*HGC469/2005 Versiunea originala
ID intern unic:  326168
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 469
din  24.05.2005
pentru aprobarea Instrucţiunii privind modul de eliberare  
a certificatului de concediu medical
Publicat : 03.06.2005 în Monitorul Oficial Nr. 77-79     art Nr : 529
În conformitate cu alin. (2) art.22 al Legii ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28 martie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.34, art.373) şi art.8 al Legii nr.289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.168-170, art.773), Guvernul HOTĂRĂŞTE:  
1. Se aprobă:
Instrucţiunea privind modul de eliberare a certificatului de concediu medical (se anexează);
Lista hotărîrilor de Guvern care se abrogă, conform anexei.
2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale.

Prim-ministru                                                           Vasile TARLEV  
    
Contrasemnează:
Ministrul sănătăţii şi
protecţiei sociale                                                      Valerian Revenco

Chişinău, 24 mai 2005.
Nr. 469.  
            
Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr. 469
din 24 mai 2005
  
LISTA
hotărîrilor de Guvern care se abrogă
1. Hotărîrea Guvernului nr.57 din 11 februarie 1993 "Despre aprobarea Instrucţiunii cu privire la modul de acordare a concediului medical în Republica Moldova" (Monitor, 1993, nr.2, art.35).
2. Punctul 2 al Hotărîrii Guvernului nr.418 din 9 aprilie 1998 "Privind abrogarea, modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.60-61, art.524).
          
Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului nr.469
din   24 mai   2005
Instrucţiunea
privind modul de eliberare a certificatului de concediu medical
I. Dispoziţii generale
1. Prezenta instrucţiune determină modul de eliberare a certificatelor de concediu medical (în continuare - Certificatul) în baza căruia se acordă următoarele tipuri de concedii sociale plătite: concediu medical, concediu de maternitate şi concediu pentru salariaţii care au adoptat copii nou-născuţi sau i-au luat sub tutelă.
2. Certificatul reprezintă un formular-tip unic, aprobat în modul stabilit de  Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale, ce confirmă dreptul salariatului la indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă şi maternitate şi se eliberează de instituţiile medico-sanitare care efectuează expertiza incapacităţii temporare de muncă în conformitate cu legislaţia.
Certificatul se eliberează pentru prezentare la locul de muncă de bază.
3. Certificatul se eliberează salariaţilor şi ucenicilor asiguraţi din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat,  conform legislaţiei în vigoare.
Certificatul pentru maternitate se eliberează femeilor salariate, ucenicelor şi soţiilor aflate la întreţinerea salariaţilor.
4. Persoanelor neîncadrate în cîmpul muncii nu li se eliberează certificat, cu excepţia şomerilor care beneficiază de ajutor de şomaj.
5. Certificatul se eliberează şi în  cazurile în care incapacitatea temporară de muncă a survenit în timpul concediului de odihnă anual, în perioada de probă sau în ziua concedierii. Certificatul se eliberează pe zile calendaristice.
II. Modul de eliberare a certificatului
A. Pentru caz de boală sau traumatism
6. Certificatul se eliberează numai în cazurile în care salariatul sau ucenicul (asiguratul), în urma unor boli, traume sau altor cauze, pierde temporar capacitatea de a exercita funcţiile şi obligaţiunile de serviciu.
În toate cazurile, eliberarea şi prelungirea certificatului se argumentează prin existenţa în documentaţia medicală primară a înscrierilor, care confirmă incapacitatea temporară de muncă a pacientului: datele examenului clinic, rezultatele investigaţiilor de laborator şi instrumentale, consultaţiile medicilor specialişti de profil, efectuate după caz, inclusiv în dinamică (conform standardelor medicale).
7. La eliberarea şi prelungirea certificatului se va ţine cont de nivelul dereglărilor funcţionale, caracterul şi evoluţia maladiei, inclusiv rezultatele evaluării nivelului efortului fizic şi neuropsihic corespunzător funcţiei ocupate de salariat, modului de organizare a locului de lucru, precum şi de alţi factori sociali şi profesionali ce influenţează capacitatea de muncă şi (sau) agravează starea sănătăţii salariatului.
