HGM1387/2007
ID intern unic:  326302
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1387
din  10.12.2007

cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării
obligatorii de asistenţă medicală

Publicat : 21.12.2007 în Monitorul Oficial Nr. 198-202     art Nr : 1443     Data intrarii in vigoare : 01.01.2008
    MODIFICAT
   
HG1020 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1085; în vigoare 26.10.18
    HG714 din 06.06.16, MO157-162/10.06.16 art.776
   
HG570 din 29.07.13, MO167-172/02.08.13 art.666
    HG184 din 29.03.12, MO64/03.04.12 art.216
   
HG1099 din 02.12.10, MO241-246/10.12.10 art.1219
    HG44 din 26.01.09, MO16-18/30.01.09 art.68

    NOTĂ:
   
în tot textul hotărîrii și al Programului unic, cuvintele „Ministerul Sănătăţii”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG1020 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1085; în vigoare 26.10.18
    pe tot parcursul textului Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală, cuvintele “urgentă la etapa prespitalicească” se substituie prin cuvintele “urgentă prespitalicească”, la cazul respectiv prin HG44 din 26.01.09, MO16-18/30.01.09 art.68    În vederea executării Legii nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,1998, nr.38-39, art.280), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală (se anexează).
   
2. Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină:
    1) anual, în termen de 2 săptămîni de la aprobarea de către Parlament a legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, vor stabili necesitățile populației în servicii medicale, raportate la capacitățile sistemului de sănătate, în limita mijloacelor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală aprobate pe anul respectiv;
    2) anual, în termen de o lună de la aprobarea de către Parlament a legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, vor aproba şi vor publica în Monitorul Oficial al Republicii Moldova Criteriile de contractare a instituţiilor medico-sanitare în cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul respectiv, conform necesităților populației în servicii medicale, raportate la capacitățile sistemului de sănătate, în limita mijloacelor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală;
    3) în termen de o lună de la aprobarea modificărilor sau completărilor la Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală, vor aproba şi vor publica în Monitorul Oficial al Republicii Moldova Normele metodologice de aplicare a Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală;
    4) vor supraveghea realizarea prevederilor Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală, Normelor metodologice de aplicare a acestuia şi Criteriilor de contractare a instituţiilor medico-sanitare în cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul respectiv
    [Pct.2 în redacţia HG714 din 06.06.16, MO157-162/10.06.16 art.776]
    [Pct.2 în redacţia HG44 din 26.01.09, MO16-18/30.01.09 art.68]
    3. Compania Naţională de Asigurări în Medicină:
   
pînă la 31 decembrie al fiecărui an, va încheia cu prestatorii de servicii medicale ce activează în conformitate cu legislaţia contracte de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, în conformitate cu Programul nominalizat şi cu Criteriile de contractare a instituţiilor medico-sanitare în cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul respectiv. Principiile de bază pentru contractarea prestatorilor de servicii medicale sînt alinierea la prevederile politicilor naționale în domeniul sănătății, eficiența și transparența în utilizarea mijloacelor financiare publice, bazate pe necesitățile populației în servicii medicale, raportate la capacitățile sistemului de sănătate, în limita mijloacelor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală aprobate pe anul respectiv.  
    în comun cu autorităţile administraţiei publice locale şi prestatorii de servicii medicale, va organiza familiarizarea populaţiei cu volumul asistenţei medicale prevăzut în Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală;
    în comun cu prestatorii de servicii medicale, va asigura transparenţa gestionării mijloacelor contractate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală;
    va organiza, inclusiv prin agenţiile sale teritoriale, apărarea intereselor persoanelor asigurate privind respectarea de către prestatorii de servicii medicale a clauzelor contractelor de acordare a asistenţei medicale (prestare a serviciilor medicale), conform legislaţiei în vigoare.
   
[Pct.3 modificat prin HG714 din 06.06.16, MO157-162/10.06.16 art.776]
    [Pct.3 modificat prin HG44 din 26.01.09, MO16-18/30.01.09 art.68]
    31. Volumul serviciilor medicale prevăzute în Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală se acordă în limita mijloacelor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, aprobate pentru anul respectiv.
    [Pct.31 introdus prin HG570 din 29.07.13, MO167-172/02.08.13 art.666]
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.
    5. Programul sus-menţionat intră în vigoare la 1 ianuarie 2008.


    PRIM-MINISTRU                                                                Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii                                                                 Ion Ababii
    Ministrul economiei şi comerţului                                        Igor Dodon
    Ministrul finanţelor                                                               Mihail Pop

    Nr. 1387. Chişinău, 10 decembrie 2007.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1387
din 10 decembrie 2007

PROGRAMUL UNIC
AL ASIGURĂRII OBLIGATORII DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ
Capitolul I
Dispoziţii generale
    1. Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală (în continuare -  Program unic) este elaborat în temeiul art. 2 al Legii nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, cuprinde lista maladiilor şi stărilor care necesită asistenţă medicală şi stabileşte volumul asistenţei acordate persoanelor de către instituţiile medico-sanitare contractate de Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi agenţiile ei teritoriale, în conformitate cu prevederile legale.
   
[Pct.1 modificat prin HG1020 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1085; în vigoare 26.10.18]
   2. Prin volumul asistenţei medicale stabilit în Programul unic se înţelege tipurile de asistenţă medicală şi spectrul general al serviciilor la care au dreptul persoanele în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
   
[Pct.2 modificat prin HG1020 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1085; în vigoare 26.10.18]
    3. Condiţiile acordării asistenţei medicale pentru fiecare nivel şi tip sînt stabilite prin Normele metodologice de aplicare a Programului unic (în continuare - Norme metodologice) aprobate de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
   
[Pct.3 modificat prin HG714 din 06.06.16, MO157-162/10.06.16 art.776]
    [Pct.3 modificat prin HG1099 din 02.12.10, MO241-246/10.12.10 art.1219]
   
31. Principiile care stau la baza încheierii contractelor cu prestatorii de servicii medicale, modalitățile de plată a acestora pe tipurile prevăzute de Programul unic, repartizarea mijloacelor pe tipuri de asistență medicală pentru achitarea serviciilor medicale, particularităţile de contractare a tipurilor de asistenţă medicală prevăzute în Programul unic și prestatorilor de servicii medicale sînt stabilite prin Criteriile de contractare a instituţiilor medico-sanitare în cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistenţă medicală, aprobate de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în baza sumelor aprobate în legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul respectiv.
    [Pct.31 introdus prin HG714 din 06.06.16, MO157-162/10.06.16 art.776]
    4. (1) Asistenţa şi serviciile medicale specificate în Programul unic se acordă tuturor persoanelor asigurate şi reprezintă un pachet universal de servicii, care ar satisface adecvat necesităţile populaţiei determinate de:
    a) tendinţele demografice, morbiditatea caracteristică populaţiei Republicii Moldova şi priorităţile în sănătatea publică;
    b) garantarea echităţii, accesului la servicii medicale esenţiale, sigure şi calitative, precum şi de asigurarea continuităţii asistenţei, cu accent pe grupurile defavorizate şi pe grupurile de risc;
    c) corespunderea cu gradul de utilizare a serviciilor medicale de către populaţia asigurată şi cu perspectivele de organizare a serviciilor eficace şi eficiente în raport cu costul, orientate spre prevenirea
şi depistarea precoce a maladiilor şi afecţiunilor.
   
[Pct.4 al.(1), lit.c) modificată prin HG714 din 06.06.16, MO157-162/10.06.16 art.776]
    (2) Asistenţa medicală urgentă prespitalicească şi asistenţa medicală primară se acordă tuturor persoanelor, inclusiv celor ce nu au statut de persoană asigurată, în volumul stabilit de Programul unic, inclusiv prescrierea medicamentelor și dispozitivelor medicale compensate în conformitate cu actele normative în vigoare, fără a fi condiţionată plata pentru prestarea acestor servicii.
   
[Pct.4 al.(2) modificat prin HG714 din 06.06.16, MO157-162/10.06.16 art.776]
    [Pct.4 al.(2) introdus prin HG1099 din 02.12.10, MO241-246/10.12.10 art.1219]
    (3) Toate persoanele, inclusiv cele ce nu au statut de persoană asigurată beneficiază de asistenţă medicală specializată de ambulator şi spitalicească, în cazul maladiilor social-condiţionate cu impact major asupra sănătăţii publice, acoperite din contul mijloacelor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală conform legislaţiei.
    [Pct.4 al.(3) introdus prin HG1099 din 02.12.10, MO241-246/10.12.10 art.1219]
    (4) Condiţiile acordării serviciilor medicale la nivel de asistenţă medicală urgentă prespitalicească şi asistenţă medicală primară, precum şi asistenţa medicală specializată de ambulator şi spitalicească în cazurile menţionate în alineatele (2) şi (3) sînt stabilite de Normele metodologice.
    [Pct.4 al.(4) introdus prin HG1099 din 02.12.10, MO241-246/10.12.10 art.1219; alineatul unic devine al.(1)]
   
(5) Serviciile medicale, inclusiv spitaliceşti şi de înaltă performanţă, prestate de către instituţiile medico-sanitare, vor fi contractate de către  Compania Naţională de Asigurări în Medicină în baza tarifelor negociate cu acestea, fără a depăşi tarifele aprobate de Guvern, şi costurile serviciilor medicale, aprobate conform legislației în vigoare. Prestarea serviciilor respective la un cost mai înalt decît cel stipulat în contract şi solicitarea de la persoana asigurată a plăţilor suplimentare nu se permit.
    [Pct.4 al.(5) modificat prin HG714 din 06.06.16, MO157-162/10.06.16 art.776]
    [Pct.4 al.(5) introdus prin HG184 din 29.03.12, MO64/03.04.12 art.216]
Capitolul II
Lista maladiilor şi stărilor care necesită asistenţă medicală
finanţată din mijloacele asigurării obligatorii de asistenţă medicală

