LPM198/2007
ID intern unic:  325350
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 198
din  26.07.2007
cu privire la asistenţa juridică garantată de stat
Publicat : 05.10.2007 în Monitorul Oficial Nr. 157-160     art Nr : 614

    MODIFICAT

    LP238 din 08.11.18, MO441-447/30.11.18 art.709

    LP172 din 27.07.18, MO321-332/24.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18

    LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661

    LP225 din 10.12.15, MO2-12/15.01.16 art.17

    LP196 din 12.07.13, MO167-172/02.08.13 art.556

    LP112 din 18.05.12, MO149-154/20.07.12 art.488

    LP306-XVI din 25.12.08, MO30-33/13.02.09 art.77
    Avînd în vedere necesitatea protejării dreptului la un proces echitabil, stabilit de articolul 6 din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, inclusiv necesitatea asigurării accesului liber şi egal la asistenţă juridică, prin organizarea şi acordarea de asistenţă juridică garantată de stat, prin diminuarea impedimentelor economico-financiare din realizarea accesului la justiţie,

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Capitolul  I

Dispoziţii generale

    Articolul 1. Obiectul legii

    Prezenta lege reglementează condiţiile, volumul şi modul de acordare a asistenţei juridice garantate de stat întru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, intereselor lui legitime.

    Articolul 2. Noţiuni principale

    În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni principale semnifică:

    asistenţă juridică garantată de stat - acordare a serviciilor juridice prevăzute în prezenta lege din contul mijloacelor destinate acordării unor astfel de servicii persoanelor care nu dispun de suficiente mijloace financiare pentru plata lor şi care întrunesc condiţiile stipulate în prezenta lege;

    asistenţă juridică primară - furnizare de informaţii privind sistemul de drept al Republicii Moldova, privind actele normative în vigoare, drepturile şi obligaţiile subiecţilor de drept, privind modalitatea de realizare şi de valorificare a drepturilor pe cale judiciară şi extrajudiciară; acordare de consultanţă în probleme juridice; acordare de asistenţă în vederea întocmirii actelor juridice; acordare a altor forme de asistenţă, care nu intră în categoria de asistenţă juridică calificată;

    asistenţă juridică calificată - acordare a serviciilor juridice de consultanţă, reprezentare şi/sau apărare în organele de urmărire penală, în instanţele judecătoreşti pe cauze penale, contravenţionale, civile sau de contencios administrativ, reprezentare în faţa autorităţilor administraţiei publice;

    avocat public - persoană avînd dreptul de a desfăşura activitate de avocat în condiţiile Legii cu privire la avocatură, admis în baza unor criterii de selectare să acorde gratuit sau parţial gratuit asistenţă juridică calificată din contul mijloacelor destinate acordării asistenţei juridice garantate de stat;

    para-jurist - persoană care se bucură de o înaltă stimă din partea comunităţii locale, avînd studii juridice incomplete sau studii superioare complete, care nu practică activitate de avocat şi care, după o instruire specială, este calificat să acorde asistenţă juridică primară membrilor comunităţii din contul mijloacelor destinate acordării de asistenţă juridică garantată de stat, conform unui regulament referitor la statutul şi la calificarea para-juriştilor.

    Articolul 3. Tipurile de asistenţă juridică garantată de stat

    În condiţiile prezentei legi, persoanele autorizate acordă următoarele tipuri de asistenţă juridică garantată de stat:

    a) asistenţă juridică primară;

    b) asistenţă juridică calificată.

    Articolul 4. Principiile asistenţei juridice garantate de stat

    Asistenţa juridică garantată de stat se acordă pe principiul:

    a) egalităţii în drepturi a tuturor persoanelor care beneficiază de ea;

    b) competenţei profesionale a persoanelor care o acordă;

    c) calităţii, eficienţei şi economicităţii serviciilor acordate;

    d) confidenţialităţii;

    e) inadmisibilităţii conflictului de interese.

    Articolul 5. Garanţiile statului

    Pentru realizarea principiului liberului acces la asistenţă juridică, statul asigură organizarea şi funcţionarea instituţiilor responsabile de acordarea asistenţei juridice garantate de statși alocă mijloacele bugetare necesare retribuirii serviciilor juridice prestate în conformitate cu prezenta lege.

    [Art.5 modificat prin LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]

    Articolul 6. Persoanele care au dreptul la asistenţă juridică

                       garantată de stat

    (1) Se acordă asistenţă juridică garantată de stat cetăţenilor Republicii Moldova în limitele stabilite de prezenta lege.

    (2) Cetăţenii străini şi apatrizii beneficiază de asistenţă juridică garantată de stat, în conformitate cu prezenta lege, în procedurile sau în cauzele ce ţin de competenţa autorităţilor administraţiei publice şi a instanţelor judecătoreşti ale Republicii Moldova.

    Articolul 7. Formele de asistenţă juridică garantată de stat

    Se acordă asistenţă juridică garantată de stat prin:

    a) furnizare de informaţii, prin consultaţii şi explicaţii în probleme juridice;

    b) întocmire de acte juridice;

    c) reprezentare în faţa autorităţilor administraţiei publice;

    d) apărare a intereselor bănuitului, învinuitului, incul­pa­tului în proces penal;

    e) apărare şi reprezentare a intereselor condamnatului;

    e1) apărare şi reprezentare a intereselor copiilor victime ale infracţiunilor, precum şi victimelor violenţei în familie;

    [Art.7 lit. e1) modificată prin LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661]

    [Art.7 lit. e1) introdusă prin LP196 din 12.07.13, MO167-172/02.08.13 art.556]

    f) apărare a intereselor persoanei în cadrul procedurii pe cauze contravenţionale;

    g) apărare şi reprezentare a intereselor persoanei în cadrul procesului civil;

    h) apărare şi reprezentare a intereselor persoanei în instanţă de contencios administrativ.

Capitolul  II

Administrarea procesului de acordare

a asistenţei juridice garantate de stat

    Articolul 8Organele de administrare a sistemului de acordare

                       a asistenţei juridice garantate de stat

    Sistemul de acordare a asistenţei juridice garantate de stat este administrat de:

    a) Ministerul Justiţiei;

    b) Baroul Avocaţilor;

    c) Consiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat şi oficiile lui teritoriale.

    Articolul 9. Funcţiile Ministerului Justiţiei în domeniul

                       asistenţei juridice garantate de stat

    Ministerul Justiţiei exercită următoarele funcţii în domeniul asistenţei juridice garantate de stat:

    a) elaborează politica de stat în domeniul asistenţei juridice garantate de stat;

    b) elaborează proiecte de acte normative în domeniul asistenţei juridice garantate de stat;

    c) monitorizează procesul de implementare a normelor în domeniul asistenţei juridice garantate de stat şi procesul de evaluare a calităţii acestei asistenţe;

    d) elaborează şi prezintă Ministerului Finanţelor proiectul bugetului acordării de asistenţă juridică garantată de stat;

    e) exercită alte funcţii, stabilite de prezenta lege.

