5) Asociaţia care deţine licenţă de categoria A sau B poate solicita extinderea teritorială a acţiunii licenţei asupra unităţii administrativ-teritoriale vecine de acelaşi nivel, sau de nivel inferior, după caz, fără modificarea categoriei licenţei deţinute. Extinderea acţiunii licenţei poate fi aprobată doar asupra unităţilor administrativ-teritoriale din  imediata vecinătate a unităţii în care este înregistrat sediul asociaţiei solicitante.
   
[Art.29 al.(5) modificat prin LP95 din 03.05.12, MO149-154/20.07.12 art.486]
    (6) Extinderea teritorială a acţiunii licenţei se efectuează prin reperfectare, în conformitate cu art.30. Schimbarea categoriei licenței se efectuează prin eliberarea acesteia în conformitate cu art. 30.
    [Art.29 al.(6) modificat prin LP216 din 23.11.17, MO434-439/15.12.17 art.729]
    (7) Licenţa de categoria B sau C poate fi acordată asociaţiilor care vor întruni următoarele cerinţe minime faţă de încăperi şi faţă de dotarea tehnică:
    (7) Licenţa de categoria B poate fi acordată asociaţiilor care vor întruni următoarele cerinţe minime faţă de încăperi şi faţă de dotarea tehnică:
    [Art.29 al.(1) modificat prin LP259 din 23.11.18, MO480-485/14.12.18 art.800; în vigoare 01.01.20]
    a) sediul – încăpere cu suprafaţa operaţională de cel puţin 20 de metri pătraţi, amplasată în spaţii cu destinaţie nelocativă;
    b) necesarul de dotare tehnică: legătură telefonică; safeu; computer cu conectare la reţeaua internet; software pentru ţinerea contabilităţii, adaptat necesităţilor asociaţiilor, cu posibilităţi de întocmire a situaţiilor financiare şi rapoartelor specifice, de generalizare (consolidare) a informaţiei financiare şi de analiză a acesteia
    [Art.29 al.(7), lit.b) modificată prin LP216 din 23.11.17, MO434-439/15.12.17 art.729]
    [Art.29 al.(7) introdus prin LP95 din 03.05.12, MO149-154/20.07.12 art.486]
    Articolul 30. Declaraţia de eliberare  sau cererea de reperfectare
                         a licenţei
   
[Art.30 denumirea modificată prin LP95 din 03.05.12, MO149-154/20.07.12 art.486]
    (1) Declaraţia de eliberare  sau cererea de reperfectare a licenţei va fi depusă în conformitate cu prezenta lege și actele normative ale autorității de supraveghere, anexîndu-se documentele specificate de legislaţia menţionată, cele prevăzute la alin.(2) sau, după caz, cele prevăzute la alin.(3) din prezentul articol.
   
[Art.30 al.(1) modificat prin LP225 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.790; în vigoare 29.12.17]
    [Art.30 al.(1) modificat prin LP95 din 03.05.12, MO149-154/20.07.12 art.486]
    [Art.30 al.(1) modificat prin LP302-XVI din 25.12.08, MO30-33/13.02.09 art.75]
    (2) Asociaţia va anexa la declaraţia de eliberare a licenţei următoarele documente:
   
[Art.30 al.(2) modificat prin LP95 din 03.05.12, MO149-154/20.07.12 art.486]
    a) business-planul asociaţiei pentru următorii 3 ani de activitate, care va conţine informaţii privind membrii asociaţiei şi principiile de asociere, limitele teritoriale şi serviciile prevăzute a fi acordate conform licenţei solicitate, politicile referitoare la împrumuturi, depunerile de economii, investiţii şi personal, planul financiar, inclusiv prognoza veniturilor, cheltuielilor şi rezultatelor financiare, prognoza fluxului de mijloace băneşti, strategia de conformare cu cerinţa privind rezerva instituţională, managementul riscului de împrumut, inclusiv diversificarea activelor, riscului de lichiditate şi riscului ratei dobînzii, sistemul de control intern etc.;
    b) copia actului de proprietate, a contractului de locaţiune, de comodat sau a altui document ce atestă drepturile reale asupra imobilului în care asociaţia îşi va desfăşura activitatea;
   
c) documentele ce confirmă corespunderea asociaţiei prevederilor art. 29 alin. (7) lit. b) – pentru asociaţia care solicită eliberarea licenţei de categoria B sau C
    c) documentele ce confirmă corespunderea asociaţiei prevederilor art. 29 alin. (7) lit. b) – pentru asociaţia care solicită eliberarea licenţei de categoria B.
    [Art.30 al.(2), lit.c) modificată prin LP259 din 23.11.18, MO480-485/14.12.18 art.800; în vigoare 01.01.20]
    [Art.30 al.(2), lit.c) introdusă prin LP95 din 03.05.12, MO149-154/20.07.12 art.486]
    (3) În cazul depunerii cererii de reperfectare a licenţei în baza prevederilor art.29, asociaţia va anexa documentele specificate  la alin.(2) din prezentul  articol. În cazul schimbării denumirii și/sau adresei juridice a titularului de licență, la cererea de reperfectare a licenței nu se anexează business-planul asociaţiei.
    [Art.30 al.(3) modificat prin LP216 din 23.11.17, MO434-439/15.12.17 art.729]
    (4) Autoritatea de supraveghere acceptă declaraţia de eliberare sau cererea de reperfectare a licenţei în cazul în care se constată că:
   
[Art.30 al.(4) modificat prin LP95 din 03.05.12, MO149-154/20.07.12 art.486]
    [Art.30 al.(4) modificat prin LP302-XVI din 25.12.08, MO30-33/13.02.09 art.75]
    a) asociaţia intenţionează să activeze în conformitate cu prezenta lege şi cu actele normative ale autorităţii de supraveghere;
    b) asociaţia a efectuat toate aranjamentele şi a planificat adecvat resursele necesare unei activităţi sigure, prudente şi financiar stabile.
    (5)
Autoritatea de supraveghere adoptă decizia privind eliberarea/ reperfectarea licenţei în termen de 15 zile lucrătoare de la data de primire a declaraţiei/cererii corespunzătoare.
   
[Art.30 al.(5) în redacţia LP95 din 03.05.12, MO149-154/20.07.12 art.486]
    [Art.30 al.(5) modificat prin LP302-XVI din 25.12.08, MO30-33/13.02.09 art.75]
   
(6) Autoritatea de supraveghere, din oficiu sau la cererea asociației, reperfectează licența în cazul schimbării denumirii străzii, a localității sau a unității administrativ-teritoriale conform actului legislativ sau normativ al autorităților respective. Plata pentru reperfectarea licenței în acest caz nu se percepe.
    [Art.30 al.(6) introdus prin LP216 din 23.11.17, MO434-439/15.12.17 art.729]
    Articolul 31. Suspendarea licenţei
   
(1) Licenţa se suspendă printr-o decizie a autorităţii de supraveghere, în conformitate cu prevederile prezentei legi și ale actelor normative ale autorității de supraveghere.
   
[Art.31 al.(1) în redacţia LP225 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.790; în vigoare 29.12.17]
    [Art.31 al.(1) modificat prin LP302-XVI din 25.12.08, MO30-33/13.02.09 art.75]
    (2) Autoritatea de supraveghere va decide asupra necesităţii suspendării licenţei, luînd în considerare specificul activităţii asociaţiei, necesitatea de a evita întreruperea activităţii, obiectivul asociaţiei, care constă în acordarea continuă de servicii calitative şi diverse membrilor ei, precum şi necesitatea protejării continue a drepturilor şi intereselor legale ale membrilor. În acest sens, autoritatea de supraveghere va examina posibilitatea aplicării prevederilor art.49 fără a suspenda licenţa asociaţiei.
    (3) Autoritatea de supraveghere poate suspenda licenţa în temeiul încălcării de către asociaţie a normelor de prudenţă financiară
şi a prevederilor legislației în vigoare.
   
[Art.31 al.(3) modificat prin LP216 din 23.11.17, MO434-439/15.12.17 art.729]
    (4) Autoritatea de supraveghere suspendă licenţa pe o perioadă determinată de timp, care nu poate depăşi 12 luni, stabileşte indicaţii spre executare obligatorie, precum şi termenul de prezentare a raportului de înlăturare a încălcărilor. În acest sens, autoritatea de supraveghere poate elabora, de sine stătător sau împreună cu asociaţia respectivă, un plan de măsuri în vederea înlăturării încălcărilor stabilite şi conformării  cu legislaţia.
   
[Art.31 al.(4) modificat prin LP216 din 23.11.17, MO434-439/15.12.17 art.729]
    (5) Decizia privind suspendarea licenţei va fi comunicată asociaţiei în termen de 3 zile lucrătoare de la data adoptării.
   
[Art.31 al.(5) modificat prin LP302-XVI din 25.12.08, MO30-33/13.02.09 art.75]
    (6) Din data adoptării deciziei de suspendare a licenţei, se interzice încheierea sau modificarea contractelor de acordare/restructurare a împrumuturilor, de acceptare a depunerilor de economii, plasarea investiţiilor. Totodată, asociaţia va asigura executarea obligaţiilor asumate prin contractele încheiate anterior deciziei de suspendare a licenţei.
    (7) Reluarea valabilităţii licenţei
este condiționată de executarea adecvată a indicaţiilor stabilite conform alin.(4). Asociaţia va întocmi şi va prezenta autorităţii de supraveghere, în termenul stabilit, raportul de înlăturare a încălcărilor, în care vor fi descrise detaliat acţiunile întreprinse. Neprezentarea raportului se consideră neexecutare a actelor normative ale autorităţii de supraveghere.
   
[Art.31 al.(7) modificat prin LP216 din 23.11.17, MO434-439/15.12.17 art.729]
    (8) Autoritatea de supraveghere va examina în oficiu sau pe teren raportul prezentat şi va decide asupra:
    a) reluării valabilităţii licenţei, cu sau fără aplicarea măsurilor de stabilizare, în conformitate cu art.49;
   
b) necesităţii retragerii licenţei.
    [Art.31 al.(8), lit.b) în redacţia LP302-XVI din 25.12.08, MO30-33/13.02.09 art.75]
    (9) Decizia respectivă va fi luată în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii raportului şi va fi adusă la cunoştinţa asociaţiei în termen de 3 zile lucrătoare de la data adoptării.
   
