*HGO945/2007 Versiunea originala
ID intern unic:  326158
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 945
din  20.08.2007
cu privire la măsurile de realizare a Legii nr.121-XVI din
4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice
Publicat : 24.08.2007 în Monitorul Oficial Nr. 131-135     art Nr : 981
    În scopul executării  prevederilor Legii nr. 121-XVI din4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice  (Monitorul Oficial  al  Republicii  Moldova,  2007,  nr. 90-93, art.401),  Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se pune în sarcina Ministerului Economiei şi Comerţului să asigure modificarea sau elaborarea actelor normative aferente executării Legii nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, conform anexei nr. 1.
    2. Se aprobă:
    Lista bunurilor proprietate de stat supuse privatizării, conform anexei nr. 2;
    Lista obiectelor nefinalizate supuse privatizării, conform anexei nr.3;
    Regulamentul privind utilizarea mijloacelor financiare obţinute din privatizarea bunurilor proprietate publică, conform anexei nr. 4.
    3. Organele centrale de specialitate ale  administraţiei publice vor prezenta Agenţiei Proprietăţii Publice de pe lîngă Ministerul Economiei şi Comerţului:
    materialele şi informaţiile ce ţin de realizarea Legii nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice;
    propunerile privind completarea listelor bunurilor proprietate a statului propuse spre concesiune sau spre administrare fiduciară;
    propunerile privind întocmirea listelor întreprinderilor pasibile de restructurare sau de lichidare;
    după caz, proiectele individuale de privatizare a bunurilor proprietate publică a statului, spre examinare;
    informaţiile şi materialele privind patrimoniul public şi circulaţia lui.
   4. Autorităţile administraţiei publice vor asigura prezentarea către Agenţia Proprietăţii Publice de pe lîngă Ministerul Economiei şi Comerţului a materialelor şi informaţiilor ce ţin de realizarea Legii nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, inclusiv cele ce ţin de patrimoniul public, circulaţia lui şi rezultatele administrării acestuia.
    5. Autorităţile administraţiei publice locale vor asigura:
    întocmirea proiectelor de liste ale bunurilor şi serviciilor publice locale propuse spre concesiune sau administrare fiduciară şi înaintarea acestor proiecte organelor centrale de specialitate ale  administraţiei publice, pentru a fi prezentate ulterior spre aprobare Guvernului;
    întocmirea listelor de întreprinderi pasibile de restructurare sau de lichidare şi prezentarea de extrase din aceste liste spre coordonare organelor centrale de specialitate ale  administraţiei publice din domeniul ocrotirii sănătăţii, învăţămîntului, culturii şi gospodăriei comunale;
    întocmirea şi aprobarea listei de bunuri proprietate a unităţii administrativ–teritoriale supuse privatizării, prezentarea de extrase din aceste liste spre coordonare organelor centrale de specialitate ale  administraţiei publice din domeniul ocrotirii sănătăţii, învăţămîntului, culturii şi gospodăriei comunale;
    organizarea pregătirii şi desfăşurării, în modul stabilit de Guvern, a  procesului de privatizare a bunurilor, proprietate a unităţii administrativ–teritoriale, incluse în lista bunurilor supuse privatizării, precum şi a terenurilor proprietate a unităţii administrativ–teritoriale, încheierea contractelor de vînzare–cumpărare;
    organizarea pregătirii şi desfăşurării procesului de comercializare a bunurilor sechestrate de la întreprinderile municipale şi societăţile comerciale în care unitatea      administrativ–teritorială are o cotă de cel puţin 25%, neincluse în lista bunurilor nepasibile de privatizare.
    6. Ministerul Administraţiei Publice Locale este responsabil de monitorizarea şi coordonarea acţiunilor ce ţin de realizarea uniformă pe întreg teritoriul ţării de către autorităţile administraţiei publice locale a prevederilor Legii nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice.
    7. Conducătorii organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice centrale, ai autorităţilor administraţiei publice locale şi ai întreprinderilor poartă răspundere pentru perfectarea şi veridicitatea documentelor, precum şi pentru prezentarea lor organului abilitat cu administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice.
    8. Organele centrale de specialitate ale administraţiei publice şi autorităţile administraţiei publice locale vor asigura administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice în conformitate cu Legea nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice.
9. Se stabileşte că,  pînă la conformarea cu Legea nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, actele normative ale Guvernului vor fi aplicate în partea în care nu contravin prevederilor legii nominalizate.
    10. Organele centrale de specialitate ale administraţiei publice şi autorităţile administraţiei publice locale, în termen de 3 luni, vor aduce actele sale normative în concordanţă cu prevederile Legii nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice şi ale prezentei hotărîri.