    Articolul 10. Funcţiile Baroului Avocaţilor în domeniul

                          asistenţei juridice garantate de stat

    Baroul Avocaţilor exercită următoarele funcţii în domeniul asistenţei juridice garantate de stat:

    a) participă la elaborarea criteriilor de selectare a avocaţilor care să acorde o astfel de asistenţă;

    b) participă la stabilirea criteriilor de evaluare a calităţii acestei asistenţe;

    c) participă la monitorizarea activităţii avocaţilor care acordă o astfel de asistenţă;

    d) aplică sancţiuni disciplinare avocaţilor, în condiţiile Legii cu privire la avocatură şi ale prezentei legi;

    e) exercită alte funcţii, stabilite de prezenta lege. 

    Articolul 11Consiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică

                          Garantată de Stat

    (1) Consiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat (denumit în continuare Consiliu Naţional) este un organ colegial cu statut de persoană juridică de drept public, format din 7 membri, instituit pentru administrarea procesului de acordare a asistenţei juridice garantate de stat.

    (2) Din componenţa Consiliului Naţional fac parte:
    2 membri desemnaţi de Ministerul Justiţiei, 2 membri desemnaţi de Baroul Avocaţilor, un membru desemnat de Ministerul Finanţelor, un membru desemnat de Consiliul Superior al Magistraturii şi un membru din partea asociaţiilor obşteşti sau a mediului academic.

    (3) În calitate de membru al Consiliului Naţional poate fi desemnată persoana licenţiată în drept sau în economie (pentru membrul desemnat de Ministerul Finanţelor), cu experienţă de 5 ani în domeniu, care se bucură de un înalt respect din partea societăţii. Mandatul de membru al Consiliului Naţional este de 4 ani şi poate fi reînnoit doar o singură dată.

    (4) Calitatea de membru al Consiliului Naţional încetează la expirare a mandatului, la cerere sau în caz de deces. Membrul Consiliului Naţional poate fi revocat, de organul care l-a desemnat, în circumstanţe care exclud posibilitatea executării mandatului sau la cererea consiliului adoptată cu votul a două treimi din numărul membrilor, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a atribuţiilor. Noul membru al Consiliului Naţional exercită funcţiile membrului revocat pînă la expirarea mandatului acestuia.

    (5) Preşedintele Consiliului Naţional este ales prin vot secret, dintre membrii acestuia, pe durata mandatului şi poate fi revocat la cererea unei treimi din numărul membrilor. Hotărîrea de revocare a preşedintelui Consiliului Naţional se adoptă cu votul secret a două treimi din numărul membrilor.

    (6) Hotărîrile Consiliului Naţional sînt obligatorii pentru toate oficiile lui teritoriale, pentru avocaţii care acordă asistenţă juridică garantată de stat şi pentru para-jurişti.

    (7) Regulamentul Consiliului Naţional se aprobă de Ministerul Justiţiei.

    (71) Funcţionarea Consiliului Naţional este asigurată de aparatul administrativ, din care fac parte directorul executiv al Consiliului Naţional (denumit în continuare director executiv) şi alţi angajaţi. Regulamentul de activitate al aparatului administrativ se aprobă de către Consiliul Naţional.

    [Art.11 al.(71) introdus prin LP112 din 18.05.12, MO149-154/20.07.12 art.488]

    (8) Asistenţa tehnico-materială a Consiliului Naţional este asigurată de Ministerul Justiţiei de la bugetul de stat şi din alte surse neinterzise de lege.

    [Art.11 al.(8) modificat prin LP112 din 18.05.12, MO149-154/20.07.12 art.488]

    Articolul  12. Competenţa Consiliului Naţional

    (1) Consiliul Naţional are următoarele sarcini:

    a) realizarea politicii în domeniul asistenţei juridice garantate de stat;

    b) asigurarea instruirii iniţiale şi continue, inclusiv prin intermediul Institutului Naţional al Justiţiei, a persoanelor antrenate în sistemul de acordare a asistenţei juridice garantate de stat;

    c)  analiza practicii de implementare a prezentei legi şi adoptarea de recomandări în vederea aplicării ei uniforme;

    [Art.12 al.(1), lit.c) în redacţia LP112 din 18.05.12, MO149-154/20.07.12 art.488]

    d) ţinerea registrului naţional al persoanelor care acordă asistenţă juridică garantată de stat;

    e) asigurarea funcţionării aparatului administrativ şi a oficiilor sale teritoriale;

    [Art.12 al.(1), lit.e) modificată prin LP112 din 18.05.12, MO149-154/20.07.12 art.488]

    f) aprobarea raportului anual de activitate în sistemul de acordare a asistenţei juridice garantate de stat şi prezentarea lui Ministerului Justiţiei, Guvernului şi Parlamentului;

    [Art.12 al.(1), lit.f) modificată prin LP112 din 18.05.12, MO149-154/20.07.12 art.488]

    g) prezentarea către Ministerul Justiţiei a raportului trimestrial privind utilizarea mijloacelor financiare alocate pentru acordarea de asistenţă juridică garantată de stat;

    h) colaborarea cu organizaţii străine, cu organizaţii internaţionale şi cu asociaţii obşteşti care activează în domeniul asistenţei juridice garantate de stat;

    i) asigurarea implementării modelelor-pilot de acordare a asistenţei juridice garantate de stat.

    (2) Întru realizarea sarcinilor sale, Consiliul Naţional exercită următoarele funcţii principale:

    a) conduce procesul de acordare a asistenţei juridice garantate de stat;

    b) prezintă Ministerului Justiţiei propuneri privind cheltuielile de acordare a asistenţei juridice garantate de stat pentru a fi incluse în bugetul de stat;

    [Art.12 al.(2), lit.b) în redacţia LP112 din 18.05.12, MO149-154/20.07.12 art.488]

    c) exercită controlul asupra administrării mijloacelor bugetare alocate pentru acordarea de asistenţă juridică garantată de stat;

    [Art.12 al.(2), lit.c) modificată prin LP112 din 18.05.12, MO149-154/20.07.12 art.488]

    d) stabileşte modul de desfăşurare a concursurilor de selectare a coordonatorilor oficiilor teritoriale şi organizează astfel de concursuri;

    d1) stabileşte modul de desfăşurare a concursului pentru selectarea candidatului la funcţia de director executiv, organizează acest concurs, numeşte şi eliberează din funcţie directorul executiv;

    [Art.12 al.(2), lit.d1) introdusă prin LP112 din 18.05.12, MO149-154/20.07.12 art.488]

    e) elaborează metodologia de calcul al venitului, determină nivelul lui care permite acordarea asistenţei juridice calificate şi le propune Guvernului spre aprobare;

    f) aprobă formele actelor de obţinere şi de acordare a asistenţei juridice garantate de stat, stabilite de prezenta lege;

    g) aprobă criteriile de selectare a avocaţilor pentru acordarea asistenţei juridice calificate, în coordonare cu Baroul Avocaţilor;