    5. Programul unic cuprinde următoarele maladii şi stări prevăzute în Clasificaţia Internaţională a Maladiilor (CIM), revizia a 10-a a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii:
    a) boli infecţioase şi parazitare (A00 - B99);
    b) tumori (C00 - D48);
    c) boli ale sîngelui, ale organelor hematopoetice şi unele tulburări ale mecanismului imunitar (D50 - D89);
    d) boli endocrine, de nutriţie şi de metabolism (E00 - E90);
    e) tulburări mintale şi de comportament (F00 - F99);
    f) boli ale sistemului nervos (G00 - G99);
    g) boli ale ochiului şi ale anexelor sale (H00 - H59);
    h) boli ale urechii şi ale apofizei mastoide (H60 - H95);
    i) boli ale aparatului circulator (I00 - I99);
    j) boli ale aparatului respirator (J00 - J99);
    k) boli ale aparatului digestiv (K00 - K93);
    l) boli ale pielii şi ţesutului celular subcutanat (L00 - L99);
    m) boli ale sistemului osteoarticular, ale muşchilor şi ale ţesutului conjuctiv (M00 - M99);
    n) boli ale aparatului genito-urinar (N00 - N99);
    o) sarcina, naşterea, lăuzia (O00 - O99);
    p) unele afecţiuni a căror origine se situează în perioada perinatală (P00 - P96);
    q) malformaţii congenitale, deformaţii şi anomalii cromozomiale (Q00 - Q99);
    r) simptome, semne şi rezultate anormale ale investigaţiilor clinice şi de laborator, neclasate în alte locuri (R00 - R99);
    s) leziuni traumatice, otrăviri şi alte consecinţe ale cauzelor externe (S00 - T98);
    t) boala actinică (W90)
;
    u) factorii influenţînd starea de sănătate şi motivele recurgerii la serviciile de sănătate (Z00-Z99).
    [Pct.5 modificat prin HG714 din 06.06.16, MO157-162/10.06.16 art.776]
Capitolul III
Tipurile de asistenţă medicală şi modul de acordare a serviciilor
în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală
    6. Programul unic prevede acordarea în cazul maladiilor şi stărilor indicate în pct.5 al prezentului Program unic a următoarelor tipuri de asistenţă şi servicii medicale:
    a) urgentă prespitalicească;
    b) primară;
    c) specializată de ambulator, inclusiv stomatologică;
    d) spitalicească;
    e) servicii medicale de înaltă performanţă;
    f) îngrijiri medicale la domiciliu.
    7. Modul de acordare a asistenţei medicale în cazul maladiilor şi stărilor specificate în pct.5 al prezentului Program unic poate avea caracter urgent sau programat, în funcţie de starea sănătăţii persoanei şi de prezenţa sau absenţa indicaţiilor respective, după cum urmează:
    a) asistenţa medicală urgentă - în toate cazurile cînd neacordarea la timp a asistenţei medicale pune în pericol viaţa pacientului şi/sau a celor care îl înconjoară ori poate avea urmări grave pentru starea sănătăţii pacientului şi/sau sănătăţii publice;
    b) asistenţa medicală programată - în cazurile cînd pacientul necesită asistenţă medicală, însă lipsesc condiţiile menţionate pentru asistenţa medicală urgentă.
   
[Pct.7 modificat prin HG1020 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1085; în vigoare 26.10.18]
Capitolul IV
Volumul asistenţei şi spectrul serviciilor medicale acordate
în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală

Secţiunea 1
Asistenţa medicală urgentă prespitalicească
    8. Asistenţa medicală urgentă prespitalicească se acordă în cazul urgenţelor medico-chirurgicale, indicate în anexa nr.1 la prezentul Program unic, şi include activităţi orientate spre stabilizarea parametrilor fiziologici vitali ai pacientului.
    9. Asistenţa medicală urgentă prespitalicească se acordă de către serviciul prespitalicesc de asistenţă medicală urgentă. În caz de necesitate, pentru stabilizarea stării sănătăţii pacientului, asistenţa medicală urgentă se acordă de orice instituţie medicală aflată în apropierea locului accidentului sau îmbolnăvirii.
    10. Asistenţa medicală urgentă prespitalicească şi transportarea medicală asistată se efectuează la apelul pacientului, altor persoane sau la cererea lucrătorilor medicali şi se asigură în regim continuu, de la locul accidentului sau îmbolnăvirii şi în timpul transportării pînă la transmiterea pacientului instituţiei medico-sanitare.
    11. Tipurile de transport medical asistat în cazul urgenţelor medico-chirurgicale sînt stabilite în anexa nr.1 la prezentul Program unic.
    [Pct.11 modificat prin HG1099 din 02.12.10, MO241-246/10.12.10 art.1219]
Secţiunea a 2-a
Asistenţa medicală primară
    12. Asistenţa medicală primară se acordă în cazul maladiilor şi stărilor menţionate în pct.5 al Programului unic şi include activităţi de profilaxie, de depistare precoce a maladiilor, de consultanţă, cu scop curativ şi de suport, orientate spre satisfacerea necesităţilor de sănătate ale persoanelor înregistrate la medicul de familie, în limita competenţei acestuia, stabilită de actele normative în vigoare.
   
[Pct.12 modificat prin HG714 din 06.06.16, MO157-162/10.06.16 art.776]
    13. Asistenţa medicală primară acordată de medicul de familie împreună cu echipa sa reprezintă primul nivel al sistemului sănătăţii la care apelează în mod obligatoriu persoana în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, următoarele niveluri şi tipuri de asistenţă medicală fiind accesibile potrivit condiţiilor stabilite în Normele metodologice.
   
[Pct.13 modificat prin HG1020 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1085; în vigoare 26.10.18]
    14. Asistenţa medicală primară acordată de medicul de familie, în comun cu echipa sa, include următoarele servicii şi activităţi:
    1) servicii profilactice:
    a) promovarea modului sănătos de viaţă, educaţia pentru sănătate în prevenirea şi combaterea factorilor de risc, precum şi consilierea antidrog: instruirea părinţilor vizînd regulile de bază în educaţia copilului; depistarea, monitorizarea şi înlăturarea factorilor de risc: promovarea mişcării, alimentaţiei raţionale, măsurilor de igienă personală, promovarea consumului de apă din surse sigure, a sării iodate, combaterea fumatului
, inclusiv consiliere/sfaturi pentru renunţare la fumat, consumului excesiv de alcool, expunerii la soare, stresului, prevenirea traumatismului, infecţiilor sexual-transmisibile, infecţiei HIV etc.;
   
[Pct.14 subpct.1), lit.a) modificată prin HG714 din 06.06.16, MO157-162/10.06.16 art.776]
    b) supravegherea dezvoltării fizice şi psihomotorii a copilului prin examene de bilanţ, în conformitate cu actele normative ce ţin de supravegherea dezvoltării copilului sănătos, aprobate de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale;
    c) imunizarea categoriilor de grupă selectate conform Programului Naţional de Imunizări, indicaţiilor epidemiologice, ordinelor Ministerului
Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale şi testarea tuberculinică a celor selectaţi;
    d) îngrijirea antenatală, supravegherea gravidelor şi îngrijirea postnatală a lăuzelor, în conformitate cu actele normative aprobate de Ministerul
Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, cu prescrierea investigaţiilor paraclinice necesare, stabilite în anexa nr.4 la prezentul Program unic;
    [Pct.14 subpct.1), lit.d) modificată prin HG1099 din 02.12.10, MO241-246/10.12.10 art.1219]
    e) planificarea familiei: consultarea în probleme de planificare a familiei, inclusiv alegerea mijloacelor de contracepţie pentru persoanele fără risc obstetrical, maladii social-condiţionate etc.
, inclusiv asigurarea cu contraceptive pentru populaţia-ţintă: adolescenţii sexual-activi, în mod special cei în stare de vulnerabilitate şi de risc, tinerii din grupurile vulnerabile şi de risc, precum şi femeile de vîrstă fertilă din grupurile vulnerabile şi de risc, conform prevederilor aprobate de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale administrarea contraceptivelor, aplicarea sau înlăturarea steriletului; prelevareaprobei citologice; recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie; eliberarea certificatelor despre starea sănătăţii tinerilor înainte de căsătorie, cu prescrierea investigaţiilor prevăzute de actele normative în vigoare; realizarea manoperelor medicale specifice specialităţii obstetrică şi ginecologie prevăzute în anexa nr.3 la prezentul Program unic;
   
[Pct.14 subpct.1), lit.e) modificată prin HG714 din 06.06.16, MO157-162/10.06.16 art.776]
    [Pct.14 subpct.1), lit.e) modificată prin HG1099 din 02.12.10, MO241-246/10.12.10 art.1219]
    f) controlul medical anual al persoanelor în vîrstă de peste 18 ani, pentru prevenirea
şi depistarea precoce a bolilor cu consecinţe majore în morbiditate şi mortalitate, cu examene profilactice conform actelor normative aprobate de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, care cuprind: examinarea pielii, glandei tiroide, ganglionilor limfatici; examinarea glandei mamare (femei după 18 ani); măsurarea tensiunii arteriale; tonometria oculară (de la 40 ani); aprecierea acuităţii vederii; indicaţie pentru radiografia pulmonară standard (digitală sau convenţională), pentru categoriile de persoane aprobate prin ordinul Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale; indicaţie pentru aprecierea nivelului glicemiei (grupele de risc); indicaţie pentru testarea serologică RMP (reacția de microprecipitare) (cu colectarea probei de sînge din venă), testarea HIV; examinarea ginecologică profilactică, inclusiv prelevarea frotiului pentru examenul citologic în conformitate cu condiţiile stabilite în Normele metodologice; indicaţie pentru testare la frotiu urogenital la gonoree şi trihomonade, inclusiv prelevarea frotiului; indicaţie pentru tuşeul rectal (persoanele peste 40 ani);
   
[Pct.14 subpct.1), lit.f) modificată prin HG1020 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1085; în vigoare 26.10.18]
    [Pct.14 subpct.1), lit.f) modificată prin HG714 din 06.06.16, MO157-162/10.06.16 art.776]
    g) controale medicale periodice pentru afecţiunile aflate sub supravegherea medicului de familie, în conformitate cu actele normative aprobate de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, cu prescrierea, la necesitate, în temeiul criteriilor (indicaţiilor) obiective, a investigaţiilor paraclinice şi de diagnosticare, inclusiv cu utilizarea testelor expres de laborator, precum şi a serviciilor de fizioterapie şi reabilitare medicală cu metode fizice, stabilite în anexa nr.4 la prezentul Program unic;
   