    Prim-ministru                                                                             Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei şi comerţului                                             Igor Dodon
    Ministrul finanţelor                                                                     Mihail Pop
    Ministrul administraţiei publice locale                                       Valentin Guznac

    Nr. 945. Chişinău, 20 august 2007.


Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr.945
din 20 august 2007    

Lista actelor normative

aferente executării Legii nr. 121 – XVI din 4 mai 2007 privind

administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice

Nr.
d/o

Denumirea actului normativ

Termen de elaborare

1
2
3
1.

Regulamentul Agenţiei Proprietăţii Publice de pe lîngă Ministerul Economiei şi Comerţului

Iulie-august
2007


2.

Regulamentul privind privatizarea terenurilor proprietate publică a statului, destinate construcţiilor

Iulie-august
2007
3.

Regulamentul privind vînzarea acţiunilor proprietate publică la Bursa de Valori, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 400 din17 aprilie 2006

August-septembrie
2007
4.

Regulamentul concursurilor investiţionale şi comerciale şi negocierilor directe privind privatizarea patrimoniului public, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.998 din 29 septembrie 2000

August-septembrie
2007
5.

Regulamentul privind licitaţiile “cu strigare” şi negocierile directe, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1056 din 12 noiembrie 1997 (anexa nr.5)

August-septembrie
2007
6.

Regulamentul licitaţiilor „cu reducere”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.662 din 28 noiembrie 1996

August-septembrie
2007
7.

Regulamentul cu privire la stabilirea preţurilor de vînzare a acţiunilor statului pe piaţa secundară a valorilor mobiliare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 775 din 14 iunie 2002

August-septembrie
2007
8.

Regulamentul cu privire la modul de vînzare – cumpărare a obiectelor din fondul de imobile nelocuibile (clădiri, construcţii, instalaţii, încăperi, inclusiv anexele nelocuibile de la blocurile locative) date în locaţiune, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 342 din 6 aprilie 2006

August-septembrie
2007
9.

Regulamentul cu privire la modul de comercializare a activelor neutilizate în procesul tehnologic al întreprinderilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 665 din 29 noiembrie 1996

Octombrie-noiembrie
2007


10.

Regulamentul cu privire la reprezentarea statului în societăţile economice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 109 din 2 februarie 1999

Noiembrie-decembrie
2007
11.

Regulamentul cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor de stat, organizaţiilor, instituţiilor, a subdiviziunilor lor, clădirilor, construcţiilor, mijloacelor fixe şi altor active, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 688 din 9 octombrie 1995

Noiembrie-decembrie
2007
12.

Regulamentul cu privire la Registrul patrimoniului public, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1016 din 1 octombrie 1998

Noiembrie-decembrie
2007
13.

Regulamentul privind selectarea investitorilor pentru fondarea întreprinderilor noi sau pentru majorarea capitalului social al celor existente, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1458 din 12 noiembrie 2002

Ianuarie-februarie 2008

14.

Regulamentul privind privatizarea patrimoniului public la preţ simbolic, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 865 din 21 septembrie 1999 ( Privatizarea fără anunţarea preţului iniţial sau privatizarea cu titlu gratuit )

Ianuarie-februarie 2008

15.

Regulamentul privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele (fondurile) fixe, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 500 din 12 mai 1998

Ianuarie-februarie 2008

16.

Regulamentul privind compensarea din contul patrimoniului (acţiunilor) întreprinderilor, supuse privatizării, a unor datorii certe ale statului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 482 din 4 mai 1998

Ianuarie-februarie 2008

17.

Regulamentul cu privire la modul de schimb al acţiunilor statului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1030 din 8 noiembrie 1999

Ianuarie-februarie 2008

18.

Regulament – instrucţiune cu privire la modalitatea de apreciere a venitului ratat şi a prejudiciului cauzat la rezilierea contractului de privatizare

Ianuarie-februarie 2008

19.

Regulamentul privind monitoringul financiar al întreprinderilor publice şi al societăţilor comerciale cu capital public sau majoritar public

Ianuarie-februarie 2008

20.

Regulamentul cu privire la vînzarea–cumpărarea terenurilor aferente prin Hotărîrea Guvernului nr. 562 din 23 octombrie 1996

Ianuarie-februarie 2008

21.

