HGA904/2007
ID intern unic:  324951
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 904
din  09.08.2007
cu privire la reorganizarea Concernului Republican
pentru Gospodărirea Apelor “Apele Moldovei
în Agenţia “Apele Moldovei”
Publicat : 17.08.2007 în Monitorul Oficial Nr. 127-130     art Nr : 942
    Abrogată prin HG1056 din 15.09.08, MO175-176/19.09.08 art. 1060

    MODIFICAT
    HG971 din 11.08.08, MO154-156/15.08.08 art.962
    HG96 din 04.02.08, MO30-31/12.02.08 art.165
    HG1128 din 16.10.07, MO165-167/19.10.07 art.1170

    
În conformitate cu prevederile Legii nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.131-133, art.1018), în scopul realizării Concepţiei politicii naţionale în domeniul resurselor de apă, aprobate prin Hotărîrea Parlamentului nr.325-XV din 18 iulie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 191-195, art.761), Programului de alimentare cu apă şi de canalizare a localităţilor din Republica Moldova pînă în anul 2015, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1406 din 30 decembrie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006,  nr.1-4, art.10), şi Strategiei privind aprovizionarea cu apă şi canalizare a localităţilor din  Republica Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.662 din 13 iunie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.86-89, art.696), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se reorganizează, prin transformare, Concernul Republican pentru Gospodărirea Apelor “Apele Moldovei” în Agenţia “Apele Moldovei”.
    2. Agenţia “Apele Moldovei” este succesorul de drepturi al Concernului Republican pentru Gospodărirea Apelor “Apele Moldovei” şi al Agenţiei Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului în partea ce ţine de politica în domeniul aprovizionării cu apă şi canalizare.
    3. Agenţia Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului va transmite Agenţiei “Apele Moldovei” funcţiile ce ţin de aprovizionarea cu apă şi canalizare, efectivul aparatului central şi fondul de salarizare.
    4. Se aprobă:
    Structura aparatului central al Agenţiei “Apele Moldovei”, conform anexei nr.1;
    Regulamentul Agenţiei “Apele Moldovei”, conform anexei nr.2;
    Lista întreprinderilor şi organizaţiilor subordonate Agenţiei “Apele Moldovei”, conform anexei nr.3;
    Lista întreprinderilor  a căror administrare operativă este efectuată de către Agenţia “Apele Moldovei” în baza contractelor încheiate cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, conform anexei nr.4;
    modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.5.
    5. Se stabileşte efectivul-limită al aparatului central al Agenţiei “Apele Moldovei” în număr de 40 persoane, cu un fond anual de remunerare a muncii, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
    6. Ministerul Finanţelor va prevedea anual în bugetul de stat mijloace financiare necesare pentru asigurarea activităţii Agenţiei “Apele Moldovei”.
    7. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.6.
    8. Agenţia “Apele Moldovei”, în termen de o lună de la data publicării prezentei hotărîri, va aduce actele sale normative în conformitate cu prevederile acesteia.

    Prim-ministru                                                                            Vasile  TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul administraţiei publice locale                                     Valentin Guznac
    Ministrul agriculturii şi industriei alimentare                           Anatolie Gorodenco
    Ministrul finanţelor                                                                   Mihail Pop
    Ministrul economiei şi comerţului                                            Igor Dodon
    Ministrul ecologiei şi resurselor naturale                                Constantin Mihailescu

     Nr. 904. Chişinău, 9 august 2007.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 904
din 9 august 2007

STRUCTURA
aparatului central al Agenţiei “Apele Moldovei”

    Direcţia strategii şi politici în domeniul aprovizionării cu apă potabilă şi canalizare
    Secţia dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă şi canalizare
    Secţia exploatare a sistemelor de alimentare cu apă potabilă şi canalizare
    Direcţia strategii şi politici în domeniul gospodăririi apelor
    Secţia bazinieră Dunărea-Prut
    Secţia bazinieră Nistru
    Secţia îmbunătăţiri funciare (hidroamelioraţie)
    Secţia utilizarea apelor
    Secţia economico-financiară şi planificare
    Secţia investiţiilor, construcţiilor şi tehnologiilor noi
    Secţia secretariat, relaţii cu publicul şi resurse umane
    Serviciul juridic

    [Anexa nr.1 în redacţia HG1128 din 16.10.07, MO165-167/19.10.07 art.1170]

