HGM1345/2007
ID intern unic:  326148
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1345
din  30.11.2007

cu privire la acordarea facilităţilor tinerilor specialişti cu
studii medicale şi farmaceutice

Publicat : 07.12.2007 în Monitorul Oficial Nr. 188-191     art Nr : 1386

    MODIFICAT

    HG1020 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1085; în vigoare 26.10.18
    HG857 din 25.10.17, MO371-382/27.10.17 art.961


    NOTĂ:
    pe tot parcursul textului, cuvintele „Ministerul Sănătății”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale”, la cazul gramatical corespunzător prin HG857 din 25.10.17, MO371-382/27.10.17 art.961

 


 

    În temeiul prevederilor pct. 2 al art.11 din  Legea ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28 martie 1995 (Monitorul Oficial al  Republicii Moldova, 1995, nr.34, art.373),  Guvernul HOTĂRĂŞTE:

    1. Se aprobă, conform anexei, Metodologia acordării facilităţilor tinerilor specialişti cu studii medicale şi farmaceutice plasaţi în cîmpul muncii în mediul  rural.
    2. Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, în comun cu Ministerul Finanţelor, va asigura acordarea facilităţilor tinerilor specialişti cu studii medicale şi farmaceutice plasaţi în cîmpul muncii în mediul rural, conform Metodologiei aprobate.
    3. Se stabileşte că cheltuielile determinate de realizarea prezentei hotărîri se vor efectua în limitele alocaţiilor prevăzute în bugetul de stat pe anii respectivi.

    PRIM-MINISTRU                                                                Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii                                                                 Ion Ababii
    Ministrul finanţelor                                                               Mihail Pop

    Nr. 1345. Chişinău, 30 noiembrie 2007.