8. În condiţii de tratament ambulatoriu certificatul se eliberează din ziua în care asiguratul se adresează la instituţia medico-sanitară şi este stabilită incapacitatea temporară de muncă.
9. În condiţii de tratament ambulatoriu certificatul se eliberează de către medicul de familie, iar în caz de traumatism şi în unele cazuri justificate din punct de vedere medical, certificatul poate fi eliberat de către medicul specialist de profil din instituţia medico-sanitară publică din unitatea administrativ-teritorială în raza de deservire a căreia îşi are domiciliul bolnavul.
10. Certificatul pentru caz de boală sau traumă (inclusiv traumatismul habitual) se eliberează bolnavului pe toată perioada tratamentului, pînă la restabilirea capacităţii de muncă, însă cel mult pentru 180 zile pe parcursul unui an calendaristic.
După expirarea a 120 zile calendaristice de incapacitate temporară de muncă, bolnavul este trimis la Consiliul de Expertiză Medicală a Vitalităţii, pentru aprecierea gradului de pierdere a capacităţii de muncă, dacă există datele necesare, şi pentru obţinerea deciziei privind prelungirea certificatului sau reluarea activităţii de muncă.
Certificatul poate fi prelungit peste 120 zile calendaristice în temeiul avizului Consiliului de Expertiză Medicală a Vitalităţii pe un termen de cel mult 60 zile calendaristice.
După expirarea a 180 zile calendaristice, dacă există motive întemeiate privind posibilitatea recuperării, evitării stabilirii gradului de invaliditate şi menţinerii capacităţii de muncă a asiguratului, bolnavii sînt trimişi la Consiliul de Expertiză Medicală a Vitalităţii pentru obţinerea deciziei privind prelungirea certificatului.
Prelungirea certificatului peste 180 zile calendaristice poate fi efectuată în temeiul avizului Consiliului de Expertiză Medicală a Vitalităţii, pentru cel mult  30 zile calendaristice, în funcţie de evoluţia cazului şi de rezultatele acţiunilor de recuperare.
În caz de îmbolnăvire de tuberculoză, SIDA şi cancer de orice tip, certificatul se prelungeşte, cu respectarea cerinţelor privind prelungirea lui şi cu avizarea Consiliului de Expertiză Medicală a Vitalităţii. Durata lui este de cel mult un an pe parcursul ultimilor doi ani.
Certificatul pentru incapacitate temporară de muncă în legătură cu sarcina se eliberează conform indicaţiilor medicale pe toată durata incapacităţii temporare de muncă, fără restricţii.
11. Medicul de familie are dreptul sa elibereze de unul singur certificat pe o perioadă de 3 zile calendaristice, în total pe o perioadă de cel mult 6 zile calendaristice, iar în caz de boli infecţioase simultan pentru o perioadă de pînă la 5 zile calendaristice.
După 6 zile calendaristice certificatul poate fi prelungit numai prin decizia Consiliului Medical Consultativ pe o perioadă de pînă la 10 zile calendaristice, cu durata totală pînă la 30 zile calendaristice. Peste 30 zile calendaristice certificatul poate fi prelungit, cu respectarea cerinţelor menţionate şi numai prin decizia Consiliului Medical Consultativ al instituţiei medico-sanitare.
În instituţiile medico-sanitare cu un singur medic de familie, acesta are dreptul să elibereze certificatul, în modul stabilit, pentru 6 zile calendaristice, şi poate să prelungească certificatul de unul singur pe o perioada de încă pînă la 6 zile calendaristice, cu respectarea cerinţelor prezentei instrucţiuni.
12. Persoanelor angajate conform contractului individual de muncă pe o durată determinată, inclusiv celor angajate la lucrări sezoniere şi şomerilor care primesc indemnizaţie de şomaj li se eliberează  certificat pe o durată de cel mult 30 zile pe parcursul unui an calendaristic.
