LPC243/2007
ID intern unic:  326173
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 243
din  16.11.2007
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 14.12.2007 în Monitorul Oficial Nr. 194-197     art Nr : 747
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
   Art.I - Codul cu privire la contravenţiile administrative, aprobat prin Legea R.S.S.Moldoveneşti din 29 martie 1985 (Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului R.S.S.Moldoveneşti, 1985, nr.3, art.47), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. După articolul 16214 se introduce articolul 16215 cu următorul cuprins:
     “Articolul 16215. Încălcarea legislaţiei cu privire la
                                 prevenirea şi combaterea spălării
                                 banilor şi finanţării terorismului
    Neprezentarea sau prezentarea informaţiei incomplete ori eronate privind activităţile sau tranzacţiile care cad sub incidenţa Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului -
   atrage după sine aplicarea unei amenzi factorilor de decizie în mărime de la o sută la trei sute de unităţi convenţionale.
    Aceleaşi acţiuni săvîrşite în scopul obţinerii de profit -
   atrag după sine aplicarea unei amenzi factorilor de decizie în mărime de la una mie la trei mii de unităţi convenţionale.”
    2. Articolul 2101:
    la alineatul unu, după cifra “16211,” se introduce cifra “16215,”;
    la alineatul doi, după cifra “16211,” se introduce cifra “16215,”.
   Art.II. - La articolul 6 din Legea nr.45-XIII din 12 aprilie 1994 privind activitatea operativă de investigaţii (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.11-13, art.38), cu modificările ulterioare, alineatul (2) se modifică şi se completează după cum urmează:
    punctul 2) se completează cu litera p) cu următorul cuprins:
    “p) monitorizarea tranzacţiilor efectuate prin unul sau mai multe conturi bancare.”
    în ultima frază, cuvintele “lit.n) şi o)” se înlocuiesc cu cuvintele “lit.n)-p)”.
    Art.III. - Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.1, art.2), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 23:
    denumirea articolului va fi:
    “Articolul 23. Spălarea banilor şi finanţarea terorismului”;
    în textul  articolului, cuvîntul “banca” se înlocuieşte cu cuvintele “instituţia financiară”;
    2. La articolul 38 alineatul (1), litera d) se completează în final cu textul “ , inclusiv pentru neîndeplinirea deciziei de sistare a tranzacţiei”.
    Art.IV. - La articolul 24 din Legea nr.285-XIV din 18 februarie 1999 cu  privire la jocurile de  noroc (Monitorul  Oficial al  Republicii  Moldova, 1999, nr.50-52,  art.230), cu modificările ulterioare:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    după alineatul (1) se introduce alineatul (2)  cu următorul cuprins:
    “(2) Toţi clienţii cazinourilor, în cazul în care cumpără sau schimbă jetoane în valoare de cel puţin 30 mii de lei, sînt identificaţi conform cerinţelor stabilite la art.5 din Legea nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.”
    Art.V. - La articolul 11 din Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările ulterioare, litera i) va avea următorul cuprins: 
    “i) contribuie la prevenirea şi combaterea spălării banilor, precum şi a terorismului internaţional;”
    Art.VI. - Legea nr.539-XV din 12 octombrie 2001 cu privire la combaterea terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.147-149,  art.1163), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul  2, în noţiunea “activitate teroristă”, liniuţa a cincea va avea următorul cuprins:
    “ - finanţarea pregătirii sau comiterii unui act terorist ori a unei alte infracţiuni cu caracter terorist, finanţarea unei organizaţii teroriste, a unei grupe teroriste sau a unui terorist, precum şi acordarea de sprijin acestora pe alte căi;”
    2. La articolul 6, alineatul (5) se completează cu litera j) cu următorul cuprins:
    “j) Serviciul prevenirea şi combaterea spălării banilor al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei.”
    3. Articolul 7 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    “(11) Serviciul prevenirea şi combaterea spălării banilor al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei asigură prevenirea şi combaterea finanţării terorismului în limitele competenţelor stabilite de legislaţie.”
    4. Articolul 81 se exclude.
    Art.VII. - Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.128-129, art.1012), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 106 alineatul (2), cuvîntul “lucrurile” se înlocuieşte cu cuvîntul “bunurile”.
    2. La articolul 243:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    “(1) Spălarea banilor săvîrşită prin:
    a) convertirea sau transferul bunurilor de către o persoană care ştie ori trebuia să ştie că acestea constituie venituri ilicite, în scopul de a tăinui sau de a deghiza originea ilicită a bunurilor sau de a ajuta orice persoană, implicată în comiterea infracţiunii principale, de a se sustrage de la consecinţele juridice ale acestor acţiuni;
    b) tăinuirea sau deghizarea naturii, originii, amplasării, dispunerii, transmiterii, deplasării proprietăţii reale a bunurilor ori a drepturilor aferente de către o persoană care ştie sau trebuia să ştie că acestea constituie venituri ilicite;
    c) achiziţionarea, deţinerea sau utilizarea bunurilor de către o persoană care ştie ori trebuia să ştie că acestea constituie venituri ilicite;
    d) participarea la orice asociere, înţelegere, complicitate prin acordarea de asistenţă, ajutor sau sfaturi în vederea comiterii acţiunilor prevăzute la lit.a)-c)
    se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 1.000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 5 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 7.000 la 10.000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea întreprinderii.”
    articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    “(4) Acţiuni ilicite constituie şi faptele comise în afara teritoriului ţării dacă acestea conţin elementele constitutive ale unei infracţiuni în statul în care au fost comise şi pot constitui elementele constitutive ale unei infracţiuni comise pe teritoriul Republicii Moldova.”
    Art.VIII. - Legea nr.1104-XV din 6 iunie 2002 cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.91-94, art.668), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 5 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:
    “c) prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului;”
    2. La articolul 6 litera j), textul “contracarare a legalizării bunurilor şi spălării banilor obţinuţi ilicit” se înlocuieşte cu textul “prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului”.
    Art.IX. - La articolul 203 alineatul (1) din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.104-110, art.447), cu modificările ulterioare, prima propoziţie va avea următorul cuprins: “Punerea sub sechestru a bunurilor este o măsură procesuală de constrîngere, care constă în inventarierea bunurilor şi interzicerea proprietarului sau posesorului de a dispune de ele, iar în caz de necesitate, de a se folosi de aceste bunuri.”


     PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                      Marian LUPU

    Nr.243-XVI. Chişinău, 16 noiembrie 2007.