[Pct.14 subpct.1), lit.g) modificată prin HG570 din 29.07.13, MO167-172/02.08.13 art.666]
    [Pct.14 subpct.1), lit.g) modificată prin HG1099 din 02.12.10, MO241-246/10.12.10 art.1219]
    h) prestarea serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor, în conformitate cu actele normative în vigoare;
    [Pct.14 subpct.1), lit.h) introdusă prin HG1099 din 02.12.10, MO241-246/10.12.10 art.1219]
   
i) controlul medical profilactic cu efectuarea investigaţiilor paraclinice necesare, inclusiv a examenului ginecologic profilactic cu prelevarea materialului citologic, în cazul examenelor medicale profilactice pentru instituţiile medico-sanitare publice, de învăţămînt şi întremare (bugetare), conform actelor normative aprobate de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale;
    [Pct.14 subpct.1), lit.i) în redacţia HG570 din 29.07.13, MO167-172/02.08.13 art.666]
    [Pct.14 subpct.1), lit.i) introdusă prin HG1099 din 02.12.10, MO241-246/10.12.10 art.1219]
   
l) promovarea donării voluntare şi neremunerate de sînge sau de componente sangvine în rîndul populației din teritoriul deservit și înrolarea donatorilor în activitatea de voluntariat;
    [Pct.14 subpct.1), lit.l) introdusă prin HG714 din 06.06.16, MO157-162/10.06.16 art.776]
    m) consilierea pre- şi post-test în cadrul serviciilor de testate voluntară şi confidenţială la infecţia HIV şi hepatite virale B, C a solicitanţilor, inclusiv a gravidelor în prima şi a doua jumătate de sarcină, în conformitate cu actele normative aprobate de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale;
    [Pct.14 subpct.1), lit.m) introdusă prin HG714 din 06.06.16, MO157-162/10.06.16 art.776]
    n) prestarea serviciilor de depistare precoce a patologiilor în cadrul screeningurilor organizate în conformitate cu actele normative aprobate de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină.
    [Pct.14 subpct.1), lit.n) introdusă prin HG714 din 06.06.16, MO157-162/10.06.16 art.776]
    2) servicii medicale curative:
    a) consultaţie (anamneză, examen clinic) în caz de boală sau accident, cu stabilirea diagnosticului, recomandarea investigaţiilor de laborator şi instrumentale şi prescrierea tratamentului, acordată, la solicitare persoanei, ori de cîte ori are nevoie aceasta în baza datelor obiective;
    b) manopere de mică chirurgie în stările urgente, la indicaţii medicale - tratamentul chirurgical al plăgilor, inclusiv suturarea plăgii şi aplicarea pansamentului, disecţia panariciului, furunculului (cu excepţia localizărilor în regiunea capului şi gîtului), extragerea corpilor străini din ţesuturile moi, localizate superficial;
   
c) realizarea tratamentului medical (proceduri intramusculare, intravenoase) în sala de tratamente/staționar de zi, cabinete de proceduri şi la domiciliu, la indicaţia medicului de familie şi/sau a medicului specialist de profil, cu asigurarea dispozitivelor medicale de unică utilizare, inclusiv a medicamentelor de către instituţia medicală primară, conform prevederilor actelor normative aprobate de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale și Compania Națională de Asigurări în Medicină;
   
[Pct.14 subpct.2), lit.c) în redacția HG714 din 06.06.16, MO157-162/10.06.16 art.776]
    [Pct.14 subpct.2), lit.c) în redacţia HG570 din 29.07.13, MO167-172/02.08.13 art.666]
    [Pct.14 subpct.2), lit.d) exclusă prin
HG570 din 29.07.13, MO167-172/02.08.13 art.666]
    e) prescriere de tratament medical şi igienico-dietetic, inclusiv a medicamentelor și dispozitivelor medicale compensate, în tratament ambulatoriu, cu sau fără contribuţie personală, conform regulamentului aprobat de Guvern, precum şi actelor normative ale Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale;
   
[Pct.14 subpct.2), lit.e) modificată prin HG714 din 06.06.16, MO157-162/10.06.16 art.776]
    f) monitorizarea tratamentului şi a evoluţiei stării de sănătate a bolnavilor cronici, inclusiv a persoanelor cu dizabilităţi şi/sau ţintuite la pat, conform planului de recuperare, şi modificarea acestuia în funcţie de evoluţia parametrilor clinico-paraclinici, cu consultarea, în caz de necesitate, a medicului specialist;
   
[Pct.14 subpct.2), lit.f) modificată prin HG714 din 06.06.16, MO157-162/10.06.16 art.776]
    g) prescrierea, prin bilet de trimitere, a investigaţiilor paraclinice şi de diagnosticare, inclusiv cu utilizarea testelor expres de laborator, precum şi a serviciilor de fizioterapie şi reabilitare medicală cu metode fizice, ca o consecinţă a actului medical propriu şi în concordanţă cu diagnosticul prezumtiv, pentru confirmarea, infirmarea sau diferenţierea diagnosticului în scop profilactic, de supraveghere şi tratament, inclusiv de reabilitare;
    [Pct.14 subpct.2), lit.g) modificată prin HG1099 din 02.12.10, MO241-246/10.12.10 art.1219]
    h) referirea (trimiterea) pacientului către specialiştii de profil, după caz, pentru cazurile care depăşesc competenţa medicului de familie în modul stabilit de actele normative în vigoare ale Ministerului
Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale;
    i) luarea în evidenţă a bolnavului TBC confirmat de medicul specialist de profil şi a persoanelor contacte din focarele TBC, supravegherea şi aplicarea strict observată a tratamentului în condiţii de ambulator, pînă la scoaterea din evidenţă;
    j) asistenţa medicală la domiciliu, inclusiv în cazul urgenţelor medico-chirurgicale, acordată în limitele competenţei medicului de familie şi în conformitate cu actele normative în vigoare ale Ministerului
Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale copiilor în vîrstă de 0-5 ani aflaţi sub tratament pentru diferite afecţiuni; persoanelor de orice vîrstă cu insuficienţă motorie a membrelor inferioare din orice cauză; bolnavilor în fază terminală sau cu afecţiuni grave care necesită examinare, supraveghere şi tratament; persoanelor asigurate de orice vîrstă care au solicitat serviciul de asistenţă medicală urgentă şi solicitarea a fost transmisă pentru deservire; persoanelor asigurate de orice vîrstă după externare din secţiile spitaliceşti, care necesită supraveghere în dinamică la domiciliu; depistarea contactelor cu boli contagioase, organizarea şi efectuarea măsurilor antiepidemice primare în focarele de boli contagioase; supravegherea medicală şi tratamentul preventiv al contacţilor, inclusiv prescrierea, prin bilet de trimitere, a investigaţiilor paraclinice şi de diagnosticare, conform prevederilor actelor normative ale Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale;
    [Pct.14 subpct.2), lit.j) modificată prin HG1099 din 02.12.10, MO241-246/10.12.10 art.1219]
   
k) prestarea serviciilor medicale persoanelor cu probleme de sănătate mintală la nivel de comunitate;
    [Pct.14 subpct.2), lit.k) introdusă prin HG570 din 29.07.13, MO167-172/02.08.13 art.666]
   
l) integrarea serviciilor de sănătate mintală în asistenţa medicală primară,  dezvoltarea Centrelor Comunitare de Sănătate Mintală şi prestarea serviciilor de sănătate mintală integrat la nivel de comunitate, în conformitate cu actele normative aprobate de Guvern și Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.
    [Pct.14 subpct.2), lit.l) introdusă prin HG714 din 06.06.16, MO157-162/10.06.16 art.776]
    3) servicii medicale pentru situaţii de urgenţă:
    a) asistenţa medicală în cazul urgenţelor medico-chirurgicale (anamneză, examen clinic, medicaţie - din trusa de urgenţă), în limita competenţei medicului de familie şi posibilităţilor tehnice medicale;
    b) solicitarea ambulanţei pentru cazurile care depăşesc competenţa medicului de familie şi posibilităţile tehnice medicale, pentru trimiterea către medicul specialist de profil din serviciul de ambulator sau pentru internare în spital, după caz;
    4) activităţi de suport:
    a) expertiza incapacităţii temporare de muncă, inclusiv eliberarea şi evidenţa certificatelor de concediu medical, în modul stabilit de actele normative în vigoare;
    b) organizarea trimiterii la
Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, inclusiv completarea documentelor necesare, în modul stabilit de actele normative în vigoare;
   
[Pct.14 subpct.4), lit.b) modificată prin HG1020 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1085; în vigoare 26.10.18]
    c) eliberarea şi evidenţa certificatelor medicale despre starea sănătăţii, inclusiv persoanelor înainte de căsătorie, pentru îngrijirea copilului bolnav, adeverinţelor medicale, certificatelor de deces etc., în modul stabilit de actele normative în vigoare;
    [Pct.14 subpct.4), lit.c) modificată prin HG1099 din 02.12.10, MO241-246/10.12.10 art.1219]
    d) organizarea activităţii de evidenţă, completarea şi ţinerea la zi a documentaţiei medicale primare şi statistice medicale spre a fi prezentate Ministerului
Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale şi Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină.
   
141. Serviciile de asistență medicală primară stipulate la pct. 14 fac parte din serviciile medicale de bază, extinse sau adiționale, stabilite în Regulile de organizare a asistenței medicale primare, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.988/2018, și se acordă de prestatorii de asistență medicală primară conform Normelor metodologice.
    [Pct.141 introdus prin HG1020 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1085; în vigoare 26.10.18]
Secţiunea a 3-a
Asistenţa medicală specializată de ambulator,
inclusiv stomatologică
    15. Asistenţa medicală specializată de ambulator, în cazul maladiilor şi stărilor menţionate în pct.5 al prezentului Program unic, se acordă persoanelor asigurate de către medicul specialist de profil împreună cu personalul mediu încadrat în realizarea actului medical şi include toate activităţile, inclusiv organizator-metodice, ce ţin de competenţa specialistului şi a personalului respectiv şi sînt prevăzute în actele normative ale Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.
   
