OIFPSM676/2007
ID intern unic:  326351
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 676
din  14.12.2007

privind aprobarea formularelor ce atestă reţinerea
impozitului pe venit la sursa de plată

Publicat : 21.12.2007 în Monitorul Oficial Nr. 198-202     art Nr : 717
    MODIFICAT

    Întru executarea prevederilor alin. (5) art. 92 din titlul II al Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997, precum şi în baza lit. c) alin. (1) art. 133 din titlul V al Codului fiscal,
ORDON:
    1. Se aprobă Darea de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit  reţinut din acesta (anexa nr. 1 la prezentul Ordin).
    2. Se aprobă Nota de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajaţilor şi privind impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi (anexa nr. 2).
    3. Se  aprobă Nota de informare privind plăţile achitate rezidenţilor din sursele de venit, altele decît salariul şi privind impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi (anexa nr. 3).
    4. Se aprobă Nota de informare privind impozitul reţinut din sursele de venit, altele decît salariul, achitate persoanelor nerezidente (anexa nr. 4).
    5. Se aprobă Nota explicativă privind completarea anexelor nr. 1, 2, 3, 4 (anexa nr. 5).
    6. Se aprobă Informaţia privind veniturile calculate şi achitate în folosul persoanei fizice (juridice) şi privind impozitul pe venit reţinut din aceste venituri (anexa nr. 6).
    7. Se aprobă Cererea lucrătorului privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit reţinut din salariu 
(anexa nr. 7).
    8. Se aprobă modelul Fişei personale de evidenţă a veniturilor sub formă de salariu şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi a impozitului pe venit reţinut din acestea (anexa nr. 8).
    9. Completarea dării de seamă (anexa nr. 1 la prezentul Ordin), aprobate prin prezentul Ordin se va efectua pentru obligaţiile fiscale înregistrate cu începere de la 1 ianuarie 2008.
   10. Pentru perioada fiscală 2007 se vor prezenta Notele de informare (formele IAS04, INR04) aprobate prin Ordinul IFPS nr. 223 din 14 decembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia Notei de informare (forma IAL04), care se va prezenta pentru perioada fiscală 2007 conform Notei de  informare - anexa nr. 2 la prezentul Ordin.    
    11. Se abrogă Ordinul IFPS “Privind aprobarea formularelor ce atestă reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată” nr. 223 din 14 decembrie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 233-236, art. 492), cu modificările şi completările ulterioare.


    ŞEFII INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                                               Sergiu Puşcuţa

    Nr.676. Chişinău, 14 decembrie 2007.
Anexa nr.1-4
    anexa nr.1-4

 
Anexa nr. 5
la Ordinul IFPS nr. 676 din 14.12.2007

NOTĂ  EXPLICATIVĂ
privind completarea anexelor nr. 1, nr. 2, nr. 3 şi nr. 4 la Ordinul Inspectoratului
Fiscal Principal de Stat nr. 676 din 14.12.2007