    [Art.12 al.(2) lit.g) modificată prin LP112 din 18.05.12, MO149-154/20.07.12 art.488]

    h) stabileşte modul de desfăşurare a concursurilor de selectare a avocaţilor care să acorde asistenţă juridică calificată;

    [Art.12 al.(2), lit.h) modificată prin LP112 din 18.05.12, MO149-154/20.07.12 art.488]

    i) stabileşte modul şi condiţiile de remunerare a persoanelor care acordă asistenţă juridică garantată de stat;

    [Art.12 al.(2), lit.i) modificată prin LP112 din 18.05.12, MO149-154/20.07.12 art.488]

    j) stabileşte şi revizuieşte periodic standardele de activitate şi de perfecţionare profesională a avocaţilor, para-juriştilor, altor categorii de persoane care acordă asistenţă juridică garantată de stat;

    k) stabileşte, în coordonare cu Baroul Avocaţilor, criteriile de evaluare a calităţii asistenţei juridice garantate de stat;

    l) monitorizează procesul de acordare a asistenţei juridice calificate, şi procesul de evaluare a calităţii asistenţei juridice garantate de stat, acordate de persoanele autorizate;

    [Art.12 al.(2), lit.l) modificată prin LP112 din 18.05.12, MO149-154/20.07.12 art.488]

    m) analizează informaţii despre asistenţa juridică acordată şi examinează propuneri de îmbunătăţire a sistemului de acordare a asistenţei juridice garantate de stat.

    [Art.12 al.(2), lit.m) în redacţia LP112 din 18.05.12, MO149-154/20.07.12 art.488]

    (3) Consiliul Naţional poate îndeplini şi alte funcţii în conformitate cu prezenta lege şi cu alte acte normative din domeniul asistenţei juridice garantate de stat.

    Articolul 13. Şedinţele Consiliului Naţional

    (1) Consiliul Naţional se convoacă în şedinţe ordinare o dată în trimestru.

    (2) Consiliul Naţional se convoacă în şedinţe extraordinare la cererea preşedintelui său, a ministrului justiţiei sau a cel puţin 3 membri ai săi.

    (3) Şedinţa Consiliului Naţional este prezidată de preşedinte. În cazul absenţei preşedintelui, şedinţa  este prezidată de un membru desemnat de acesta sau, după caz, de un membru ales la şedinţă.

    (4) Şedinţa Consiliului Naţional este deliberativă dacă la ea sînt prezenţi majoritatea membrilor lui.

   (5) Hotărîrile Consiliului Naţional se adoptă cu votul majorităţii membrilor lui, se semnează de preşedintele şi de secretarul şedinţei şi se publică pe pagina web a consiliului.

    (6) Lucrările şedinţei Consiliului Naţional sînt consemnate în proces-verbal, semnat de membrii prezenţi la ea.

   
Articolul 131. Directorul executiv
    (1) Directorul executiv se numeşte în funcţie de către Consiliul Naţional, prin concurs de angajare, pe o perioadă de 5 ani. Mandatul său poate fi reînnoit o singura dată. Modul de selectare a candidaţilor la funcţia de director executiv şi procedura de desfăşurare a concursului se stabilesc de Consiliul Naţional.
    (2) Activitatea directorului executiv încetează la expirarea mandatului, la cerere sau în caz de deces. Directorul executiv poate fi eliberat din funcţie de către Consiliul Naţional în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a atribuţiilor, al constatării calificării lui insuficiente sau al comiterii sistematice de abateri disciplinare.
    (3) Directorul executiv asigură funcţionarea aparatului administrativ al Consiliului Naţional şi are următoarele atribuţii principale:
    a) asigură activitatea Consiliului Naţional şi exercită controlul asupra funcţionării sistemului de acordare a asistenţei juridice garantate de stat;
    b) realizează evaluarea calităţii asistenţei juridice garantate de stat, acordată de persoanele autorizate, în modul stabilit de prezenta lege;
    c) administrează mijloacele bugetare alocate pentru acordarea asistenţei juridice garantate de stat;
    d) evaluează costurile, planifică cheltuielile de acordare a asistenţei juridice garantate de stat şi le prezintă Consiliului Naţional spre aprobare;
    e) întocmeşte raportul anual de activitate în sistemul de acordare a asistenţei juridice garantate de stat şi îl prezintă Consiliului Naţional spre aprobare;
    f) asigură desfăşurarea concursului de selectare a coordonatorilor oficiilor teritoriale ale Consiliului Naţional şi prezintă rezultatele acestui concurs Consiliului Naţional spre aprobare;
    g) încheie, în numele Consiliului Naţional, contracte individuale de muncă cu candidaţii selectaţi pentru funcţia de coordonator al oficiului teritorial;
    h) asigură desfăşurarea concursului de selectare a avocaţilor care să acorde asistenţă juridică garantată de stat şi prezintă rezultatele acestui concurs Consiliului Naţional spre aprobare;
    i) asigură remunerarea persoanelor care acordă asistenţă juridică garantată de stat, în modul prevăzut de prezenta lege;
    j) elaborează formele actelor de obţinere şi de acordare a asistenţei juridice garantate de stat, stabilite de prezenta lege, şi le prezintă Consiliului Naţional spre aprobare;
    k) elaborează formele rapoartelor privind utilizarea mijloacelor financiare alocate pentru acordarea de asistenţă juridică garantată de stat şi le prezintă Consiliului Naţional spre aprobare;
    l) elaborează propuneri privind standardele de activitate şi de perfecţionare profesională a avocaţilor, parajuriştilor, altor categorii de persoane care acordă asistenţă juridică garantată de stat;
    m) elaborează propuneri privind modul de analiză a criteriilor şi a condiţiilor de acordare a asistenţei juridice calificate şi le prezintă Consiliului Naţional spre aprobare;
    n) examinează plîngerile parvenite de la beneficiarii de asistenţă juridică calificată şi de la alte instituţii interesate, precum şi refuzurile de acordare a unei astfel de asistenţe, şi prezintă periodic Consiliului Naţional rapoarte privind aceste examinări;
    o) generalizează practica de implementare a prezentei legi şi elaborează recomandări în vederea aplicării ei uniforme;
    p) colectează de la oficiile teritoriale date statistice referitor la necesităţile de asistenţă juridică garantată de stat, le analizează şi prezintă în baza lor propuneri de perfecţionare a sistemului de acordare a asistenţei juridice garantate de stat;
    q) elaborează regulamentul de activitate al aparatului administrativ şi îl prezintă Consiliului Naţional spre aprobare;
    r) asigură mediatizarea activităţii Consiliului Naţional prin publicare de informaţii de interes public pe pagina web a Consiliului Naţional.
    (4) Angajaţii aparatului administrativ al Consiliului Naţional asigură activitatea de secretariat a Consiliului Naţional.
    (5) În lipsa directorului executiv, Consiliul Naţional poate desemna o altă persoană care să asigure îndeplinirea funcţiilor acestuia în perioada absenţei.
    (6) Salarizarea directorului executiv şi a personalului din cadrul aparatului administrativ se efectuează din mijloacele destinate asistenţei juridice garantate de stat.