[Pct.15 modificat prin HG1099 din 02.12.10, MO241-246/10.12.10 art.1219]
    16. Specialistul de profil acordă următoarele tipuri de servicii medicale:
    a) consultaţie medicală pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie
prescrierea cu scop de diagnostic a investigaţiilor de laborator şi instrumentale, tratamentului, luarea la evidenţa medicală şi supravegherea în dinamică, în conformitate cu actele normative în vigoare, inclusiv recomandări privind supravegherea medicală în dinamică de către medicul de familie;
   
[Pct.16 lit.a) modificată prin HG1099 din 02.12.10, MO241-246/10.12.10 art.1219]
    b) consultaţie medicală în caz de urgenţe, care permit adresarea direct la medicul specialist de profil, fără bilet de trimitere;
    c) consultaţie medicală în cadrul prestării serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor, conform actelor normative în vigoare;
    d) consultaţiile de planificare familială conform actelor normative în vigoare;
    e) consiliere pre- şi posttest (fără costul testului) în cadrul serviciilor de testate voluntară şi confidenţială la infecţia HIV şi hepatite virale B, C, a solicitanţilor, inclusiv a gravidelor în prima şi a doua jumătate de sarcină, în conformitate cu actele normative în vigoare;
    f) consultaţie medicală în cadrul comisiilor de expertiză narcologică şi psihiatrică cu scop de diagnostic, tratament, aprecierea tacticii medicale, recomandări privind supravegherea medicală în dinamică, conform actelor normative ale Ministerului
Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale;
    g) consultaţie medicală, consiliere psihologică şi psihoterapie în cadrul centrului de reabilitare a persoanelor care suferă de narcomanie
inclusiv cu probleme de sănătate mentală, potrivit condiţiilor stabilite în Normele metodologice;
   
[Pct.16 lit.g) modificată prin HG1099 din 02.12.10, MO241-246/10.12.10 art.1219]
    h) consultaţii de control, evidenţa şi supravegherea medicală a persoanelor cu afecţiuni care în conformitate cu lista şi condiţiile stabilite în anexa nr.2 la prezentul Program unic, permit prezentarea directă a persoanelor asigurate la medicul specialist de profil, cu organizarea măsurilor de tratament şi recuperare necesare, transmiţînd informaţia, inclusiv pentru evidenţă şi supraveghere ulterioară, medicului de familie;
   
i) controlul medical profilactic cu efectuarea investigaţiilor paraclinice necesare, inclusiv a examenului ginecologic profilactic cu prelevarea materialului citologic, în cazul examenelor medicale profilactice pentru instituţiile medico-sanitare publice, de învăţămînt şi întremare (bugetare), conform actelor normative aprobate de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale;
   
[Pct.16 lit.i) în redacţia HG570 din 29.07.13, MO167-172/02.08.13 art.666]
    j) consultaţii medicale cu prescrierea investigaţiilor paraclinice necesare recruţilor în cadrul comisiilor medicale militare, în modul stabilit de actele normative aprobate de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, în comun cu Ministerul Apărării;
    k) consultaţii medicale, inclusiv în secţiile de internare ale spitalelor, pentru asistenţă de ambulatoriu, cu prescrierea investigaţiilor paraclinice, iar pentru unele specialităţi/servicii de profil chirurgical - cu efectuarea suplimentară a manoperelor medicale specifice stabilite în anexa nr. 3 la prezentul Program unic;
    l) participarea, în comun cu medicul de familie, la controalele profilactice pentru depistarea precoce a patologiilor.
    m) luarea la evidenţă a bolnavului cu tuberculoză confirmată şi a persoanelor contacte din focarele de tuberculoză, supravegherea şi aplicarea strict observată a tratamentului în condiţii de ambulator, pînă la scoaterea din evidenţă, inclusiv coordonarea tratamentului efectuat de asistenţa medicală primară în faza de continuare, cu prestarea şi a serviciilor medicale în cadrul Centrelor Comunitare pentru Suportul Tratamentului Pacienţilor cu Tuberculoză în condiţii de ambulator, în conformitate cu prevederile ordinului Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale şi Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină;
    [Pct.16 lit.m) modificată prin HG570 din 29.07.13, MO167-172/02.08.13 art.666]
    [Pct.16 lit.m) introdusă prin HG1099 din 02.12.10, MO241-246/10.12.10 art.1219]
    n) luarea la evidenţă şi supravegherea pacienţilor cu afecţiunile ce permit prezentarea directă la medicul specialist de profil, fără bilet de trimitere de la medicul de familie, conform unei periodicităţi stabilite de medicul specialist de profil sau ori de cîte ori apar complicaţii sau decompensări ale afecţiunii respective, prescrierea, prin bilet de trimitere, a investigaţiilor paraclinice şi de diagnosticare, inclusiv servicii de fizioterapie şi reabilitare medicală cu metode fizice, supravegherea lor în dinamică cu realizarea măsurilor de tratament şi recuperare în conformitate cu actele normative în vigoare.
    [Pct.16 lit.n) introdusă prin HG1099 din 02.12.10, MO241-246/10.12.10 art.1219]
   
o) prestarea serviciilor de depistare precoce a patologiilor în cadrul screeningurilor organizate în conformitate cu actele normative aprobate de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină;
    [Pct.16 lit.o) în redacția HG714 din 06.06.16, MO157-162/10.06.16 art.776]
    [Pct.16 lit.o) introdusă prin HG570 din 29.07.13, MO167-172/02.08.13 art.666]
   
p) asigurarea supravegherii medicale și a tratamentului antiretroviral în condiții de ambulator în cadrul cabinetelor teritoriale, conform prevederilor actelor normative aprobate de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale;
    [Pct.16 lit.p) introdusă prin HG714 din 06.06.16, MO157-162/10.06.16 art.776]
    q) prestarea serviciilor de intervenție timpurie copiilor (de la naștere pînă la vîrsta de 3 ani) cu nevoi speciale/tulburări de dezvoltare și risc sporit și familiilor acestora în conformitate cu actele normative aprobate de Guvern;
    [Pct.16 lit.q) introdusă prin HG714 din 06.06.16, MO157-162/10.06.16 art.776]
    r) realizarea tratamentului medical oncologic (chimioterapie) în condiții de ambulator (îngrijiri de zi), cu asigurarea medicamentelor și dispozitivelor medicale de unică utilizare de către instituţia medicală spitalicească
    [Pct.16 lit.r) introdusă prin HG714 din 06.06.16, MO157-162/10.06.16 art.776]
    17. Consultaţia medicală (prezentarea pacientului la medicul specialist de profil în caz de o anumită afecţiune sau maladie, în vederea stabilirii diagnosticului şi tratamentului) include:
    a) anamneza, examenul clinic general, examenul clinic specific specialităţii respective, stabilirea protocolului de investigaţii, prescrierea şi recomandarea lor şi/sau interpretarea rezultatelor investigaţiilor şi a analizelor de laborator necesare, efectuate la trimiterea, în modul stabilit, de către medicul de familie şi/sau medicul specialist de profil, în vederea stabilirii diagnosticului;
    b) unele manopere specifice necesare care urmează a fi efectuate (indicate) pacientului de către medicul specialist de profil conform specialităţii respective;
    c) stabilirea conduitei terapeutice şi/sau prescrierea tratamentului medical şi igienico-dietetic, inclusiv recomandarea medicamentelor compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru prescriere de către medicul de familie, precum şi familiarizarea pacientului cu măsurile terapeutice şi profilactice;
   
d) prescrierea, prin bilet de trimitere, şi realizarea investigaţiilor paraclinice şi de diagnosticare, în cazurile de urgenţă, iar în cazurile programate investigaţiile care nu sînt efectuate în cadrul asistenţei medicale primare și sînt necesare pentru aprecierea tacticii de diagnostic şi tratament, serviciilor de fizioterapie şi reabilitare medicală cu metode fizice, inclusiv prescrierea medicamentelor compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală în conformitate cu actele normative în vigoare;
    [Pct.17 lit.d) modificată prin HG714 din 06.06.16, MO157-162/10.06.16 art.776]
    [Pct.17 lit.d) în redacţia HG1099 din 02.12.10, MO241-246/10.12.10 art.1219]
   
e) asigurarea, la indicaţii, cu exoproteze mamare necesare pentru reabilitarea pacienţilor cu tumori maligne, precum şi cu proteze individuale şi consumabilele necesare pentru reabilitarea protetică a pacienţilor cu tumori maligne ale capului și gîtului.
    [Pct.17 lit.e) introdusă prin HG714 din 06.06.16, MO157-162/10.06.16 art.776]
    18. Consultaţia de control (prezentările ulterioare ale pacientului la acelaşi medic specialist în baza aceluiaşi diagnostic pînă la vindecare sau stabilizarea stării) se acordă:
    a) în cazul efectuării unor manopere terapeutice sau aplicării unor tratamente stabilite de medicul specialist ce necesită prezentarea repetată a pacientului la cabinetul medical sau pentru urmărirea evoluţiei tratamentului pacientului prin prezentări programate de medicul specialist de profil;
    b) după o intervenţie chirurgicală sau ortopedică pînă la vindecare, cu efectuarea pansamentului plăgii, a manoperelor chirurgicale impuse de unele complicaţii minore, scoaterea firelor, înlăturarea pansamentului ghipsat, în baza recomandărilor medicului curant din spital, indicate în formele de externare a pacientului din spitalul respectiv;
    c) pentru afecţiunile ce permit prezentarea directă la medicul specialist de profil, fără bilet de trimitere de la medicul de familie, conform unei periodicităţi stabilite de medicul specialist de profil sau ori de cîte ori apar complicaţii sau decompensări ale afecţiunii respective.
    19. Asistenţa medicală stomatologică acordată în cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistenţă medicală include următoarele activităţi acordate de medicul stomatolog:
    a) asistenţă stomatologică de urgenţă în următoarele cazuri:
    pulpită acută;
    periodontită apicală acută;
    periodontită apicală exacerbată;
    stomatită aftoasă acută;
    gingivită şi stomatită ulcero-necrotică acută;
    abces;
    periostită;
    pericoronarită;
    hemoragii postextracţionale;
    limfadenită acută;
    osteomielită acută;
    sialodenită acută şi calculoasă;
    sinusită acută odontogenă;
    traume şi fracturi ale maxilarelor;
   
a1) extracţii dentare la indicaţii medicale;
    [Pct.19 lit.a1) introdusă prin HG1099 din 02.12.10, MO241-246/10.12.10 art.1219]
    b) consultaţie profilactică copiilor în vîrstă de pînă la 18 ani şi gravidelor, care include: examinarea cavităţii bucale şi recomandări privind igiena cavităţii bucale; periajul dentar; detartrajul dentar; aplicarea remediilor profilactice (fluor, Ca etc.); extracţii dentare; sigilarea fisurilor; obturarea defectelor coronariene provocate de caria dentară şi complicaţiile ei;
   