[Art.31 al.(9) modificat prin LP302-XVI din 25.12.08, MO30-33/13.02.09 art.75]
    Articolul 32. Retragerea licenţei
   
(1) Licenţa se retrage printr-o decizie a autorităţii de supraveghere, în conformitate cu prevederile prezentei legi și ale actelor normative ale autorității de supraveghere.
    [Art.32 al.(1) în redacţia LP225 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.790; în vigoare 29.12.17]
    [Art.32 al.(1) modificat prin LP302-XVI din 25.12.08, MO30-33/13.02.09 art.75]
    (2) Temei suplimentar pentru retragerea licenţei serveşte cazul în care:
    a) asociaţia nu a început activitatea pentru care a fost licenţiată în decurs de 1 an de la data deciziei privind eliberarea licenţei;
    b) numărul membrilor asociaţiei, în decurs de 6 luni, este mai mic decît numărul membrilor specificat la art.4 alin.(3) sau, după caz, la art.54 alin.(2);
    c) împotriva asociaţiei este intentat un proces de insolvabilitate.
   
[Art.32 al.(3) exclus prin LP302-XVI din 25.12.08, MO30-33/13.02.09 art.75]
    (4) Din data adoptării deciziei de retragere a licenţei, asociaţia este obligată să depună la autoritatea de supraveghere, în termen de 10 zile lucrătoare, licența în original și să înceteze orice activitate şi operaţiuni, cu excepţia activităţilor legate de funcţionarea administrativă, să lichideze activele sale şi să îşi onoreze obligaţiile.
   
[Art.32 al.(4) modificat prin LP216 din 23.11.17, MO434-439/15.12.17 art.729]
    (5) După retragerea licenţei, asociaţia rămîne subiect al prezentei legi pînă la lichidarea şi radierea ei din Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor.
Capitolul VI
REZERVELE ŞI LICHIDITATEA
    [Capitolul VI denumirea modificată prin LP95 din 03.05.12, MO149-154/20.07.12 art.486]
    Articolul 33. Rezervă instituţională
    (1) Capitalul instituţional se constituie din
cotele de membru, profitul nerepartizat al anilor precedenţi, profitul net al anului de gestiune, diminuat cu pierderea neacoperită a anilor precedenţi şi cu pierderea netă a anului de gestiune.
   
[Art.33 al.(1) modificat prin LP95 din 03.05.12, MO149-154/20.07.12 art.486]
    (2) Asociaţia care deţine licenţă de categoria A este obligată să deţină şi să menţină rezerva instituţională, în raport cu valoarea activelor la orice dată, după cum urmează:
    a) minimum 1%  - începînd cu anul al doilea de activitate;
    b) minimum 2 % - începînd cu anul al treilea de activitate;
    c) minimum 3 % - începînd cu anul al patrulea de activitate;
    d) minimum 4 % - începînd cu anul al cincilea de activitate;
    e) minimum 5 % - începînd cu anul al şaselea de activitate.
    (3) Asociaţia care deţine licenţă de categoria B este obligată să deţină şi să menţină rezerva instituţională, în raport cu valoarea activelor la orice dată, după cum urmează:
    a) minimum 2 % - începînd cu anul al doilea de activitate;
    b) minimum 4 % - începînd cu anul al treilea de activitate;
    c) minimum 6 % - începînd cu anul al patrulea de activitate;
    d) minimum 8 % - începînd cu anul al cincilea de activitate;
    e) minimum 10 % - începînd cu anul al şaselea de activitate.
    (4) Asociaţia care deţine licenţă de categoria C şi asociaţia centrală sînt obligate să deţină şi să menţină rezerva instituţională, în raport cu valoarea activelor la orice dată, după cum urmează:
   
(4) Asociaţia care deţine licenţă de asociație centrală este obligată să deţină şi să menţină rezerva instituţională, în raport cu valoarea activelor la orice dată, după cum urmează:
    [Art.33 al.(4) modificat prin LP259 din 23.11.18, MO480-485/14.12.18 art.800; în vigoare 01.01.20]
    a) minimum 6 % - începînd cu anul al doilea de activitate;
    b) minimum 8 % - începînd cu anul al treilea de activitate;
    c) minimum 10 % - începînd cu anul al patrulea de activitate.
    Articolul 34. Rezervele
    (1) Asociaţia poate constitui rezerve în conformitate cu statutul şi cu hotărîrile adunării generale.
    (2) Rezervele create în condiţiile  alin.(1) se utilizează conform statutului sau hotărîrilor organelor asociaţiei, de a căror competenţă ţine adoptarea unor atare hotărîri, cu condiţia că asociaţia se conformează cerinţelor privind r
ezerva instituţionalăstabilite la art.33.
    Articolul 35. Lichiditatea
   (1) Pentru a satisface cerinţele de retragere din conturile de depuneri de economii, fiecare asociaţie, licenţiată să accepte depuneri de economii, va crea şi va menţine lichiditatea conform cerinţelor stabilite de autoritatea de supraveghere.
   (2) În scopul îndeplinirii cerinţelor de lichiditate, asociaţia va efectua investiţii în fondul de lichidităţi şi în instrumente financiare în conformitate cu actele normative ale autorităţii de supraveghere.
    (3) Fondul de lichidităţi poate fi investit în instrumente financiare în mărimea şi în modul stabilite de autoritatea de supraveghere.
Capitolul VII
ORGANELE DE CONDUCERE ŞI DE CONTROL ALE ASOCIAŢIEI
    Articolul 36. Adunarea generală  şi competenţa ei
    (1) Adunarea generală a membrilor asociaţiei este organul suprem de conducere al  acesteia.
    (2) De competenţa exclusivă a adunării generale sînt:
    a) aprobarea statutului, a modificărilor şi completărilor la acesta;
    b) aprobarea regulamentului consiliului asociaţiei, regulamentului comisiei de cenzori, şi altor regulamente prevăzute de prezenta lege şi de statutul asociaţiei, aprobarea  modificărilor şi completărilor la acestea;
   
[Art.36 al.(2), lit.b) modificată prin LP95 din 03.05.12, MO149-154/20.07.12 art.486]
    c) alegerea şi revocarea , inclusiv înainte de termen, a membrilor consiliului asociaţiei, comisiei de cenzori şi membrilor supleanţi;
   
[Art.36 al.(2), lit.c) modificată prin LP216 din 23.11.17, MO434-439/15.12.17 art.729]
    [Art.36 al.(2), lit.c) modificată prin LP95 din 03.05.12, MO149-154/20.07.12 art.486]
    d) alegerea membrilor comisiei de numărare a voturilor;
    e) aprobarea mărimii cotei de membru;
    f) adoptarea de hotărîri privind constituirea, pe seama profitului, a altor rezerve decît cele stabilite de legislaţie şi de statut;
    g) aprobarea raportului anual al consiliului privind activitatea sa şi  activitatea asociaţiei, inclusiv privind executarea bugetului, raportului directorului executiv, însoţit de
situațiile financiare anuale ale asociaţiei, raportului anual al comisiei de cenzori, însoţit de raportul  acesteia privind controlul anual obligatoriu, şi raportului auditorului, în cazul efectuării auditului;
   
[Art.36 al.(2), lit.g) modificată prin LP216 din 23.11.17, MO434-439/15.12.17 art.729]
    h) adoptarea hotărîrii privind efectuarea auditului şi selectarea organizaţiei de audit;
    i) adoptarea hotărîrii privind aderarea la asociaţia centrală şi privind retragerea din aceasta;
    j) adoptarea hotărîrii privind instituirea şi lichidarea filialelor şi reprezentanţelor;
    k) adoptarea hotărîrii privind reorganizarea sau lichidarea benevolă a asociaţiei, desemnarea lichidatorului (lichidatorilor), aprobarea bilanţului de lichidare a asociaţiei;
   
l) externalizarea serviciilor de control intern ale asociaţiei către asociaţia centrală sau o societate de audit.
    [Art.36 al.(2), lit.l) introdusă prin LP216 din 23.11.17, MO434-439/15.12.17 art.729]
    (3) În competenţa adunării generale a membrilor pot fi date, prin statutul asociaţiei, şi alte atribuţii.
    (4) Hotărîrile adunării generale care contravin legislaţiei, inclusiv actelor normative ale autorităţii de supraveghere, sînt nule.
    (5) Hotărîrile adunării generale sînt executorii pentru administratorii, angajaţii şi membrii asociaţiei.
    Articolul 37. Convocarea adunării generale
    (1) Adunările generale ale membrilor asociaţiei sînt ordinare şi extraordinare.
    (2) Adunarea generală ordinară a membrilor se convoacă de către preşedintele consiliului asociaţiei sau directorul executiv, în temeiul hotărîrii consiliului, cel puţin o dată pe an. Adunarea generală ordinară anuală are loc nu mai tîrziu de 3 luni de la finele
perioadei de gestiune.
   
