LPC255/2007
ID intern unic:  326364
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 255
din  29.11.2007
pentru modificarea şi completarea
Legii nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare
Publicat : 28.12.2007 în Monitorul Oficial Nr. 203-206     art Nr : 786     Data intrarii in vigoare : 01.07.2008
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.6-8, art.23), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 5:
    după cuvintele “în scris” se introduc cuvintele “sau în formă electronică”;
    alineatul unic devine alineatul (1);
    după alineatul (1) se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:
    “(2) Petiţia în formă electronică trebuie să corespundă cerinţelor faţă de documentul electronic, inclusiv aplicarea semnăturii digitale, în conformitate cu legislaţia în vigoare.”
    2. La articolul 10, alineatul (1) se completează în final cu propoziţia: “Petiţiile în formă electronică conţin informaţii privind numele, prenumele, domiciliul şi adresa electronică a petiţionarului.”
    3. La articolul 11 litera e), cuvintele “ori oral” se substituie prin cuvintele “, oral sau în formă electronică”.
    4. La articolul 14 alineatul (1), după cuvintele “în scris” se introduc cuvintele “sau în formă electronică”.
    5. La articolul 20, după cuvintele “în scris” se introduc cuvintele “sau în formă electronică”.
    Art.II. - Prezenta lege intră în vigoare la 1 iulie 2008.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                                  Marian LUPU

    Nr.255-XVI. Chişinău, 29 noiembrie 2007.