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 904
din 9 august 2007

R E G U L A M E N T UL
Agenţiei “Apele Moldovei”
I. Dispoziţii generale
    1. Agenţia “Apele Moldovei” (în continuare - Agenţia) se subordonează Guvernului şi este organul central de specialitate în domeniul gospodăririi apelor, care, potrivit exigenţelor actuale, îşi exercită funcţiile în vederea promovării politicii de stat în domeniul gospodăririi resurselor de apă, hidroamelioraţiei, aprovizionării cu apă şi canalizare. Agenţia efectuează gestionarea resurselor de apă, proiectarea, construcţia şi exploatarea sistemelor hidrotehnice, a sistemelor hidroameliorative şi sistemelor de aprovizionare cu apă şi canalizare.
    2. Prezentul Regulament stabileşte statutul organizaţional-juridic, obiectivele, atribuţiile şi drepturile Agenţiei.
    3. În activitatea sa Agenţia se călăuzeşte de Constituţia şi legile Republicii Moldova, hotărîrile Parlamentului, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, acordurile şi convenţiile internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi de prezentul Regulament.
    4. Agenţia este  persoană  juridică, dispune de sigiliu cu Stema de Stat, de cont trezorerial, de mijloace financiare şi materiale, de alte atribute indispensabile. Activitatea financiară a Agenţiei este asigurată din contul mijloacelor alocate de la bugetul de stat şi al mijloacelor speciale.
    5. Agenţia este succesorul de drepturi al Concernului Republican pentru Gospodărirea Apelor “Apele Moldovei” şi al Agenţiei Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului în partea ce ţine de politica în domeniul aprovizionării cu apă şi canalizare. Efectivul-limită şi structura aparatului central ale Agenţiei se aprobă prin hotărîre de Guvern. Sediul Agenţiei: mun.Chişinău, str.Alecu Russo, nr.1.
II. Atribuţiile  de bază ale Agenţiei
    6. Agenţia exercită următoarele atribuţii  de bază:
    promovează politica de stat în domeniul gospodăririi apelor şi hidroamelioraţiei, alimentării cu apă şi canalizare, participă şi elaborează, promovează şi implementează strategii şi programe de dezvoltare în domeniul protecţiei localităţilor şi terenurilor agricole împotriva inundaţiilor şi subinundaţiilor, precum şi a sistemelor de aprovizionare cu apă şi canalizare;
    elaborează şi planifică măsurile de protecţie a resurselor acvatice, concomitent cu gospodărirea lor, inclusiv gestionarea sistemelor de aprovizionare cu apă şi canalizare a localităţilor din  Republica Moldova;
    elaborează planurile de management conform principiului de bazin hidrografic;
    asigură implementarea principiului bazinier de gospodărire a apelor, satisfacerea necesităţilor populaţiei şi agenţilor economici în servicii de alimentare cu apă şi canalizare, prin coordonarea activităţii întreprinderilor şi organizaţiilor din domeniu;
    organizează proiectarea şi construcţia sistemelor de aprovizionare cu apă potabilă şi canalizare, exploatarea tehnică a lacurilor de acumulare de uz comun, conform principiului de bazin hidrografic, precum şi a digurilor de protecţie;
    organizează exploatarea şi reparaţia sistemelor de desecare şi de irigare, a sistemelor de aprovizionare cu apă potabilă şi canalizare;
    asigură efectuarea lucrărilor de reparaţie centralizată a pompelor, suflantelor, utilajului tehnologic, armaturii etc.;
    acordă asistenţă de ordin consultativ, informaţional, tehnic şi juridic întreprinderilor din domeniul exploatării edificiilor şi reţelelor hidroameliorative, de alimentare cu apă  şi canalizare;
    acumulează şi analizează sistematic informaţia privind starea ramurii, cu prezentarea acestei informaţii organelor ierarhic superioare;
    ţine evidenţa statistică de stat a utilizării apelor, evidenţa fondului apelor şi celui ameliorativ; participă la elaborarea Cadastrului de Stat al Apelor din Republica Moldova, formează banca de date în domeniu;
    coordonează documentaţia de proiect în domeniu;
    avizează  dreptul de folosinţă separată şi specială a apelor, întreprinde măsuri privind evitarea utilizării ilicite a apei şi construcţiilor hidrotehnice şi propune  retragerea avizelor, în caz de încălcare a legislaţiei;
    elaborează şi promovează, în modul stabilit, programe anuale de activităţi în domeniul  alimentării cu apă potabilă şi canalizare, hidroamelioraţiei, finanţate de la bugetul de stat sau din alte surse;