    În dările de seamă (anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 şi nr. 4 la Ordin) se reflectă:
    - la rubrica „Codul fiscal” se reflectă codul fiscal, care reprezintă numărul personal de identificare al contribuabilului atribuit în modul stabilit de legislaţia în vigoare;
    - la rubrica „Denumirea contribuabilului” se reflectă denumirea contribuabilului, care trebuie să corespundă cu cea indicată în documentele de înregistrare eliberate de către organele abilitate, conform legislaţiei în vigoare;
    - la rubrica „Inspectoratul Fiscal de Stat” se indică denumirea organului fiscal la care se prezintă Darea de seamă (Nota de informare). Darea de seamă (Nota de informare) se prezintă la organul fiscal în raza căruia se deserveşte contribuabilul;
    -   la rubrica „Perioada fiscală” se reflectă perioada fiscală pentru care se prezintă darea de seamă respectivă. Rubrica dată se completează cu un cod care are următorul format: P/NN/AAAA, unde
    P – indică codul periodicităţii prezentării dării de seamă şi poate primi valorile „L” – pentru perioada fiscală lunară şi „A” – pentru perioada fiscală respectivă (art. 12 din Codul fiscal);
    NN – indică pentru perioada lunară (L) numărul de luni: de la 01 pînă la 12;
    AAAA – indică anul gestionar.
    Spre exemplu, pentru perioada fiscală  2007, darea de seamă (forma IAL 08) perioada fiscală va avea structura – A/2007, iar în Darea de seamă privind suma venitului îndreptat spre achitare şi impozitul pe venit reţinut din acesta (forma IRV08) pentru luna ianuarie 2008, la perioadă se va indica L/01/2008:
    la rubrica „Codul localităţii (CUATM)” se reflectă codul localităţii unde este înregistrat sediul central al contribuabilului – cod unic de identificare (4 semne) conform Clasificatorului unităţilor administrativ-teritoriale al Republicii Moldova (CUATM), aprobat şi pus în aplicare de la 03.09.2003 prin Hotărîrea Departamentului „Moldova-Standard” nr. 1398-ST din 03.09.2003;
    - la rubrica „Data prezentării” se reflectă data în care a fost prezentată darea de seamă respectivă;
    -   la rubrica „Numărul de înscrieri” se reflectă numărul total al persoanelor incluse în nota de  informare, fără luarea în calcul a informaţiei de la rîndul „Total”.  
    I. Darea de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta (forma IRV 08) (anexa nr. 1 la prezentul Ordin).
    În Darea de seamă dată se completează următorii indicatori:
    -   în col. 4 – suma venitului calculat şi îndreptat spre achitare în luna gestionară (suma dată se reflectă fără deducerea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi fără deducerea contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii);
    -    în col. 5 – suma impozitului pe venit reţinut din suma venitului indicat în col. 4.
    La codul 11 „Plăţi salariale, art. 88 din Codul fiscal” se reflectă inclusiv şi veniturile,   specificate la lit. n) şi o) art. 71 din Codul fiscal, achitate în folosul nerezidenţilor, precum şi impozitul reţinut din aceste venituri conform art. 88 din Codul fiscal.       
     Darea de seamă se prezintă de către întreprinderea de bază organului fiscal teritorial în raza  căruia se deserveşte acesta.
    În cazul cînd contribuabilul pe parcursul lunii gestionare n-a efectuat nici o plată, Darea de seamă nu se prezintă organului fiscal teritorial.
    În Anexa la Darea de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta se reflectă următorii indicatori:
    - în col.1 – numărul de ordine al înscrierii curente, care se indică cumulativ pe toată anexa, indiferent de numărul de pagini;
    - în col. 2 – codul subdiviziunii  atribuit de către Serviciul Fiscal de Stat întreprinderilor care au în componenţa lor subdiviziuni (cel puţin o subdiviziune) şi/sau obiecte impozabile în subordinea subdiviziunilor (conform Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 222 din 13 decembrie 2004, publicat în Monitorul Oficial nr. 233-236 din 17 decembrie 2004);
    - în col. 3 – codul localităţii în care este amplasată subdiviziunea (codul unic de identificare), care este atribuit conform Clasificatorului unităţilor administrativ-teritoriale al Republicii Moldova (CUATM) elaborat în conformitate cu Legea privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova nr. 764-XV din 27 decembrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial nr. 16 din 29 ianuarie 2002);
    - în col. 4-17 – suma impozitului pe venit reţinut în luna gestionară, pentru fiecare subdiviziune separat, aferentă codului sursei de venit respectiv din darea de seamă;
    - în  col. 18 – total pentru fiecare subdiviziune.
    II. Nota de informare privind plăţile salariale şi alte plăţi efectuate de patron în folosul angajaţilor şi privind impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi (forma IAL08) (anexa nr. 2 la prezentul Ordin).
    În Nota de informare se indică:
    - în col.1 – numărul de ordine al înscrierii curente, cumulativ pe toată Nota, indiferent de numărul de pagini;
    - în col. 2 – codul fiscal al angajatului;
    - în col. 3 – numele şi prenumele angajatului;
    - în col.4 – codul fiscal al soţului (soţiei), se indică numai în cazul cînd angajatul beneficiază de scutirea pentru soţ (soţie);
    - în col. 5 – suma totală a venitului îndreptat spre achitare în perioada fiscală respectivă;
    - în col. 6 – (A) – suma scutirii nefolosită în anul precedent ca rezultat al neachitării salariului de către patron şi trecută în anul de gestiune, art. 24 alin. (11) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal;