13. În cazul în care boala sau trauma au o evoluţie îndelungată sau cînd au apărut semne de invaliditate, indiferent de durata concediului medical, bolnavii sînt trimişi, în modul stabilit, la Consiliul de Expertiză  Medicală a Vitalităţii pentru expertizare şi luarea deciziei respective.
14. În cazul în care, în următoarele 3 zile după restabilirea capacităţii de muncă a persoanei care s-a aflat în concediu medical din motivul unei maladii, se constată  incapacitate temporară de muncă în urma aceleiaşi sau altei maladii, eliberarea unui nou certificat se efectuează numai prin decizia Consiliului Medical Consultativ.
15. Medicul de familie are dreptul să elibereze, în modul stabilit, certificat şi pentru perioada examenului de laborator, precizării sau confirmării diagnosticului, precum şi pentru şedinţele de fizioterapie, radioterapie etc., dacă aceste examene sau proceduri nu pot fi efectuate în afara orelor de program ale persoanei în cauză.    
16. Pacienţilor care necesită consultaţii, investigaţii în instituţiile medico-sanitare publice republicane (ftiziopneumologie, psihoneurologie, oncologie, dermatovenerologie etc.) li se eliberează certificat pe un termen de pînă la 3 zile calendaristice, iar în caz de necesitate, certificatul se prelungeşte, în modul stabilit, în baza extrasului (formular 027e), eliberat de către instituţia medico-sanitară publică republicană, care confirmă aflarea pacientului la investigaţii şi consultaţii.
17. În cazul în care boala a survenit la locul de muncă, în afara locului de trai sau în deplasare de serviciu în altă localitate, se permite eliberarea certificatului pentru tratament în condiţii de ambulator de către medicul de familie la care este arondată această întreprindere, prin decizia Consiliului Medical Consultativ pe un termen de pînă la 3 zile calendaristice, perioadă în care  pacientul se va prezenta la medicul de familie în lista căruia este înregistrat, pentru efectuarea expertizei incapacităţi temporare de muncă, în modul stabilit.
18. Dacă bolnavul apelează la o instituţie medico-sanitară (în caz de îmbolnăvire acută sau traumă), deservită de un lucrător medical cu studii medii, lui i se acordă asistenţă medicală şi i se eliberează un bilet de trimitere (formular 027e) pe care se aplică ştampila instituţiei medico-sanitare, cu recomandaţia de a se adresa imediat sau a doua zi medicului de familie. În biletul de trimitere se face o descriere succintă a caracterului bolii sau traumei şi se indică data şi ora eliberării documentului. Medicul de familie, constatînd incapacitatea temporară de muncă, eliberează persoanei în cauză un certificat din data înregistrată în biletul de trimitere al pacientului. Dacă medicul de familie constată că persoana respectivă este aptă de muncă, certificatul nu se eliberează, iar biletul de trimitere se restituie, indicîndu-se ora sosirii şi plecării ei.
19. În caz de traumatism sau intoxicaţie, medicul care eliberează certificatul descrie în documentaţia medicală primară de forma stabilită circumstanţele în care s-a produs trauma sau intoxicaţia (accident de muncă, pe stradă, la domiciliu etc.).
20. Dacă incapacitatea temporară de muncă a survenit în urma abuzului de alcool sau a acţiunilor comise în stare de ebrietate (traumă, psihoză alcoolică, delirium tremens, alcoolism cronic, consum de droguri sau substanţe toxice), pacientului i se eliberează certificat pe toată perioada tratamentului ambulator sau în spital. În certificat medicul indică boala şi cauzele apariţiei ei: stare de ebrietate sau acţiunile comise în această stare, abuzul de alcool (traumă, psihoză, delirium tremens, alcoolism cronic, consum de droguri sau substanţe toxice).
21. În condiţii de tratament spitalicesc certificatul se eliberează de către instituţiile medico-sanitare pentru toată perioada de tratament în spital.
22. În cazurile în care bolnavul tratat ambulator este trimis pentru prelungirea tratamentului în spital, pe certificatul pentru tratament ambulator se indică "prelungeşte tratamentul" şi în spital se completează un alt formular de certificat, cu indicarea numărului, seriei certificatului precedent şi numărului de zile cu incapacitate temporară de muncă din certificatul precedent.