[Pct.19 lit.b) modificată prin HG570 din 29.07.13, MO167-172/02.08.13 art.666]
    c) consultaţie profilactică tuturor persoanelor asigurate cu examinarea cavităţii bucale şi recomandări privind igiena şi profilaxia bolilor cavităţii bucale;
   
d) asistenţa medicală stomatologică în volum deplin, cu excepţia protezării şi restaurării dentare, acordată copiilor cu vîrsta de pînă la 12 ani, în conformitate cu actele normative aprobate de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.
    [Pct.19 lit.d) introdusă prin HG714 din 06.06.16, MO157-162/10.06.16 art.776]
Secţiunea a 4-a
Asistenţa medicală spitalicească
    20. Asistenţa medicală spitalicească în cazul maladiilor şi stărilor menţionate în pct.5 al prezentului Program unic se acordă persoanelor prin internare în spital în cazurile cînd sînt excluse toate posibilităţile de acordare a asistenţei medicale în condiţii de ambulator sau starea sănătăţii pacientului necesită a fi supravegheată în condiţii de spital, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    21. Tipurile de spitalizare sînt:
    a) integrală - formă de internare prin care se asigură asistenţa medicală curativă şi de recuperare neîntreruptă, care poate fi de scurtă durată şi de lungă durată;
    b) parţială - formă de internare de zi sau aplicată în cazurile în care starea pacientului îi permite să se afle în afara spitalului, cu excepţia perioadei de investigaţii, tratament şi recuperare, bolnavul revenind la spital zilnic, la indicaţia medicului curant;
   
c) chirurgie de zi (pînă la 24 ore) – formă de internare de zi pentru efectuarea intervențiilor chirurgicale stabilite de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, conform actelor normative în vigoare.
    [Pct.21 lit.c) introdusă prin HG714 din 06.06.16, MO157-162/10.06.16 art.776]
    22. Tratamentul în condiţii de spital pentru toate profilurile se consideră de scurtă durată, cu excepţia ftiziopneumologiei, psihiatriei, narcologiei, care se consideră de lungă durată şi se realizează în conformitate cu actele normative în vigoare.
    23. Asistenţa medicală prin internare în spital reprezintă cazul rezolvat care include, de regulă şi în corespundere cu actele normative în vigoare, consultaţii şi investigaţii pentru stabilirea diagnosticului, tratament medical sau chirurgical, îngrijire, medicamente, consumabile, materiale sanitare, cazare şi alimentaţie, acordată în cazurile justificate din punct de vedere medical şi epidemiologic şi în situaţiile care au la bază următoarele criterii:
    a) diagnosticul stabilit în condiţii de ambulator indică o stare ce pune în pericol sănătatea şi viaţa pacientului şi/sau sănătatea publică;
    b) diagnosticul şi/sau tratamentul se face numai în condiţii de spital;
    c) pacientul necesită tratament sub supravegherea personalului medical 24 din 24 de ore;
    d) pacientul necesită tratament de recuperare în perioada de reabilitare după accident cerebrovascular acut, infarct miocardic, după intervenţii chirurgicale pe cord şi ortopedice după traumă, intervenţii chirurgicale ortopedice complicate şi de reconstrucţie şi stabilizare;
    e) diagnosticul maladiei cronice stabilit prezintă risc de
dizabilitate şi necesită tratament de recuperare şi reabilitare în condiţii spitaliceşti;
   
[Pct.23 lit.e) modificată prin HG714 din 06.06.16, MO157-162/10.06.16 art.776]
    f) pacientul necesită internare pentru precizarea diagnosticului privind aptitudinea efectuării serviciului militar şi existenţa semnelor de dizabilitate;
   
[Pct.23 lit.f) modificată prin HG714 din 06.06.16, MO157-162/10.06.16 art.776]
    g) pacientul necesită asistenţă medicală (investigaţii, tratament şi recuperare), care se efectuează prin forma de internare de zi;
    h) întreruperea sarcinii, confirmată prin examenul clinic şi ultrasonografic, în baza indicaţiilor medicale şi/sau a unor criterii sociale, stabilite de actele normative în vigoare ale Ministerului
Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale şi în ordinea prevăzută de Normele metodologice.
   
i) pacientul necesită servicii de îngrijiri paleative prestate în condiţii de hospice sau secţii de îngrijiri paleative şi de echipe mobile specializate în îngrijiri paliative din cadrul instituţiilor medico-sanitare spitaliceşti.
    [Pct.23 lit.i) introdusă prin HG1099 din 02.12.10, MO241-246/10.12.10 art.1219]
   
231. Asistenţa medicală spitalicească este prestată pe tipuri de îngrijiri medicale, conform actelor normative în vigoare:
    1) îngrijiri acute – servicii prestate pacienţilor care au fost internaţi pentru a efectua una sau mai multe dintre următoarele:
    a) naştere;
    b) tratamentul bolii sau asigurarea tratamentului definitiv al traumatismului;
    c) efectuarea intervenţiei chirurgicale;
    d) reducerea simptomelor bolii sau traumatismului (cu excepţia asistenţei paliative);
    e) reducerea severităţii bolii sau traumatismului;
    f) efectuarea diagnosticului sau procedurilor terapeutice, care nu pot fi efectuate în condiții de ambulatoriu;
    2) îngrijiri cronice – servicii prestate pacienţilor care au fost internaţi pentru a li se efectua unul dintre următoarele tipuri de asistenţă medicală:
    a) reabilitare – asistenţa medicală acordată pacientului cînd obiectivul clinic primar sau scopul tratamentului este îmbunătăţirea funcţionalităţii unui pacient cu deteriorare, limitarea activităţii sau restricţii de participare din cauza condiţiilor de sănătate;
    b) asistenţă paliativă – asistenţa medicală acordată pacientului cînd obiectivul clinic primar sau scopul tratamentului este optimizarea calităţii vieţii pacientului cu o patologie activă şi avansată care limitează viaţa acestuia;
    c) asistenţă geriatrică – asistenţa medicală acordată pacientului cînd obiectivul clinic primar sau scopul tratamentului este îmbunătăţirea funcţionalităţii pacientului în etate cu necesităţi multidimensionale asociate cu condiţii medicale.
   
[Pct.231 introdus prin HG714 din 06.06.16, MO157-162/10.06.16 art.776]
    24. Mamele (îngrijitorul) sînt spitalizate pentru îngrijirea copilului în vîrstă de pînă la 3 ani şi/sau în cazurile justificate din punct de vedere medical.
    25. În funcţie de starea sănătăţii pacientului, asistenţa medicală spitalicească prin internare în spital poate fi urgentă sau programată.
    26. Internarea urgentă în spital se efectuează necondiţionat în cazul în care neacordarea la timp a asistenţei medicale în condiţii de spital pune în pericol viaţa pacientului şi/sau a celor din preajmă ori poate avea urmări grave pentru starea sănătăţii pacientului şi/sau a sănătăţii publice. Constatarea urgenţei în fiecare caz concret se efectuează de către medicii specialişti, care examinează pacientul în secţia de internare şi apreciază starea pacientului, în baza actelor normative în vigoare ale Ministerului
Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.
    27. Internarea programată în cazul maladiilor şi stărilor menţionate în pct.5 al prezentului Program unic se efectuează atunci cînd pacientul necesită asistenţă medicală în condiţii de spital, conform criteriilor expuse în pct.23 al prezentului Program unic, însă lipsesc stările specificate în pct.26, şi se efectuează doar pe baza biletului de trimitere, eliberat
pacientului de medicul de familie pe a cărui listă este înregistrat.
   
[Pct.27 modificat prin HG1020 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1085; în vigoare 26.10.18]
    28. Durata de internare în spital, în fiecare caz concret, este individuală şi depinde de starea sănătăţii pacientului, de indicatorii ce caracterizează funcţiile vitale ale organismului şi riscul epidemiologic, care argumentează necesitatea tratamentului în condiţii de spital. Decizia referitor la durata tratamentului în condiţii de spital, în fiecare caz concret, se ia de către medicul curant şi/sau consiliul medical, pe baza standardelor (protocoalelor) de tratament aprobate de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.
    29. Instituţia medico-sanitară contractată de Compania Naţională de Asigurări în Medicină (agenţiile ei teritoriale), care prestează servicii medicale de dializă în condiţii de staţionar, acoperă bolnavilor cu insuficienţă renală cronică, care efectuează dializa, cheltuielile de transport public suburban şi interurban (tur-retur), reieşind din distanţa parcursă şi tariful pentru transportul cu autobuze de tip comun, aprobat de
Ministerul Economiei și Infrastructurii.
   
[Pct.29 modificat prin HG1020 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1085; în vigoare 26.10.18]
    [Pct.29 modificat prin HG1099 din 02.12.10, MO241-246/10.12.10 art.1219]
   
291. Instituţia medico-sanitară contractată de Compania Naţională de Asigurări în Medicină acoperă cheltuielile pentru implanturile mamare necesare pentru reabilitarea pacienţilor cu tumori maligne, precum şi pentru protezele individuale şi consumabilele necesare pentru reabilitarea chirurgicală şi protetică a pacienţilor cu tumori maligne ale capului, gîtului şi ale aparatului locomotor.
    [Pct.291 introdus prin HG714 din 06.06.16, MO157-162/10.06.16 art.776]
   
292. Instituţia medico-sanitară contractată de Compania Naţională de Asigurări în Medicină prestează servicii de reproducere umană asistată medical, conform prevederilor actelor normative în vigoare.
    [Pct.292 introdus prin HG714 din 06.06.16, MO157-162/10.06.16 art.776]
    30. Condiţiile şi modalitatea internării în instituţiile medico-sanitare de toate nivelurile a persoanelor ce necesită asistenţă spitalicească sînt stabilite în Normele metodologice.
Secţiunea a 5-a
Servicii medicale de înaltă performanţă
    31. Serviciile medicale de înaltă performanţă la care au dreptul persoanele asigurate, specificate în anexa nr.5, în cazul maladiilor şi stărilor menţionate în pct.5 al prezentului Program unic sînt prestate la prescrierea medicului specialist de profil şi medicului de familie, în conformitate cu modul şi condiţiile stabilite în Normele metodologice.
   