[Art.37 al.(2) modificat prin LP216 din 23.11.17, MO434-439/15.12.17 art.729]
    (3) Adunarea generală extraordinară se convoacă de către preşedintele consiliului sau directorul executiv:
    a) la decizia consiliului;
    b) la cererea comisiei de cenzori;
    c) la cererea a cel puţin 10% din membrii asociaţiei;
    d) la cererea autorităţii de supraveghere.
    (4) Consiliul asociaţiei hotărăşte asupra datei, orei, locului şi ordinii de zi a adunării generale, convocate conform alin.(2) sau alin.(3). Ordinea de zi a adunării generale convocate în baza alin.(3) lit.b)-d) va include chestiunile care reflectă motivele convocării adunării. Consiliul va lua hotărîrea privind convocarea adunării generale într-un termen care să nu împiedice executarea prevederilor alin.(5).
    (5) Preşedintele consiliului sau directorul executiv va informa membrii asociaţiei despre convocarea adunării generale, în modul stabilit de statut, cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de convocarea adunării generale.
Asociaţia va asigura informarea membrilor despre data, ora, locul desfăşurării și ordinea de zi a adunării generale prin publicarea unui aviz pe panoul informativ al primăriei și asociației și/sau în alt mod stabilit de statut.
    [Art.37 al.(5) modificat prin LP216 din 23.11.17, MO434-439/15.12.17 art.729]
    [Art.37 al.(5) modificat prin LP95 din 03.05.12, MO149-154/20.07.12 art.486]
    Articolul 38. Desfăşurarea adunării generale
    (1) Adunarea generală este deliberativă dacă sînt înregistraţi cel puţin
1/4 din numărul total de membri, dar nu mai puțin de 50 de membri. Înregistrarea membrilor se încheie înainte de începutul adunării.
   
[Art.38 al.(1) modificat prin LP216 din 23.11.17, MO434-439/15.12.17 art.729]
    [Art.38 al.(1) modificat prin LP95 din 03.05.12, MO149-154/20.07.12 art.486]
    (2) În cazul în care nu este deliberativă, adunarea generală se convoacă repetat. Data adunării generale repetate se stabileşte de consiliul asociaţiei. Membrii asociaţiei vor fi informaţi despre convocarea adunării generale repetate în modul prevăzut la art.37 alin.(5).
   
(3) Adunarea generală repetată este deliberativă dacă sînt înregistrați cel puțin 1/8 din numărul total de membri, dar nu mai puţin de 30 de membri ori un număr mai mare de membri prevăzut de statutul asociaţiei.
    [Art.38 al.(3) în redacția LP216 din 23.11.17, MO434-439/15.12.17 art.729]
    [Art.38 al.(3) modificat prin LP95 din 03.05.12, MO149-154/20.07.12 art.486]
    [Art.38 al.(31) abrogat prin LP216 din 23.11.17, MO434-439/15.12.17 art.729]
    [Art.38 al.(31) introdus prin LP95 din 03.05.12, MO149-154/20.07.12 art.486]
    (4) Hotărîrile adunării generale asupra problemelor prevăzute la art.36 alin.(2) lit.a) şi k) se adoptă cu votul a cel puţin 2/3 din numărul total  al membrilor înregistraţi la adunare. În alte probleme, hotărîrile se adoptă cu majoritatea simplă de voturi ale membrilor înregistraţi la adunare.
    (5) Preşedinte al adunării generale este preşedintele consiliului, dacă adunarea generală a membrilor nu desemnează o altă persoană.
    (6) Adunarea generală va alege comisia de numărare a voturilor în număr de cel puţin 3 persoane. Preşedinte al comisiei de numărare a voturilor este preşedintele comisiei de cenzori, dacă adunarea generală nu desemnează o altă persoană. Activitatea comisiei se consemnează într-un proces-verbal, semnat de toţi membrii comisiei, care se anexează la procesul-verbal al adunării generale respective.
    (7) Lucrările adunării generale se consemnează într-un proces-verbal, semnat de preşedintele şi secretarul adunării.
    
[Art.38 al.(7) modificat prin LP160 din 07.07.16, MO306-313/16.09.16 art.647]
    (8) La procesul-verbal al adunării generale se anexează:
    a) hotărîrea privind convocarea adunării generale;
    b) confirmarea înştiinţării membrilor privind convocarea adunării generale;
    c) lista membrilor asociaţiei înregistraţi la adunare, cu semnăturile respective;
    d) alte documente stabilite în statut sau prin hotărîre a adunării generale.
    (9) Preşedintele consiliului asociaţiei este responsabil de ţinerea proceselor-verbale ale adunărilor generale şi de evidenţa lor în registrul respectiv.
   
(10) Asociaţia este obligată să asigure accesul membrilor săi la toate materialele pentru ordinea de zi a adunării generale, cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de ţinerea ei, prin afişare şi/sau punerea acestora la un loc accesibil, cu desemnarea unei persoane responsabile pentru dezvăluirea informaţiei respective, precum şi în orice alt mod stabilit de statutul asociaţiei. La cererea oricărui membru sau administrator, asociaţia este obligată să prezinte extrase şi copii de pe documentele menţionate la art. 36 alin. (2) lit. g) şi de pe alte documente prevăzute de statutul asociaţiei.
    [Art.38 al.(10) introdus prin LP216 din 23.11.17, MO434-439/15.12.17 art.729]
    Articolul 39. Reprezentarea membrilor la adunarea generală
    (1) Statutul asociaţiei poate prevedea reprezentarea membrilor la adunarea generală în conformitate cu legislaţia.
    (2) Membrii asociaţiei pot fi reprezentaţi la adunarea generală numai de către alţi membri ai asociaţiei, nu însă de către membrii consiliului, comisiei de cenzori şi directorul executiv, care nu au  dreptul să reprezinte membrii asociaţiei.
    (3) Un singur reprezentant poate deţine cel mult 10 voturi, inclusiv propriul vot, astfel încît numărul de voturi deţinute de către un reprezentant să nu depăşească 5% din numărul de membri ai asociaţiei.
    (4) Reprezentantul va vota pe baza mandatului, semnat de preşedintele şi secretarul  adunării, de preşedintele comisiei de numărare a voturilor şi emis pe baza procurii (procurilor) prezentate. Mandatul va conţine numele şi prenumele  membrilor reprezentaţi şi se va anexa la procesul-verbal al comisiei de numărare a voturilor.
    (5) Reprezentantul şi membrii reprezentaţi sînt nominalizaţi în procesul-verbal al adunării generale respective.
    Articolul 40. Consiliul şi competenţa lui
    (1) Consiliul asociaţiei reprezintă interesele membrilor în perioada dintre adunările generale şi exercită, în limitele competenţei, conducerea generală şi controlul asupra activităţii asociaţiei. Consiliul se subordonează adunării generale a membrilor asociaţiei.
    (2) De competenţa exclusivă a consiliului asociaţiei sînt:
    a) adoptarea hotărîrilor privind convocarea adunărilor generale ordinare şi extraordinare;
    b) adoptarea hotărîrilor privind primirea şi excluderea membrilor din asociaţie;
    c) aprobarea politicilor referitoare la împrumuturi, depunerile de economii, investiţii, personal şi a altor politici referitoare la activitatea asociaţiei, asumarea responsabilităţii privind implementarea politicilor şi controlul executării lor;
    d) desemnarea şi revocarea directorului executiv;
    e) desemnarea şi revocarea membrilor comitetului de creditare;
    f) aprobarea contractării creditelor bancare, a garanţiilor bancare, aprobarea transmiterii în gaj a bunurilor asociaţiei;
    g) adoptarea hotărîrilor de acordare a împrumuturilor, în cazul în care nu au fost desemnaţi membrii comitetului de creditare;
    h) delegarea aprobării împrumuturilor comitetului de creditare sau angajaţilor asociaţiei, în conformitate cu politica referitoare la împrumuturi;
    i) aprobarea şi monitorizarea executării bugetului anual;
    j) adoptarea hotărîrilor privind utilizarea rezervelor asociaţiei în conformitate cu statutul;
    k) aprobarea nomenclatorului informaţiilor şi documentelor confidenţiale, modului şi  nivelului  de acces la acestea.
    l) subrogarea membrilor retraşi ai consiliului asociaţiei cu membri din rîndul celor supleanţi;
    [Art.40 al.(2), lit.l) introdusă prin LP95 din 03.05.12, MO149-154/20.07.12 art.486]
    m) aprobarea regulamentelor filialelor şi reprezentanţelor, precum şi desemnarea şi revocarea conducătorilor acestora;
    [Art.40 al.(2), lit.m) introdusă prin LP95 din 03.05.12, MO149-154/20.07.12 art.486]
    n) aprobarea business-planului asociaţiei.
    [Art.40 al.(2), lit.n) introdusă prin LP95 din 03.05.12, MO149-154/20.07.12 art.486]
    (3) În competenţa consiliului asociaţiei pot fi date, prin statutul asociaţiei şi prin regulamentul consiliului, unele atribuţii ale adunării generale şi ale directorului executiv, cu excepţia competenţelor exclusive ale adunării generale şi ale directorului  executiv.
    (4) Membrul consiliului nu are dreptul să transmită executarea sarcinilor din competenţa sa altei persoane.
    Articolul 41. Alegerea consiliului şi activitatea lui
    (1) Componenţa numerică a consiliului se stabileşte de adunarea generală a membrilor asociaţiei şi constă dintr-un număr impar de persoane, dar nu mai puţin de 5.
    (2)
Membrii consiliului asociaţiei se aleg și se revocă de adunarea generală a membrilor asociaţiei pe termenul prevăzut în statut, dar nu mai mare de 4 ani. Membrii consiliului pot fi realeşi de un număr nelimitat de ori. Preşedintele consiliului se alege şi se revocă de adunarea generală a membrilor asociaţiei sau de consiliul acesteia  în modul stabilit de statut.
    [Art.41 al.(2) modificat prin LP216 din 23.11.17, MO434-439/15.12.17 art.729]
    [Art.41 al.(2) în redacţia LP95 din 03.05.12, MO149-154/20.07.12 art.486]
    (3) Consiliul se întruneşte în şedinţă ori de cîte ori este nevoie, însă cel puţin o dată în trimestru. Lucrările şedinţei se consemnează într-un proces-verbal, semnat de preşedintele şi secretarul şedinţei.
    (4) Şedinţa consiliului asociaţiei este deliberativă dacă la ea participă majoritatea membrilor.
    (5) Hotărîrile consiliului asociaţiei se adoptă cu majoritate simplă de voturi.
    (6) Hotărîrile consiliului care contravin legislaţiei, inclusiv actelor normative ale autorităţii de supraveghere, precum şi statutului, hotărîrilor adunării generale, sînt nule.
    (7) Consiliul asociaţiei prezintă adunării generale anuale a membrilor raportul anual privind activitatea sa şi activitatea asociaţiei, inclusiv privind executarea bugetului.
    (8) Preşedintele consiliului este responsabil de ţinerea proceselor-verbale ale şedinţelor consiliului şi de evidenţa lor în registrul respectiv.
    (9) Preşedintele consiliului are următoarele atribuţii:
    a) convoacă şi conduce şedinţele consiliului;
    b) încheie contract individual de muncă cu directorul executiv al asociaţiei;
    c) exercită alte atribuţii prevăzute de regulamentul consiliului asociaţiei.
    (10) În absenţa preşedintelui consiliului, atribuţiile acestuia le exercită unul dintre membrii consiliului asociaţiei.
   