    - în col. 7 – (P) – suma scutirii personale, art.33 alin. (1) din Codul fiscal;
    - în col. 8 – (M) – suma scutirii majore, art.33 alin.(2) din Codul fiscal;
    - în col. 9 – (S) – suma scutirii acordate soţului (soţiei), art. 34 din Codul fiscal;
    - în col. 10 – (Sm) – suma scutirii majore acordată soţiei (soţului) art. 34 alin. (2) din Codul fiscal;
    - în col. 11 – (N) – suma scutirii pentru persoanele întreţinute, cu excepţia invalizilor din copilărie, art. 35 din Codul fiscal;
    - în col. 12 – (H) – suma scutirii pentru persoanele întreţinute-invalizi din copilărie, art. 35 din Codul fiscal;
    - în col. 13 – suma totală a scutirilor acordate angajatului pentru perioada fiscală respectivă;
    - în col. 14 – suma primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, permisă  deducerii conform art. 36 alin. (6) din Codul fiscal;
    - în col.15 – suma contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii permisă deducerii conform art. 36 alin. (7) din Codul fiscal;
    - în col.16 – suma impozitului pe venit reţinut la sursa de plată.
    Nota de informare se prezintă de către întreprinderea de bază organului fiscal teritorial în raza căruia se deserveşte acesta.
    III. Nota de informare privind plăţile achitate rezidenţilor din sursele de venit altele decît salariul şi privind impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi (forma IAS08) (anexa nr. 3 la prezentul Ordin).
    În Nota de informare se reflectă:
    - în col.1 – numărul de ordine al înscrierii curente, cumulativ pe toată Nota, indiferent de numărul de pagini;
    - în col. 2 – codul fiscal al beneficiarului plăţii;
    - în col. 3 – denumirea sau numele, prenumele beneficiarului plăţii;
    - în col. 4 – codul sursei de venit (ROY a), DOB a),  SER b));
    Exemplu. Agentul economic “X” a procurat de la persoana fizică – cetăţean “Y” un autoturism la preţul de 100 000 lei. La efectuarea plăţii pentru activul menţionat, agentul economic “X” reţine în prealabil şi varsă la buget ca parte a impozitului  suma de 5000 lei (100000 x 5 %). Codul sursei de venit  în cazul dat va fi - SER b).
    - în col. 5 – suma totală a venitului îndreptat spre achitare în perioada fiscală respectivă;
    - în col. 6 – suma impozitului pe venit reţinut.
    Nota de informare se prezintă de către întreprinderea de bază organului fiscal teritorial în raza căruia se deserveşte acesta.
    IV. Nota de informare privind impozitul reţinut din sursele de venit altele decît salariul, achitate persoanelor nerezidente (forma INR08)  (anexa nr. 4 la prezentul Ordin).
    În Nota de informare se reflectă:
    - în col.1 – numărul de ordine al înscrierii curente, cumulativ pe toată Nota, indiferent de numărul de pagini;
    - în col. 2 – codul fiscal al beneficiarului plăţii;
    - în col. 3 – denumirea sau numele, prenumele beneficiarului plăţii;
    - în col. 4 – tipul persoanei (care poate fi doar JUR sau  FIZ);
    - în col. 5 – denumirea ţării;
    - în col. 6 – adresa juridică sau  domiciliul permanent al beneficiarului plăţii;
    - în col. 7 – codul sursei de venit (ROY b), DIV b), DOB b), NED b), ALT b));
    Exemplu. Agentul economic – nerezident „A” conform contractului încheiat cu un agent economic-rezident „B” pe parcursul perioadei 01.07 – 20.07.2008 a prestat servicii de consultanţă pe teritoriul Republicii Moldova în valoare de 50 000 lei. Prestarea a asemenea serviciu nu a condiţionat înfiinţarea de către agentul economic – nerezident „A” a reprezentanţei permanente în Republica Moldova deoarece nu a depăşit perioada de trei luni calendaristice. La achitarea acestei sume, agentul economic „B” reţine impozit în sumă de 2500 lei (50 000x10%). În cazul dat codul sursei de venit va fi – ALT b).
    - în col. 8 – suma totală a venitului îndreptat spre achitare în perioada fiscală respectivă;
    - în col. 9 – suma impozitului pe venit reţinut în perioada fiscală respectivă.
    Nota de informare se prezintă de către întreprinderea de bază organului fiscal teritorial în raza căruia se deserveşte acesta.
    Notă: 1. Pentru verificarea corectitudinii completării Notelor de informare pentru perioada fiscală respectivă recomandăm utilizarea următorului algoritm:
    - total col. 5 din Notă, forma IAL 08  = col. 4 din forma IRV 08 (codul sursei de venit(SAL)) cumulativ pentru toată perioada fiscală;
    - total col. 14 din Notă, forma IAL 08 = col. 5 din forma IRV 08 (codul sursei de venit (SAL)) cumulativ pentru toată perioada fiscală;
    - total col. 5 din Notă, forma IAS 08 = col. 4 din forma IRV 08 (codul sursei de venit (ROY a), DOB a),  SER b) ) cumulativ pentru toată perioada fiscală;
    - total col. 6 din Notă forma IAS 08  = col. 5 din forma IRV 08 (codul sursei de venit (ROY a), DOB a),  SER b) ), cumulativ pentru toată perioada fiscală;
    - total col. 8 din Notă forma INR 08 = col. 4 din forma IRV 08 (codul sursei de venit ROY b), DIV b), DOB b), NED b), ALT b)) cumulativ pentru toată perioada fiscală;
    - total col. 9 din Notă forma INR 08 = col. 5 din forma IRV 08 (codul sursei de venit (ROY b), DIV b), DOB b), NED b), ALT  b)) cumulativ pentru toată perioada fiscală.
    2. Totalul сol. „Suma impozitului pe venit reţinut” a Notelor (forma IAL 08, IAS 08, INR 08) = totalul sumelor de control din Darea de seamă (forma IRV08) pentru perioada fiscală respectivă.

    anexa nr.6

    anexa nr.7

    anexa nr.8

    anexa nr.9
    [Anexa nr.9 introdusă prin OIFPS1704 din 28.12.12, MO6-9/11.01.13 art.23]