[Pct.31 modificată prin HG570 din 29.07.13, MO167-172/02.08.13 art.666]
    [Pct.31 modificat prin HG1099 din 02.12.10, MO241-246/10.12.10 art.1219]
Secţiunea a 6-a
Îngrijiri medicale comunitare şi la domiciliu
    32. Serviciile de îngrijiri medicale comunitare şi la domiciliu sînt acordate de către prestatorii autorizaţi pentru prestarea serviciilor respective, în conformitate cu prevederile actelor normative aprobate de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.
    33. Beneficiarii îngrijirilor medicale la domiciliu sînt persoanele care suferă de maladii cronice în stadiu avansat şi/sau după intervenţii chirurgicale mari, care prezintă un anumit nivel de dependenţă şi o capacitate limitată de a se deplasa la o instituţie medico-sanitară.
    Beneficiari de îngrijiri paliative sînt pacienții de toate vîrstele, cu maladii cronice în stadiu avansat și alte boli cu pronostic limitată, care au speranța de viață sub 12 luni, cu simptome necontrolate, suferință psihoemoțională sau spirituală semnificativă și/sau prezintă un anumit nivel de dependență.
    34. Lista serviciilor de îngrijiri comunitare și la domiciliu prestate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală este stabilită de actele normative aprobate de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.
    35. Asigurarea cu medicamente şi dispozitive medicale necesare pentru efectuarea îngrijirilor medicale comunitare şi la domiciliu se realizează din contul mijloacelor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, în conformitate cu standardele aprobate de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.
    36. Condiţiile acordării serviciilor de îngrijiri comunitare şi la domiciliu sînt stabilite în Normele metodologice.
    361. Serviciile de sănătate mintală comunitară și serviciile de sănătate prietenoase tinerilor se acordă de centrele comunitare de sănătate mintală şi centrele de sănătate prietenoase tinerilor, ale căror mod de organizare și volum de servicii prestate sînt prevăzute de actele normative aprobate de Guvern și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
    [Pct.361 introdus prin HG1020 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1085; în vigoare 26.10.18]
    [Secţiunea 6 în redacţia HG714 din 06.06.16, MO157-162/10.06.16 art.776]
    [Secţiunea 6 în redacţia HG1099 din 02.12.10, MO241-246/10.12.10 art.1219]
Secţiunea a 7-a
Reglementări comune de caracter special
    37. Lista investigaţiilor paraclinice efectuate la trimiterea medicului de familie şi a medicului specialist de profil pentru pacienţii de ambulator, de care beneficiază populaţia în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, este specificată în anexa nr. 4 la prezentul Program unic.
    [Pct.37 în redacţia HG570 din 29.07.13, MO167-172/02.08.13 art.666]
    38. Serviciile medicale paraclinice efectuate la trimiterea medicului de familie se acordă indiferent de statutul persoanei, atît persoanelor asigurate, cît şi celor neasigurate.
    [Pct.38 în redacţia HG570 din 29.07.13, MO167-172/02.08.13 art.666]
    39. Serviciile medicale paraclinice la nivel de asistenţă medicală specializată de ambulator se acordă persoanelor asigurate, iar persoanelor neasigurate – doar în cazul maladiilor social-condiţionate cu impact major asupra sănătăţii publice, la prescrierea medicului specialist de profil, în cazul cînd pacientul se prezintă la acesta pentru asistenţă medicală, în conformitate cu punctul 15 al Programului unic.
    40. În cazul investigaţiilor de radiodiagnostic, numărul de incidenţe, volumul necesar al investigaţiei şi investigaţiile necesare pentru stabilirea diagnosticului imagistic se stabilesc de medicul imagist radiolog.
    41. Serviciile de fizioterapie şi reabilitare medicală cu metode fizice de care beneficiază populaţia în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală la nivel de asistenţă medicală primară şi asistenţă medicală specializată de ambulator specificate  în anexa nr.4 la prezentul Program unic se acordă:
    a) de prestatorii de asistență medicală primară, care dispun de condiții și dotări pentru furnizarea serviciilor medicale extinse și/sau adiționale respective;
    [Pct.41 lit.a) în redacția HG1020 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1085; în vigoare 26.10.18]
    b) de prestatorii de asistență medicală specializată de ambulator, la prescrierea medicului de familie sau a medicului specialist de profil.
    [Pct.41 lit.b) în redacția HG1020 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1085; în vigoare 26.10.18]
    [Secţiunea 7 introdusă prin HG1099 din 02.12.10, MO241-246/10.12.10 art.1219]

Anexa nr. 1
la Programul unic al asigurării
obligatorii de asistenţă medicală

LISTA
urgenţelor medico-chirurgicale
Urgenţe medico-chirurgicale majore
    A. Catastrofe (urgenţe în masă)
    B. Urgenţe colective (deservirea mai multor pacienţi în timpul unei deplasări a echipei de asistenţă medicală urgentă la locul solicitării; deservirea manifestărilor (sărbători naţionale, mitinguri etc.), la solicitarea autorităţilor publice
    C. Urgenţe individuale (asistenţă medicală urgentă individuală) cu suspiciune a următoarelor stări morbide:
    1. Moarte subită (stop cardiac prin tahicardie ventriculară (TV) fără puls; fibrilaţie ventriculară (FiV); asistolie, disociaţie electromecanică (DEM))
    2. Accidente coronariene acute (infarct miocardic acut, angină pectorală instabilă)
    3. Edem pulmonar acut cardiogen
    4. Colaps-şoc (cardiogen, hipovolemic, traumatic, toxico-septic, anafilactic)
    5. Urgenţe hipertensive cu şi fără complicaţii
    6. Tulburări paroxistice de ritm şi de conducere (tahicardie paroxistică supraventriculară (TPSV); tahicardie ventriculară (TV); flutter atrial (FIA), fibrilaţie atrială (FiA) nou-instalată; extrasistole ventriculare (ExV) > 6/min., monofocale sau plurifocale sau suprapuse pe unda T; bloc atrioventricular (BAV) de gradul II avansat, BAV de gradul III)
    7. Traumă a cordului, tamponadă cardiacă netraumatică
    8. Trombembolism pulmonar acut (TERA)
    9. Sincopă şi lipotemie
    10. Ischemie acută periferică. Sindromul Raynaud
    11. Anevrism de aortă şi disecţie de aortă
    12. Come de etiologii diverse
    13. Hemoragii digestive superioare şi inferioare
    14. Monotraumatisme grave (craniocerebrale, inclusiv traumatisme faciale cu interesarea globului ocular sau a căilor aeriene superioare, fractură de coloană vertebrală, inclusiv traumatisme ale gîtului cu interesarea căilor aeriene superioare, traumatisme toracice cu pneumotorax compresiv sau tamponadă, traumatisme abdominale cu afectarea organelor abdominale, cu abdomen acut şi/sau şoc hipovolemic, traumatisme de bazin cu fractură a oaselor bazinului sau ruptură de vizică urinară ori ureter, traumatisme de perineu şi/sau genitale)
    15. Fracturi deschise ale membrelor cu afectarea pachetului vasculonervos
    16. Hemoragii interne exteriorizate, masive, cu semne de şoc hipovolemic (epistaxis, hematemeză, hemoptizie, hematurie, metroragie, milenă, rectoragie)
    17. Amputaţie de diferite segmente ale membrelor inferioare şi superioare
    18. Arsuri termice de gradele I şi II, mai mari de 10% din suprafaţa corporală, şi arsuri termice de gradele III şi IV, indiferent de suprafaţă
    19. Arsuri chimice, electrice şi prin iradiere
    20. Accidente cerebrovasculare acute (tranzitoriu, ischemic, hemoragii, mixt)
    21. Stop respirator
    22. Insuficienţă respiratorie acută (IRA) (astm bronşic acut sever, stare de rău astmatic “status astmaticus”, acces astmatic, bronhopneumonie, pneumonii bilaterale şi crupoase, infarct pulmonar)
    23. Corpi străini în căile aeriene superioare şi inferioare
    24. Edem pulmonar acut. Sindromul detresei respiratorii acute (SDRA)
    25. Pneumotorax spontan, deschis, cu supapă (compresiv)
    26. Hemotorax mare şi mijlociu
    27. Laringită acută, edem laringian acut
    28. Supuraţii acute faringiene şi perifaringiene
    29. Procese septice ale regiunii buco-maxilo-faciale
    30. Abdomen acut chirurgical
    31. Insuficienţă hepatică acută. Encefalopatie hepatică
    32. Insuficienţă renală acută, retenţie acută de urină
sindrom de scrot acut
    33. Septicemie
    34. Hematurie
    35. Urolitiază cu bloc renal acut
    36. Torsiune de testicul
    37. Coagulopatii (trombocitopenii, hemofilii, epistaxis) cu hemoragii
    38. Acces epileptic, stare de rău epileptic, sindrom convulsiv primar
    39. Meningită, encefalită
    40. Miastenia “gravis”
    41. Supuraţii craniocerebrale
    42. Traumatisme craniocerebrale, vertebromedulare şi ale nervilor periferici
    43. Insuficienţă suprarenală acută
    44. Criză acută tireotoxică
    45. Hipo- şi hipercaliemie
    46. Hipoglicemie
    47. Criză de feocromocitom
    48. Acidocetoză diabetică
    49. Criză de glaucom
    50. Dezlipire de retină
    51. Traumatisme oculare
    52. Corpi străini oculari
    53. Procese inflamatorii genitale acute
    54. Traume ale organelor genitale
    55. Miom uterin complicat
    56. Complicaţii ale sarcinii şi perioadei de lăuzie precoce şi tardive
    57. Naşterea şi complicaţiile ei
    58. Dispnee acută
    59. Sarcină extrauterină
    60. Sindrom de deshidratare acută
    61. Pleurezie exudativă masivă
    62. Edem cerebral şi sindrom de hipertensiune arterială
    63. Intoxicaţii voluntare şi accidentale
    64. Urticaria, edemul Quincke
    65. Reacţii alergice medii şi grave
    66. Boli diareice acute cu deshidratarea organismului mai mare de 10%
    67. Infecţie meningococică
    68. Stări febrile la copilul mic, sugar şi nou-născut
    69. Stări de inconştienţă
    70. Durere toracică anterioară
    71. Înţepături de insecte şi muşcaturi de animale, şarpe, heminoptere, păianjen, scorpion, cu stare generală alterată
    72. Boli infecţioase la copil şi adult cu alterarea stării generale
    73. Electrocutare
    74. Înec (submersie)
    75. Hipotermie
    76. Degerături
    77. Hipertermie, insolaţie
    78. Cancer de diverse localizări cu sindroame algice, complicate cu hemoragii, sindrom ocluziv, abdomen acut sau sindrom compresiv
    79. Pemfigusul nou-născutului, vulgar, penfigoidul. Piodermia, zona Zoster
    80. Sindromul Lyell toxico-alergic şi stafilococic
    81. Sindromul Stivens-Jonson
    82. Accidentaţii în accidente de circulaţie
    83. Delirul alcoolic (toate formele), halucinoză alcoolică, paranoid alcoolic, sevraj alcoolic cu dereglări somatoneurologice, sindrom convulsiv şi comportament agresiv, comportament suicidal la alcoolici, agitaţie psihomotorie şi sindroame confuzionale, beţie patologică
    84. Urgenţe psihiatrice la bolnavii cu dependenţă de droguri şi substanţe toxice, cu sevraj pronunţat şi sindroame demenţiale
    85. Urgenţe în malformaţiile cardiace congenitale
Urgenţe medico-chirurgicale de gradul II şi III cu
suspiciune a următoarelor stări morbide
    1. Angină pectorală
    2. Hipertensiune arterială esenţială şi salturi tensionale
    3. Endocardită, miocardită şi pericardită
    4. Tulburări de ritm neparoxistice
    5. Insuficienţă cardiacă congestivă
    6. Sindrom de ischemie arterială cronică
    7. Tromboze venoase superficiale şi profunde
    8. Neuroză cardiacă
    9. Complicaţii la purtătorii de pacemakere
    10. Valvulopatii
    11. Arsuri termice de gradul I şi II
    12. Cardiomiopatii congenitale şi dobîndite
    13. Distonii
    14. Abdomen acut medical
    15. Boli vasculare cu sindrom ocluziv şi inflamator
    16. Poliradiculoneurită
    17. Epilepsie
    18. Pneumopatii acute cu alterarea stării generale
    19. Astm bronşic în criză
    20. Bronhopneumopatie cronică obstructivă în acutizare
    21. Hemoragii de diverse localizări fără semne de şoc hemoragic
    22. Patologii cronice ale organelor interne în acutizare
    23. Colică renală
    24. Boala stomacului şi veziculei biliare operate în perioada de acutizare
    25. Infecţiile acute ale căilor respiratorii superioare şi inferioare
    26. Reacţii alergice
    27. Boli diareice acute
    28. Alergii alimentare şi cutaneomucoase
    29. Urgenţe infecţioase în forme uşoare şi medii
    30. Infecţii acute ale căilor urinare şi ale organelor genitale
    31. Reumatisme articulare în acutizare, artrite acute specifice (sindromul Reiter)
    32. Solicitări pentru cazurile preluate din locurile publice
    33. Politraumatisme şi monotraumatisme ce necesită acordarea de prim ajutor la locul accidentului, transport medical şi asistenţă specializată la etapa de spital
    34. Corpi străini în tractul digestiv şi alte cavităţi sau regiuni anatomice
    35. Toxiinfecţii alimentare
    36. Procese inflamatorii buco-maxilo-faciale
    37. Dermatite extinse, eritrodermii, lupus eritematos acut
Tipurile de transport medical asistat în instituţiile
medico-sanitare raionale/municipale
ce ţin de serviciul
prespitalicesc de asistenţă medicală urgentă