(11) Împuternicirile consiliului asociației încetează la data:
    a) aprobării hotărîrii adunării generale a membrilor asociației cu privire la alegerea/realegerea/revocarea membrilor consiliului asociației sau la data indicată în aceasta;
    b) expirării termenului stabilit la alin. (2).
    [Art.41 al.(11) introdus prin LP216 din 23.11.17, MO434-439/15.12.17 art.729]
    Articolul 42. Directorul executiv
    (1) De competenţa directorului executiv al asociaţiei ţine gestionarea activităţii curente a asociaţiei, cu excepţia competenţelor exclusive ale adunării generale şi ale consiliului asociaţiei.
    (2) Directorul executiv asigură executarea hotărîrilor adunării generale şi ale consiliului.
    (3) Directorul executiv are următoarele atribuţii exclusive:
    a) acţionează fără procură în numele asociaţiei şi reprezintă interesele acesteia în faţa autorităţilor publice, persoanelor fizice şi juridice;
    b) organizează şi dirijează întreaga activitate a personalului din subordine, inclusiv:
    - angajează şi eliberează din funcţie personalul asociaţiei, aplică măsuri de stimulare şi sancţiuni disciplinare în conformitate cu legislaţia muncii;
    - stabileşte şi aprobă atribuţiile funcţionale ale personalului asociaţiei;
    c) emite ordine executorii pentru întregul personal al asociaţiei;
    d) poartă răspundere personală pentru activitatea asociaţiei.
    (4) Directorul executiv îşi exercită atribuţiile în conformitate cu prezenta lege, cu statutul, cu hotărîrile  adunării generale şi ale consiliului asociaţiei, cu contractul individual de muncă.
    (5) Directorul executiv poate participa la şedinţele consiliului asociaţiei fără drept de vot.
    (6) Directorul executiv informează în scris autoritatea de supraveghere, în termen de 7 zile lucrătoare, în cazul în care constată că:
   
[Art.42 al.(6) modificat prin LP95 din 03.05.12, MO149-154/20.07.12 art.486]
    a) asociaţia nu poate achita plăţile legale pe care trebuie să le facă;
    b) valoarea realizabilă a activelor asociaţiei este mai mică decît suma capitalului şi obligaţiilor sale.
   
(7) În cazul în care directorul executiv nu este desemnat sau nu își poate îndeplini temporar atribuțiile, atribuțiile acestuia sînt executate de către președintele consiliului, de către un membru al consiliului sau de către un administrator împuternicit prin decizia consiliului.
    [Art.42 al.(7) în redacția LP216 din 23.11.17, MO434-439/15.12.17 art.729]
    Articolul 43. Comisia de cenzori
    (1) Comisia de cenzori a asociaţiei exercită controlul intern al activităţii asociaţiei şi se subordonează adunării generale.
    (2) Comisia de cenzori este formată dintr-un număr impar de persoane, alese de adunarea generală pe un termen de 3 ani.
Comisia de cenzori alege din rîndul membrilor săi preşedintele comisiei de cenzori şi subrogă membrii retraşi cu membri supleanţi.
    [Art.43 al.(2) modificat prin LP95 din 03.05.12, MO149-154/20.07.12 art.486]
    (3) Comisia de cenzori îşi desfăşoară activitatea în baza regulamentului propriu aprobat de adunarea generală a membrilor asociaţiei.
    (4) Comisia de cenzori:
    a) supune periodic controlului activitatea asociaţiei, în conformitate cu statutul şi cu regulamentul său;
    b) controlează conturile, registrele,
situațiile financiare şi alte documente ale asociaţiei;
   
[Art.43 al.(4), lit.b) introdusă prin LP216 din 23.11.17, MO434-439/15.12.17 art.729]
    c) controlează respectarea legislaţiei, normelor de prudenţă financiară şi  regulamentelor interne ale asociaţiei;
    d) exercită alte atribuţii prevăzute de regulamentul său.
    (5) Comisia de cenzori efectuează controlul anual obligatoriu al activităţii economico-financiare a asociaţiei după întocmirea
situațiilor financiare anuale şi pînă la prezentarea acestuia autorităţii de supraveghere.
   
În cadrul controlului anual obligatoriu, comisia de cenzori evaluează organizarea sistemului de control intern și de administrare a riscurilor în asociaţie, care include cel puţin următoarele elemente aflate în strînsă corelare:
    a) desfăşurarea activităţii în condiţii de eficacitate și eficienţă;
    b) rolul şi responsabilităţile organelor de conducere;
    c) activităţile de control şi separare a responsabilităţilor, inclusiv aplicarea procedurilor de identificare în timp util a împrumuturilor a căror calitate se deteriorează şi de administrare a împrumuturilor neperformante;
    d) atribuţiile şi competenţele administratorilor asociaţiei, ale persoanelor angajate în activităţi financiare în numele şi în interesul asociaţiei, inclusiv ale persoanelor desemnate pentru luarea deciziilor de acordare a împrumuturilor, pentru semnarea documentelor oficiale, ale altor persoane din cadrul asociaţiei;
    e) modul de aplicare a procedurilor de administrare a riscurilor şi eficacitatea acestora;
    f) furnizarea de informaţii credibile, relevante, complete şi oportune persoanelor implicate în luarea deciziilor în cadrul asociaţiei, autorităţii de supraveghere şi utilizatorilor externi ai informaţiilor;
    g) implementarea bunelor practici de informare, comunicare şi conduită în relaţia cu consumatorii de servicii financiare;
    h) asigurarea conformităţii activităţii asociaţiei cu cadrul legal şi normele proprii;
    i) activităţile de monitorizare, implementare a recomandărilor şi de corectare a deficienţelor.
    [Art.43 al.(5) modificat prin LP216 din 23.11.17, MO434-439/15.12.17 art.729]
    (6) Comisia de cenzori poate efectua controale suplimentare ale activităţii asociaţiei:
    a) din oficiu;
    b) la cererea a cel puţin 10% din membrii asociaţiei;
    c) în temeiul hotărîrii adunării generale a membrilor;
    d) la cererea consiliului;
    e) la cererea autorităţii de supraveghere.
    (7) Administratorii sînt obligaţi să prezinte comisiei de cenzori toate documentele necesare efectuării controlului şi să dea explicaţii verbale şi în scris.
    (8) Pe marginea controalelor efectuate, comisia de cenzori întocmeşte rapoarte, care sînt semnate de către membrii comisiei participanţi la efectuarea controlului. În cazul în care un membru al comisiei de cenzori nu este de acord cu raportul, el  va expune opinie separată, care se va anexa la raport.
    (9) Raportul comisiei de cenzori se prezintă organelor de conducere ale asociaţiei, autorităţii de supraveghere, precum şi membrilor asociaţiei la a căror cerere a fost efectuat controlul.
   (10) În cazul descoperirii unor deficienţe semnificative în activitatea asociaţiei, comisia de cenzori este obligată să solicite consiliului asociaţiei convocarea adunării generale extraordinare a membrilor asociaţiei şi să informeze autoritatea de supraveghere.
   (11) Comisia de cenzori întocmeşte raportul anual privind activitatea asociaţiei, la care se anexează raportul privind controlul anual obligatoriu, şi îl prezintă adunării generale anuale a membrilor asociaţiei.
    (12) Membrul comisiei de cenzori nu are dreptul să delege executarea sarcinilor din competenţa sa altei persoane.
   
(13) Adunarea generală a membrilor asociaţiei este în drept să stabilească membrilor comisiei de cenzori un onorariu anual, precum şi remunerarea pentru fiecare zi efectiv lucrată.
    [Art.43 al.(13) introdus prin LP216 din 23.11.17, MO434-439/15.12.17 art.729]
Capitolul VIII
CONTABILITATEA, RAPORTAREA FINANCIARĂ
ŞI AUDITUL
    Articolul 44. Contabilitatea şi raportarea financiară
    (1) Asociaţia ţine contabilitatea şi întocmeşte situaţiile financiare și rapoartele specifice în conformitate cu Legea contabilităţii, cu standardele de contabilitate, indicațiile metodice, politicile contabile şi actele normative ale autorităţii de supraveghere.
    (2) Asociaţia întocmeşte şi prezintă situațiile financiare și rapoartele specifice, precum şi alte informaţii şi documente, în modul şi cu periodicitatea stabilite de legislaţie şi actele normative ale autorităţii de supraveghere.
    (3) Adunarea generală a membrilor asociaţiei aprobă raportul anual al directorului executiv şi al consiliului doar dacă acesta este însoţit de situaţiile financiare anuale ale asociaţiei şi raportul anual al comisiei de cenzori.
    (4) Situaţiile financiare ale asociaţiei, la care se anexează raportul comisiei de cenzori privind controlul anual obligatoriu al activităţii asociaţiei, raportul directorului executiv şi raportul auditorului, se prezintă la adunarea generală anuală şi autorităţii de supraveghere.
    Articolul 45. Auditul situațiilor financiare
    (1) Auditul obligatoriu al situațiilor financiare anuale se efectuează:
    a) la asociaţiile care deţin licenţă de categoria C;
    b) la asociaţiile care deţin licenţă de categoria B şi solicită eliberarea licenţei de categoria C;
    c) la asociaţiile care deţin licenţă de categoria B și al căror total al bilanţului depăşeşte 10 milioane de lei.
    (2) Asociația va încheia contract de audit cu societatea de audit sau auditorul întreprinzător individual care deține actul necesar pentru desfășurarea activității de audit a asociațiilor.
    Articolul 45. Auditul situaţiilor financiare
    (1) Auditul obligatoriu al situaţiilor financiare anuale se efectuează:
    a) la asociaţiile care deţin licenţă de categoria B şi al căror total al bilanţului la sfîrșitul perioadei de gestiune depăşeşte 10 milioane de lei;
    b) la asociația centrală.
    (2) Asociaţia va încheia un contract de audit cu societatea de audit sau cu auditorul întreprinzător individual pentru desfăşurarea activităţii de audit.
    [Art.45 în redacția LP259 din 23.11.18, MO480-485/14.12.18 art.800; în vigoare 01.01.20]
    [Capitolul VIII în redacția LP216 din 23.11.17, MO434-439/15.12.17 art.729]
Capitolul IX
REGLEMENTAREA ŞI SUPRAVEGHEREA ACTIVITĂŢII
ASOCIAŢIILOR. REORGANIZAREA ŞI LICHIDAREA
ASOCIAŢIEI