    [Art.131 introdus prin LP112 din 18.05.12, MO149-154/20.07.12 art.488]

    Articolul 14. Oficiile teritoriale ale Consiliului Naţional

    (1) Oficiile teritoriale ale Consiliului Naţional (denumite în continuare oficii teritoriale) sînt persoane juridice de drept public şi funcţionează în oraşele (municipiile) de reşedinţă a curţilor de apel.

    (2) Oficiile teritoriale asigură acordarea de asistenţă juridică garantată de stat în raza de activitate a curţii de apel, prin exercitarea următoarelor funcţii:

    a) organizarea acordării de asistenţă juridică garantată de stat; încheierea de contracte cu avocaţii din listele celor care acordă asistenţă juridică garantată de stat;

    b) examinarea cererilor şi documentelor prezentate de solicitanţii de asistenţă juridică garantată de stat, deciderea asupra acordării unei astfel de asistenţe;

    c) numirea avocaţilor care să acorde asistenţă juridică calificată, inclusiv asistenţă juridică de urgenţă; încheierea de contracte de colaborare cu para-juriştii şi cu asociaţiile obşteşti care acordă asistenţă juridică garantată de stat;

    d) colectarea de date statistice referitor la necesităţile de asistenţă juridică garantată de stat şi la nivelul lor de acoperire în teritoriu;

    d1) reprezentarea intereselor statului în procesele ce țin de contestarea deciziei privind recuperarea cheltuielilor pentru acordarea asistenţei juridice garantate de stat;

    [Art.14 al.(2), lit.d1) introdusă prin LP225 din 10.12.15, MO2-12/15.01.16 art.17]

    d2) solicitarea intentării procedurii de executare silită a deciziei privind recuperarea cheltuielilor pentru acordarea asistenţei juridice garantate de stat;

    [Art.14 al.(2), lit.d2) introdusă prin LP225 din 10.12.15, MO2-12/15.01.16 art.17]

    e) îndeplinirea altor funcţii, în conformitate cu prezenta lege. 

    (3) Oficiile teritoriale prezintă trimestrial Consiliului Naţional raport de activitate.

    (4) Lucrul de asigurare a acordării asistenţei juridice calificate este efectuat nemijlocit de coordonatorul oficiului teritorial, selectat şi desemnat de Consiliul Naţional prin concurs, organizat în modul stabilit.

    (5) Coordonatorul oficiului teritorial activează în bază de contract, în care sînt stipulate drepturile şi obligaţiile lui, modul de activitate.

    (51) Coordonatorii oficiilor teritoriale au dreptul să solicite şi să primească gratuit, în regim online, din partea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, a instituţiilor posesoare de registre de stat informaţia necesară pentru verificarea veniturilor solicitanţilor de asistenţă juridică garantată de stat. Condiţiile de accesare a informaţiei menţionate vor fi stabilite prin acordurile încheiate între oficiile teritoriale ale Consiliului Naţional şi posesorul registrului de stat, conform legislaţiei cu privire la registre şi protecţia datelor cu caracter personal. Coordonatorii oficiilor teritoriale pot solicita eliberarea informaţiei din registrele de stat şi pe suport de hîrtie. În acest caz, posesorul de registru de stat va putea încasa plata pentru eliberarea informaţiei în condiţiile stabilite de lege.

    [Art.14 al.(51) introdus prin LP225 din 10.12.15, MO2-12/15.01.16 art.17]

    (6) Consiliul Naţional notifică instanţele judecătoreşti, organele de urmărire penală şi  alte autorităţi interesate despre desemnarea coordonatorilor.

    (7) Guvernul, în comun cu autorităţile administraţiei publice locale, asigură oficiile teritoriale cu localurile necesare activităţii lor.

    (8) În cadrul oficiului teritorial, activează un coordonator şi personal administrativ. Regulamentul funcţionării oficiilor teritoriale se aprobă de Consiliul Naţional, iar limita numerică a personalului, de Ministerul Justiţiei.

    (9) Salarizarea coordonatorului şi personalului administrativ al oficiului teritorial se efectuează din mijloacele destinate asistenţei juridice garantate de stat.

Capitolul  III

Asistenţa juridică primară

    Articolul 15. Asistenţa juridică primară

    (1) Se acordă asistenţă juridică primară persoanelor menţionate la art.6, indiferent de nivelul veniturilor lor.

    (2) Poate fi acordată asistenţă juridică primară, în condiţiile prezentei legi, de para-jurişti şi de asociaţiile obşteşti specializate în acordarea de asistenţă juridică.

    (3) Coordonarea procesului de acordare a asistenţei juridice primare şi organizarea controlului asupra calităţii serviciilor le efectuează Consiliul Naţional.

    Articolul 16. Para-juriştii

    (1) Para-juriştii activează în baza unui regulament, aprobat de Consiliul Naţional.

    (2)  Para-juriştii se pot asocia în oficii de consultanţă.

    (3) Instruirea para-juriştilor o efectuează Consiliul Naţional din contul mijloacelor bugetare şi al mijloacelor provenite din alte surse neinterzise de lege, alocate în acest scop.

    (4) Remunerarea para-juriştilor se efectuează de la bugetul de stat, din alte surse neinterzise de lege, în bază de contract de colaborare încheiat cu oficiul teritorial în a cărui rază de activitate se acordă serviciile.

    (5)  Autorităţile administraţiei publice locale pot asigura para-juriştii cu încăperi şi mijloace tehnico-materiale necesare.

    Articolul 17. Acordarea de asistenţă juridică primară de

                         către asociaţiile obşteşti

    (1) Asociaţiile obşteşti specializate în acordarea de asistenţă juridică sînt în drept să acorde servicii de asistenţă juridică primară.

    (2) Consiliul Naţional poate încheia contracte de colaborare cu asociaţii obşteşti în vederea acordării de asistenţă juridică primară în condiţiile prezentei legi. 

    (3) Statul acordă asociaţiilor obşteşti sprijinul necesar, în condiţiile Legii cu privire la asociaţiile obşteşti.

    Articolul 18. Modul de acordare a asistenţei juridice primare

    (1) Pentru asistenţă juridică primară, solicitantul adresează subiectelor autorizate, specificate la art.15 alin.(2), din raza domiciliului său cerere scrisă sau orală. 

    (2) Asistenţa juridică primară se acordă imediat, la momentul adresării. În cazul imposibilităţii de acordare imediată a asistenţei, solicitantului i se va comunica data şi ora audienţei ce urmează să aibă loc în cel mult 3 zile de la data adresării cererii scrise sau orale.

    (3) Solicitantul de asistenţă juridică primară are dreptul să se adreseze o singură dată în privinţa aceleiaşi probleme, cu excepţia cazului în care se descoperă noi circumstanţe relevante.

    (4) Dacă se constată existenţa unui conflict de interese, subiectul care acordă asistenţă juridică primară este în drept, cu acordul solicitantului, să continue acordarea acestei asistenţe ori să indice posibilităţile existente pentru obţinerea ei la alte organe sau de la alte persoane competente.

