LPC256/2007
ID intern unic:  326366
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 256
din  29.11.2007
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 28.12.2007 în Monitorul Oficial Nr. 203-206     art Nr : 788
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.104-110, art.447), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 6, după punctul 1) se introduce punctul 11) cu următorul cuprins:
    “11) act de constatare - document prin care organul de constatare consemnează orice acţiune premergătoare urmăririi penale în vederea sstabilirii şi confirmării bănuielilor rezonabile că a fost săvîrşită o infracţiune;”
    2. La articolul 56, după alineatul (2) se introduc alineatele (21), (22), (23), (24) şi (25) cu următorul cuprins:
    “(21) În exercitarea atribuţiilor sale, conducătorul organului de urmărire penală:
    a) transmite ofiţerului de urmărire penală spre soluţionare sesizările şi materialele referitoare la săvîrşirea infracţiunilor;
    b) transmite ofiţerului de urmărire penală spre executare cererea de comisie rogatorie şi delegaţia privind efectuarea acţiunilor de urmărire penală primite de la alte organe de urmărire penală;
    c) repartizează ofiţerilor de urmărire penală cauzele penale pentru efectuarea urmăririi penale, dacă acestea nu au fost repartizate de către procuror;
    d) dispune, cu încuviinţarea procurorului, efectuarea urmăririi penale de către mai mulţi ofiţeri de urmărire penală;
    e) efectuează verificarea cauzelor penale şi dă indicaţii cu privire la acţiunile de urmărire penală şi la măsurile operative de investigaţie;
    f) este în drept să participe la urmărirea penală şi să o efectueze personal, revenindu-i, în acest caz, atribuţiile de ofiţer de urmărire penală;
    g) propune procurorului retragerea şi transmiterea cauzei penale de la un ofiţer de urmărire penală la altul pentru a asigura efectuarea obiectivă şi completă a urmăririi penale;
    h) înaintează procurorului demersuri cu privire la anularea unor acte juridice nelegitime ale ofiţerului de urmărire penală;
    i) efectuează alte acţiuni prevăzute de legislaţie.
    (22) Indicaţiile conducătorului organului de urmărire penală în cauze penale se dau ofiţerului de urmărire penală în scris şi sînt executorii.
    (23) Conducătorul organului de urmărire penală coordonează activitatea ofiţerilor de urmărire penală şi este responsabil de calitatea actelor procedurale întocmite de aceştia şi prezentate procurorului în condiţiile legii, acordă asistenţă metodică şi ajutor practic la efectuarea urmăririi penale, contribuie la obţinerea datelor şi materialelor necesare, ia măsuri în vederea executării în termen a misiunilor ofiţerilor de urmărire penală privind efectuarea măsurilor operative de investigaţie.
    (24) Conducătorul organului de urmărire penală ierarhic superior este în drept să solicite organului ierarhic inferior cauzele penale pentru control.
    (25) Conducătorul organului de urmărire penală ierarhic inferior este obligat să pună la dispoziţia conducătorului organului de urmărire penală ierarhic superior cauza penală pentru control, aducînd în prealabil acest fapt la cunoştinţa procurorului care conduce urmărirea penală.”
    3. Articolul 57:
    la alineatul (2), punctele 1) şi 19) vor avea următorul cuprins:
    “1) asigură înregistrarea, în modul stabilit, a sesizării privind pregătirea sau săvîrşirea unei infracţiuni în cazul în care sesizarea nu a fost înregistrată de conducătorul organului de urmărire penală, începe urmărirea penală în cazul în care din cuprinsul actului de sesizare sau al actelor de constatare rezultă bănuiala rezonabilă că a fost săvîrşită o infracţiune, propune procurorului încetarea urmăririi penale, clasarea cauzei penale sau refuzul de a începe urmărirea penală;”
    “19) contestă, în modul prevăzut de prezentul cod, indicaţiile procurorului sau ale conducătorului organului de urmărire penală privind efectuarea unor acţiuni de urmărire penală;”
    după alineatul (3) se introduce alineatul (31) cu următorul cuprins:
    “(31) Cerinţele ofiţerului de urmărire penală legate de efectuarea urmăririi penale, în condiţiile legii, sînt obligatorii pentru toate persoanele fizice şi juridice.”