    Articolul 46. Reglementarea şi supravegherea activităţii asociaţiilor
    (1) Autoritatea de supraveghere este unicul organ de stat care reglementează şi supraveghează activitatea asociaţiilor.
   (2) În scopul reglementării şi supravegherii eficiente a activităţii asociaţiilor, autoritatea de supraveghere este împuternicită să aprobe acte normative (regulamente, instrucţiuni, decizii, hotărîri), să efectueze controale asupra activităţii asociaţiilor, să examineze rapoarte, conturi, registre şi alte documente şi informaţii, să întreprindă acţiuni şi să aplice măsuri în vederea stabilizării activităţii asociaţiilor şi implementării prevederilor prezentei legi şi ale actelor normative aferente, să gestioneze fondul de stabilizare, precum şi să îndeplinească orice alte acţiuni conform prezentei legi şi legislaţiei în vigoare.
   (3) Concomitent cu normele de prudenţă financiară specificate la art.8, autoritatea de supraveghere poate stabili norme neprudenţiale referitoare la principiile de asociere, cerinţe faţă de administratori, raportare şi audit, în funcţie de categoria licenţei deţinute de asociaţie
, determină modul de atestare a directorului executiv şi contabilului-şef, precum şi recomandă politici operaţionale privind activitatea asociaţiei.
   
[Art.46 al.(3) modificat prin LP95 din 03.05.12, MO149-154/20.07.12 art.486]
    (4) Autoritatea de supraveghere poate exonera asociaţia de obligaţia executării uneia sau mai multor prevederi ale actelor sale normative în cazul în care aceasta face parte dintr-un plan de stabilizare financiară de lungă durată.
    (5) Autoritatea de supraveghere poate solicita, iar asociaţiile
și asociația centrală sînt obligate să prezinte, la solicitare, documentele şi informaţiile necesare executării adecvate a prevederilor prezentei legi.
   
[Art.46 al.(5) modificat prin LP216 din 23.11.17, MO434-439/15.12.17 art.729]
    (6) Conducătorii şi angajaţii autorităţii de supraveghere vor asigura confidenţialitatea informaţiilor de care au luat cunoştinţă în procesul exercitării funcţiilor. Informaţiile menţionate pot fi dezvăluite în cazurile şi în limitele stabilite de legislaţie. Responsabilitatea pentru încălcarea acestei prevederi este stabilită în conformitate cu legislaţia.   
    Articolul 47. Reorganizarea asociaţiei
    (1) Asociaţia se reorganizează prin fuziune (contopire sau absorbţie) sau prin dezmembrare (divizare sau separare), în temeiurile şi în modul stabilite de legislaţie, cu acordul prealabil al autorităţii de supraveghere. Reorganizarea prin transformare nu este aplicabilă asociaţiilor.
    (2) Consiliul asociaţiei (asociaţiilor) implicate în procesul de reorganizare va elabora planul de reorganizare, care va fi aprobat de adunarea generală a membrilor asociaţiei (asociaţiilor) respective şi de autoritatea de supraveghere.
    Articolul 48. Lichidarea asociaţiei
    (1) Asociaţia se lichidează în temeiurile şi în modul stabilite de legislaţia civilă, cu excepţiile şi derogările prevăzute de prezentul articol.
    (2) În afară de temeiurile stabilite de legislaţia civilă, asociaţia se lichidează în cazul în care:
    a)
autoritatea de supraveghere a retras licenţa asociaţiei;
   
[Art.48 al.(2), lit.a) modificată prin LP302-XVI din 25.12.08, MO30-33/13.02.09 art.75]
    b) asociaţia nu a depus declaraţie de eliberare a licenţei în decurs de un an de la data înregistrării de stat.
   
[Art.48 al.(2), lit.b) modificată prin LP95 din 03.05.12, MO149-154/20.07.12 art.486]
   
c) în decurs de 2 ani de la data înregistrării de stat sau a obţinerii ultimei licenţe de activitate, asociaţia nu a prezentat autorităţii de supraveghere situaţii financiare sau rapoarte specifice şi/sau nu a efectuat operaţii pe nici un cont bancar.
    [Art.48 al.(2), lit.c) modificată prin LP216 din 23.11.17, MO434-439/15.12.17 art.729]
    [Art.48 al.(2), lit.c) introdusă prin LP95 din 03.05.12, MO149-154/20.07.12 art.486]
    (3) Hotărîrea privind lichidarea benevolă a asociaţiei se va comunica în scris autorităţii de supraveghere în termen de 10 zile lucrătoare de la data adoptării.
   
[Art.48 al.(3) modificat prin LP95 din 03.05.12, MO149-154/20.07.12 art.486]
   (4) Asociaţia este lichidată de lichidatorul (lichidatorii) numit de adunarea generală a membrilor, la care trec toate împuternicirile de conducere curentă a asociaţiei. Autoritatea de supraveghere poate delega reprezentantul său pentru a fi numit în calitate de lichidator. Nu poate fi numită lichidator persoana care înregistrează creanțe față de asociația respectivă.
    [Art.48 al.(4) modificat prin LP216 din 23.11.17, MO434-439/15.12.17 art.729]
    (5) Activele rămase după satisfacerea creanţelor creditorilor vor fi distribuite membrilor proporţional cotei de membru, în conformitate cu statutul asociaţiei.
   
(6) În cazul constatării cel puţin a unuia din cazurile prevăzute la alin. (2) şi dacă asociaţia nu are datorii la bugetul public naţional, autoritatea de supraveghere poate solicita organului înregistrării de stat iniţierea din oficiu a procedurii de radiere a asociaţiei din Registrul de stat al persoanelor juridice. După confirmarea faptului că asociaţia nu este fondator al unei alte persoane juridice şi nu are filiale şi reprezentanţe, organul înregistrării de stat va aproba decizia privind iniţierea procedurii de radiere a asociaţiei din Registrul de stat al persoanelor juridice şi va informa autoritatea de supraveghere în termen de 7 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei respective.
    [Art.48 al.(6) introdus prin LP95 din 03.05.12, MO149-154/20.07.12 art.486]
    (7) În termen de 15 zile lucrătoare de la data recepţionării deciziei de iniţiere a procedurii de radiere a asociaţiei din Registrul de stat al persoanelor juridice, autoritatea de supraveghere va publica pe site-ul său oficial şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova un aviz cu privire la iniţierea procedurii de radiere a asociaţiei din Registrul de stat al persoanelor juridice. Avizul va conţine şi date cu privire la modalitatea şi termenele de înaintare a creanţelor de către creditori asociaţiei ce urmează a fi radiată, inclusiv de către depunătorii de economii sau de alte persoane interesate, precum şi adresa la care acestea pot fi depuse.
    [Art.48 al.(7) modificat prin LP216 din 23.11.17, MO434-439/15.12.17 art.729]
    [Art.48 al.(7) introdus prin LP95 din 03.05.12, MO149-154/20.07.12 art.486]
    (8) Creanţele pot fi înaintate nu mai tîrziu de 2 luni de la data publicării avizului în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    [Art.48 al.(8) modificat prin LP216 din 23.11.17, MO434-439/15.12.17 art.729]
    [Art.48 al.(8) introdus prin LP95 din 03.05.12, MO149-154/20.07.12 art.486]
    (9) În termen de 15 zile lucrătoare de la expirarea termenului de înaintare a creanţelor, în cazul lipsei pretenţiilor din partea creditorilor, inclusiv a depunătorilor de economii sau a altor persoane interesate, autoritatea de supraveghere informează despre acest fapt organul înregistrării de stat, care, în termen de 3 zile lucrătoare, adoptă din oficiu decizia de radiere a asociaţiei din Registrul de stat al persoanelor juridice şi o radiază. În cazul prezenţei pretenţiilor din partea creditorilor, inclusiv a depunătorilor de economii sau din partea altor persoane interesate, lichidarea şi radierea asociaţiei din Registrul de stat al persoanelor juridice se efectuează în conformitate cu condiţiile generale prevăzute de legislaţia civilă, autoritatea de supraveghere informînd despre acest fapt organul înregistrării de stat care nu va avea dreptul să decidă din oficiu radierea asociaţiei din Registrul de stat al persoanelor juridice.
    [Art.48 al.(9) introdus prin LP95 din 03.05.12, MO149-154/20.07.12 art.486]
    (10) La solicitarea autorităţii de supraveghere, Serviciul Fiscal de Stat va prezenta informaţii privind lipsa restanţelor asociaţiei faţă de bugetul public naţional.
    [Anexa nr.1 modificată prin LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537]
    [Art.48 al.(10) introdus prin LP95 din 03.05.12, MO149-154/20.07.12 art.486]
    (11) În cazul în care asociaţia în privinţa căreia a fost iniţiată procedura de radiere din Registrul de stat al persoanelor juridice dispune de ștampilă, organele afacerilor interne vor asigura, la solicitarea autorităţii de supraveghere, ridicarea şi distrugerea acesteia.
    [Art.48 al.(11) în redacția LP160 din 07.07.16, MO306-313/16.09.16 art.647]
    [Art.48 al.(11) introdus prin LP95 din 03.05.12, MO149-154/20.07.12 art.486]
    (12) Activităţile întreprinse în conformitate cu prevederile alin. (6)–(11) sînt scutite de orice taxe şi plăţi aferente
    [Art.48 al.(12) introdus prin LP95 din 03.05.12, MO149-154/20.07.12 art.486]
Capitolul X
ACŢIUNILE ILEGALE ŞI MĂSURILE  DE STABILIZARE.
FONDUL DE STABILIZARE

