*HGO1295/2006 Versiunea originala
ID intern unic:  326001
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1295
din  13.11.2006
privind Centrul Antiteror al Serviciului de Informaţii şi Securitate
Publicat : 17.11.2006 în Monitorul Oficial Nr. 178     art Nr : 1385
    În temeiul articolului 6 alineatul (4) al Legii nr. 539-XV din 12 octombrie 2001 cu privire la combaterea terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 147-149, art. 1163), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se creează Centrul Antiteror al Serviciului de Informaţii şi Securitate.
    2. Se aprobă:
    Regulamentul Centrului Antiteror al Serviciului de Informaţii şi Securitate, conform anexei nr. 1;
    structura organizatorică a Centrului Antiteror al Serviciului de Informaţii şi Securitate, conform anexei nr. 2.
    3. Se stabileşte efectivul-limită al Centrului Antiteror al Serviciului de Informaţii şi Securitate în număr de 18 unităţi, din contul şi în limita efectivului Serviciului.
    4. Ministerul Finanţelor va aloca, din contul veniturilor generale ale bugetului de stat, Serviciului de Informaţii şi Securitate 1125,0 mii lei pentru realizarea măsurilor prioritare de organizare a activităţii Centrului Antiteror, cu stabilirea sursei de finanţare la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006.
    5. Autorităţile administraţiei publice care desfăşoară activităţi de prevenire şi combatere a terorismului, în termen de 15 zile, vor desemna:
persoanele responsabile, la nivel de adjunct al conducătorului autorităţii, pentru realizarea măsurilor de politică antiteroristă naţională;
persoanele de contact pentru schimbul de informaţii şi menţinerea legăturii cu Centrul Antiteror al Serviciului de Informaţii şi Securitate
.
    Prim-ministru                                                                                    Vasile TARLEV  
    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                                          Mihail Pop

    Nr. 1295. Chişinău, 13 noiembrie 2006.
Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 1295
din 13 noiembrie 2006
REGULAMENTUL
Centrului Antiteror al Serviciului de Informaţii şi Securitate
I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament determină statutul, sarcinile de bază, drepturile şi modul de organizare a activităţii Centrului Antiteror al Serviciului de Informaţii şi Securitate (în continuare - Centrul Antiteror).
   2. Centrul Antiteror este organul abilitat cu coordonarea tehnică a măsurilor de prevenire şi combatere a terorismului desfăşurate de către autorităţile publice competente.
  3. În activitatea sa Centrul Antiteror se conduce de Constituţia Republicii Moldova, legislaţia în domeniul prevenirii şi combaterii terorismului, actele normative ale Serviciului de Informaţii şi Securitate, tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi de prezentul Regulament.
    4. Centrul Antiteror are statut de subunitate (direcţie autonomă) în componenţa Serviciului de Informaţii şi Securitate (în continuare - Serviciul).
    5. Activitatea Centrului Antiteror este finanţată din contul mijloacelor bugetare alocate Serviciului şi al altor surse de finanţare prevăzute de legislaţie.
II. Sarcinile de bază ale Centrului Antiteror
    6. Centrului Antiteror îi revin următoarele sarcini de bază:
    a) coordonarea tehnică a măsurilor de prevenire şi combatere a terorismului desfăşurate de către autorităţile publice competente;
   b) analiza mersului realizării măsurilor antiteroriste de către autorităţile publice care desfăşoară activităţi de prevenire şi combatere a terorismului, evaluarea forţelor antrenate în realizarea politicii antiteroriste naţionale şi înaintarea propunerilor privind ajustarea lor la condiţiile reale;
   c) aprecierea factorilor de risc şi ameninţărilor teroriste la securitatea naţională a Republicii Moldova, acumularea şi analiza informaţiilor despre starea, dinamica şi tendinţele extinderii fenomenului terorismului şi a altor manifestări de extremism;
    d) elaborarea şi punerea în aplicare a sistemului naţional de înştiinţare în caz de alertă teroristă, determinarea nivelului de alertă teroristă pe teritoriul Republicii Moldova;
   e) analiza informaţiilor din diferite surse cu privire la procesele şi evenimentele ce se referă la terorism şi informarea autorităţilor publice competente privind situaţia operativă în domeniul prevenirii şi combaterii terorismului;
    f) efectuarea pronosticului de evoluare a situaţiei operative în domeniul prevenirii şi combaterii terorismului la nivel naţional şi internaţional;
    g) verificarea stării de protecţie antiteroristă la obiectele de importanţă strategică şi înaintarea propunerilor privind sporirea nivelului securităţii acestora;
    h) aprecierea nivelului de protecţie contra atacurilor teroriste a misiunilor diplomatice ale statelor străine în Republica Moldova şi a misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova în statele străine, conlucrarea în acest scop cu autorităţile publice competente şi înaintarea propunerilor respective pentru ridicarea acestui nivel;
    i) crearea şi gestionarea băncii specializate de date privind starea, dinamica şi tendinţele extinderii terorismului internaţional, despre terorişti, organizaţii teroriste, inclusiv internaţionale, liderii lor, persoanele implicate în activitatea acestor organizaţii, persoanele fizice şi juridice care acordă sprijin teroriştilor, inclusiv financiar;
   j) elaborarea şi avizarea proiectelor de acte normative şi tratate internaţionale în domeniul prevenirii şi combaterii terorismului, analiza cadrului juridic naţional şi înaintarea propunerilor respective în vederea realizării prevederilor tratatelor internaţionale, implementării standardelor şi recomandărilor în acest domeniu;
    k) generalizarea practicilor naţionale şi internaţionale de prevenire şi combatere a terorismului, înaintarea propunerilor de utilizare a acestora în activitatea autorităţilor publice competente;
    l) asigurarea schimbului de informaţii cu autorităţile publice care desfăşoară activităţi de prevenire şi combatere a terorismului, cu structurile antiteroriste similare ale altor state, precum şi cele internaţionale, realizarea altor forme de cooperare;
    m) conlucrarea cu persoanele responsabile pentru realizarea măsurilor de politică antiteroristă naţională din cadrul autorităţilor publice competente, în scopul coordonării eficiente a acestor măsuri;
    n) acordarea de asistenţă autorităţilor publice competente la realizarea măsurilor de prevenire a terorismului, conlucrarea cu mijloacele de informare în masă şi societatea civilă în scopul promovării măsurilor antiteroriste, cultivării atitudinii de respingere a ideologiilor teroriste şi extremiste;
    o) acordarea de asistenţă autorităţilor publice care desfăşoară activitate de combatere a terorismului la organizarea procesului de pregătire şi instruire a specialiştilor din subdiviziunile antiteroriste;
    p) acordarea de asistenţă la pregătirea şi desfăşurarea aplicaţiilor speciale de comandă şi operativ-tactice organizate la nivel local, naţional, regional şi internaţional;
    q) participarea la pregătirea şi desfăşurarea conferinţelor practico-ştiinţifice şi a seminarelor, precum şi schimbul de experienţă pe tematica antiteroristă.