    4. Articolul 273 va avea următorul cuprins:
    “Articolul 273. Organele de constatare, competenţa
                               şi acţiunile acestora
    (1) Organele de constatare sînt:
    a) poliţia - pentru infracţiuni ce nu sînt date prin lege în competenţa altor organe de constatare;
    b) Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei - pentru infracţiuni date prin lege în competenţa sa;
    c) Serviciul Vamal - pentru infracţiuni date prin lege în competenţa sa;
    d) Serviciul de Informaţii şi Securitate - pentru infracţiuni ale căror prevenire şi contracarare îi sînt atribuite prin lege;
    e) comandanţii unităţilor şi formaţiunilor militare, şefii instituţiilor militare - pentru infracţiuni săvîrşite de militarii din subordine, precum şi de persoanele supuse serviciului militar în timpul cantonamentelor; pentru infracţiuni săvîrşite de muncitorii şi angajaţii civili ai Forţelor Armate ale Republicii Moldova, legate de îndeplinirea îndatoririlor lor de serviciu, sau săvîrşite la locul de dislocare a unităţii, formaţiunii, instituţiei;
    f) şefii instituţiilor penitenciare - pentru infracţiuni comise în locurile de detenţie, în timpul escortării sau în legătură cu punerea în executare a sentinţelor de condamnare; de asemenea şefii instituţiilor curative de specialitate - în cazurile referitoare la persoane cărora le sînt aplicate măsuri de constrîngere cu caracter medical;
    g) comandanţii de nave şi aeronave - pentru infracţiuni săvîrşite pe acestea în timp ce navele şi aeronavele pe care le comandă se află în afara porturilor şi aeroporturilor;
    h) instanţele de judecată sau, după caz, judecătorii de instrucţie - pentru infracţiuni de audienţă.
    (2) Organele menţionate la alin.(1) au dreptul, în condiţiile prezentului cod, să reţină făptuitorul, să ridice corpurile delicte, să solicite informaţiile şi documentele necesare pentru constatarea infracţiunii, să citeze persoane şi să obţină de la ele declaraţii, să procedeze la evaluarea pagubei şi să efectueze orice alte acţiuni care nu suferă amînare, cu întocmirea proceselor-verbale în care se vor consemna acţiunile efectuate şi circumstanţele constatate.
    (3) Actele de constatare întocmite conform prevederilor alin.(2), împreună cu mijloacele materiale de probă, se predau, în termen de 24 ore, de către organele de constatare din cadrul poliţiei, Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei şi Serviciului Vamal - organelor de urmărire penală corespunzătoare constituite conform legii în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Serviciului Vamal, iar de către celelalte organe de constatare - procurorului, pentru începerea urmăririi penale.
    (4) În cazul reţinerii persoanei de către organele de constatare specificate la alin.(1), cu excepţia organelor specificate la lit.g), actele de constatare, mijloacele materiale de probă şi persoana reţinută se predau organului de urmărire penală sau procurorului imediat, dar nu mai tîrziu de 3 ore de la momentul reţinerii de facto a acesteia.
    (5) Comandanţii de nave şi aeronave transmit procurorului procesele-verbale privind acţiunile efectuate, mijloacele materiale de probă şi, după caz, persoana reţinută imediat după ancorarea navei ori aterizarea aeronavei pe teritoriul Republicii Moldova. În cazul în care escortarea în Republica Moldova a persoanei reţinute prezintă pericol pentru securitatea navei, aeronavei, echipajului sau pasagerilor acestora, comandanţii lor sînt în drept, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, să predea această persoană autorităţilor competente ale statului pe al căror teritoriu nava a ancorat sau aeronava a aterizat.”
    Art.II. - Legea cu privire la poliţie nr.416-XII din 18 decembrie 1990 (republicată în Monitorul Oficial al  Republicii Moldova,  2002, nr.17-19, art.56), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 12, punctul 4) se exclude.
    2. La articolul 13 punctul 11), după textul “să reţină pînă la 72 de ore” se introduce textul “, iar în cazul minorilor - pînă la 24 de ore,”. 


    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                      Marian LUPU

    Nr.256-XVI. Chişinău, 29 noiembrie 2007.