HGO1255/2007
ID intern unic:  325982
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1255
din  19.11.2007
cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea
compensaţiei unice pentru conectarea la conducta de gaze
  naturale a unor categorii de populaţie din mediul rural
Publicat : 23.11.2007 în Monitorul Oficial Nr. 180-183     art Nr : 1299
    În temeiul  Legii nr. 154-XVI din 5 iulie 2007 privind acordarea compensaţiei unice pentru conectarea la conducta  de gaze naturale a unor categorii de populaţie din mediul rural (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 107-111, art.480), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind acordarea compensaţiei unice pentru conectarea la conducta de gaze naturale a unor categorii de populaţie din mediul rural, conform anexei nr.1.
    2. Mijloacele financiare pentru acordarea compensaţiei unice se alocă de la bugetul de stat, prin transferuri către bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi bugetul municipal Bălţi.
    3. Ministerul Industriei şi Infrastructurii şi Agenţia Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului vor asigura asistenţa necesară în cadrul procesului de conectare la conducta de gaze naturale şi la întocmirea actelor de recepţie finală a lucrărilor de conectare la conducta de gaze naturale.
    4. Compensaţia unică se acordă persoanelor specificate la punctul 2 din sus-numitul Regulament pentru conectarea la conducta de gaze naturale începînd cu 27 iulie 2007.
    5. Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea şi ale municipiului Bălţi vor prezenta:
    anual, pînă la 1 februarie, Ministerului Finanţelor informaţia privind necesarul de mijloace financiare  pentru plata compensaţiilor pe anul următor;
    trimestrial, Ministerului Finanţelor rapoarte (dări de seamă) privind utilizarea sumelor alocate pentru compensarea cheltuielilor de conectare la conducta de gaze naturale pentru categoriile respective de beneficiari de  forma specificată în anexa nr.2.
    6. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Administraţiei Publice Locale.


    Prim-ministru                                                           Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul administraţiei publice locale                    Valentin Guznac
    Ministrul finanţelor                                                  Mihail Pop
    Ministrul industriei şi infrastructurii                       Vladimir Antosii

    Nr. 1255. Chişinău, 19 noiembrie 2007.

     Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 1255
din 19 noiembrie 2007
REGULAMENT
privind acordarea compensaţiei unice pentru conectarea
la conducta de gaze naturale a unor categorii de populaţie din mediul rural
I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament stabileşte modul de plată a compensaţiei unice pentru conectarea la conducta de gaze naturale a unor categorii de populaţie din mediul rural, familiilor de lucrători medicali, pedagogi şi lucrători din domeniul culturii.
II. Categoriile de persoane care beneficiază de compensaţia unică
    2. Beneficiari ai compensaţiilor unice pentru conectarea locuinţelor la reţeaua de gaze naturale sînt următoarele categorii de populaţie:
    a) familiile în care ambii soţi sînt pedagogi cu studii superioare sau medii de specialitate;
    b) familiile în care ambii soţi sînt lucrători medicali cu studii superioare sau medii de specialitate;
    c) familiile în care ambii soţi sînt lucrători din domeniul culturii cu studii superioare sau medii de specialitate;
    d) familiile mixte din pedagogi, lucrători medicali şi lucrători din domeniul culturii;
    e) pedagogi, lucrători medicali şi lucrători din domeniul culturii - persoane solitare;
    f) familiile în care un singur membru este pedagog, lucrător medical sau lucrător din domeniul culturii.
    3. Persoanele specificate la punctul 2 al prezentului Regulament au dreptul la compensaţie doar o singură dată din momentul obţinerii acestui drept.
III. Cuantumul compensaţiei unice
    4. Compensaţia unică se stabileşte:
    a) unui membru din familiile menţionate la punctul 2 lit.a)-d) - în cuantum de 1500 lei;
    b) persoanelor din categoriile menţionate la punctul 2 lit.e) - în cuantum de 1500 lei;
    c)  persoanelor din categoriile menţionate la punctul 2 lit.f) - în cuantum de 750 lei.
IV. Mecanismul şi modul de acordare a compensaţiilor
    5. Pentru realizarea procedurii de identificare a beneficiarilor de compensaţii se instituie, prin dispoziţia autorităţii executive a unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi a municipiului Bălţi, comisii speciale.
  6. În cadrul numitelor comisii vor fi desemnaţi cîte un specialist din secţia (direcţia) asistenţă socială şi protecţie a familiei, direcţia generală finanţe, direcţia (secţia) investiţii capitale, în funcţie de necesitate, primarul unităţii administrativ-teritoriale în care  îşi are domiciliu solicitantul compensaţiei şi alte persoane responsabile, după caz.
   7. Secretarul comisiei va ţine evidenţa cererilor, proceselor-verbale întocmite, registrul acordării compensaţiilor de către autoritatea publică respectivă şi a compensaţiilor primite de beneficiari.
    8. Acordarea compensaţiei unice se efectuează în baza cererilor persoanelor menţionate la punctul 2 al prezentului Regulament, prin depunerea lor la comisiile speciale, cu anexarea următoarelor documente:
    a) copia buletinului de identitate certificată de către secretarul comisiei;
    b) copia documentelor  ce confirmă studiile solicitantului;
    c) extrasul din carnetul de muncă;
    d) certificatul  despre componenţa familiei;
    e) alte documente relevante, după caz.
    9. Comisia examinează cererile solicitanţilor şi, în baza actelor de recepţie finală a lucrărilor de conectare la conducta de gaze naturale, prezentate de primari, întocmeşte pe marginea acestora procese-verbale despre confirmarea (sau neconfirmarea) necesităţii de acordare a compensaţiei şi înaintează  propuneri concrete autorităţilor reprezentative şi deliberative  ale unităţii administrativ-teritoriale, care, la rîndul lor, le prezintă secţiei (direcţiei) asistenţă socială şi protecţie a familiei.
    10. Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea şi ale municipiului Bălţi prezintă Ministerului Finanţelor trimestrial, pînă la data de 10 a ultimei luni din trimestrul de gestiune, informaţia privind suma  şi numărul beneficiarilor de compensaţii, aprobată de către autorităţile reprezentative şi deliberative respective.
    11. Ministerul Finanţelor, pînă la data de 20 a ultimei luni din trimestrul de gestiune, transferă sumele corespunzătoare direcţiilor generale finanţe,  care, la rîndul lor, le transmit secţiei (direcţiei) asistenţă socială şi protecţie a familiei ale  autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul al doilea şi ale municipiului Bălţi.
    12. Secţiile (direcţiile) asistenţă socială şi protecţie a familiei vor transfera instituţiilor financiare sumele corespunzătoare  şi listele perfectate.
    13. Instituţiile financiare prezintă autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul al doilea şi ale municipiului Bălţi, pînă la data de 10 a lunii următoare trimestrului de gestiune, rapoarte (dări de seamă) privind utilizarea sumelor alocate pentru compensarea  cheltuielilor de conectare la conducta de gaze naturale pentru categoriile respective de beneficiari.
V. Dispoziţii finale
    14. Comisia specială va informa periodic autorităţile reprezentative şi deliberative respective despre lucrul efectuat şi, în caz de necesitate, va înainta propuneri suplimentare de acordare a  compensaţiilor, anexînd procesele-verbale respective, semnate de preşedintele comisiei şi de toţi membrii, precum şi alte documente.

    

Anexa nr.2

    anexa nr.2