HGC866/2007
ID intern unic:  324819
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 866
din  01.08.2007
cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează
în Hotărîrea Guvernului nr. 1599 din 13 decembrie 2002

Publicat : 03.08.2007 în Monitorul Oficial Nr. 112-116     art Nr : 886
    În conformitate cu prevederile articolului 11 lit. r) al Codului vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială) şi al articolului 23 al Legii nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), precum şi în scopul ajustării sistemului de certificare a originii mărfurilor la cerinţele Uniunii Europene, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă modificările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1599 din 13 decembrie 2002 „Cu privire la regulile de origine a mărfurilor” (se anexează).
    2. Serviciul Vamal, în termen de o lună de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri:
    va prezenta Ministerului Economiei şi Comerţului şi Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene lista persoanelor învestite cu dreptul de a certifica originea mărfurilor exportate, specimenele semnăturilor şi ştampilelor acestora, pentru a fi expediate autorităţilor vamale din statele-membre ale CSI;
    va aproba şi va publica actele normative interne pentru punerea în aplicare a prezentei hotărîri.
    3. Serviciul Vamal va prezenta Ministerului Economiei şi Comerţului şi Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene informaţia referitor la modificările operate în legislaţia naţională, precum şi specimenele semnăturilor şi ştampilelor colaboratorilor vamali desemnaţi, în vederea difuzării acesteia prin canale diplomatice.
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Economiei şi Comerţului.

    Prim-ministru                                                                                            Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei şi comerţului                                                           Igor Dodon
    Ministrul finanţelor                                                                                  Mihail Pop

    Nr. 866. Chişinău, 1 august 2007.

  Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 866
din 1 august 2007
 Modificările ce se operează
în Hotărîrea Guvernului nr.1599 din 13 decembrie 2002
    Hotărîrea Guvernului nr. 1599 din 13 decembrie 2002 „Cu privire la regulile de origine a mărfurilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 174-176, art. 1755), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Punctul 1 va avea următorul cuprins:
    “1. Se desemnează:
    Serviciul Vamal drept autoritate împuternicită cu eliberarea certificatelor de origine preferenţiale la exportul mărfurilor (certificate de forma “A”, “CT-1”, “EUR.1”) şi cu verificarea certificatelor de origine preferenţiale şi nepreferenţiale la import. Certificatele de origine preferenţiale la export forma “CT-1” vor fi eliberate de Serviciul Vamal începînd cu 1 ianuarie 2008;
    Camera de Comerţ şi Industrie drept autoritate împuternicită cu eliberarea certificatelor de origine nepreferenţiale (de forma generală “C”)”.
    2. La Regulamentul cu privire la regulile de origine a mărfurilor, aprobat prin hotărîrea sus-menţionată:
punctul 23 va avea următorul cuprins:
    „23. Certificatele de origine nepreferenţiale sînt eliberate, conform modelului specificat în anexa la prezentul Regulament,”;
anexa nr. 1 se abrogă.