HGM1289/2007
ID intern unic:  326100
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1289
din  26.12.2007
privind aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 07.12.2007 în Monitorul Oficial Nr. 188-191     art Nr : 1346
    MODIFICAT
   
HG165 din 21.03.17, MO85-91/24.03.17 art.235
    HG937 din 13.11.14, MO345-351/21.11.14 art.1012


    În conformitate cu prevederile Codului de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 34-35, art. 112), cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.42-44, art. 247), cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 756-XIV din 24 decembrie 1999 asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.31-33, art. 192), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).


    PRIM-MINISTRU                                                                Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul protecţiei sociale,
    familiei şi copilului                                                                 Galina Balmoş

    Nr. 1289. Chişinău, 26 noiembrie 2007.
Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1289
din 26 noiembrie 2007

Modificările şi completările ce se operează
în unele hotărîri ale Guvernului

    [Pct.1 abrogat prin HG165 din 21.03.17, MO85-91/24.03.17 art.235]
    [Pct.2 abrogat prin HG937 din 13.11.14, MO345-351/21.11.14 art.1012]
    3. Regulamentul cu privire la stabilirea indemnizaţiei de invaliditate pentru accidente de muncă sau boli profesionale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1101 din 17 octombrie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 129, art. 1163) se modifică şi se completează după cum urmează:
    punctul 4 va avea următorul cuprins:
    “4. Cuantumul indemnizaţiei de invaliditate pentru asiguratul încadrat în gradele I sau II de invaliditate se determină prin diferenţa dintre 2/3 din venitul mediu lunar asigurat al asiguratului pentru ultimele 6 luni premergătoare lunii în care s-a produs accidentul de muncă sau a fost constatată boala profesională şi cuantumul pensiei de invaliditate al acestuia, stabilit prin sistemul public de asigurări sociale.”;
    se completează cu punctele 41, 42 şi 43, cu următorul cuprins:
    “41. Salariul mediu lunar asigurat, realizat în perioada de pînă la 1 ianuarie 1999, se determină prin înmulţirea coeficientului individual al asiguratului la salariul mediu pe ţară pentru anul precedent celui de stabilire a indemnizaţiei de invaliditate. Coeficientul individual al asiguratului constituie raportul dintre salariul mediu lunar pentru ultimele 6 luni premergătoare lunii în care s-a produs accidentul de muncă sau a fost constatată boala profesională şi salariul mediu pe ţară pentru aceeaşi perioadă.
    42. La încadrarea în alt grad de invaliditate cuantumul indemnizaţiei de invaliditate se reexaminează în conformitate cu noua grupă de invaliditate, iar în cazul reîncadrării în gradul de invaliditate anterior, şi cuantumul indemnizaţiei de invaliditate se stabileşte cel anterior, conform gradului de invaliditate.
    43. Indemnizaţia de invaliditate se indexează anual la 1 aprilie. Coeficientul de indexare constituie media dintre creşterea anuală a indicelui preţurilor de consum şi creşterea anuală a salariului mediu pe ţară pentru anul precedent, determinate în modul stabilit de Guvern.”;
    la punctul 8 textul “se determină ca diferenţa dintre nivelul pensiei acordate prin sistemul public de asigurări sociale şi 2/3 din salariul mediu lunar asigurat al asiguratului pe ultimele 6 luni, premergătoare lunii în care s-a produs accidentul de muncă sau a fost constatată îmbolnăvirea profesională.
    Mărimea indemnizaţiei pentru gradele I şi II de invaliditate” se exclude.
    4. Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 412 din 22 aprilie 2004 “Despre aprobarea unor acte normative ce ţin de stabilirea şi plata pensiilor funcţionarilor publici” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 67-72, art. 548), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    punctul 13 se completează cu o nouă literă h), cu următorul cuprins:
   “h) în funcţia de membri al organelor electorale şi membri ai aparatelor de lucru ale acestor organe, funcţionarii publici degrevaţi de atribuţiile de la locul de muncă permanent pentru perioada electorală;”;
    din denumirea capitolului IV cuvîntul “asigurat” se exclude.
    la punctul 16 alineatul cinci, cuvîntul “primite” se substituie prin cuvîntul “calculate”, iar în final se completează cu următoarea propoziţie “La calcularea pensiei se iau în considerare sumele recalculate ale salariului, în conformitate cu legislaţia privind salarizarea, pentru perioada anticipată stabilirii pensiei.”;
