LPC224/2007
ID intern unic:  326020
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 224
din  25.10.2007

pentru modificarea unor acte legislative

Publicat : 30.11.2007 în Monitorul Oficial Nr. 184-187     art Nr : 715
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
   Art.I. - La articolul 18 alineatul (8) din Legea nr.1245-XV din 18 iulie 2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.137-138, art.1054), cu modificările ulterioare, cuvintele “pedepsei disciplinare” se substituie prin cuvintele “sancţiunii disciplinare”.
   Art.II. - La articolul 183 alineatele (3) şi (6) din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.104-110, art.447), cu modificările ulterioare, cuvintele “Statutul disciplinar al Forţelor Armate” se substituie prin cuvintele “Regulamentul disciplinei militare”.
   Art.III. - La articolul 25 alineatul (2) litera b) liniuţa a 4-a din Legea nr.345-XV din 25 iulie 2003 cu privire la apărarea naţională (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.200-203, art.775), cu modificările ulterioare, cuvintele “al Forţelor Armate” se exclud.
   Art.IV. - Legea nr.162-XVI din 22 iulie 2005 cu privire la statutul militarilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.129-131, art.618), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 2 noţiunea retrogradare în gradul militar, cuvintele “pedeapsă disciplinară” se substituie prin cuvintele “sancţiune disciplinară”.
    2. La articolul 9 alineatul (6), cuvintele “al Forţelor Armate” se exclud.
    3. La articolul 34, alineatul (5) va avea următorul  cuprins:
    “(5)  Pe durata sancţiunii disciplinare de retrogradare cu un grad, militarilor sancţionaţi nu li se vor acorda recompensele prevăzute de Regulamentul  disciplinei militare.”
    4. La articolul 37 alineatul (4), cuvintele “al Forţelor Armate” se exclud.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                      Marian LUPU

    Nr.224-XVI. Chişinău, 25 octombrie 2007.