    asigură realizarea măsurilor ce decurg din colaborarea interstatală în domeniul  resurselor de apă şi atragerea investiţiilor la construcţia obiectelor de alimentare cu apă şi canalizare, gospodărire a apelor şi hidroamelioraţie;
    întreprinde măsurile de rigoare ce ţin de implementarea prevederilor Concepţiei politicii naţionale  în domeniul resurselor de apă, Directivei cadru şi altor acte ale Uniunii Europene în domeniul apelor; Strategiei naţionale în domeniul aprovizionării cu apă potabilă şi canalizare;
    elaborează regulamente şi contribuie, prin acţiuni concrete, la întreţinerea în stare tehnică conformă a bazinelor de acumulare, a construcţiilor antiviitură, a reţelelor de distribuire a apei, a sistemelor de irigare şi desecare, a staţiilor de pompare şi altor construcţii hidrotehnice;
    asigură implementarea realizărilor ştiinţifice şi tehnologice în domeniul gospodăririi apelor, hidroamelioraţiei şi aprovizionării cu apă potabilă şi canalizare;
    organizează finanţarea lucrărilor ce ţin de construcţia, întreţinerea şi reconstrucţia obiectelor de gospodărire a apelor, hidroameliorative, de alimentare cu apă şi canalizare;
    exercită funcţia de beneficiar (în caz de necesitate, funcţiile de beneficiar pot fi transmise organizaţiilor din subordine);
    ţine evidenţa contabilă, coordonează lucrările privind întocmirea dărilor de seamă şi statistice din organizaţiile  din subordine;
    elaborează măsuri privind organizarea activităţii şi controlul asupra stării protecţiei muncii, securităţii tehnice şi  antiincendiare în organizaţiile din subordine;
    organizează perfecţionarea şi recalificarea cadrelor Agenţiei, organizează atestarea profesională a cadrelor din organizaţiile subordonate;
    reprezintă, în limitele împuternicirilor, interesele Republicii Moldovei în relaţiile cu organizaţiile de alimentare cu apă, canalizare, gospodărire a apelor şi hidroamelioraţiei din străinătate;
   participă la întocmirea acordurilor (contractelor) interstatale şi interguvernamentale cu privire la problemele ce ţin de utilizarea şi gestionarea resurselor de apă transfrontaliere, precum şi la discutarea şi semnarea acestora, în modul stabilit de Guvern; poartă răspundere pentru executarea obligaţiunilor ţării ce rezultă din aceste acorduri.
III. Drepturile Agenţiei
    7. Agenţia este în drept:
    să emită, în limitele competenţei, ordine şi alte acte conform legislaţiei;
    să adopte, să aprobe, să  modifice sau să anuleze, în limitele competenţei, regulamente, instrucţiuni, prescripţii tehnice în domeniu;
    să încheie contracte în vederea efectuării cercetărilor ştiinţifice din domeniu, precum şi a lucrărilor de proiectare şi construcţie;
     să iniţieze, conform legislaţiei în vigoare, modificarea sau abrogarea unor acte legislative sau normative din domeniu;
     să efectueze controlul asupra stării tehnice a construcţiilor hidrotehnice, sistemelor de distribuire şi măsurări, indiferent de forma de proprietate;
   să organizeze activitatea întreprinderilor din domeniu, elaborînd programe anuale şi de perspectivă în vederea extinderii prestării serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare, coordonîndu-le cu autorităţile administraţiei publice locale respective, precum şi să ţină la control executarea acestora;
    să prezinte, în modul stabilit, propuneri privind aderarea Republicii Moldova la tratate internaţionale, proiecte ale acordurilor bilaterale sau multilaterale în domeniul gospodăririi apelor şi hidroamelioraţiei;
      să înainteze propuneri privind dezvoltarea sau reorganizarea ramurii şi perfecţionarea cadrului legislativ aferent;
      să organizeze şi să asigure supravegherea şi controlul activităţilor din domeniu în instituţiile subordonate;
    să suspende, în modul stabilit, ordinele şi dispoziţiile conducătorilor întreprinderilor şi instituţiilor de stat din subordine, dacă acestea contravin legislaţiei Republicii Moldova;
    să solicite întreprinderilor şi instituţiilor din domeniu, indiferent de forma lor de organizare juridică, prezentarea informaţiilor şi materialelor necesare  pentru realizarea sarcinilor ce-i revin în vederea respectării cerinţelor tehnologice, conform legislaţiei în vigoare;
     să promoveze o politică consecventă în domeniile de activitate, pentru modernizarea acestora şi atragerea investiţiilor în ramură;