Indicaţiile metodologice privind determinarea valorii estimative a complexului patrimonial al unei întreprinderi şi stabilirea preţului de vînzare a patrimoniului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1056 din 12 noiembrie 1997 (anexa nr. 6)

Ianuarie-februarie 2008


22.

Regulamentul privind pregătirea procesului de convertire în acţiuni a datoriilor faţă de stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 95 din 31 ianuarie 2005

Ianuarie-februarie 2008

23.

Regulamentul privind transmiterea cu titlu gratuit a patrimoniului proprietate publică

Ianuarie -februarie, 2008

24

Hotărîrea Guvernului nr. 379 din 3 iulie 1996 „Cu privire la organizarea evidenţei proprietăţii publice a Republicii Moldova”

Ianuarie - februarie

2008

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr.945
din 20 august  2007

anexa 2

Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului nr.945
din 20 august  2007

anexa 3

Anexa nr. 4
la Hotărîrea Guvernului nr.945
din 20 august  2007

REGULAMENT
privind utilizarea mijloacelor obţinute din privatizarea bunurilor proprietate publică
    1. Prezentul Regulament este elaborat în scopul executării prevederilor   art. 58 şi 59 din Legea nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90-93. art.401).
    2. Regulamentul stabileşte modul de utilizare a mijloacelor financiare obţinute din privatizarea bunurilor proprietate publică încasate la bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv aconturile şi garanţiile de participare.
    3. Drept surse de constituire a mijloacelor financiare servesc defalcările în mărime de 5% din mijloacele obţinute de la  privatizarea bunurilor proprietate publică:
    a) pachetele de acţiuni;
    b) părţile în societăţile cu răspundere limitată;
    c) încăperile nelocuibile, inclusiv cele date în locaţiune;
    d) construcţiile nefinalizate;
    e) complexele de bunuri imobile;
    f)  terenurile, proprietate publică de stat, atribuite pentru construcţii.
    4. Mijloacele financiare vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor legate de:
    a) pregătirea către privatizare a bunurilor, proprietate publică, inclusiv a cheltuielilor de evaluare a patrimoniului, de audit, precum şi a celor de restructurare a întreprinderilor pasibile de privatizare care nu funcţionează;
    b) restabilirea documentaţiei de proiect şi deviz a construcţiilor nefinalizate supuse privatizării;
    c) pregătirea dosarelor la bunurile supuse privatizării, publicarea comunicatelor informative şi a rezultatelor privatizării;
    d) desfăşurarea licitaţiilor şi a concursurilor, inclusiv în bază de contracte încheiate cu organizaţiile selectate prin concurs public;
    e) informarea investitorilor şi a societăţii civile despre desfăşurarea privatizării şi rezultatele ei;
    f) soluţionarea litigiilor judecătoreşti provenite din raporturile de administrare şi de restructurare a bunurilor, proprietate publică;
    g) desfăşurarea activităţilor postprivatizare, inclusiv cheltuieli de soluţionare a litigiilor de privatizare;
    h) dotarea tehnică a vînzătorului;
    i)  achitarea serviciilor prestate de registratorii independenţi (în conformitate cu art.7 alin. (8) al  Legii nr.199-XIV din 18 noiembrie 1998 cu privire la piaţa valorilor mobiliare );
    j) înregistrarea dreptului de proprietate publică asupra bunurilor, întocmirea planurilor bunurilor imobile supuse privatizării şi obţinerea informaţiei din registrele respective;
    k) în alte cazuri prevăzute de lege.
    5. Finanţarea cheltuielilor, stabilite în bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, aferente administrării, privatizării şi postprivatizării, se efectuează prin intermediul conturilor trezoreriale deschise organului abilitat cu administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice. Finanţarea se realizează, în limita defalcărilor din mijloacele obţinute din privatizarea bunurilor proprietate publică, dar nu mai mult decît cuantumul fondurilor pentru acoperirea cheltuielilor aferente administrării, privatizării şi postprivatizării, stabilite  în bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale pe anul respectiv.
    6. Mijloacele financiare, neutilizate pe parcursul anului gestionar, se reportează pentru utilizare în anul următor, în scopurile prevăzute de prezentul Regulament, în limita alocaţiilor stabilite în bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale pentru anul corespunzător.
    7. Evidenţa  contabilă a mijloacelor bugetare şi a gestionării lor se efectuează de către organul abilitat cu administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice în conformitate cu legile şi actele normative.
    8. Mijloacele acumulate din privatizarea proprietăţii publice nu pot fi utilizate în alte scopuri decît în cele prevăzute de prezentul Regulament, conform planurilor de finanţare.