III. Drepturile Centrului Antiteror
    7. Centrul Antiteror are dreptul:
   a) să emită, în limitele competenţei, prescripţii obligatorii şi recomandări pentru autorităţile publice, persoanele fizice şi juridice privind realizarea măsurilor în scopul prevenirii şi combaterii terorismului, să înainteze propuneri privind înlăturarea cauzelor şi condiţiilor ce împiedică realizarea politicii antiteroriste naţionale;
    b) să solicite şi să obţină, în mod gratuit, de la autorităţile publice, întreprinderi, instituţii şi organizaţii, indiferent de tipul de proprietate, informaţiile necesare  ce ţin de competenţa acestora pentru exercitarea atribuţiilor ce-i revin;
    c) să efectueze pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului, inclusiv în străinătate;
    d) să dispună de alte împuterniciri ce-i revin în calitate de subunitate a Serviciului.
IV. Organizarea activităţii Centrului Antiteror
    8. În activitatea sa Centrul Antiteror se subordonează directorului Serviciului.
    9. Directorul Serviciului are dreptul, în limitele fondului de retribuire a muncii şi efectivului aprobat, să introducă modificări în structura internă a subdiviziunilor Centrului Antiteror, determinate de necesitatea optimizării activităţii Centrului Antiteror, precum şi să aprobe schema de încadrare a personalului Centrului Antiteror.
    10. Conducerea Centrului Antiteror este exercitată de către şeful Centrului Antiteror, numit în şi eliberat din funcţie de către directorul Serviciului.
    11. Şeful Centrului Antiteror are un adjunct, numit în şi eliberat din funcţie de către directorul Serviciului. Atribuţiile funcţionale ale adjunctului se aprobă de către şeful Centrului Antiteror.
    12. Şeful Centrului Antiteror:
    a) organizează şi conduce activitatea Centrului Antiteror, poartă răspundere personală pentru exercitarea atribuţiilor ce revin Centrului Antiteror;
    b) reprezintă Centrul Antiteror în relaţiile sale cu autorităţile publice, persoanele fizice şi juridice din Republica Moldova şi din străinătate;
    c) determină sarcinile şi funcţiile subdiviziunilor Centrului Antiteror, aprobă obligaţiile funcţionale ale personalului;
    d) întreprinde măsuri în vederea asigurării securităţii interne a Centrului Antiteror şi a personalului, protecţiei secretului de stat şi a altor informaţii protejate de lege;
   e) prezintă, în modul stabilit, directorului Serviciului rapoarte, informaţii, recomandări şi propuneri în probleme ce ţin de prevenirea şi combaterea terorismului, de optimizarea structurii interne a subdiviziunilor Centrului Antiteror;
    f) înaintează propuneri directorului Serviciului în vederea stimulării, promovării în grad şi funcţii, precum şi aplică, în limitele competenţei sale, sau propune aplicarea de sancţiuni disciplinare personalului Centrului Antiteror;
    g) îndeplineşte alte obligaţii ce ţin de specificul funcţiei.
V. Personalul Centrului Antiteror
    13. Personalul Centrului Antiteror este încadrat în conformitate cu prevederile Legii nr. 753-XIV din 23 decembrie 1999 privind Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova. Numirea în şi eliberarea din funcţii a personalului Centrului Antiteror se efectuează de către directorul Serviciului.
    14. Asupra personalului Centrului Antiteror se extind drepturile, garanţiile şi obligaţiile prevăzute de legislaţie pentru personalul Serviciului.
    15. Salarizarea personalului Centrului Antiteror se efectuează în conformitate cu actele normative ce reglementează condiţiile de salarizare a personalului Serviciului.
VI. Controlul activităţii Centrului Antiteror
    16. Controlul asupra activităţii Centrului Antiteror este exercitat de către directorul Serviciului.
    17. Şeful Centrului Antiteror prezintă directorului Serviciului, anual sau la cerere, rapoarte privind activitatea Centrului Antiteror.
Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 1295
din 13 noiembrie 2006
Structura organizatorică a Centrului Antiteror
al Serviciului de Informaţii şi Securitate
    Conducerea Centrului Antiteror.
    Biroul monitorizare şi analiză.
    Biroul coordonare, planificare şi prognoză.
    Biroul evaluare juridică.
    Biroul resurse informaţionale.