LPC242/2007
ID intern unic:  326260
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 242
din  16.11.2007
pentru modificarea şi completarea Legii nr.216-XV
din 29 mai 2003 cu privire la Sistemul informaţional integral
automatizat de evidenţă a infracţiunilor, a cauzelor penale
şi a persoanelor care au săvîrşit infracţiuni
Publicat : 21.12.2007 în Monitorul Oficial Nr. 198-202     art Nr : 759     Data intrarii in vigoare : 01.01.2008
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - Legea nr.216-XV din 29 mai 2003 cu privire la Sistemul informaţional integral automatizat de evidenţă a infracţiunilor, a cauzelor penale şi a persoanelor care au săvîrşit infracţiuni (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.170-172, art.695) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, noţiunea “organe de executare a pedepsei privative de libertate” va avea următorul cuprins:
    “organe de executare a pedepsei penale - Departamentul de executare şi Departamentul instituţiilor penitenciare de pe lîngă Ministerul Justiţiei;”
    2. Articolul 9:
    la alineatul (1), cuvintele “în comun cu ceilalţi participanţi la Sistem” se substituie prin cuvintele “şi, după coordonarea lor cu ceilalţi participanţi la Sistem, se aprobă de către Procurorul General”;
    la alineatul (5), cuvintele “şi se aprobă de către Ministerul Afacerilor Interne în comun cu ceilalţi participanţi la Sistem” se substituie prin cuvintele “de către Ministerul Afacerilor Interne şi, după coordonarea lor cu ceilalţi participanţi la Sistem, se aprobă de către Procurorul General”;
    articolul se completează în final cu alineatul (6) cu următorul cuprins:
    “(6) Actele de evidenţă primară, întocmite în forma stabilită de către participanţii la Sistem, în limita competenţei lor, sînt documente oficiale de evidenţă statistică.”
    3. La articolul 10, cuvintele “şi se aprobă de către Ministerul Afacerilor Interne în comun cu ceilalţi participanţi la Sistem” se substituie prin cuvintele “de către Ministerul Afacerilor Interne şi, după coordonarea lor cu ceilalţi participanţi la Sistem, se aprobă de către Procurorul General”.
    4. La articolul 14, alineatul (1) se completează în final cu litera e) cu următorul cuprins:
    “e) restituirii din instanţa de judecată a cauzei penale în care a fost pronunţată o sentinţă de achitare pe motiv că fapta nu a fost săvîrşită de inculpat şi reluării urmăririi penale în vederea identificării făptuitorului infracţiunii.”
    5. Articolul 17 va avea următorul cuprins:
    “Articolul 17. Criteriile de apreciere a rezultatelor
                           activităţii de urmărire penală
    (1) Criteriul unic de bază la aprecierea rezultatelor activităţii de urmărire penală la nivel naţional sau la nivel de unitate administrativ-teritorială este numărul de infracţiuni înregistrate centralizat după criteriul teritorial a căror urmărire penală a fost terminată prin adoptarea de către procuror a uneia din următoarele decizii:
    a) trimiterea cauzei penale cu rechizitoriu în instanţa de judecată pentru examinare în fond;
    b) trimiterea cauzei penale în instanţa de judecată pentru aplicarea măsurilor de constrîngere cu caracter medical;
    c) încetarea urmăririi penale sau clasarea cauzei penale;
    d) încetarea procesului penal în condiţiile art.495 alin.(1) pct.1) din Codul de procedură penală;
    e) suspendarea condiţionată a urmăririi penale;
    f) încetarea procesului penal cu liberarea de răspundere penală a minorului;
    g) transferul urmăririi penale  altui stat.
    (2) Ponderea infracţiunilor înregistrate în perioada de gestiune a căror urmărire penală a fost terminată prin adoptarea uneia din deciziile specificate la alin.(1) se calculează raportînd numărul lor, stabilit conform rezultatelor primite de la organele de urmărire penală, la numărul total de infracţiuni înregistrate prima dată în perioada de gestiune în teritoriul respectiv, adică de la 1 ianuarie pînă la data necesară perioadei de gestiune, indiferent de data comiterii infracţiunii.
    (3) Alte criterii se stabilesc de către fiecare participant la Sistem de sine stătător, conform criteriilor teritorial şi departamental de evidenţă unică a infracţiunilor şi a cauzelor penale, ţinînd cont de funcţiile executate, prevăzute de legislaţia în vigoare. Criteriile stabilite de sine stătător sînt de uz intern departamental, iar rezultatele estimative obţinute sînt folosite de organele respective pentru necesităţi de serviciu.”
    6. La articolul 18 alineatul  (1), cuvintele “elaborate şi aprobate de către Ministerul Afacerilor Interne în comun cu ceilalţi participanţi la Sistem” se substituie prin cuvintele “care se elaborează de către Ministerul Afacerilor Interne şi, după coordonarea lor cu ceilalţi participanţi la Sistem, se aprobă de către Procurorul General”.
    7. La articolul 21 alineatul (1), cuvintele “elaborate şi aprobate de către Ministerul Afacerilor Interne în comun cu ceilalţi participanţi la Sistem” se substituie prin cuvintele “care se elaborează de către Ministerul Afacerilor Interne şi, după coordonarea lor cu ceilalţi participanţi la Sistem, se aprobă de către Procurorul General”.
    8. La articolul 22, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    “(2) Elaborarea formelor rapoartelor statistice generalizate privind starea infracţionalităţii în ţară, stabilirea modului şi termenelor de prezentare a acestor rapoarte se efectuează de către Ministerul Afacerilor Interne în comun cu Biroul Naţional de Statistică. Formele menţionate ale rapoartelor, modul şi termenele de prezentare a acestor rapoarte, după coordonarea lor cu ceilalţi participanţi la Sistem, se aprobă de către Procurorul General. Aceste forme ale rapoartelor se prezintă  Biroului Naţional de Statistică pentru lucrări statistice şi analitice.”
    9. La articolul 26, după alineatul (2) se introduce alineatul (21) cu următorul cuprins:
    “(21) Ministerul Afacerilor Interne, cel puţin de două ori pe an, la finele fiecărui semestru, verifică corectitudinea şi veridicitatea informaţiei introduse în banca centrală de date de către subdiviziunea specializată şi prezintă rezultatele Procurorului General, care, după caz, poate dispune procurorilor din subordine sau unei comisii mixte efectuarea unor controale suplimentare.”
    Art.II. - Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2008.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                        Marian LUPU

    Nr.242-XVI. Chişinău, 16 noiembrie 2007.