LPM202/2007
ID intern unic:  325096
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 202
din  26.07.2007
pentru modificarea şi  completarea unor acte legislative
Publicat : 07.09.2007 în Monitorul Oficial Nr. 141-145     art Nr : 599
    MODIFICAT
    LP272 din 23.12.11, MO81/26.04.12 art.264; în vigoare 26.10.13

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
   
[Art.I abrogat prin LP272 din 23.12.11, MO81/26.04.12 art.264; în vigoare 26.10.13]
    Art.II. – Legea regnului animal nr. 439-XIII din 27 aprilie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.62-63, art.688), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 27 alineatul (4), după cuvintele „sînt elaborate” se introduc cuvintele „şi aprobate”, iar cuvintele „şi aprobate de Guvern” se exclud.
    2. La articolul 29 alineatul (2), cuvîntul „Guvern” se înlocuieşte cu cuvintele „autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător”.
    Art.III. – Legea nr. 440-XIII din 27 aprilie 1995 cu privire la zonele şi fîşiile de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de apă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.43, art.482), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 2 se completează cu noţiunile:
     „albie minoră – suprafaţă de teren ocupată permanent sau temporar de apă, care asigură curgerea nestingherită, între maluri, a apelor la niveluri obişnuite, inclusiv insulele create prin curgerea naturală a apelor;
    albie majoră (luncă) – porţiune de teren din valea naturală a unui curs de apă, peste care se revarsă apele mari la ieşirea lor din albia minoră.”
    2. Din titlul articolului 6, cuvintele „şi fîşiilor” se exclud.
    3. Articolul 13 va avea următorul cuprins: 
    „Articolul 13. Limitarea activităţii economice în zonele
                           de protecţie a apelor
    (1) În zonele de protecţie a apelor se interzice:
    a) aplicarea pesticidelor pe fîşii cu o lăţime de 300 metri de la muchia taluzului riveran al albiei;
    b) amplasarea fermelor şi complexelor zootehnice;
   c) construcţia, amplasarea şi exploatarea depozitelor pentru păstrarea îngrăşămintelor minerale şi pesticidelor, obiectelor pentru prepararea soluţiilor de pesticide şi alimentarea cu aceste soluţii, întreprinderilor de prelucrare secundară a hîrtiei şi celulozei, întreprinderilor chimice, tăbăcăriilor (inclusiv a întreprinderilor de prelucrare primară a pieilor brute), colectoarelor de ape reziduale de la fermele şi complexele zootehnice;
    d) repartizarea terenurilor pentru depozitarea deşeurilor menajere şi de producţie;
    e) tăierea arborilor şi arbuştilor (cu excepţia tăierilor de îngrijire şi  a tăierilor sanitare);
     f) extragerea nisipului şi prundişului din albia minoră a rîului.
    (2) În zonele de protecţie a apelor se interzice, fără coordonarea în scris cu autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător şi cu autoritatea centrală pentru sănătate, efectuată în baza avizului pozitiv al expertizei ecologice de stat a documentaţiei privind evaluarea impactului asupra mediului înconjurător şi documentaţiei de proiect:
    a) construcţia, amplasarea şi exploatarea depozitelor de produse petroliere şi întreprinderilor petrochimice de interes naţional, staţiilor de alimentare cu combustibili, cazangeriilor, punctelor de deservire tehnică şi spălare a tehnicii şi  mijloacelor de transport;
    b) construcţia colectoarelor de canalizare şi a instalaţiilor de epurare a apelor reziduale. În cazurile cînd amplasarea lor în afara zonelor de protecţie a apelor este imposibilă (din cauza condiţiilor de construcţie, a configuraţiei terenului sau din alte motive), construcţia lor se admite ca excepţie, cu condiţia realizării măsurilor de prevenire a poluării rîurilor şi bazinelor de apă;
     c) desfăşurarea lucrărilor de astupare a lacurilor din luncă şi a braţelor părăsite, efectuarea lucrărilor de regularizare a cursului rîului, montarea comunicaţiilor, executarea altor lucrări care influenţează negativ calitatea apei şi starea obiectivelor acvatice;
    d) extragerea substanţelor minerale utile solide, a petrolului şi gazelor naturale în albia majoră.
    (3) Păşunatul în zonele de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de apă se permite în exclusivitate în partea îndepărtată de rîu a zonei de protecţie şi se efectuează în conformitate cu normele şi regimul capacităţii de păşunat. Responsabilitatea pentru respectarea normelor şi regimului capacităţii de păşunat o poartă autorităţile administraţiei publice locale.
    (4) Dacă în zona de protecţie a apelor sînt obiective care poluează sursele de apă sau implică pericolul poluării lor şi care nu se încadrează în cerinţele auditului ecologic, se prevede transferarea acestora dincolo de hotarele zonei de protecţie.”
    Art.IV. – Anexa la Legea nr. 851-XIII din 29 mai 1996 privind expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra mediului înconjurător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.52–53, art.494), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Punctul 10  va avea următorul cuprins:
    „10. Documentaţia privind E.I.M.Î. se elaborează, în baza actelor normative în vigoare, de către titularii de licenţă pentru activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcţii, urbanism, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, restaurări, care dispun de specialişti atestaţi în domeniul respectiv.”
