*HGO1101/2001 Versiunea originala
ID intern unic:  326166
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1101
din  17.10.2001
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea
indemnizaţiei de invaliditate pentru accidente de muncă
sau boli profesionale
Publicat : 23.10.2001 în Monitorul Oficial Nr. 129     art Nr : 1163
Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă Regulamentul cu privire la stabilirea indemnizaţiei de invaliditate pentru accidente de muncă sau boli profesionale (se anexează).

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                         Vasile TARLEV
    Contrasemnată:
    Ministrul muncii
    şi protecţiei sociale                                                            Valerian Revenco
    Ministrul justiţiei                                                                Ion Morei

    Chişinău, 17 octombrie 2001.
    Nr. 1101.
Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 1101
din 17 octombrie 2001

REGULAMENTUL
cu privire la stabilirea indemnizaţiei de invaliditate
pentru accidente de muncă sau boli profesionale
Regulamentul cu privire la stabilirea indemnizaţiei de invaliditate (în continuare - regulamentul) este elaborat în temeiul Legii privind asigurările pentru accidente de muncă şi boli profesionale nr. 756-XIV din 24 decembrie 1999 şi reglementează modul de stabilire şi achitare a indemnizaţiei de invaliditate pentru accidente de muncă  sau boli profesionale.
I. Dreptul la indemnizaţia de invaliditate
1. De dreptul la indemnizaţia de invaliditate beneficiază asiguraţii, cărora li s-au stabilit pensii de invaliditate drept urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale.
2. Indemnizaţia de invaliditate se stabileşte conform prevederilor legislaţiei în vigoare persoanelor care, în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă.
II. Cuantumul indemnizaţiei de invaliditate
3. Condiţiile de stabilire a cuantumului indemnizaţiei de invaliditate, prevăzute de prezentul regulament, sînt conforme cu prevederile Legii privind asigurările pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi Regulamentul cu privire la modul de calculare a pensiei.
4. Cuantumul indemnizaţiei se stabileşte în funcţie de gradul de invaliditate şi salariul mediu lunar asigurat al asiguratului pe ultimele 6 luni de lucru, premergătoare lunii în care s-a produs accidentul de muncă sau a fost constatată îmbolnăvirea profesională.
5. În cazul în care asiguratul a lucrat mai puţin de 6 luni, salariul mediu lunar se va calcula pentru lunile calendaristice complet lucrate.
6. Dacă asiguratul a realizat un stadiu de cotizare mai mic de o lună calendaristică, venitul asigurat se va împărţi la numărul zilelor lucrate, iar suma obţinută se va înmulţi cu numărul zilelor de lucru (25,4 în cazul săptămînii de lucru de 6 zile şi 21,2 în cazul săptămînii de lucru de 5 zile).
7. Salariul mediu lunar se calculează din plăţile pentru care au fost achitate conform legislaţiei în vigoare primele de asigurare. Premiile şi alte plăţi se includ în salariu pentru luna în care au fost primite.
8. Cuantumul indemnizaţiei de invaliditate pentru asiguratul încadrat în gradele I şi II de invaliditate se determină ca diferenţa dintre nivelul pensiei acordate prin sistemul public de asigurări sociale şi 2/3 din salariul mediu lunar asigurat al asiguratului pe ultimele 6 luni, premergătoare lunii în care s-a produs accidentul de muncă sau a fost constatată îmbolnăvirea profesională.
Mărimea indemnizaţiei pentru gradele I şi II de invaliditate se calculează după formula:
Mi +2/3 Sm-P,
unde:
Mi - reprezintă mărimea indemnizaţiei de invaliditate;
Sm - salariul mediu asigurat pe ultimele 6 luni, premergătoare lunii în care s-a produs accidentul de muncă sau a fost constatată îmbolnăvirea profesională;
P - mărimea pensiei de invaliditate stabilită de organele de asigurări sociale de stat.
9. Cuantumul indemnizaţiei de invaliditate pentru asiguratul încadrat în gradul III de invaliditate se determină procentual, din indemnizaţia stabilită conform pct. 8 al prezentului regulament, corespunzător gradului de reducere a capacităţii de muncă.
Mărimea indemnizaţiei pentru gradul III de invaliditate se stabileşte după formula:
Mi + (2/3 Sm-P)*R%,
unde:
R% este procentul pierderii capacităţii de muncă;
Mi - reprezintă mărimea indemnizaţiei de invaliditate;
Sm - salariul mediu asigurat pe ultimele 6 luni, premergătoare lunii în care s-a produs accidentul de muncă sau a fost constatată îmbolnăvirea profesională;
P - mărimea pensiei de invaliditate stabilită de organele de asigurări sociale de stat.
10. Procentul pierderii capacităţii de muncă a accidentatului se stabileşte de către Consiliul Medical de Expertiză a Vitalităţii.
III. Stabilirea şi plata indemnizaţiei de invaliditate
11. Indemnizaţia se stabileşte la cererea solicitantului, în baza documentelor din dosarul lui de pensionare, prin decizia conducerii organelor teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale.
12. Acordarea indemnizaţiei de invaliditate sau respingerea cererii de acordare a indemnizaţiei de invaliditate se face prin decizia conducerii organului teritorial de asigurări sociale în termen de pînă la 45 zile din data depunerii cererii.
13. Indemnizaţia de invaliditate se stabileşte pe toată perioada în care asiguratul beneficiază de pensie de invaliditate, indiferent de data depunerii cererii, şi se plăteşte cumulativ cu pensia.
14. Indemnizaţia de invaliditate neîncasată la timp se plăteşte retroactiv pe o perioadă de cel mult 3 ani pînă la data solicitării. Indemnizaţia neplătită la timp din vina organului de asigurări sociale, care o stabileşte sau o plăteşte, se achită pentru perioada cuvenită fără limite de termen.
15. Indemnizaţia de invaliditate rămasă neîncasată de beneficiarul decedat se plăteşte soţului supravieţuitor, părinţilor sau copiilor acestuia.
16. Indemnizaţia, neplătită la timp beneficiarului decedat din vina organului, care o stabileşte sau o plăteşte, în cazul cînd lipsesc persoanele care sînt în drept să o primească, se achită integral persoanei care dovedeşte că a suportat cheltuielile de înmormîntare a beneficiarului.