    după alineatul cinci se completează cu un nou alineat, avînd următorul cuprins:
    “În venitul mediu se includ plăţile provenite din activitatea în funcţie de membru al organului electiv sau membru al aparatului organului electiv, funcţionar public degrevat de atribuţiile de la locul de muncă permanent pe perioada electorală”;
    punctul 24 va avea următorul cuprins:
    “24. Plata pensiilor funcţionarilor publici în detenţie se suspendă la locul de trai şi sumele se transferă lunar pe conturile de peculiu ale condamnaţilor, deschise în instituţiile penitenciare.”.
    5. Instrucţiunea privind modul de eliberare a certificatului de concediu medical, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 469 din 24 mai 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 77-79, art. 529), se modifică după cum urmează:
    pe tot parcursul textului sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Sănătăţii” (la cazul respectiv);
    la punctul 3, cuvintele “din mijloacele bugetului” se substituie prin cuvintele “în sistemul”.
    6. Regulamentul privind modul de plată a pensiilor stabilite în sistemul public de asigurări sociale de stat şi alocaţiilor sociale de stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 929 din 15 august 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr 134-137, art. 1008), se modifică şi se completează după cum urmează:
    capitolul II se completează cu un nou punct, 191, cu următorul cuprins:
    “191. Pensia şi indemnizaţia lunară viageră stabilită judecătorilor şi pensia stabilită procurorilor se plăteşte integral, inclusiv pensionarilor care realizează venituri pasibile de asigurări sociale de stat.”;
    se completează cu un nou capitol, VIII1, cu următorul cuprins:
“VIII1. Modul de plată a pensiilor persoanelor condamnate
şi deţinute în instituţiile penitenciare
    451. Pentru stabilirea pensiilor persoanelor condamnate şi deţinute în instituţiile penitenciare, care anterior nu au beneficiat de pensie, administraţia penitenciarului va acumula actele necesare prezentate de condamnat, cererea de solicitare a pensiei, va autentifica semnătura acestuia pe cererea respectivă şi va expedia setul de acte organului teritorial de asigurări sociale, în a cărui rază se află instituţia penitenciară.
    452. Plata pensiei pentru limită de vîrstă şi invaliditate persoanelor condamnate şi deţinute în instituţii penitenciare se suspendă la locul de trai şi se transferă pe contul curent pentru mijloacele intrate temporar în posesia instituţiei penitenciare în care se deţine pensionarul.
    453. În cazul în care condamnatul este transferat în altă instituţie penitenciară, sumele acumulate pe contul de peculiu al condamnatului în prima instituţie penitenciară se transferă pe contul de peculiu din instituţia penitenciară în care acesta este transferat, informînd Casa Naţională despre transferurile efectuate.
    454. La eliberarea pensionarului din instituţia penitenciară administraţia instituţiei achită beneficiarului de pensie suma integrală de pe cont şi timp de 10 zile transmite organului de asigurări sociale informaţia privind suma achitată.
    455. Plata pensiei în instituţia penitenciară încetează după eliberare şi se reia de către organul de asigurări sociale la locul de trai din ziua încetării, în baza cererii, certificatului de eliberare, eliberat de instituţia penitenciară, şi certificatului despre achitarea pensiei de către instituţie.
    456. În cazul decesului condamnatului beneficiar de pensie, administraţia instituţiei penitenciare anunţă organul de asigurări sociale despre decesul acestuia, în termen de 10 zile de la data decesului.
    457. Sumele neîncasate ale pensiei de pe contul de peculiu al beneficiarului de pensie condamnat, în cazul decesului acestuia, se transferă pe contul Casei Naţionale.”;
    Capitolul XI se completează cu punctele 631, 632 şi 633, cu următorul cuprins:
    “631. Casa Naţională transferă lunar la contul curent pentru mijloacele intrate temporar în posesia instituţiilor penitenciare mijloace băneşti pentru achitarea pensiilor, care urmează a fi distribuite pe conturile de peculiu ale condamnaţilor.
    Administraţia penitenciarului va repartiza sumele intrate pe acest cont pe conturile de peculiu ale condamnaţilor.
    632. Instituţiile penitenciare, pînă la data de 4 a lunii următoare perioadei de gestiune, prezintă Casei Naţionale rapoartele privind sumele primite şi distribuite pe conturile de peculiu ale condamnaţilor.
    633. Casa Naţională este în drept să verifice corectitudinea sumelor pensiilor distribuite pe conturile de peculiu ale condamnaţilor.”.