   să creeze conform legislaţiei în vigoare, întreprinderi mixte, să efectueze casarea, comercializarea, darea în arendă şi conservarea patrimoniului de la întreprinderile transmise Agenţiei în gestiune;
     să asigure integritatea, folosirea judicioasă a bunurilor de stat, transmise în gestiune operativă;
     să elaboreze de sine stătător programul de activitate, în funcţie de atribuţiile stabilite;
    să ţină evidenţa contabilă, operativă şi statistică, în modul stabilit, să prezinte organelor de stat rapoarte contabile şi statistice, să poarte răspundere pentru veridicitatea lor;
    să reprezinte interesele Agenţiei în relaţiile cu Guvernul, alte ministere şi autorităţi administrative centrale în chestiuni ce ţin de domeniul alimentării cu apă, canalizare şi gospodărire a apelor şi hidroamelioraţiei, precum şi în relaţiile cu organismele internaţionale de specialitate, conform tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte;
    să exercite controlul asupra  limitei de folosinţă a apei în organizaţii, indiferent de forma lor de proprietate, respectării normelor stabilite şi prevederilor legislaţiei în domeniul gospodăririi apelor şi hidroamelioraţiei;
    să solicite de la ministere şi alte autorităţi administrative centrale, de la autorităţile administraţiei publice locale, de la întreprinderi şi organizaţii informaţii despre utilizarea şi pronosticul  necesităţilor de resurse de apă;
    să coordoneze proiectele referitoare la respectarea normelor şi regulamentelor din domeniul gospodăririi apelor şi îmbunătăţirilor funciare.
IV. Organizarea activităţii Agenţiei
    8. Activitatea Agenţiei este  condusă de  directorul general, numit în funcţie şi eliberat din funcţie de Guvern.
    Directorul general are un vicedirector general, numit în funcţie şi eliberat din funcţie de Guvern, la propunerea directorului general.
    9. Directorul general al Agenţiei:
    este responsabil pentru realizarea sarcinilor şi exercitarea funcţiilor ce revin Agenţiei; asigură executarea legilor, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrilor Parlamentului şi Guvernului, precum şi a prevederilor  prezentului Regulament;
    reprezintă interesele Agenţiei în relaţiile cu ministerele, alte autorităţi administrative centrale şi autorităţile administraţiei publice locale, precum şi cu diverse întreprinderi şi organizaţii, inclusiv de  peste hotare;
    emite ordine în problemele ce ţin de competenţa Agenţiei;
    stabileşte obligaţiile vicedirectorului general şi ale şefilor de secţii şi direcţii din cadrul aparatului central al Agenţiei; aprobă statele de funcţii ale aparatului central şi regulamentele şi statele de funcţii ale subdiviziunilor Agenţiei;
    numeşte în funcţie şi eliberează din funcţie lucrătorii aparatului central al Agenţiei şi  conducătorii subdiviziunilor Agenţiei, conform legislaţiei în vigoare;
    aprobă documentele privind primele şi alte plăţi de stimulare pentru salariaţii aparatului central şi conducătorii subdiviziunilor Agenţiei;
    în limitele mijloacelor alocate din buget, aprobă planurile tematice anuale ale lucrărilor de proiectare şi de cercetări ştiinţifice, planurile de elaborare a programelor şi schemelor generale în domeniul gospodăririi apelor şi hidroamelioraţiei;
    prezintă Guvernului spre aprobare componenţa colegiului Agenţiei şi conduce activitatea acestuia. Şedinţele colegiului se convoacă cel puţin de 2 ori pe an, în cadrul cărora se examinează probleme de ordin strategic, direcţiile principale ale politicii tehnico-ştiinţifice şi investiţionale, utilizarea fondurilor fixe;
    înaintează, în caz de necesitate, propuneri privind operarea modificărilor  în   prezentul Regulament;
exercită alte obligaţii, stabilite de legislaţia în vigoare.
    10. În scopul contribuirii la elaborarea strategiei de dezvoltare a ramurii şi a recomandărilor privind aplicarea realizărilor tehnico-ştiinţifice în domeniu, asigurării cu apă potabilă şi canalizare, în cadrul Agenţiei se creează Consiliul tehnico-ştiinţific, cu antrenarea  savanţilor din instituţiile ştiinţifice şi a specialiştilor de rigoare. Consiliul tehnico-ştiinţific se călăuzeşte în activitatea sa de prevederile Regulamentului său de activitate, aprobat de directorul general.
V. Dispoziţii finale
    11.Reorganizarea şi lichidarea Agenţiei se efectuează prin hotărîre de Guvern.