    (5) În cazul în care, în procesul de acordare a asistenţei juridice primare, se constată necesitatea acordării de asistenţă juridică calificată, solicitantul este informat despre condiţiile beneficierii de o astfel de asistenţă şi, la solicitare, va fi asistat la întocmirea cererii de asistenţă juridică calificată.

    (6) Evidenţa asistenţei juridice primare se ţine într-un registru, de subiectul care o acordă, în care se înscrie numele şi prenumele solicitantului, datele lui personale, adresa de la domiciliu, problema în legătură cu care a solicitat asistenţă juridică primară, durata audienţei, rezultatul consultaţiei acordate. Dacă solicitantul adresează cerere orală, dovada acordării asistenţei juridice primare se consemnează prin semnătura lui în registru.

Capitolul  IV

Asistenţa juridică calificată

Secţiunea 1. Criteriile de acordare a asistenţei juridice calificate

    Articolul 19. Persoanele care au dreptul la asistenţă juridică

                          calificată

    (1) Au dreptul la asistenţă juridică  calificată persoanele specificate la art.6, care:

    a) au nevoie de asistenţă juridică pe cauze penale, şi interesele justiţiei o cer, însă nu dispun de suficiente mijloace pentru a plăti acest serviciu;

    b) au nevoie de asistenţă juridică de urgenţă în cazul reţinerii în cadrul unui proces penal sau al unei proceduri contravenţionale;

    c) au dreptul la asistenţă juridică obligatorie în temeiul art. 69 alin. (1) pct. 2)–13) din Codul de procedură penală al Republicii Moldova;

    [Art.19 al.(1), lit.c) modificată prin LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661]

    d) au dreptul la asistenţă juridică obligatorie conform art. 77 lit. a) și c) din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova, precum şi art. 4887 din Codul civil al Republicii Moldova;

    [Art.19 al.(1), lit.d) în redacția LP238 din 08.11.18, MO441-447/30.11.18 art.709]

    [Art.19 al.(1), lit.d) modificată prin LP112 din 18.05.12, MO149-154/20.07.12 art.488]

    e) au nevoie de asistenţă juridică în cauze contravenţionale, civile şi de contencios administrativ, însă nu dispun de suficiente mijloace pentru a plăti aceste servicii, cauzele fiind complexe din punct de vedere juridic sau procesual.

    (11) Au dreptul la asistenţă juridică calificată copiii victime ale infracţiunilor şi victimele violenţei în familie.

    [Art.19 al.(11) modificat prin LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661]

    [Art.19 al.(11) introdus prin LP196 din 12.07.13, MO167-172/02.08.13 art.556]

    (2) Poate fi solicitată asistenţă juridică calificată la orice etapă a procesului penal, iar în cauze civile, şi pînă la iniţierea procesului. 

    (3) Persoana care beneficiază de asistenţă juridică calificată este obligată:

    a) să colaboreze cu subiectul autorizat să îi acorde o astfel de asistenţă;

    b) să furnizeze informaţii veridice în cauza pentru care solicită asistenţă;

    c) să prezinte neîntîrziat subiectului autorizat să îi acorde asistenţă juridică calificată sau organului care efectuează acţiuni procedurale orice informaţie despre modificarea circumstanţelor care au determinat acordarea asistenţei juridice calificate.

   Articolul 20.  Acordarea asistenţei juridice calificate indiferent

                         de nivelul veniturilor
    Se acordă asistenţă juridică calificată indiferent de nivelul veniturilor:
    a) persoanelor specificate la art. 19 alin. (1) lit. b)–d) şi la alin. (11);

    [Art.20 lit. a) modificată prin LP196 din 12.07.13, MO167-172/02.08.13 art.556]

    b) persoanelor suspectate de săvîrşirea unei contravenţii pentru care se prevede sancţiunea arestului contravenţional;
    c) persoanelor în a căror privinţă există riscul aplicării sancţiunii de expulzare în cadrul procedurilor contravenţionale;
    d) persoanelor în a căror privinţă se solicită înlocuirea sancţiunii amenzii sau a muncii neremunerate în folosul comunităţii cu închisoare sau cu arest contravenţional;
    e) persoanelor care au beneficiat de ajutor social, stabilit în conformitate cu legislaţia în vigoare, pe parcursul a 6 luni calendaristice anterioare lunii în care a fost depusă solicitarea.

    [Art.20 în redacţia LP112 din 18.05.12, MO149-154/20.07.12 art.488]

    Articolul 21. Acordarea asistenţei juridice calificate în dependenţă

                         de nivelul veniturilor  

    (1) În cazurile prevăzute la art.19 alin.(1) lit.a) şi e), se acordă asistenţă juridică calificată persoanelor al căror venit este mai mic de nivelul venitului stabilit de Guvern pentru beneficiere de asistenţă juridică în conformitate cu prezenta lege.

    (2) La calcularea venitului solicitantului de asistenţă juridică garantată de stat, se iau în considerare veniturile şi cîştigurile lunare medii din 6 luni calendaristice anterioare lunii  în care a fost depusă solicitarea.

    (3) Metodologia de calcul al venitului şi nivelul venitului care permite acordarea asistenţei juridice calificate, precum şi forma declaraţiei cu privire la venit, se aprobă de Guvern.

    (4) Nivelul venitului care permite acordarea asistenţei juridice calificate se determină periodic, ţinîndu-se cont, în special, de indexarea veniturilor băneşti.

    (5) În vederea beneficierii de asistenţă juridică calificată, persoana din categoria specificată la alin.(1) prezintă declaraţie cu privire la venit de o formă stabilită de Guvern.

    Articolul 22. Asistenţa juridică calificată gratuită parţial

    (1) Se acordă asistenţă juridică calificată şi în cazul în care persoana al cărei venit este mai mare decît nivelul venitului stabilit de Guvern pentru a beneficia de asistenţă juridică în conformitate cu prezenta lege este capabilă să achite o parte din cheltuielile de asistenţă juridică. În acest caz, poate fi acordată asistenţă juridică calificată cu contribuţia financiară a beneficiarului dacă această contribuţie nu depăşeşte posibilităţile lui financiare şi materiale.

    (2) Modul şi condiţiile de acordare a asistenţei juridice calificate gratuite parţial se stabilesc de Consiliul Naţional.

    Articolul 23. Restituirea cheltuielilor de acordare

                         a asistenţei juridice calificate

    (1) În cazul emiterii unei hotărîri judecătoreşti pe cauze civile sau de contencios administrativ în folosul beneficiarului de asistenţă juridică calificată, plata cheltuielilor de acordare a asistenţei juridice calificate revine părţii care a pierdut procesul.

    (2) Beneficiarul care a obţinut asistenţă juridică calificată în urma prezentării unor informaţii false sau neveridice, inclusiv despre starea sa financiară, inducînd în eroare oficiul teritorial, este obligat să restituie cheltuielile de acordare a asistenţei juridice.