    Articolul 49. Acţiunile ilegale şi măsurile de stabilizare
    (1) În cazul în care asociaţia a încălcat prezenta lege, actele normative ale autorităţii de supraveghere sau alte acte normative, fie s-au admis încălcări la prezentarea
situațiilor financiare şi altor rapoarte şi informaţii, fie s-au prezentat date şi informaţii eronate, inclusiv privind indicatorii de prudenţă financiară, fie s-a înrăutăţit starea financiară a asociaţiei, autoritatea de supraveghere este în drept:
   
[Art.48 al.(1) modificat prin LP216 din 23.11.17, MO434-439/15.12.17 art.729]
    a) să emită un avertisment;
    b) să încheie cu asociaţia un acord care prevede măsuri de stabilizare;
    c) să emită o decizie privind conformarea cu legislaţia şi/sau implementarea măsurilor de stabilizare;
    d) să suspende licenţa asociaţiei în conformitate cu art.31;
   
e) să retragă licenţa asociaţiei;
    [Art.49 al.(1), lit.e) în redacţia LP302-XVI din 25.12.08, MO30-33/13.02.09 art.75]
   
f) să constate contravenții și/sau să aplice sancțiuni în conformitate cu Codul contravențional faţă de persoana cu funcție de răspundere a asociaţiei;
    [Art.49 al.(1), lit.f) introdusă prin LP216 din 23.11.17, MO434-439/15.12.17 art.729]
   
g) să retragă confirmarea din funcţie a administratorilor;
    [Art.49 al.(1), lit.g) introdusă prin LP216 din 23.11.17, MO434-439/15.12.17 art.729]
   
h) să plaseze asociația sub administrare specială în conformitate cu prezenta lege și cu actele sale normative.
    [Art.49 al.(1), lit.h) introdusă prin LP259 din 23.11.18, MO480-485/14.12.18 art.800; în vigoare 01.01.20]
    (2) În cazul constatării situaţiilor specificate la alin.(1), autoritatea de supraveghere îi poate impune asociaţiei:
    a) să nu accepte depuneri de economii;
    b) să nu acorde împrumuturi;
    c) să nu constituie filiale şi reprezentanţe;
    d) să nu se angajeze într-un nou tip de activitate;
    e) să nu stabilească rate ale dobînzii la împrumuturi şi la depuneri de economii la un nivel care ar putea influenţa negativ situaţia financiară a asociaţiei;
    f) să modifice, să reducă sau să suspende orice activitate pe care o consideră ca fiind excesiv de riscantă;
    g) să suspende sau să elibereze administratorii din funcţia deţinută;
    h) să  nu achite nici unui administrator sau angajat al asociaţiei suplimente, prime şi alte adaosuri la salariul funcţiei.
   
i) să se reorganizeze prin fuziune sau dezmembrare.
    [Art.49 al.(2), lit.i) introdusă prin LP95 din 03.05.12, MO149-154/20.07.12 art.486]
    Articolul 50. Fondul de stabilizare
    (1) Fondul de stabilizare se creează în scopul acordării de asistenţă asociaţiilor prin implementarea măsurilor de stabilizare.
    (2) Asociaţiile care acceptă depuneri de economii sînt obligate să devină membri şi să participe la constituirea fondului de stabilizare.
    (3) Fondul de stabilizare este constituit, gestionat şi utilizat de autoritatea de supraveghere conform actelor sale normative.
    (4) Mijloacele financiare ale fondului de stabilizare se constituie din:
    a) contribuţiile iniţiale ale asociaţiilor;
    b) contribuţiile anuale ale asociaţiilor;
    c) contribuţiile speciale ale asociaţiilor;
    d) veniturile din investirea resurselor disponibile ale fondului de stabilizare;
    e) mijloacele provenite din sursele Guvernului, din donaţii, din granturi şi din asistenţă financiară externă.
    (5) Autoritatea de supraveghere stabileşte condiţiile, mărimea şi termenele de achitare a contribuţiilor specificate la alin.(4) lit.a)-c).
    (6) Mijloacele fondului de stabilizare se direcţionează în asociaţii sub formă de:
   
(6) Mijloacele fondului de stabilizare se direcţionează în asociaţii, în condițiile stabilite de actele sale normative, sub formă de:
    [Art.50 al.(6) modificat prin LP259 din 23.11.18, MO480-485/14.12.18 art.800; în vigoare 01.01.20]
    a) împrumuturi;
    b) garanţii;
    c) răscumpărare a creanţelor din împrumuturi;
    d) acordare a asistenţei tehnice şi de alt gen, implementare a programelor de monitorizare, educaţionale şi de consultanţă în scopul prevenirii insolvabilităţii sau micşorării riscului de insolvabilitate.
   
Articolul 501. Administrarea specială
    (1) Administrarea specială este un regim de administrare a asociației, instituit de către autoritatea de supraveghere în conformitate cu actele sale normative, în vederea prevenirii stării de insolvabilitate și evitării deschiderii procedurii de insolvabilitate, care presupune un complex de măsuri administrative, financiare, juridice și organizatorice ce au drept scop conservarea valorii activelor asociației, protecția depunerilor de economii ale membrilor, eliminarea deficiențelor din administrarea asociației și a patrimoniului său, încasarea creanțelor și asigurarea continuității activității asociației.
    (2) Autoritatea de supraveghere are dreptul să instituie administrarea specială în cazul în care se constată cel puțin una dintre următoarele situații:
    a) există riscul de imposibilitate a rambursării în termen a mai mult de 10 la sută din depunerile de economii ale membrilor asociației;
    b) asociația nu se conformează prescripțiilor repetate, emise de către autoritatea de supraveghere, privind înlăturarea acelorași încălcări ce pot cauza riscul de nerambursare în termen a depunerilor de economii ale membrilor asociației;
    c) măsurile de stabilizare aplicate nu au dat rezultate;
    d) administratorii asociației împiedică sistematic exercitarea atribuţiei de supraveghere prin tăinuirea conturilor, a activelor, a registrelor, a rapoartelor, a documentelor şi a informaţiilor sau prin refuzul neîntemeiat de a le prezenta ori  prin prezentarea eronată a acestora la solicitarea autorității de supraveghere;
    e) administratorii nu asigură gestiunea asociației în conformitate cu cerințele actelor normative pe motiv de demisie a acestora (a directorului executiv și/sau a membrilor consiliului), de retragere a confirmărilor în funcție a acestora sau de urmărire penală a acestora;
    f) se constată nerespectarea actelor normative, fapt ce poate afecta onorarea obligațiilor asumate și interesele membrilor asociației.
    (3) Administrarea specială se instituie prin desemnarea de către autoritatea de supraveghere, prin decizie motivată, a unui administrator special. Persoanele desemnate în calitate de administrator special al asociației vor corespunde cerințelor stabilite de autoritatea de supraveghere conform actelor sale normative.
    (4) Salariații autorității de supraveghere, ai asociației centrale, administratorii asociațiilor, precum și alte persoane stabilite conform actelor normative ale autorității de supraveghere pot avea calitatea de administrator special.
    (5) Administrarea specială se instituie pe un termen de pînă la 1 an. Termenul de administrare specială poate fi prelungit doar o singură dată cu o perioadă ce nu poate depăși 1 an, decizia respectivă conținînd temeiurile prelungirii termenului.
    (6) Din data desemnării în funcție a administratorului special, activitatea organelor de conducere și control ale asociației se suspendă pentru întreaga perioadă a administrării speciale.
    (7) Administratorul special dispune de toate competenţele adunării generale a membrilor şi ale organelor de conducere ale asociației respective. Cu toate acestea, administratorul special nu poate exercita aceste competenţe decît cu avizul autorității de supraveghere.
    (8) Prevederile legale privind obligativitatea convocării adunării generale la cererea membrilor asociației nu sînt aplicabile pe perioada administrării speciale.
    (9) Administratorul special are atribuții depline de a gestiona asociația și își exercită atribuțiile în corespundere cu prezenta lege și actele normative ale autorității de supraveghere, fiind responsabil doar în fața autorității de supraveghere, care are dreptul să dea dispoziții obligatorii și recomandări în legătură cu activitatea acestuia. Administratorul special nu are dreptul să transmită exercitarea atribuțiilor sale unor persoane terțe fără acordul prealabil scris al autorității de supraveghere.
    (10) Actele juridice și/sau acțiunile efectuate în numele și pe seama asociației sînt nule de drept dacă sînt săvîrșite cu încălcarea prevederilor prezentului articol și nu sînt semnate de către administratorul special.
    (11) În exercitarea atribuțiilor și drepturilor sale, administratorul special poartă răspundere pentru administrarea asociației, în conformitate cu legislația.  În cazul în care administratorul special nu respectă prevederile legale, nu își exercită sau exercită necorespunzător atribuțiile sale, autoritatea de supraveghere dispune, printr-o decizie motivată, destituirea acestuia din funcție și desemnarea unui alt administrator special.
    (12) În cadrul administrării speciale, autoritatea de supraveghere, asociația centrală și/sau administratorul special nu pot fi responsabili de prejudiciile cauzate în legătură cu acţiunile întreprinse dacă aceste acţiuni au avut ca scop prevenirea riscului excesiv pentru stabilitatea financiară, protejarea intereselor depunătorilor de economii şi ale membrilor asociației.
    (13) Pe perioada suspendării împuternicirilor lor,  administratorii asociației nu pot primi plăţi salariale şi/sau alte beneficii financiare.
    (14) Autoritatea de supraveghere solicită, după caz, aplicarea unor măsuri asigurătorii cu privire la bunurile şi/sau activele asociației, potrivit legii.
    (15) Autoritatea de supraveghere stabilește condiţiile şi limitele cheltuielilor legate de administrarea specială a asociației, care se efectuează din mijloacele acesteia, inclusiv remunerația muncii administratorului special.
    (16) Administratorul special desemnat prezintă autorității de supraveghere informaţii, explicaţii și rapoarte în modul stabilit de autoritatea de supraveghere, de asemenea concluzii şi recomandări privind derularea măsurilor de administrare specială, inclusiv privind prelungirea termenului/încetarea administrării speciale și suspendarea/retragerea licenţei.
    (17) Încetarea procedurii de administrare specială a asociației se dispune printr-o decizie motivată, emisă de către autoritatea de supraveghere, atunci cînd, după caz:
    a) se constată înlăturarea motivelor care au servit drept temei pentru instituirea administrării speciale conform alin. (2);
    b) măsurile aplicate în cadrul administrării speciale nu au fost îndeplinite în mod corespunzător, în termenele şi în condiţiile stabilite, sau aplicarea acestora nu a putut conduce, în perioada pentru care au fost luate, la atingerea scopului urmărit şi la înlăturarea cauzelor care le-au generat.
    (18) Prin decizia de încetare a procedurii de administrare specială, autoritatea de supraveghere dispune, după caz:
    a) revocarea deciziei de instituire a administrării speciale;
    b) intentarea procedurii de insolvabilitate a asociației;
    c) lichidarea silită a asociației.
    (19) Prin decizia de încetare a procedurii de administrare specială, autoritatea de supraveghere dispune revocarea administratorului special desemnat în condiţiile prezentei legi şi încetarea atribuţiilor acestuia.
    [Art.501 introdus prin LP259 din 23.11.18, MO480-485/14.12.18 art.800; în vigoare 01.01.20]
Capitolul XI
ASOCIAŢIA CENTRALĂ
    Articolul 51. Scopul şi principiile activităţii asociaţiei centrale
    (1) Asociaţia centrală are drept scop contribuirea la dezvoltarea durabilă a asociaţiilor şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor acordate de către acestea membrilor lor.
    (2) Principiile de asociere a membrilor asociaţiei centrale sînt:
    a) caracterul benevol al asocierii asociaţiilor, cu excepţia prevăzută la lit.e), şi libera disociere, în conformitate cu legislaţia;
   