Anexa nr.3

la Hotărîrea Guvernului

nr.904 din 09 august 2007

Lista 

   întreprinderilor şi organizaţiilor subordonate

Agenţiei „Apele Moldovei”

 

Nr.

d/o

Denumirea organizaţiei

Localitatea de reşedinţă

1.

Asociaţia Interraională de Producţie,

Reparaţie şi Exploatare din Bender

Mun. Bender

2.

Asociaţia Interraională de Producţie,

Reparaţie şi Exploatare din Briceni

Or. Briceni

3.

Asociaţia Interraională de Producţie,

Reparaţie şi Exploatare din Cahul

Or. Cahul

4.

Asociaţia Interraională de Producţie,

Reparaţie şi Exploatare din Chişinău

Mun. Chişinău

5.

Întreprinderea de Stat „Nodul hidrotehnic

Costeşti-Stînca”   Costeşti

Or. Costeşti,

r-nul Rîşcani

6.

Asociaţia Interraională de Producţie,

Reparaţie şi Exploatare din Drochia

Or. Drochia

7.

Asociaţia Interraională de Producţie,

Reparaţie şi Exploatare din Dubăsari

Or. Dubăsari

8.

Asociaţia Interraională de Producţie,

Reparaţie şi Exploatare din Hînceşti

Or. Hînceşti

9.

Asociaţia Interraională de Producţie,

Reparaţie şi Exploatare din Orhei

Or. Orhei

10.

Asociaţia Interraională de Producţie,

Reparaţie şi Exploatare din Ştefan Vodă

Or. Ştefan Vodă

11.

Asociaţia Interraională de Producţie,

Reparaţie şi Exploatare din Ungheni

Or. Ungheni

12.

Asociaţia Interraională de Producţie,

Reparaţie şi Exploatare din Vulcăneşti

Or. Vulcăneşti, U.T.A.Găgăuzia

13.

Direcţia canalelor „Ciumai”

S.Ciumai,

r-nul Taraclia

14.

Întreprinderea de Stat Institutul de

Proiectare „Iprocom”

Mun. Chişinău

15.

Institutul de proiectare a sistemelor de

gospodărire a apelor  „Acvaproiect” 

Mun. Chişinău

16.

Centrul Principal de Ramură de Calcul

Mun. Chişinău

17. 

Inspectoratul de Stat pentru Navele de

Tonaj Mic

Mun. Chişinău

18.

Întreprinderea interraională de stat

„Acva-Nord”

Or.Soroca

19.

Direcţia interraională de exploatare a

apeductului Soroca-Bălţi

Or.Soroca

20.

Întreprinderea de Stat „Sectorul de

reparaţie a fîntînilor arteziene”

Mun.Chişinău, or.Cricova

21.

Întreprinderea de Stat „Centrul de

instruire şi producţie”

Mun.Chişinău

 
Anexa nr.4

la Hotărîrea Guvernului

nr. 904 din 9 august 2007

 
L I S T A
întreprinderilor a căror administrare operativă este  efectuată

de către Agenţia „Apele Moldovei” în baza contractelor încheiate

cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale

 

Nr. d/o

Denumirea organizaţiei

Localitatea de reşedinţă

1.

Societatea pe Acţiuni „Amelioratorul”

Or.Taraclia

2.

Societatea pe Acţiuni „Aqua-Prut”

Or. Cahul

3.

Societatea pe Acţiuni „CMM-9”

Or. Ceadîr-Lunga

4.