    (3) Dacă, pe parcursul procesului sau al executării hotărîrii judecătoreşti, situaţia financiară s-a modificat în sensul pierderii totale sau parţiale a dreptului la asistenţă juridică calificată, fapt despre care nu a fost informat oficiul teritorial, persoana este obligată să restituie cheltuielile de acordare a asistenţei juridice garantate de stat, suportate din momentul îmbunătăţirii situaţiei financiare a acesteia.

    [Art.23 al.(3) modificat prin LP225 din 10.12.15, MO2-12/15.01.16 art.17]

    (4) Sumele de restituire a cheltuielilor specificate la alin.(1)-(3) se transferă în contul oficiului teritorial.

   
Articolul 231. Modalitatea de recuperare a cheltuielilor pentru
                           acordarea asistenţei juridice garantate de stat
    (1) În cazurile prevăzute la art. 22 şi art. 23 alin. (2) şi (3), coordonatorul oficiului teritorial emite o decizie privind recuperarea cheltuielilor pentru acordarea asistenţei juridice garantate de stat, care se expediază persoanei vizate în termen de 3 zile de la data emiterii, prin scrisoare recomandată cu aviz de primire sau orice alt mijloc care permite confirmarea primirii acesteia.
    (2) În decurs de 30 de zile de la data indicată în avizul de primire sau în confirmarea transmiterii deciziei emise de coordonatorul oficiului teritorial, persoana vizată poate:
    a) recunoaşte datoria şi achita benevol suma solicitată în contul oficiului teritorial;
    b) adresa o cerere oficiului teritorial privind revocarea, în tot sau în parte, a deciziei privind recuperarea cheltuielilor pentru  acordarea asistenței juridice garantate de stat.
    (3) În cazul recunoașterii datoriei, persona vizată în decizie trebuie să prezinte oficiului teritorial dovada achitării sumei pînă la expirarea termenului indicat la alin. (2). În cazul respingerii cererii prevăzute la alin. (2) lit. b) sau în cazul lipsei răspunsului oficiului teritorial,  persoana vizată poate contesta decizia emisă de coordonator în instanța de contencios administrativ.
    (4) Decizia coordonatorului oficiului teritorial devine executorie:
    a) la expirarea termenului stabilit la alin. (2), dacă nu a fost depusă cererea privind revocarea deciziei coordonatorului oficiului teritorial sau nu a fost prezentată dovada achitării sumei indicate în decizie;
    b) la data rămînerii definitive și irevocabile a hotărîrii instanței de judecată, în măsura în care decizia privind recuperarea cheltuielilor pentru acordarea asistenței juridice garantate de stat nu a fost anulată drept urmare a  contestării acesteia.
    (5) Decizia executorie a coordonatorului oficiului teritorial privind  recuperarea cheltuielilor pentru acordarea asistenței juridice garantate de stat se execută silit după depunerea acesteia la executorul judecătoresc în conformitate cu prevederile Codului de executare al Republicii Moldova.

    [Art.231 introdus prin LP225 din 10.12.15, MO2-12/15.01.16 art.17]

    Articolul 24Temeiurile refuzului de acordare a asistenţei juridice

                         calificate

    (1) Persoanelor specificate în prezenta secţiune nu li se acordă asistenţă juridică calificată dacă:

    a) cererea de acordare a asistenţei juridice este vădit nefondată;

    b)  nu dispun de dreptul pentru a cărui apărare solicită asistenţă juridică, fapt ce rezultă din documentele prezentate;

    [Art.24 al.(1), lit.c) abrogată prin LP112 din 18.05.12, MO149-154/20.07.12 art.488]

    d) au posibilitatea să acopere integral cheltuielile de acordare a serviciilor juridice din contul patrimoniului lor, cu excepţia bunurilor care, conform legislaţiei în vigoare, nu pot fi urmărite.

    (11) Acordarea de asistenţă juridică calificată în cauze contravenţionale, civile şi de contencios administrativ se refuză dacă:
    a) cererea de acordare reiese din activitatea comercială a solicitantului;
    b) valoarea acţiunii este mai mică de 1/2 din minimul de existenţă, calculat în conformitate cu modul aprobat de Guvern;
    c) solicitantul beneficiază deja de asistenţă juridică calificată pe aceeaşi cauză;
    d) cererea se referă la repararea prejudiciului cauzat prin lezarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale;
    e) cererea se referă la încălcarea dreptului de vecinătate, cu excepţia cazurilor în care se referă la înlăturarea pericolului de prăbuşire, la respectarea distanţei pentru construcţii, la litigiile privind hotarul.

    [Art.24 al.(11) introdus prin LP112 din 18.05.12, MO149-154/20.07.12 art.488]

    (2) Refuzul de acordare a asistenţei juridice calificate trebuie să fie motivat şi poate fi contestat în instanţă de contencios administrativ în decursul a 15 zile lucrătoare de la comunicarea deciziei.

Secţiunea a 2-a. Modul de acordare a asistenţei juridice

calificate

    Articolul 25. Cererea de acordare a asistenţei juridice calificate

    (1) Cererea de acordare a asistenţei juridice calificate se înaintează de persoana care întruneşte condiţiile specificate la art.19.

    (2) Cererea de acordare a asistenţei juridice calificate se întocmeşte după un model aprobat de Consiliul Naţional.

    (3) Persoanele menţionate la art.19 alin.(1) lit.a) şi e) trebuie să anexeze la cerere o declaraţie cu privire la venit pentru a beneficia de asistenţă juridică garantată de stat.

    (31) La depunerea cererii, persoana care solicită asistenţă juridică calificată trebuie să îşi dea consimţămîntul în scris pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, în scopul verificării veniturilor acesteia de către coordonatorii oficiilor teritoriale ale Consiliului Naţional.

    [Art.25 al.(31) introdus prin LP225 din 10.12.15, MO2-12/15.01.16 art.17]

    (32) La depunerea cererii, în cazurile prevăzute la art. 22 și art. 23 alin.(2) şi (3), persoanele care solicită asistenţă juridică calificată trebuie să își asume în scris obligația de restituire a cheltuielilor pentru acordarea asistenţei juridice garantate de stat.

    [Art.25 al.(32) introdus prin LP225 din 10.12.15, MO2-12/15.01.16 art.17]

    (4) Cererea de acordare a asistenţei juridice calificate poate fi prezentată oficiului teritorial şi de rudele sau de reprezentanţii solicitantului, personal ori prin poştă.

    Articolul 26. Înaintarea cererii sau solicitării de acordare a asistenţei

                         juridice calificate

    (1) În cazul prevăzut la art.19 alin.(1) lit.a), solicitantul asistenţei juridice calificate poate să depună cerere la oficiul teritorial, la organul de urmărire penală sau la instanţa judecătorească. Organul de urmărire penală sau instanţa judecătorească va remite oficiului teritorial, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data recepţionării, cererea şi documentele anexate. Decizia de acordare a asistenţei juridice calificate se emite de către coordonatorul oficiului teritorial şi se aduce la cunoştinţă solicitantului în cel mult 3 zile lucrătoare.