a) participarea obligatorie în asociaţia centrală a tuturor asociaţiilor care dețin licențe de activitate, eliberate în conformitate cu legislația;
    [Art.51 al.(2), lit.a) în redacția LP259 din 23.11.18, MO480-485/14.12.18 art.800; în vigoare 01.01.20]
    b) participarea asociaţiilor membre, prin reprezentanţii lor, în organele de conducere şi de control ale asociaţiei centrale; 
    c) deţinerea de către fiecare membru a unui singur vot la adunarea generală a membrilor asociaţiei centrale;
    d) prestarea de servicii doar asociaţiilor membre;
   
d) prestarea de servicii doar membrelor;
    [Art.51 al.(2), lit.d) modificat prin LP259 din 23.11.18, MO480-485/14.12.18 art.800; în vigoare 01.01.20]
    e) participarea obligatorie în asociaţia centrală a tuturor asociaţiilor care acceptă depuneri de economii ale membrilor.
  
  [Art.51 al.(2), lit.e) abrogată prin LP259 din 23.11.18, MO480-485/14.12.18 art.800; în vigoare 01.01.20]
    (3) Activitatea asociaţiei centrale se finanţează din următoarele surse:
    a) cotele de membru;
    b) veniturile obţinute de la prestarea serviciilor;
    c) mijloacele financiare provenite din donaţii, granturi şi din asistenţă financiară externă;
    d) dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţia centrală;
    e) dobînzile şi alte venituri rezultate din plasarea sumelor disponibile ale asociaţiei centrale;
    f) contribuțiile financiare anuale plătite de asociațiile membre;
    f) contribuțiile financiare anuale plătite de membri;
    [Art.51 al.(3), lit.f) modificată prin LP259 din 23.11.18, MO480-485/14.12.18 art.800; în vigoare 01.01.20]
    g) alte surse de venituri neinterzise de legislaţie.
    [Art.51 al.(3) introdus prin LP216 din 23.11.17, MO434-439/15.12.17 art.729]
    (4) Cheltuielile aferente serviciilor prestate se suportă de către asociaţii în baza acordului încheiat cu asociaţia centrală.
    [Art.51 al.(4) introdus prin LP216 din 23.11.17, MO434-439/15.12.17 art.729]
    Articolul 52. Activitatea asociaţiei centrale
    (1) Asociaţia centrală care dispune de licenţă este în drept:
    a) să acorde asociaţiilor împrumuturi şi servicii aferente împrumuturilor;
    b) să accepte de la asociaţii investiţii în fondul de lichidităţi şi să administreze acest fond;
    c) să acorde asociaţiilor asistenţă din fondul de lichidităţi în vederea menţinerii lichidităţii acestora;
    d) să reprezinte interesele asociaţiilor în relaţiile cu instituţiile şi organizaţiile private, cu autorităţile publice, inclusiv cu instanţele judecătoreşti
și executorii judecătoreşti, în conformitate cu legislaţia și în baza acordului încheiat cu asociația;
   
[Art.52 al.(1), lit.d) modificată prin LP216 din 23.11.17, MO434-439/15.12.17 art.729]
    e) să organizeze procesul de instruire a personalului asociaţiilor;
    f) să acorde asistenţă metodică asociaţiilor;
    g) să prezinte autorităţii de supraveghere, după caz, propuneri privind necesitatea aplicării măsurilor de stabilizare a asociaţiilor;
    h) să investească resursele financiare disponibile;
    i) să acorde asociaţiilor servicii fiduciare şi de intermediere la plasarea fondurilor şi rezervelor acestora în diverse instrumente financiare;
    j) să obţină resurse creditare de pe piaţa financiară şi de la organizaţii internaţionale;
    k)
să aprobe Codul de bună conduită în sistemul asociaţiilor de economii şi împrumut și să stabilească procedurile operaţionale unice pentru desfăşurarea activităţii asociaţiilor;
   
[Art.52 al.(1), lit.k) modificată prin LP216 din 23.11.17, MO434-439/15.12.17 art.729]
    l) să prezinte propuneri autorităţii de supraveghere privind perfecţionarea actelor normative ce reglementează activitatea asociaţiilor;
    m) să efectueze activităţi delegate de autoritatea de supraveghere în baza acordului respectiv;
    n) să efectueze alte activităţi prevăzute de statut, care nu contravin legislaţiei.
    (2) Pentru satisfacerea necesităţilor sistemului de asociaţii, asociaţia centrală poate constitui societăţi comerciale şi/sau poate participa la capitalul lor social în temeiul hotărîrii adunării generale a membrilor asociaţiei centrale şi acordului în scris al autorităţii de supraveghere.
    (3) La efectuarea activităţilor menţionate la alin.(1) şi (2), asociaţia centrală este obligată să respecte cerinţele şi limitele stabilite de legislaţie, inclusiv de actele normative ale autorităţii de supraveghere.
    (4) Prevederile art.7 alin.(1) şi (2) se aplică asociaţiilor centrale în măsura în care nu contravin prezentului articol.
   
(4) Prevederile art.7 alin.(1) şi (2) se aplică asociației centrale în măsura în care nu contravin prezentului articol.
    [Art.52 al.(4) modificat prin LP259 din 23.11.18, MO480-485/14.12.18 art.800; în vigoare 01.01.20]
    Articolul 53. Membrii asociaţiei centrale
    (1) Asociaţia obţine calitatea de membru al  asociaţiei centrale după aprobarea cererii sale de către consiliul asociaţiei centrale şi după  achitarea cotei de membru, conform statutului asociaţiei centrale.
    (2) Evidenţa membrilor asociaţiei centrale se menţine în registrul membrilor, ţinut de consiliul asociaţiei centrale.
    (3) Membrul asociaţiei centrale este în drept:
    a) să desemneze reprezentantul său pentru participare în organele de conducere şi de control ale asociaţiei centrale;
    b) să beneficieze de împrumuturi, garanţii şi alte servicii, oferite de asociaţia centrală şi prevăzute în prezenta lege şi în statutul asociaţiei centrale, în modul şi în condiţiile stabilite de statut şi de contractele încheiate cu asociaţia centrală;
    c) să efectueze investiţii în fondul de lichidităţi;
    d) să solicite şi să primească informaţii privind activitatea asociaţiei centrale, să ia cunoştinţă de documentele acesteia, în baza prevederilor statutului şi a deciziilor referitoare la păstrarea confidenţialităţii informaţiei;
    e) să beneficieze de alte drepturi prevăzute de legislaţie şi de statut.
    (4) Membrul asociaţiei centrale este obligat:
    a) să respecte legislaţia, inclusiv actele normative privind asociaţia centrală, statutul, regulamentele interne ale acesteia;
    b) să depună cota de membru şi alte contribuţii financiare stabilite de statut, de deciziile organelor de conducere ale asociaţiei centrale, de actele normative ale autorităţii de supraveghere.
    (5) Asociaţia îşi încetează calitatea de membru al asociaţiei centrale în caz de:
    a) retragere din componenţa acesteia;
   
b) excludere – dacă asociaţia nu a început activitatea pentru care a fost licenţiată în decurs de un an de la data deciziei privind eliberarea licenţei, dacă împotriva asociaţiei este intentat un proces de insolvabilitate sau dacă asociația se află în proces de lichidare;
    [Art.53 al.(5), lit.b) în redacția LP216 din 23.11.17, MO434-439/15.12.17 art.729]
    c) retragere a licenţei.
    (6) Mijloacele financiare ale asociaţiei depuse în asociaţia centrală pentru asigurarea lichidităţii se restituie în modul şi în condiţiile stabilite de actele normative ale autorităţii de supraveghere.
    Articolul 54. Constituirea şi licenţierea asociaţiei centrale
    (1) Asociaţia centrală se constituie prin hotărîre a adunării generale a fondatorilor.
    (2) Asociaţia centrală este fondată de cel  puţin 25 de asociaţii
şi este în drept să constituie reprezentanţe teritoriale în vederea realizării sarcinilor statutare.
   