23. La externare certificatul poate fi prelungit pe un termen de pînă la 3 zile calendaristice, termen, în care pacientul se va prezenta la medicul de familie pentru continuarea tratamentului în condiţii de ambulator şi prelungirea sau închiderea certificatului. În cazul în care există indicaţii medicale pentru prelungirea certificatului, pe certificatul eliberat în spital se face înscrierea "prelungeşte tratamentul" şi se eliberează în condiţii de tratament ambulatoriu un alt formular de certificat, cu indicarea numărului, seriei certificatului precedent şi numărului de zile cu incapacitate temporară de muncă din certificatul precedent.
24. Persoanelor străine, aflate în deplasare de serviciu, ospeţie etc., certificatul se eliberează în baze generale, prin decizia conducătorului instituţiei medico-sanitare confirmat prin ştampila instituţiei medico-sanitare.
B. Pentru îngrijirea copilului bolnav  
25. În cazul tratamentului în condiţii de ambulator certificatul pentru îngrijirea copilului bolnav în vîrstă de pînă la 7 ani şi pentru îngrijirea copilului cu handicap pînă la 16 ani cu afecţiuni intercurente se eliberează mamei sau tatălui pe o durată ce nu depăşeşte 14 zile calendaristice.
Pentru îngrijirea copilului bolnav certificatul se eliberează şi altui membru al familiei (bunicii, bunelului, altor membri ai familiei încadraţi în muncă, tutorelui sau curatorului), dacă din anumite motive întemeiate, confirmate documentar, mama sau tata nu poate îngriji (în caz de boală, absenţă temporară, decădere din drepturile părinteşti etc.).
Dacă copilul bolnav necesită îngrijire după încheierea certificatului, pentru perioada ce depăşeşte durata certificatului, prin intermediul Consiliului Medical Consultativ se eliberează un certificat de forma stabilită, care confirmă necesitatea îngrijirii copilului bolnav.
26. Dacă în familie sînt cîţiva copii, care s-au îmbolnăvit consecutiv, certificatul se eliberează mamei sau unui alt membru al familiei, pentru fiecare caz concret aparte, conform prevederilor prezentei instrucţiuni. Cînd doi sau mai mulţi copii se îmbolnăvesc concomitent, pentru îngrijirea lor se eliberează un singur certificat.
În cazul în care copilul suferă de boli contagioase, este imobilizat într-un aparat gipsat ori este supus unor intervenţii chirurgicale etc., durata prelungirii certificatului se stabileşte de către Consiliul Medical Consultativ al instituţiei medico-sanitare, conform indicaţiilor medicale pentru îngrijirea copilului bolnav în cazul bolii respective.
27. Pentru îngrijirea copilului bolnav în vîrstă de pînă la 3 ani certificatul se eliberează de preferinţă mamei, indiferent de faptul dacă există un alt membru al familiei care l-ar putea îngriji.
28. Dacă în perioada în care o persoană îngrijeşte de un copil bolnav, în baza certificatului eliberat conform alineatului 2 al punctului 25, se îmbolnăveşte un alt copil, acestei persoane i se eliberează, în modul stabilit, certificat pentru îngrijirea celuilalt copil bolnav.
29. În cazul tratamentului în spital al copilului în vîrstă de pînă la 7 ani, precum şi al copilului cu handicap în vîrstă de pînă la 16 ani, conform concluziei consiliului medical, mamei i se eliberează certificat pe întreaga perioadă în care copilul bolnav necesită îngrijire, dar nu mai mult de 30 zile calendaristice. Dacă mama nu poate îngriji copilul, certificatul pentru îngrijirea copilului bolnav aflat în spital se eliberează altui membru al familiei care îl îngrijeşte (tatălui, bunicii, bunelului, altor membri ai familiei încadraţi în muncă, tutorelui sau curatorului).