Anexă
a Hotărîrea Guvernului nr. 1345
din 30 noiembrie 2007

M e t o d o l o g i a
acordării  facilităţilor tinerilor specialişti cu studii medicale
şi farmaceutice plasaţi în cîmpul muncii în mediul  rural
I. Dispoziţii generale
    1. Metodologia acordării facilităţilor tinerilor specialişti cu studii medicale şi farmaceutice plasaţi în cîmpul muncii în mediul  rural (în continuare -  Metodologie) este elaborată în temeiul prevederilor articolului 11 punctul 2 al Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995, cu modificările ulterioare, şi prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 1396 din 24 noiembrie 2003 “Cu privire la instruirea medicilor şi farmaciştilor rezidenţi”.
    2. Prezenta Metodologie are drept scop stabilirea mecanismului acordării facilităţilor tinerilor specialişti cu studii medicale şi farmaceutice plasaţi în cîmpul muncii în mediul rural.
    3. În sensul prezentei metodologii noţiunile utilizate semnifică următoarele:
    tînăr specialist - absolventul studiilor postuniversitare de rezidenţiat şi învăţămîntului mediu medical şi farmaceutic pe parcursul primilor trei ani de activitate, angajaţi imediat după absolvire, conform repartizării Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale (în continuare - Minister) sau exercită independent profesiunea de medic în una din formele de organizare a activității profesionale prevăzute de Legea ocrotirii sănătăţii nr.411/1995;
    [Pct.3 noțiunea modificată prin HG1020 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1085; în vigoare 26.10.18]
    mediu rural - oraşe şi sate (comune), inclusiv din componenţa municipiilor Chişinău şi Bălţi, cu excepţia celorlalte teritorii ale acestor municipii;
    facilităţi:
    a) compensaţie pentru închirierea locuinţei sau locuinţă gratuită acordată de autoritatea administraţiei publice locale;
    b) indemnizație unică în mărime de 45 mii de lei pentru medici și farmaciști și 36 mii de lei pentru personalul medical și farmaceutic mediu, care se achită în trei rate egale, a cîte 15 mii de lei și, respectiv, a cîte 12 mii de lei, după expirarea primei luni de activitate și, ulterior, la finele fiecărui an de activitate;
    [Pct.3 lit.b) în redacția HG857 din 25.10.17, MO371-382/27.10.17 art.961]
    c) compensarea lunară a costului a 30 kW de energie electrică şi compensarea anuală a costului unui metru cub de lemne şi a unei tone de cărbuni, inclusiv în cazul încălzirii cu gaze.
II. Modul de acordare a facilităţilor
    4. Facilităţile se acordă tinerilor specialişti, începînd cu promoţia anului 2006. Tinerilor specialiști plasați în cîmpul muncii în mediul rural pînă la intrarea în vigoare a modificărilor operate prin Legea nr. 103 din 9 iunie 2017 pentru modificarea articolului 11 din Legea ocrotirii sănătății nr. 411-XIII din 28 martie 1995 li se va efectua recalcularea indemnizației unice la finele anului trei de activitate.
    [Pct.4 modificat prin HG857 din 25.10.17, MO371-382/27.10.17 art.961]
    5. Tinerii specialişti sînt obligaţi, timp de 3 ani, să activeze la prestatorul de servicii medicale sau farmaceutice (în continuare – Prestator) la care a fost repartizat sau să exercite independent profesiunea de medic în una din formele de organizare a activității profesionale prevăzute de Legea ocrotirii sănătăţii nr.411/1995. Din calculul celor 3 ani se vor exclude perioadele de suspendare a contractului individual de muncă, precum și perioadele de aflare în concediul pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 4 ani.
    [Pct.5 modificat prin HG1020 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1085; în vigoare 26.10.18]
    [Pct.5 modificat prin HG857 din 25.10.17, MO371-382/27.10.17 art.961]
    6. Tinerii specialişti la angajare încheie cu Prestatorul, în care au fost repartizaţi, un contract individual al cărui model este aprobat de către Minister. În cazul exercitării independente a profesiunii de medic în una din formele de organizare a activității profesionale prevăzute de Legea ocrotirii sănătăţii nr.411/1995, un astfel de contract se încheie cu Ministerul.
    [Pct.6 modificat prin HG1020 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1085; în vigoare 26.10.18]
    7. Contractul individual include, în mod obligatoriu, drepturile şi responsabilităţile părţilor, motivele de desfacere a contractului şi condiţiile de restituire a cheltuielilor, urmare a acordării facilităţilor.
    [Pct.7 modificat prin HG1020 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1085; în vigoare 26.10.18]
    8. Conducătorul Prestatorului, în termen de 10 zile calendaristice după semnarea contractului individual, se adresează cu un demers către Minister şi autorităţile administraţiei publice locale, prin care solicită acordarea facilităţilor tînărului specialist.
    [Pct.8 modificat prin HG1020 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1085; în vigoare 26.10.18]
    9. Demersul de solicitare a facilităţilor este confirmat, în mod obligatoriu, prin semnătura conducătorului şi ştampila Prestatorului.
    [Pct.9 modificat prin HG1020 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1085; în vigoare 26.10.18]
    10. În temeiul demersului Prestatorului autorităţile administraţiei publice locale acordă tînărului specialist locuinţă gratuită.
    [Pct.10 modificat prin HG1020 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1085; în vigoare 26.10.18]
    11. Ministerul emite dispoziţia privind transferul la contul Prestatorului a mijloacelor financiare necesare pentru acordarea facilităţilor.
    [Pct.11 modificat prin HG1020 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1085; în vigoare 26.10.18]
    12. Mijloacele financiare necesare pentru acordarea indemnizaţiilor tinerilor specialişti se transferă, după expirarea primei luni, şi, ulterior, la finele primului și celui de-al doilea an de activitate.
    [Pct.12 modificat prin HG857 din 25.10.17, MO371-382/27.10.17 art.961]
    13. Compensarea cheltuielilor pentru închirierea locuinţei (după caz) se efectuează, în baza contractului de locaţiune înregistrat la organele competente, în sumă de pînă la 0,5 din mărimea salariului minim stabilit oficial pe ţară, pentru fiecare lună de închiriere.
    [Pct.13 modificat prin HG857 din 25.10.17, MO371-382/27.10.17 art.961]
    14. Mijloacele financiare necesare acordării compensaţiilor pentru energie electrică, agent termic şi chirie se transferă semestrial.
    15. Responsabilitatea pentru utilizarea conform destinaţiei a mijloacelor financiare transferate de către Minister se atribuie personal conducătorului Prestatorului.
    [Pct.15 modificat prin HG1020 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1085; în vigoare 26.10.18]
    16. Conducătorul prezintă Ministerului, semestrial, informaţia cu privire la continuitatea activității tînărului specialist conform contractului individual, pentru planificarea mijloacelor financiare necesare.
    [Pct.16 modificat prin HG1020 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1085; în vigoare 26.10.18]
    17. Cuantumul mijloacelor necesare pentru acordarea facilităţilor este prevăzut, anual, în bugetul de stat, în baza propunerilor Ministerului.
    18. În cazul concedierii tînărului specialist, din iniţiativă proprie sau pentru fapte culpabile, pînă la  expirarea a trei ani de activitate, acesta va restitui sumele achitate lui pînă la data concedierii.
    19. Suma indemnizaţiei şi compensaţiilor ce urmează a fi restituite se depune pe contul Prestatorului, care, respectiv, asigură transferul acestora pe contul Ministerului.
    [Pct.19 modificat prin HG1020 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1085; în vigoare 26.10.18]
III. Dispoziţii finale
    20. În cazul concedierii beneficiarului, din iniţiativă proprie sau pentru fapte culpabile, anterior termenului de trei ani şi refuzului de a restitui cheltuielile stipulate în punctul 18, conducătorul înaintează acţiune în instanţa de judecată.