    (2) În cazul prevăzut la art.19 alin.(1) lit.b), persoana care a efectuat reţinerea solicită în termen de o oră oficiului teritorial numirea unui avocat de serviciu. Coordonatorul oficiului teritorial va desemna avocatul de serviciu şi va aduce numele avocatului la cunoştinţă persoanei sau organului care a efectuat reţinerea, în decursul a 3 ore din momentul recepţionării solicitării de numire a avocatului de serviciu.

    (3) În cazurile prevăzute la art.19 alin.(1) lit.c) şi d), oficiului teritorial i se prezintă solicitarea organului de urmărire penală sau a instanţei judecătoreşti privind numirea apărătorului, fără a fi necesară înaintarea cererii prevăzute la art.25. Decizia coordonatorului oficiului teritorial privind acordarea asistenţei juridice calificate se aduce la cunoştinţă solicitantului în decursul unei zile lucrătoare din momentul emiterii.

    (31) În cazul prevăzut la art. 19 alin. (11), copilul victimă a infracţiunii sau reprezentantul legal al acesteia şi victima violenţei în familie pot să depună cerere la oficiul teritorial, la organul de urmărire penală sau la instanţa judecătorească. Organul de urmărire penală sau instanţa judecătorească va remite cererea şi documentele anexate oficiului teritorial în cel mult 3 zile lucrătoare de la data recepţionării. Decizia de acordare a asistenţei juridice calificate se emite de către coordonatorul oficiului teritorial şi se aduce la cunoştinţa solicitantului în cel mult 3 zile lucrătoare.

    [Art.26 al.(31) modificat prin LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661]

    [Art.26 al.(31) introdus prin LP196 din 12.07.13, MO167-172/02.08.13 art.556]

    (4) În cazul prevăzut la art.19 alin.(1) lit.e), solicitantul asistenţei juridice calificate prezintă oficiului teritorial o cerere cu respectarea prevederilor art.25. Decizia privind acordarea asistenţei juridice calificate se adoptă de către coordonatorul oficiului teritorial şi se comunică solicitantului în decursul a 3 zile lucrătoare.

    Articolul 27. Decizia privind acordarea asistenţei juridice 

                         calificate

    (1) Decizia privind acordarea asistenţei juridice  calificate va conţine:

    a) data şi locul emiterii;

    b) numele şi prenumele persoanei care a emis-o;

    c) denumirea organului emitent;

    d) numele şi prenumele solicitantului;

    e) forma asistenţei juridice solicitate;

    f) temeiurile de acordare sau refuzul de a acorda asistenţă juridică calificată;

    g) numele, prenumele, coordonatele avocatului desemnat să acorde asistenţă juridică calificată;

    h) modul şi termenul de contestare a deciziei;

    i) altă informaţie relevantă.

    (2) La numirea avocatului, coordonatorul oficiului teritorial va ţine cont de cererea solicitantului privind desemnarea unui anumit avocat, gradul lui de antrenare în executarea unor alte decizii privind acordarea asistenţei juridice calificate, precum şi de alte circumstanţe relevante.

    (3) Drepturile şi obligaţiile avocatului care acordă asistenţă juridică  calificată se atestă prin decizie privind acordarea de asistenţă juridică, emisă în condiţiile prezentei legi.

    (4) Avocatul desemnat să acorde asistenţă juridică calificată pe o anumită cauză poate fi înlocuit, prin decizie a coordonatorului oficiului teritorial, în următoarele cazuri:

    a) la cererea scrisă, întemeiată, a solicitantului de asistenţă juridică calificată;

    b) la cererea scrisă, întemeiată, a avocatului care acordă asistenţă juridică calificată;

    c) în cazul depistării unui conflict de interese sau unor alte circumstanţe în a căror virtute avocatul desemnat nu poate acorda asistenţă juridică  calificată pe o anumită cauză.

    Articolul 28. Asistenţa juridică de urgenţă

    (1) În cazul în care persoana necesită asistenţă juridică de urgenţă, în conformitate cu art.19 alin.(1) lit.b), la solicitarea persoanei sau a organului care a efectuat reţinerea, oficiul teritorial este obligat să acorde asistenţă juridică de urgenţă prin numirea unui avocat de serviciu. Oficiul teritorial poate delega funcţia de numire a avocaţilor de serviciu în alte localităţi decît cele de reşedinţă, altor persoane, informînd despre acest fapt instanţele judecătoreşti, organele de urmărire penală, alte autorităţi interesate.

    (2) Avocatul înscris în lista avocaţilor care acordă asistenţă juridică calificată, prevăzută la art.33, este înscris în lista avocaţilor de serviciu, dacă şi-a dat acordul, care poate fi pentru cel puţin o lună, şi exprimă disponibilitatea de a fi numit în calitate de avocat de serviciu în orice timp în decursul a 24 de ore.

    (3) Fiecare oficiu teritorial dispune de o listă proprie a avocaţilor de serviciu.

    (4) Solicitarea de a numi un avocat de serviciu va fi prezentată oficiului teritorial în scris, inclusiv prin fax, sau la telefon.

    (5) Avocatul de serviciu acordă asistenţa juridică în perioada reţinerii persoanei.

Secţiunea a 3-a. Subiectele autorizate să acorde

asistenţă juridică calificată

    Articolul 29Acordarea de către avocaţi a asistenţei juridice calificate

    (1) Asistenţa juridică calificată se acordă de către avocaţi publici şi avocaţi care acordă asistenţă juridică la cerere.

    (2) Selectarea avocaţilor pentru acordarea asistenţei juridice calificate se efectuează în bază de concurs, organizat de Consiliul Naţional.

    (3) Criteriile de selectare a avocaţilor pentru acordarea asistenţei juridice  calificate se stabilesc de Consiliul Naţional în coordonare cu Baroul Avocaţilor.

    (4) Pentru asigurarea acordării asistenţei juridice calificate, oficiul teritorial încheie, cu avocatul public sau cu avocatul care urmează să acorde astfel de servicii la cerere, contract după modelele aprobate de Consiliul Naţional.

    (5) În contractul menţionat la alin.(4), se stipulează obligaţia avocatului în vederea acordării de asistenţă juridică, modul şi condiţiile exercitării acestei obligaţii, dreptul statului de a exercita controlul asupra calităţii serviciilor acordate.

   (6) Consiliul Naţional organizează cursuri de instruire iniţială şi de instruire continuă pentru avocaţii autorizaţi să acorde asistenţă juridică calificată, inclusiv prin intermediul Institutului Naţional al Justiţiei.

    (7) Avocaţii care acordă asistenţă juridică calificată activează în baza standardelor de calitate şi normelor privind volumul de lucru stabilite de Consiliul Naţional, beneficiază de garanţiile de independenţă prevăzute în Legea cu privire la avocatură.

    Articolul 30. Avocatul public

    (1) În localitatea de reşedinţă a oficiului teritorial, asistenţa juridică calificată este acordată, de regulă, de către avocaţi publici. În caz de necesitate, Consiliul Naţional poate selecta avocaţi publici şi pentru alte localităţi.

