LPM185/2007
ID intern unic:  325039
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 185
din  26.07.2007
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 947-XIII
din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii
Publicat : 31.08.2007 în Monitorul Oficial Nr. 136-140     art Nr : 579     Data intrarii in vigoare : 01.01.2008
    MODIFICAT
   
LP48 din 07.06.18, MO235-244/29.06.18 art.364


    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. – Legea nr.947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.186–188, art.752), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 7:
    titlul articolului va fi: „Colegiul de calificare, colegiul disciplinar şi inspecţia judiciară”;
    la alineatul (1), textul „colegiu de calificare şi colegiu disciplinar” se înlocuieşte cu textul „colegiul de calificare, colegiul disciplinar şi inspecţia judiciară”;
    articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Organizarea, competenţa şi modul de funcţionare a inspecţiei judiciare sînt stabilite prin prezenta lege şi prin regulamentul aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii.”
    2. După articolul 7 se introduce un articol nou,  care devine articolul 71, cu următorul cuprins:
    „Articolul 71.  Inspecţia judiciară
    (1) Inspecţia judiciară este alcătuită din 5 inspectori-judecători.
    (2) Durata mandatului de inspector-judecător este de 4 ani. Inspectorul-judecător poate să-şi exercite împuternicirile cel mult 2 mandate consecutiv.
   (3) În funcţia de inspector-judecător este aleasă, în bază de concurs, persoana licenţiată în drept, cu o vechime în specialitatea juridică de cel puţin 10 ani şi cu o reputaţie bună. Este declarat ales candidatul care a acumulat mai mult de jumătate din voturile membrilor Consiliului Superior al Magistraturii prezenţi la şedinţa consiliului.
  (4) Inspecţia judiciară este condusă de către un inspector-judecător principal, desemnat de Consiliul Superior al Magistraturii, pe durata mandatului, din rîndul inspectorilor-judecători. Inspectorul-judecător principal este subordonat Consiliului Superior al Magistraturii.
    (5) În exerciţiul atribuţiilor sale, inspectorul-judecător beneficiază de inviolabilitatea prevăzută la art.19 din Legea cu privire la statutul judecătorului.
    (6) Inspecţia judiciară are următoarele competenţe:
    a) verifică activitatea organizatorică a instanţelor judecătoreşti la efectuarea justiţiei;
    b) examinează petiţiile cetăţenilor în probleme ce ţin de etica judiciară, adresate Consiliului Superior al Magistraturii;
   c) verifică demersurile Procurorului General care au ca obiect acordul Consiliului Superior al Magistraturii pentru pornirea urmăririi penale, înfăptuirea actelor de procedură care, conform legii, necesită acordul consiliului, inclusiv aplicarea reţinerii, supunerea la aducerea silită, percheziţionarea sau aplicarea arestului preventiv, precum şi demersurile privind darea acordului pentru tragerea la răspundere penală sau contravenţională;
    d) studiază temeiurile de respingere de către Preşedintele Republicii Moldova sau de către Parlament a candidaturii propuse de Consiliul Superior al Magistraturii pentru numirea în funcţia de judecător sau pentru promovarea în funcţia de vicepreşedinte ori preşedinte al instanţei judecătoreşti, cu prezentarea unei note informative Consiliului Superior al Magistraturii.
    (7) Asigurarea tehnico-materială a activităţii inspecţiei judiciare se efectuează de Consiliul Superior al Magistraturii în conformitate cu legea bugetului.”
    3. Articolul 27:
    la alineatul (3), cifra „8” se înlocuieşte cu cifra „13”.
    articolul se completează cu alineatul (10) cu următorul cuprins:
    „(10) Şeful aparatului Consiliului Superior al Magistraturii, şeful secţiei cadre şi specialiştii principali, care au calitatea de magistrat, sînt salarizaţi la nivelul stabilit pentru judecătorii de la curţile de apel în Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, cu adaosurile pentru gradele de calificare.”
    [Art.II abrogat prin LP48 din 07.06.18, MO235-244/29.06.18 art.364]
    Art.III. – Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2008.
    Art.IV. – Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi, va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în conformitate cu prezenta lege.
    Art.V. – Se propune Consiliului Superior al Magistraturii să aprobe, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi, Regulamentul cu privire la inspecţia judiciară şi să asigure alegerea inspectorilor-judecători.

    VICEPREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                      Maria POSTOICO

    Nr.185-XVI. Chişinău, 26 iulie 2007.