    1. Transportul ce ţine de urgenţele medico-chirurgicale, deservite de serviciul prespitalicesc la etapa de prespital, a bolnavilor care necesită consultaţie şi tratament la etapa spitalicească sau specializată de ambulator
    2. Transportul bolnavilor cu boli infecţioase ce necesită, conform stării sănătăţii sau gradului de contagiozitate a infecţiei, transport medical asistat
    3. Transportul ce ţine de urgenţele toxicologice voluntare şi involuntare
    4. Transportul ce ţine de urgenţele cauzate de acţiunea agenţilor fizici, chimici şi de mediu (arsuri, înec, degerături, hipotermie)
    5. Transportul ce ţine de urgenţele ginecologice şi obstetricale
    6. Transportul victimelor catastrofelor sau accidentelor de circulaţie
    7. Transportul copiilor prematuri, în condiţii corespunzătoare, la centrele perinatale de nivelul II
    8. Transportul la spitale al nou-născuţilor şi al lăuzelor care au născut la domiciliu
    9. Transportul asistaţilor sociali nedeplasabili, la solicitarea cadrelor medicale, pentru tratament spitalicesc
    10. Transportul ce ţine de urgenţele psihiatrice şi de asistaţii sociali psihici nedeplasabili, la solicitarea cadrelor medicale
   
11. Transportul medical asistat al bolnavilor, în caz de urgenţe medico-chirurgicale majore care pun în pericol viaţa pacientului în spitalele republicane sau municipale de profil, la solicitarea instituţiilor medico-sanitare raionale/municipale, în cazuri vital necesare pentru optimizarea timpului cheltuit pentru deplasare, iar serviciul de asistenţă medicală urgentă dispune de capacităţile necesare pentru transportarea medicală asistată operativă şi instituţia medico-sanitară spitalicească solicitantă oferă specialiştii necesari.
Tipurile de transport medical asistat ce ţine
de Serviciul republican “AVIASAN”
    1. Transportul specialiştilor-consultanţi din cadrul spitalelor republicane şi municipale, la solicitare, în alte spitale din teritoriul ţării, pentru rezolvarea urgenţelor medico-chirurgicale
    2. Transportul medical supravegheat din spitale a lăuzelor şi nou-născuţilor, în caz de urgenţe medico-chirurgicale, şi a gravidelor cu risc major de naştere prematură (transferarea “in-utero”), la solicitarea personalului medical, pentru tratament în centrele perinatale de nivelul III
    3. Transportul, la solicitarea instituţiilor medico-sanitare, a produselor biologice, aparatajului medical şi specialiştilor-consultanţi, în scopul acordării asistenţei medicale de urgenţă
    4. Transportul supravegheat al bolnavilor, în caz de urgenţe medico-chirurgicale majore care pun în pericol viaţa pacientului, în spitalele republicane sau municipale de profil, la solicitarea instituţiilor medico-sanitare publice raionale/municipale/republicane
   
[Anexa nr.1 modificată prin HG1099 din 02.12.10, MO241-246/10.12.10 art.1219]

Anexa nr. 2
la Programul unic al asigurării
obligatorii de asistenţă medicală

LISTA
afecţiunilor care, după confirmarea ca fiind caz nou, permit
prezentarea direct la medicul specialist de profil
corespunzător
din asistenţa medicală specializată de ambulator

    1. Infarctul miocardic - în primele 12 luni de la externarea din spital
    2. Angina pectorală instabilă - 3 luni de la stabilizare
    3. Bolnavi cu revascularizare percutanată, cu stimulatoare cardiace, cu proteze valvulare, cu by-pass coronarian
    4. Valvulopatiile dobîndite
şi congenitale
    5. Malformaţiile congenitale şi bolile genetice
    6. Insuficienţa renală cronică sub dializă
    7. Insuficienţa cardiacă stadiile III - IV NYHA
    8. Poliartrita reumatoidă, inclusiv formele clinice (sindrom Felty, boala Still, sindrom Sjogren, artrita cronică juvenilă)
    9. Bolile colagen-vasculare (lupusul eritematos sistemic, sclerodermia, polidermatomiozita, vasculitele sistemice)
    10. Diabetul zaharat sub tratament cu insulină şi/sau antidiabetice orale
    11. Diabetul insipid
    12. Infecţia HIV
    13. Maladia SIDA
    14. Leucemiile acute (limfoide şi nonlimfoide)
    15. Leucemia mieloidă cronică
    16. Leucemia limfatică cronică
    17. Aplazia medulară
    18. Mielomul multiplu
    19. Limfoamele non-Hodgkin nodale şi extranodale
    20. Boala Hodgkin
    21. Anemiile hemolitice endo- şi exoeritrocitare
    22. Trombocitemia hemoragică
    23. Thalasemia
    24. Histiocitozele
    25. Mastocitoza malignă
    26. Telangectazia hemoragică ereditară
    27. Purpura trombocitopenică idiopatică
    28. Trombocitopatii
    29. Purpura trombotică trombocitopenică
    30. Boala non Willebrand
    31. Coagulopatiile ereditare
    32. Hemofilia
    33. Tumorile mamare
    34. Tumorile maligne
    35. Tumorile cu potenţial malign
    36. Epilepsia şi sindroame paroxismale
    37. Hidrocefalia
    38. Maladiile neuromusculare cu predispoziţie genetică şi transmitere eredocolaterală şi miastenia gravis
    39. Traumatismele şi afecţiunile acute ale locomotorului (artrite, osteite, osteomielite etc.)
    40. Bolile cerebrovasculare acute
    41. Boala Parkinson
    42. Maladiile degenerative ale sistemului nervos central
    43. Sifilisul, gonoreea şi alte infecţii cu transmitere sexuală
    44. Artritele acute specifice (gonococice, sindrom Reiter)
    45. Dermatitele extinse
    46. Dermatofitozele
    47. Dermatozele buloase
    48. Exema atopică la copii
    49. Exema vaccinatum
    50. Herpes Zoster
    51. Lichen ruben plan
    52. Pemfigoid
    53. Pemfigus vulgar
    54. Piodermitele diseminate la copii
    55. Psoriazul
    56. Vascularitele
    57. Status posttransplant de organe
    58. Afecţiunile postoperatorii şi ortopedice pînă la vindecare
    59. Hipotrofia de gradele II-III la sugari
    60. Prematuritate (în primul an de viaţă)
    61. Mlnutriţia proteinoenergetică (în primii 3 ani de viaţă)
    62. Anemiile carenţiale (pînă la normalizarea hematologică şi biochimică)
    63. Rahitismul evolutiv, forma moderată şi gravă (pînă la vindecarea radiologică şi biochimică)
    64. Gestozele şi maladiile extragenitale grave la gravide
    65. Gravidele cu risc obstetrical crescut
    66. Tuberculoza
    67. Astmul bronşic
    68. Mucoviscidoza
    69. Boala Adison
    70. Hepatitele virale (acute şi cronice)
    71. Cirozele hepatice decompensate şi compensate
    72. Boala Wilson
    73. Bolile infecţioase şi parazitare
    74. Psihozele şi alte tulburări mintale şi de comportament în stare acută
    75. Maladiile ginecologice
    76. Maladiile oftalmologice
    77. Maladiile otorinolaringologice