Societatea pe Acţiuni „Apă-Canal Chişinău”

Mun. Chişinău

5.

Societatea pe Acţiuni „Servicii comunale Floreşti”

Or. Floreşti

6.

Întreprinderea municipală „Apă-Canal”

Or. Anenii Noi

7.

Întreprinderea municipală „Apă-Canal”

Or. Basarabeasca

8.

Întreprinderea municipală „Regia Apă-Canal”

Mun. Bălţi

9.

Întreprinderea de Producţie a Gospodăriei

Locativ-Comunale

Or. Biruinţa

10.

Întreprinderea municipală „Gospodăria

Comunal-Locativă”

Or. Briceni

11.

Întreprinderea municipală „Apă-Canal”

Or. Cahul

12.

Întreprinderea municipală „Gospodăria

Comunal-Locativă”

Or. Călăraşi

13.

Întreprinderea municipală „Apă-Canal”

Or. Cantemir

14.

Întreprinderea municipală „Direcţia de

producţie Apă-Canal”

Or. Căinari

15.

Întreprinderea municipală „Apă-Canal”

Or. Căuşeni

16.

Întreprinderea municipală „Apă-Canal”

Or. Ceadîr-Lunga

17.

Firma de producţie „Făclia” S.R.L.

Or. Cimişlia

18.

Întreprinderea municipală „Су-Канал”

Mun. Comrat

19.

Întreprinderea municipală „Apă-Canal”

Or. Costeşti

20.

Întreprinderea municipală „Regia

Apă-Canal”

Or. Corneşti

21.

Întreprinderea municipală „Regia

Locativ-Comunală”

Or. Cricova

22.

Întreprinderea municipală „Comunservice”

Or. Criuleni

23.

Întreprinderea municipală „Apă-Canal”

Or. Donduşeni

24.

Întreprinderea municipală „Apă-Canal”

Or. Drochia

25.

Întreprinderea municipală „Apă-Canal”

Or. Edineţ

26.

Întreprinderea municipală „Direcţia de

Producţie a Gospodăriei Comunale şi

Locuinţe”

Or. Făleşti

27.

Întreprinderea municipală „Gospodăria

Comunală”

Or. Glodeni

28.

Întreprinderea municipală „Amen-Ver”

Or. Hînceşti

29.

Întreprinderea municipală „Direcţia de

Producţie a Gospodăriei Locativ-Comunale”

Or. Leova

30.

Întreprinderea municipală locativ-comunală

Or. Lipcani

31.

Întreprinderea municipală „Gospodăria de

Alimentare cu Apă şi Canalizare”

Or. Nisporeni

32.

Întreprinderea municipală „Regia Apă-Canal”

Or. Orhei

33.

Întreprinderea municipală „Direcţia de

Producţie a Gospodăriei Locativ-Comunale”

Or. Ocniţa

34.

Întreprinderea municipală „Gospodăria

Locativ-Comunală”

Or. Otaci

35.

Întreprinderea municipală „Servicii

Comunal-Locative”

Or. Rezina

36.

Întreprinderea municipală „Apă-Canal”

Or. Rîşcani

37.

Întreprinderea municipală „Apă-Canal”

Or. Sîngerei

38.

Întreprinderea municipală „Direcţia

Apă-Canal”

Or. Soroca

39.

S.R.L. „Stăuceni-Service”

Or. Stăuceni

40.

Întreprinderea municipală „Apă-Canal”

Or. Străşeni

41.

Întreprinderea municipală

„Şoldăneşti-Service”

Or. Şoldăneşti

42.

Întreprinderea municipală „Direcţia de

producţie Apă-Canal”

Or. ŞtefanVodă

43.

Întreprinderea municipală „Apă-Canal”

Or. Taraclia

44.

Întreprinderea municipală „Direcţia de

producţie Apă-Canal”

Or. Teleneşti

45.

Întreprinderea municipală „Direcţia de

producţie Apă-Canal”

Or. Ungheni

46.

Întreprinderea municipală „Direcţia de

producţie Apă-Canal”

Or. Vulcăneşti

47.