30. Certificatul se eliberează, prin decizia Consiliului Medical Consultativ, unuia dintre părinţi sau tutorelui (curatorului), care se ocupă de îngrijirea şi educaţia copilului cu handicap în vîrstă de pînă la 16 ani, pe toată perioada aflării acestuia la tratament balneosanatorial (inclusiv pe durata călătoriei tur-retur), dar nu mai mult de 30 zile calendaristice.
C. Pentru carantină
31. Dacă serviciul sanitaro-epidemiologic, în scopul prevenirii îmbolnăvirilor, propune suspendarea temporară din funcţie a salariaţilor care au fost în contact cu persoane cu boli contagioase, certificatul se eliberează, în modul stabilit, de către medicul de familie, conform indicaţiilor medicale şi epidemiologice.
D. În legătură cu transferarea temporară la altă muncă în urma unui accident de muncă sau unei boli profesionale
32. Dacă salariatul, în urma unui accident de muncă sau unei boli profesionale, este transferat temporar, în conformitate cu prevederile legislaţiei, la altă muncă, certificatul se eliberează în baze generale prevăzute de prezenta Instrucţiune.
E. Pentru tratament balneosanatorial
33. Certificatul pentru tratament balneosanatorial se eliberează în cazul în care concediul de odihnă anual şi cel suplimentar ale salariatului nu sînt suficiente pentru efectuarea tratamentului deplin şi deplasarea tur-retur.
34. Certificatul se eliberează numai pentru zilele ce depăşesc durata concediului de odihnă anual şi suplimentar. La stabilirea duratei deplasării se va lua  în considerare călătoria cu mijlocul de transport cel mai des utilizat în localitatea şi pe traseele respective.
35. Dacă salariatul are dreptul la concediu de odihnă anual pentru mai mulţi ani, aceste perioade se vor aduna, iar pentru zilele care nu vor ajunge pentru tratamentul balneosanatorial se va elibera certificat.
36. În cazul în care bolnavul de tuberculoză nu are dreptul la concediu de odihnă anual, deoarece nu a acumulat vechimea necesară pentru acordarea concediului corespunzător, certificatul pentru tratamentul balneosanatorial se eliberează fără a se lua în considerare durata concediului de odihnă anual. Dacă, pe parcursul unui an calendaristic, bolnavul de tuberculoză este trimis de mai multe ori la tratament sanatorial, certificatul se eliberează fără a se ţine cont de concediul de odihnă anual, care a fost luat în calcul anterior.
37. Dacă bolnavul este trimis pentru tratament recuperatoriu în sanatoriu, nemijlocit din secţiile spitaliceşti, după ce a suportat un infarct miocardic sau o intervenţie chirurgicală (şuntare aortocoronariană, anevrism al aortei, ulcer stomacal sau duodenal, colecistită calculoasă etc.), se eliberează certificat pe toata perioada aflării lui în spital, iar prelungirea ulterioara a certificatului o efectuează medicul curant, în comun cu medicul şef al staţiunii balneosanatoriale, pe întreaga durată a tratamentului balneosanatorial, ţinînd cont de timpul necesar pentru deplasarea pînă la locul de trai.
38. În cazurile în care în perioada concediului de odihnă anual salariaţii sînt trimişi la un sanatoriu-preventoriu (ţinînd cont de specificul ramural şi de producere), certificatul se eliberează în conformitate cu punctul 33 al prezentei instrucţiuni.
39. Certificatul pentru tratamentul balneosanatorial se eliberează de către medicul de familie, prin decizia Consiliului Medical Consultativ, pînă la data plecării la sanatoriu.
Solicitantul certificatului trebuie să prezinte:
biletul de tratament  balneosanatorial;
adeverinţă din partea administraţiei privind durata concediului de odihnă anual şi celui suplimentar.
F. Pentru protezare
40. Pentru salariaţii aflaţi în spital în legătură cu protezarea ortopedică certificatul se eliberează pe toată perioada de aflare în spital.