    (2) Avocatul public activează în baza Regulamentului de activitate al avocaţilor publici, aprobat de Consiliul Naţional.

    (3) Avocatul public activează în birou individual sau în birou asociat de avocaţi constituit în conformitate cu Legea cu privire la avocatură.

    Articolul 31. Avocatul care acordă asistenţă juridică la cerere

    (1) Avocatul care acordă asistenţă juridică la cerere este persoana care, în condiţiile Legii cu privire la avocatură, a obţinut dreptul de a practica activitate de avocat şi care poate fi solicitată să acorde asistenţă juridică calificată din contul mijloacelor destinate acordării asistenţei juridice garantate de stat.

    (2) Avocatul care doreşte să fie înscris în lista avocaţilor care acordă asistenţă juridică la cerere va depune actele necesare la Consiliul Naţional.

    (3) Oficiul teritorial încheie contracte cu avocaţii înscrişi în lista avocaţilor care acordă asistenţă juridică la cerere în conformitate cu art.29 alin.(4). Pot fi încheiate astfel de contracte cu avocaţii care activează în birouri individuale sau în birouri asociate.

    Articolul 311. Avocatul desemnat de oficiul teritorial
    (1) În cazul în care în circumscripţia unei judecătorii nu activează avocaţi înscrişi în lista avocaţilor care acordă asistenţă juridică la cerere sau cei înscrişi nu pot răspunde solicitării, oficiul teritorial desemnează din oficiu un avocat din rîndul celor care nu sînt înscrişi în lista avocaţilor care acordă asistenţă juridică la cerere, al cărui birou îşi are sediul în raza de activitate a oficiului teritorial respectiv.
    (2) Avocatul desemnat în condiţiile alin.(1) este obligat să acorde asistenţă juridică calificată în volumul solicitat, dar care nu poate depăşi 120 de ore pe an, beneficiind de remunerare în aceleaşi condiţii ca şi avocaţii care acordă asistenţă juridică la cerere. 

    [Art.311 introdus prin LP306-XVI din 25.12.08, MO30-33/13.02.09 art.77]

    Articolul 32. Remunerarea pentru acordarea asistenţei juridice

                         calificate

    (1) Pentru acordarea asistenţei juridice calificate, avocatul este remunerat conform clauzelor contractului prevăzut la art.29 alin.(4).

    (2) Avocatul public primeşte remuneraţie fixă.

    (3) Avocatul care acordă asistenţă juridică la cerere primeşte remuneraţie stabilită pentru fiecare caz aparte, potrivit tarifelor aprobate de Consiliul Naţional.

    Articolul 33. Lista avocaţilor

    (1) Consiliul Naţional elaborează şi ţine lista avocaţilor publici şi lista avocaţilor care acordă asistenţă juridică la cerere în raza de activitate a oficiilor teritoriale. Periodic, către data de 30 iunie şi 31 decembrie, listele se actualizează şi  sînt făcute publice.

    (2) Oficiul teritorial elaborează şi actualizează lunar lista avocaţilor de serviciu şi graficul lor de activitate, care se aduc la cunoştinţă instanţelor judecătoreşti, organelor de urmărire penală, altor autorităţi interesate.

    Articolul 34. Registrul serviciilor acordate şi dările de seamă

    (1) Avocatul care acordă asistenţă juridică calificată are obligaţia de a păstra probele scrise ale tuturor acţiunilor efectuate în baza cazului repartizat sau în legătură cu el.

    (2) Avocatul are obligaţia de a ţine registrul serviciilor acordate în care se înscriu datele de identificare a persoanei care solicită asistenţă juridică, acţiunile procesuale efectuate, indicîndu-se data, locul, părţile, alte informaţii relevante, numărul de ore în care s-au efectuat acţiunile, alte menţiuni importante. Avocatul este obligat să înscrie în registru toate acţiunile în cel mult 3 zile lucrătoare de la efectuarea lor.

    (3) Forma registrului şi durata păstrării informaţiei sînt stabilite de Consiliul Naţional.

    (4) Anual sau la cererea oficiului teritorial, avocatul prezintă dare de seamă despre activitatea desfăşurată, în forma stabilită de Consiliul Naţional. 

    Articolul 35. Acordarea asistenţei juridice calificate de către

                         asociaţiile obşteşti

    (1) Asociaţiile obşteşti sînt în drept să acorde asistenţă juridică calificată, cu excepţia reprezentării în cadrul procesului penal şi contravenţional.

   (2) Prin intermediul oficiilor teritoriale, Consiliul Naţional poate încheia contracte cu asociaţii obşteşti în vederea acordării asistenţei juridice calificate în condiţiile prezentei legi. 

    Articolul 36. Asigurarea calităţii asistenţei juridice calificate

    (1) Consiliul Naţional asigură calitatea asistenţei juridice calificate prin monitorizare, prin solicitarea şi verificarea informaţiilor de la oficiile teritoriale despre volumul şi tipul asistenţei juridice acordate, prin examinarea plîngerilor parvenite de la beneficiarii de asistenţă juridică calificată şi de la alte instituţii interesate, prin controlul calităţii serviciilor.

    (2) Controlul calităţii asistenţei juridice este efectuat în modul şi în termenele stabilite de Consiliul Naţional.

    (3) Consiliul Naţional monitorizează, cu participarea Baroului Avocaţilor, procesul de acordare a asistenţei juridice calificate de către avocaţi. Datele obţinute în urma monitorizării şi controlului se remit Baroului Avocaţilor şi pot servi drept temei pentru aplicarea sancţiunilor disciplinare prevăzute în Legea cu privire la avocatură.

    (4) Acordarea de asistenţă juridică necalitativă poate servi drept temei de reziliere a contractelor prevăzute la art.29 alin.(4) şi la art.35 alin.(2).

Capitolul  V

Dispoziţii finale şi tranzitorii

    Articolul 37

    (1) Prezenta lege intră în vigoare pe măsura creării condiţiilor necesare, dar nu mai tîrziu de 1 iulie 2008, cu excepţia art.19 alin.(1) lit.e), care intră în vigoare la 1 ianuarie 2012.

    (2) În termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi, entităţile prevăzute la art.11 alin.(2) vor desemna membrii Consiliului Naţional, iar în termen de 10 zile de la data desemnării tuturor membrilor, Ministerul Justiţiei va convoca prima şedinţă a consiliului.

    (3) În termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi, Ministerul Justiţiei va elabora şi va aproba Regulamentul Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat.

    (4) Consiliul Naţional va elabora şi va adopta actele necesare executării prezentei legi pînă la iniţierea acordării de asistenţă juridică garantată de stat.

    (5) În termen de 6 luni de la data publicării, Guvernul:

    a) va prezenta Parlamentului propuneri de aducere a legislaţiei în vigoare în conformitate cu prezenta lege;

    b) va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege.


    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                              Marian LUPU


    Nr.198-XVI. Chişinău, 26 iulie 2007.