    Notă:
    Prezentarea direct la medicul specialist de profil din serviciul specializat de ambulator fără bilet de trimitere pentru afecţiunile de mai sus se face cu respectarea următoarelor condiţii:
    dacă în intervalul de timp (între 2 prezentări), pînă la o nouă consultaţie, bolnavul nu trebuie monitorizat de către medicul de familie şi numai dacă prezintă o dovadă scrisă că a fost luat în evidenţă de către medicul de familie;
    pentru bolnavii a căror schemă terapeutică trebuie modificată în funcţie de evoluţia bolii;
    medicul specialist de profil trebuie să informeze medicul de familie în scris dacă au intervenit schimbări în evoluţia bolii şi în conduita terapeutică.
    [Anexa nr.2 modificată prin HG1099 din 02.12.10, MO241-246/10.12.10 art.1219]

Anexa nr. 3
la Programul unic al asigurării
obligatorii de asistenţă medicală

LISTA
manoperelor medicale specifice pentru unele
specialităţi/servicii 

    A. Chirurgie, inclusiv chirurgie infantilă:
    consultaţia şi terapia chirurgicală în caz de: panariciu; flegmoane superficiale; abces; furuncul; hidroadenită; serom posttraumatic; arsuri termice < 10%; leziuni externe prin arsuri chimice < 10%; hematom; edem dur posttraumatic; plăgi tăiate; plăgi înţepate; degerături (gradele I şi II); flebopatii varicoase superficiale; rupturilor pachetului varicos; adenoflegmon; supuraţii postoperatorii;
    consultaţia, tratamentul şi îngrijirea piciorului diabetic (polinevrita, supuraţii, microangiopatie);
    consultaţie şi terapia chirurgicală (inclusiv anestezia locală) în caz de afecţiuni mamare superficiale; unghii incarnate; granulom ombilical; abces perianal; fimoză (decalotarea, debridarea);
    consultaţia şi terapia chirurgicală (inclusiv anestezia locală) în caz de: polip rectal procident (extirpare); tumori mici, chisturi dermoide şi lipoame neinfectate;
    recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie;
    administrarea intravenoasă de medicamente.
   
B. Dermatolovenerologie:
    consultaţia medicului dermatovenerolog (examen clinic general şi dermatovenerologic);
    recoltarea materialului pentru investigaţiile de laborator indicate procesului cutanat;
    tratament în afecţiunile cutanate: cu raze laser, PUVA terapie, administrarea preparatelor medicamentoase intramuscular şi intravenos după caz, tratamentului topic.
    C. Hematologie:
    puncţie-biopsie osoasă cu amprentă;
    puncţie cu aspiraţie de măduvă osoasă.
    D. Obstetrică şi ginecologie:
    consultaţia gravidelor şi cuplurilor cu riscuri în sănătatea reproducerii în cadrul secţiilor consultative ale centrelor perinatologice şi recoltarea secreţiei vaginale; recoltarea secreţiei mamelonare; colposcopie şi/sau vulvoscopie, histeroscopie diagnostică; histeroscopie cu biopsie; inserarea şi înlăturarea steriletului;
    recomandarea unui produs de contracepţie, inclusiv ablaţia unui polip sau fibrom cervical;
diatermoelectroexcizia colului uterin;
    manopere de mică chirurgie pentru abces şi/sau chist vaginal sau Bartholin cu marsupializare, polipi, vegetaţii vulvă, vagi, col;
    tratamente locale: badijonaj, lavaj*;
prelevarea probei citologice;
    extracţie de corpi străini; recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie; extracţie catamenială;
   
Prelevarea biopsiei sub ghidaj colposcopic.
    E. Oftalmologie:
    consultaţia oftalmologică cu explorarea funcţiei aparatului lacrimal, determinarea acuităţii vizuale, prescrierea corecţiei optice, examinarea digitală a tensiunii oculare, examinarea motilităţii oculare, examen în lumină difuză; biomicroscopia; gonioscopia; oftalmoscopia; determinarea refracţiei (skiascopie, refractometrie, autorefractometrie*, astigmometrie); explorarea cîmpului vizual (perimetrie); explorarea funcţiei binoculare (test Worth, Maddox, sinoptofor), examen diplopic; tonometrie; proba provocare; oftalmodinamometrie;
    extracţia corpilor străini;
    tratamentul chirurgical al unor afecţiuni ale anexelor globului ocular (salazion, tumori benigne care nu necesită plastii întinse, chist, flegmon, abces, sutura unei plăgi);
    tratamentul chirurgical al pterigionului;
    abrazia corneei; termocauterizarea corneei; crioaplicaţii;
    tratament cu laser la polul posterior;
    tratament cu laser la polul anterior;
    tratament ortoptic/şedinţă;
    biometrie;
    injecţie subconjunctivală, retrobulbară de medicamente;
    recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie;
   
lavajul căilor lacrimale;
    fotocoagularea focală a retinei;
    fotocoagularea panretiniană cu laser;
    fotocoagularea periferică a retinei;
    iridectomia laser;
    iridotomia laser.
    F. Otorinolaringologie:
    consultaţia ORL: examenul clinic general, examenul fizic local (inspecţia şi palparea bidigitală) al organelor ORL, narinoscopia, rinoscopia anterioară, orofaringoscopia, otoscopia, rinoscopia posterioară, hipofaringoscopia şi laringiscopia.
    Alte manopere diagnostice:
    otoscopie optică;
    explorarea funcţiei respiratorii a nasului;
    investigaţia funcţiei olfactive;
    bilanţul fonator;
    explorarea funcţiei tubei auditive;
    examenul funcţiei auditive;
    prelevarea culturilor pentru examen bacteriologic;
    biopsia organelor ORL;
    ecografia sinusurilor paranazale;
    fibroscopia organelor ORL.
    Manopere terapeutice:
    lavaje (nazal, auricular, amigdalian);
    badijonajul mucoasei organelor ORL;
    extragerea corpilor străini nazali, auriculari, faringieni;
    tamponamentul anterior şi posterior;
    puncţia sinusului maxilar;
    drenarea sinusului maxilar;
    terapeutica traumatismelor organelor ORL;
    deschiderea hematoamelor şi colecţiilor purulente ale organelor ORL;
    elecrocauterizarea cornetelor nazale inferioare.
    G. Ortopedie-traumatologie:
    consultaţia şi tratamentul ortopedic (inclusiv înlocuirea ghipsului dacă este necesar) în caz de: luxaţie, entorsă sau fractură a antebraţului, pumnului, gleznei, oaselor carpiene, metacarpiene, tarsiene, metatarsiene şi falangei; entorsă sau luxaţie a patelei, umărului; disjuncţie acromio-claviculare; fractură a gambei, coastelor, claviculei, humerusului, scapulei; ruptură a tendoanelor mari Achilian, bicipital, cvadricipital; leziuni de menisc; instabilităţi acute de genunchi; rupturi musculare; fractură a femurului; luxaţie, entorsă, fractură de gambă cu aparat cruropedios;
    tratamentul scoliozei, hifozei, spondilolistezisului, rupturii musculare, artrozei, osteocondropatiei, deformaţiilor membrelor;
    consultaţia şi tratamentul unei osteonecroze aseptice (osteocondroze) la nivelul scafoidului tarsian, semilunar, cap metatarsian II sau III etc.;
    consultaţia şi tratamentul unei infecţii osoase (osteomielită, osteită) la falange;
    consultaţii de control postoperatorii ale tuberculozei osteoarticulare;
    consultaţie, examen diagnostic şi tratament în displazia luxantă a şoldului în primele 6 luni;
    consultaţia şi tratamentul piciorului deformat congenital în primele 3 luni;
    consultaţia şi tratamentul la copii cu genu valgum, genu varum, picior plat valg;
    consultaţia şi tratamentul plăgilor contuze ale membrelor, fenomenelor posttraumatice: hematom, serom, edem;
    recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie.
    H. Urologie:
    consultaţia de urologie, inclusiv montarea, înlocuirea şi scoaterea cateterelor sau sondelor uretrale;
    consultaţia şi terapia chirurgicală (inclusiv anestezia) pentru leziuni traumatice, abscese, hematoame ale organelor genitale masculine;
    dilataţia stricturii uretrale;
    secţiunea optică a stricturii uretrale;
    uretroscopie ambulatorie;
    cateterismul uretrovezical “a demeure” pentru retenţie completă de urină;
    recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie.
    I. Planificarea familiei:
    aplicarea sau înlăturarea steriletului;
    administrarea contraceptivelor;
   
prelevarea probei citologice;
    recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie;
   
K. Narcologie
    consultaţia medicului psihiatru-narcolog (examenul clinic general şi narcologic);
    examinarea complexă (nivelul funcţiilor intelectual-amnezice, sfera emoţional-volitivă, particularităţile de personalitate şi de gîndire);
    consultaţia psihologică;
    examinarea în cadrul comisiei speciale narcologice;
    consilierea psihologică;
    psihocorecţia;
    psihoterapia individuală;
    psihoterapia în grup;
    administrarea tratamentului de substituţie cu metadonă.

    Note:
    1. * Serviciile medicale chirurgicale se acordă de medici în corespundere cu specialitatea chirurgicală.
    2. În cadrul manoperelor medicale sus-menţionate se asigură consumabilile necesare, premedicaţia şi anestezia.
   
[Anexa nr.3 modificată prin HG714 din 06.06.16, MO157-162/10.06.16 art.776]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG570 din 29.07.13, MO167-172/02.08.13 art.666]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG1099 din 02.12.10, MO241-246/10.12.10 art.1219]

    anexa nr.4
    [Anexa nr.4 modificată prin HG714 din 06.06.16, MO157-162/10.06.16 art.776]
    [Anexa nr.4 modificată prin HG570 din 29.07.13, MO167-172/02.08.13 art.666]
    [Anexa nr.4 în redacţia HG1099 din 02.12.10, MO241-246/10.12.10 art.1219]

   
anexa nr.5
    [Anexa nr.5 modificată prin HG714 din 06.06.16, MO157-162/10.06.16 art.776]
    [Anexa nr.5 în redacţia HG570 din 29.07.13, MO167-172/02.08.13 art.666]
    [Anexa nr.5 în redacţia HG184 din 29.03.12, MO64/03.04.12 art.216]
    [Anexa nr.5 în redacţia HG1099 din 02.12.10, MO241-246/10.12.10 art.1219]