G. Pentru concediu de maternitate
41. Femeilor salariate şi ucenicelor, soţiilor aflate la întreţinerea salariaţilor certificatul pentru concediu de maternitate se eliberează de către medicul de familie. Faptul că soţia se află la întreţinerea salariatului se confirmă prin prezentarea actului de identitate al soţiei şi adeverinţei de căsătorie.
42. Certificatul pentru concediu de maternitate se eliberează o singură dată, începînd cu a 30-a săptămînă de gestaţie, prin decizia Consiliului Medical Consultativ, pe o durată de 126 zile calendaristice şi include concediul prenatal, cu o durată de 70 zile calendaristice şi concediul postnatal, cu o durată de 56 zile calendaristice.
În cazul naşterilor complicate sau naşterii a doi sau mai mulţi copii,  se eliberează suplimentar un alt certificat pentru concediu de maternitate, cu durata de 14 zile calendaristice. În aceste situaţii certificatul este eliberat de către medicul de familie, prin decizia Consiliului Medical Consultativ, în baza consemnării naşterii сomplicate sau multipare în documentaţia medicală primară de forma stabilită, completată de instituţia medico-sanitară unde a avut loc naşterea.
În cazul în care femeile salariate şi ucenicele, soţiile aflate la întreţinerea salariaţilor se adresează pentru primirea certificatului de concediu de maternitate cu întîrziere din motive întemeiate, la prezentarea actelor respective şi prin decizia conducătorului instituţiei medico-sanitare, certificatul pentru concediu de maternitate se eliberează pentru perioadele prenatală şi postnatală integral, conform prezentului punct.
43. În cazul în care copilul se naşte mort sau moare în perioada concediului postnatal, certificatul pentru concediu de maternitate se eliberează pentru perioada stabilită în punctul 42 al prezentei instrucţiuni.
44. Dacă naşterea s-a produs cînd sarcina era în perioada de gestaţie de 22 săptămîni şi mai mult, dar nu a atins termenul de gestaţie de 30 săptămîni şi s-a născut un copil viu, inclusiv în cazul în care copilul a supravieţuit peste perioada neonatală precoce, certificatul pentru concediu de maternitate se eliberează de către instituţia medico-sanitară unde a avut loc naşterea, pe o durată de 140 zile calendaristice, iar în cazul în care copilul s-a născut mort sau moare în perioada neonatală precoce, certificatul pentru concediu de maternitate se eliberează pe o durată de 70 zile calendaristice.

45. Femeilor care au plecat, în timpul concediului de maternitate, în alte localităţi şi care au suportat naşteri оnsoюite de complicaţii sau naşteri multipare, li se eliberează suplimentar un alt certificat pentru concediu de maternitate, cu durata de 14 zile calendaristice, de către medicul de familie, prin decizia Consiliului Medical Consultativ, în baza consemnării naşterii сomplicate sau multipare în documentaţia medicală primară de forma stabilită, completată de instituţia medico-sanitară unde a avut loc naşterea, confirmată prin semnătura conducătorului şi parafa instituţiei medico-sanitare.

46. Dacă sarcina a survenit în timpul cînd femeia se afla în concediu parţial plătit sau în concediu suplimentar fără plată pentru îngrijirea copilului, certificatul pentru concediu de maternitate se eliberează pentru perioada prenatală şi postnatală integral.
47. Certificatul pentru concediu de maternitate pentru salariaţii care au adoptat copii nou-născuţi sau i-au luat sub tutelă se eliberează de către medicul de familie, prin decizia Consiliului Medical Consultativ, în baza actelor care confirmă cazul respectiv.
48. Salariatului care a adoptat un copil nou-născut sau l-a luat sub tutelă nemijlocit din maternitate i se eliberează certificatul pentru concediu de maternitate din ziua adopţiei (luării sub tutelă) şi pînă la expirarea a 56 zile calendaristice din ziua naşterii copilului (în caz de adopţie a doi sau mai mulţi copii concomitent -70 zile calendaristice) în baza actelor respective.
49. În cazul întreruperii sarcinii certificatul se eliberează în baze generale pe întreaga perioadă a incapacităţii temporare de muncă.