    2. Punctul 11 se exclude.
    Art.V. – Legea nr.1102-XIII din 6 februarie 1997 cu privire la resursele naturale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.40, art.337), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 8 alineatul (5), cuvintele „şi protecţia mediului înconjurător” se exclud.
    2. La articolul 9:
    alineatul (3) se exclude;
    la alineatul (5), după cuvintele „mediului înconjurător” se introduc cuvintele „şi a autorităţii administraţiei publice locale”;
    alineatul  (6) va avea următorul cuprins:
    „(6) Dreptul de folosinţă a resurselor naturale se acordă conform prevederilor actelor legislative şi normative.”
    3. Articolul 12 alineatul (2) se completează în final cu cuvintele „conform legislaţiei”.
    4. La articolul 13, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Nomenclatorul cadastrelor de stat ale resurselor naturale se stabileşte de legislaţie.”
    5. La articolul 14, alineatul (3 ) va avea următorul cuprins:
    „(3) Genurile de activitate din domeniul folosirii resurselor naturale a căror practicare necesită licenţe sau autorizaţii, precum şi organele abilitate cu dreptul de a elibera aceste documente se stabilesc de Legea privind licenţierea unor genuri de activitate şi de alte acte legislative.”
    6. La articolul 18 alineatul (1), cuvîntul “strategiei” se înlocuieşte cu cuvîntul “strategiilor”.
    7. Articolul 27 va avea următorul cuprins:
    “Articolul 27. Controlul de stat
    Controlul de stat asupra folosirii resurselor naturale este exercitat de către organele menţionate la art.12 alin.(1), conform competenţelor stabilite de legislaţie.”
    8. Articolul 29 alineatul (2) se completează în final cu cuvintele „şi cu Legea privind accesul la informaţie”.
    9. În anexa nr.1, la categoria „Resursele naturale nerenovabile” liniuţa 1, cuvintele „gazul comprimat” se înlocuiesc cu cuvintele „gazul condensat”.
    10. În anexa nr.2:
    la categoria „Resursele naturale naţionale” liniuţa 5, cuvintele „gazul comprimat” se înlocuiesc cu cuvintele „gazul condensat”;
    asteriscul va avea următorul cuprins:
    „*Substanţele minerale utile solide – lutul, argila, nisipul, prundişul şi piatra calcaroasă – se consideră de largă răspîndire dacă sînt extrase pentru necesităţile satului (comunei), în volum de cel mult 500 m3 pe an de  la o adîncime de pînă la 2,5 m, prin coordonare cu organul de stat pentru supravegherea minieră.”
    Art.VI. – Legea nr. 1347-XIII din 9 octombrie 1997 privind deşeurile de producţie şi menajere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.16–17, art.101), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3, litera d) se exclude.
    2. La articolul 4 alineatul (1), după litera f) se introduce litera f1) cu următorul cuprins:
    „f1) aprobă Regulamentul privind gestionarea deşeurilor, ţinînd cont de organizarea colectării, depozitării şi prelucrării lor;”
    Art.VII. –  Legea nr. 591-XIV din 23 septembrie 1999 cu privire la spaţiile verzi ale localităţilor urbane şi rurale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.133–134, art. 649) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2 noţiunea „spaţiu verde”, după cuvintele „(peisaje naturale,” se introduc cuvintele „sectoare ale cursurilor de apă şi bazine acvatice,”.
    2. La articolul 6, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Spaţiile verzi folosite în interes public constituie obiectul exclusiv al proprietăţii publice şi nu pot fi privatizate sau arendate.”
    3. La articolul 10 litera d), cuvintele „şi ale zonelor de protecţie ale acestora” se exclud.
    4. La articolul 13 litera a), cuvintele „şi a zonelor  lor de protecţie” se exclud.
    5. La articolul 21, după cuvintele „se înfăptuiesc în baza” se introduc cuvintele  „unui proiect dendrologic sau amenajament silvic şi a”.
    6. La articolul 23 alineatul (2), cuvintele „şi ale terenurilor adiacente, precum şi ale zonelor de protecţie” se exclud.
    7. La articolul 37, alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Cuantumul plăţii pentru prejudiciul cauzat spaţiilor verzi se calculează conform instrucţiunii aprobate de  autoritatea centrală  pentru mediu.”
    Art.VIII. – La articolul 8 din  Legea nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind licenţierea unor genuri de activitate (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.26–28, art.95), cu modificările ulterioare, alineatul (1) punctul 16) se completează în final cu cuvintele „ ; activitatea de evaluare a impactului asupra mediului înconjurător”.
    Art.IX. – (1)  Guvernul, în termen de 6 luni, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.
    (2) În scopul asigurării executării art.III din prezenta lege, agenţii economici care desfăşoară în zona de protecţie a apelor activităţi autorizate pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi sînt obligaţi să efectueze, în termen de un an, auditul ecologic al impactului activităţii asupra mediului înconjurător, cu realizarea ulterioară a măsurilor stabilite de autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător.

    VICEPREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                 Maria POSTOICO

    Nr.202-XVI. Chişinău, 26 iulie 2007.