[Art.53 al.(2) modificat prin LP216 din 23.11.17, MO434-439/15.12.17 art.729]
    (3) Adunarea generală a fondatorilor:
    a) hotărăşte asupra constituirii asociaţiei centrale;
    b) aprobă statutul asociaţiei centrale;
    c) alege componenţa consiliului şi a comisiei de cenzori;
    d) stabileşte persoanele împuternicite să reprezinte asociaţia centrală la înregistrarea acesteia;
    e) soluţionează alte probleme privind iniţierea activităţii asociaţiei centrale.
    (4) Documentele de constituire ale asociaţiei centrale şi cerinţele faţă de acestea sînt analogice celor stabilite la art.25 alin.(4) şi (5) pentru asociaţii.
    (5) Asociaţia centrală deţine licenţă care este valabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
    (5) În conformitate cu prezenta lege se va constitui o singură asociație centrală care va deține licență valabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
    [Art.54 al.(5) în redacția LP259 din 23.11.18, MO480-485/14.12.18 art.800; în vigoare 01.01.20]
    Articolul 55. Organele de conducere şi de control ale asociaţiei centrale.
                          Auditul
    (1) Organele de conducere ale asociaţiei centrale sînt:
    a) adunarea generală a membrilor;
    b) consiliul;
    c) organul executiv.
    (2) Organul de control al asociaţiei centrale este comisia de cenzori.
    (3) Competenţele adunării generale, ale consiliului, comisiei de cenzori, organului executiv, precum şi procedurile de activitate ale acestora sînt analogice celor stabilite la art.36-43 pentru asociaţii, cu particularităţile specificate în prezentul articol.
    (4) Cerinţele faţă de administratorii asociaţiei centrale sînt analogice celor stabilite la art.12 pentru administratorii asociaţiilor. Membrii consiliului asociaţiei şi ai comisiei de cenzori a acesteia pot fi membri ai consiliului asociaţiei centrale şi ai comisiei de cenzori a acesteia.
Directorul executiv al asociaţiei poate fi membru al consiliului asociaţiei centrale în cazul cînd este membru al asociaţiei pe care o gestionează. Autoritatea de supraveghere poate stabili cerinţe specifice faţă de administratorii asociaţiei centrale.
   
(4) Față de administratorii asociaţiei centrale – reprezentanți ai asociațiilor – se aplică cerințele stabilite la art.12 pentru administratorii asociaţiilor.
    [Art.55 al.(4) în redacția LP259 din 23.11.18, MO480-485/14.12.18 art.800; în vigoare 01.01.20]
    [Art.55 al.(4) modificat prin LP95 din 03.05.12, MO149-154/20.07.12 art.486]
   (5) Membrii consiliului şi ai comisiei de cenzori sînt aleşi de adunarea generală a membrilor asociaţiei centrale, prin vot secret, pe o perioadă de 4 ani, cu condiţia realegerii a cel  puţin jumătate din membri la fiecare 2 ani. În prima componenţă a consiliului şi a comisiei de cenzori, cel puţin jumătate din membri vor fi aleşi pe o perioadă de 2 ani.
   
(5) Consiliul este constituit din 7 membri, pe o perioadă de 5 ani, după cum urmează:
    a) 4 membri aleși de către adunarea generală a asociației centrale din lista de candidați nominalizați de către asociațiile care dețin licență de activitate;
    b) 3 membri desemnați de către autoritatea de supraveghere.
    Președintele consiliului este ales și este revocat de către consiliu.
    [Art.55 al.(5) în redacția LP259 din 23.11.18, MO480-485/14.12.18 art.800; în vigoare 01.01.20]
    (6) Consiliul este compus din cel puţin 5 membri, care aleg preşedintele consiliului.
   
(6) Membrii consiliului sînt independenți în activitatea lor, acționează în interesul asociației centrale și nu reprezintă interesele persoanelor, ale grupurilor de persoane sau ale instituțiilor care i-au propus. Fiecare membru al consiliului asociației centrale poate avea un număr nelimitat de mandate. Pentru exercitarea atribuțiilor lor, toți membrii consiliului sînt remunerați.
    [Art.55 al.(6) în redacția LP259 din 23.11.18, MO480-485/14.12.18 art.800; în vigoare 01.01.20]
    (7) În scopul identificării candidaţilor pentru funcţia de membru al consiliului şi al comisiei de cenzori, consiliul formează comitetul de nominalizare, care prezintă asociaţiilor membre lista candidaţilor cu cel puţin o săptămînă înainte de data desfăşurării adunării generale. Candidaţii suplimentari pot fi înaintaţi în cadrul adunării generale prin acordul în scris a cel puţin 5 membri ai asociaţiei centrale.
   
  (7) Consiliul deține competența exclusivă de a numi organul executiv pe bază de concurs, de a-l revoca, precum și de a aproba regulamentul de activitate al acestuia. Hotărîrile consiliului în problemele ce țin de competența sa exclusivă, conform art. 40 alin. (2), precum și cele privind alegerea președintelui consiliului, se iau cu cel puțin două treimi din numărul membrilor aleși/desemnați în funcție.
    [Art.55 al.(7) în redacția LP259 din 23.11.18, MO480-485/14.12.18 art.800; în vigoare 01.01.20]
    (8) Consiliul numeşte organul executiv şi aprobă candidaturile propuse de organul executiv la funcţiile de conducere ale asociaţiei centrale.
   
(8) Administratorii asociațiilor și angajații autorității de supraveghere pot fi membri ai consiliului asociației centrale. Față de membrii consiliului asociației centrale desemnați de autoritatea de supraveghere nu se aplică prevederile art. 12.
    [Art.55 al.(8) în redacția LP259 din 23.11.18, MO480-485/14.12.18 art.800; în vigoare 01.01.20]
    (9) Membri ai comisiei de cenzori pot fi reprezentanţii asociaţiilor membre sau alte persoane care corespund criteriilor minime de eligibilitate stabilite prin actele normative ale autorităţii de supraveghere.
   
(9) Membri ai comisiei de cenzori pot fi administratorii asociaţiilor membre sau alte persoane ce corespund criteriilor minime de eligibilitate stabilite prin actele normative ale autorităţii de supraveghere.
    [Art.55 al.(9) în redacția LP259 din 23.11.18, MO480-485/14.12.18 art.800; în vigoare 01.01.20]
    (10) La propunerea comisiei de cenzori, adunarea generală aprobă auditorul asociaţiei centrale. Unul şi  acelaşi auditor nu poate fi aprobat trei ani consecutiv.
    (11) Societatea de audit sau auditorul întreprinzător individual va efectua auditul asociaţiei centrale în termen de 4 luni după expirarea anului financiar şi va prezenta raportul de audit organelor de conducere şi de control ale asociaţiei centrale şi autorităţii de supraveghere în termen de 10 zile de la data întocmirii lui.
   
(12) Asociația centrală publică pe propria pagină web situaţiile financiare, rapoartele specifice și raportul de audit în termen de 10 zile lucrătoare de la data întocmirii documentelor respective, care rămîn disponibile minimum 5 ani de la data publicării lor.
    [Art.55 al.(12) introdus prin LP259 din 23.11.18, MO480-485/14.12.18 art.800; în vigoare 01.01.20]
    Articolul 56. Statutul asociaţiei centrale
    (1) În statutul asociaţiei centrale se vor indica date analogice celor stabilite la art.26 pentru asociaţii, cu excepţia alin.(1) lit.e), în care se va indica denumirea asociaţiei, numărul de identificare, sediul acesteia.
    (2) În statutul asociaţiei centrale se pot include şi alte prevederi, ce nu contravin legislaţiei, inclusiv referitoare la relaţiile dintre membrii asociaţiei centrale, dintre asociaţia centrală şi persoanele terţe.
Capitolul XII
DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE
    Articolul 57. Dispoziţii tranzitorii
    (1) Licenţele valabile la data intrării în vigoare a prezentei legi rămîn valabile pînă la data expirării valabilităţii lor, cu condiţia conformării activităţii, operaţiunilor şi documentelor asociaţiilor prevederilor prezentei legi şi actelor normative ale autorităţii de supraveghere în termenul stabilit de aceasta prin act normativ, dar care nu va depăşi 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Asociaţiile care vor corespunde cerinţelor pentru licenţele de categoria A vor activa nelimitat în baza licenţelor valabile la data intrării în vigoare a prezentei legi.
    (2) Pînă la aducerea activităţii, operaţiunilor şi documentelor în conformitate cu prezenta lege şi cu actele normative ale autorităţii de supraveghere, asociaţiile vor activa în limitele teritoriale actuale şi vor efectua activităţi permise de licenţa valabilă, şi anume: acordarea de împrumuturi şi acceptarea depunerilor de economii.
    (3) Pînă la aducerea în conformitate cu prezenta lege, statutele şi regulamentele interne ale asociaţiilor se vor aplica în măsura în care nu contravin prezentei legi.
    (4) Asociaţiile sînt scutite de achitarea taxei pentru înregistrarea modificărilor la statutele lor, modificări impuse de prezenta lege.
    Articolul 58. Dispoziţii finale
    (1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2008, cu excepţia art.50-56 şi a prevederilor referitoare la fondul de lichidităţi şi fondul de stabilizare, care se vor pune în aplicare la expirarea a 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
    (2) Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi:
    - va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare  în concordanţă cu prezenta lege;
    - va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege şi va adopta actele normative necesare executării acesteia.
   (3) La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Legea nr.1505-XIII din 18 februarie 1998 privind asociaţiile de economii şi împrumut ale cetăţenilor, cu modificările şi completările ulterioare.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                              Marian LUPU

    Nr.139-XVI. Chişinău, 21 iunie 2007.