III. Modul de păstrare, evidenţă şi completare a certificatului
50. Certificatul constituie un document de ordin statistic,  financiar, social şi juridic.
51. Cheltuielile pentru editarea formularelor certificatelor se suportă din mijloacele bugetului asigurării sociale de stat. Editarea formularelor certificatelor se efectuează la solicitarea Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale.
52. Formularele certificatelor sînt păstrate de către contabilitatea instituţiei medico-sanitare, în calitate de formulare de evidenţă strictă.
53. Modul de completare, evidenţa eliberării şi prelungirii certificatului se aprobă de Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale.
54. Înscrierile în certificat se efectuează cu scris citeţ, prescurtări şi abrevieri nu se admit.
55. Certificatul se păstrează în instituţia medicală pe tot parcursul incapacităţii temporare de muncă a pacientului. La închiderea certificatului în partea dreaptă de sus a acestuia se înscrie cifrul maladiei, conform instrucţiunilor  Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale. La eliberarea certificatelor, în caz de  îmbolnăvire de tuberculoză, SIDA şi cancer de orice tip, alăturat cifrului maladiei se înscrie "100%", confirmat prin ştampilă.      
56. Actele ce confirmă incapacitatea temporară de muncă a cetăţenilor Moldovei, aflaţi temporar în străinătate în interes de serviciu sau personal, pot fi  înlocuite cu certificat de model naţional, prin decizia Consiliului Medical Consultativ al instituţiei medico-sanitare unde activează medicul de familie al salariatului, confirmat prin semnătura conducătorului şi ştampila instituţiei medico-sanitare.
57. Pentru ca salariatul să poată primi indemnizaţie, la cererea acestuia, medicul îi poate elibera certificatul înainte de a termina tratamentul, prelungindu-i concediul medical pe un alt formular de certificat.
58. În cazul eliberării unui nou certificat, în partea de sus a acestuia se indică numărul, seria certificatului anterior şi numărul total de zile cu incapacitate temporară de muncă din certificatul anterior, iar în partea de jos a certificatului eliberat salariatului se înscrie "prelungeşte tratamentul" şi se indică numărul şi seria certificatului nou.
59. În caz de pierdere a certificatului, instituţia medico-sanitară care l-a eliberat, prin decizia Consiliului Medical Consultativ al instituţiei medico-sanitare, eliberează un duplicat, în temeiul demersului în scris al agentului economic/cererii persoanei care a pierdut certificatul.  
60. În cazul deteriorării certificatului, instituţia medico-sanitară care l-a eliberat, prin decizia Consiliului Medical Consultativ al instituţiei medico-sanitare, eliberează un duplicat, în temeiul cererii în scris a persoanei căreia îi aparţine acest certificat. Certificatul deteriorat se anexează la cotorul respectiv pentru păstrare ulterioară.
În ambele cazuri, pe formularul-duplicat se efectuează inscripţia "Duplicat" care se confirmă prin aplicarea parafei instituţiei medico-sanitare, iar în documentaţia medicală primară se face menţiunea corespunzătoare.
61. Formularele certificatelor nedistribuite şi deteriorate se nimicesc la finele anului prin ardere, după întocmirea actului respectiv, care se păstrează împreună cu cotoarele certificatelor.
Cotoarele certificatelor se păstrează în instituţia medico-sanitară pe parcursul a 5 ani, după ce se nimicesc prin ardere.
IV. Dispoziţii finale
62. Conducătorii instituţiilor medico-sanitare poartă răspundere disciplinară, materială şi penală pentru organizarea şi calitatea expertizei incapacităţii temporare de muncă, modul de eliberare a certificatelor în instituţiile medico-sanitare din subordine, precum şi pentru păstrarea şi evidenţa formularelor certificatelor în conformitate cu legislaţia în vigoare.
63. Medicii poartă răspundere disciplinară, materială şi penală pentru eliberarea nelegitimă sau completarea greşită a certificatelor, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
64. Controlul asupra organizării expertizei incapacităţii temporare de muncă şi respectării modului de eliberare a certificatelor se efectuează de către Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale, conform legislaţiei în vigoare.