Societatea pe Acţiuni „STM Călăraşi”

Or.Călăraşi

48 Societatea pe Acţiuni „Consoveloce” Mun. Chişinău

    [Anexa nr.4 modificată prin HG96 din 04.02.08, MO30-31/12.02.08 art.165]
Anexa nr. 5
la  Hotărîrea Guvernului nr. 904
din 9 august 2007
Modificările şi completările
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
   1. În textul hotărîrilor de Guvern, enumerate mai jos, sintagma “Concernul Republican pentru Gospodărirea Apelor “Apele Moldovei” se substituie prin sintagma “Agenţia “Apele Moldovei”, la cazul respectiv:
    Hotărîrea Guvernului nr.619 din 16 august 1994 “Despre reglementarea relaţiilor din domeniul gospodăririi apelor şi folosirea raţională a resurselor de apă în Republica Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  1994, nr.3, art.26), cu modificările şi completările ulterioare;
    Hotărîrea Guvernului nr. 626 din 18 august 1994 “Privind aprobarea Regulamentului Cadastrului de Stat al Apelor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  1994, nr.3, art.30), cu modificările şi completările ulterioare;
     Hotărîrea Guvernului nr.746 din 3 noiembrie 1995 “Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la digurile de stat-antiviitură din Republica Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.14-15, art.90);
    Hotărîrea Guvernului nr.747 din 3 noiembrie 1995 “Cu privire la modul de elaborare şi aprobare a schemelor de utilizare în complex şi protecţie a apelor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  1996, nr.14-15, art.91), cu modificările ulterioare;
    Hotărîrea Guvernului nr.853 din 14 septembrie 1999 “Cu privire la deschiderea traficului rutier internaţional pe barajul Nodului Hidrotehnic Costeşti-Stînca de pe rîul Prut” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  1999, nr.103-105, art.889), cu modificările ulterioare;
     Hotărîrea Guvernului nr.952 din 15 octombrie 1999 “Cu privire la protecţia localităţilor din Republica Moldova împotriva proceselor geologice periculoase” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.116-117, art.1009), cu modificările ulterioare;
    Hotărîrea Guvernului nr.1030 din 13 octombrie 2000 “Cu privire la aprobarea Schemei de protecţie a localităţilor din Republica Moldova împotriva inundaţiilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.133-136, art.1140);
    Hotărîrea Guvernului nr.32 din 16 ianuarie 2001 “Cu privire la măsurile de stabilire a zonelor şi fîşiilor riverane de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de apă” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.57-58,  art.366);
      Hotărîrea Guvernului nr.256 din 17 aprilie 2001 “Cu privire la reabilitarea sistemelor de irigare”(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.46, art.291);
    Hotărîrea Guvernului nr.1202 din 8 noiembrie 2001 “Cu privire la unele măsuri pentru reglementarea utilizării bazinelor acvatice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001,  nr.136-138, art.1257);
    Hotărîrea Guvernului nr.37 din 16 ianuarie 2002 “Cu privire la utilizarea sistemelor de irigare nerentabile şi nefinalizate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.13-15, art.106);
    Hotărîrea Guvernului nr.900 din 4 august 2004 “Pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează la unele hotărîri ale Guvernului”  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.138-146, art.1073).
    [Pct.2 abrogat prin HG971 din 11.08.08, MO154-156/15.08.08 art.962]
    3. Din anexa nr.3  la Hotărîrea Guvernului nr.679 din 17 iunie 2004 “Cu privire la Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.100-103, art.828), cu modificările ulterioare, punctul 1 se exclude.
    4. În anexa nr.4 la Hotărîrea Guvernului nr. 578 din 15 iunie 2005 “Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.83-85, art.625), cu modificările şi completările ulterioare, din compartimentul I, poziţia “Concernul Republican pentru Gospodărirea Apelor “Apele Moldovei”, Chişinău” şi din compartimentul II, poziţia “Institutul de Proiectare a Sistemelor de Gospodărire a Apelor “Acvaproiect” se exclud. 

Anexa nr. 6
la Hotărîrea Guvernului nr.904
din 9 august 2007

LISTA
hotărîrilor de Guvern care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 678 din 6 octombrie 1995 “Cu privire la reorganizarea Concernului de Stat pentru Gospodărirea Apelor “Acva” al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei în Concernul Republican pentru Gospodărirea Apelor “Apele Moldovei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 71-72, art.585), cu modificările ulterioare.
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 317 din 10 iunie 1996 “Cu privire la aprobarea Statutului Concernului Republican pentru Gospodărirea Apelor “Apele Moldovei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 45, art.383).