HGM1452/2007
ID intern unic:  326614
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1452
din  24.12.2007
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la permisul de
conducere, organizarea şi desfăşurarea examenului pentru
obţinerea permisului de conducere şi condiţiile de admitere
la traficul rutier
Publicat : 15.01.2008 în Monitorul Oficial Nr. 8-10     art Nr : 42     Data intrarii in vigoare : 15.06.2008
    MODIFICAT
   
HG556 din 18.06.18, MO210-223/22.06.18 art.608
    HG320 din 11.04.18, MO121-125/13.04.18 art.360; în vigoare 13.04.18
    HG304 din 04.04.18, MO113-120/06.04.18 art.343
    HG140 din 07.02.18, MO40-47/09.02.18 art.158; în vigoare 09.03.18
    HG398 din 16.06.15, MO160/19.06.15 art.443
    HG495 din 08.07.13, MO145/09.07.13 art.584
   
HG989 din 19.10.10, MO211-212/29.10.10 art.1100
    HG1127 din 07.10.08, MO183-185/10.10.08 art.1128

    NOTĂ:
   
în tot textul, cuvintele „Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor” şi „ministrul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Instituţia publică „Agenţia Servicii Publice” şi, respectiv, „directorul Instituţiei publice „Agenţia Servicii Publice”, la cazul gramatical corespunzător prin HG320 din 11.04.18, MO121-125/13.04.18 art.360; în vigoare 13.04.18
    În tot textul, cuvintele „Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor” şi „ministrul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor” şi, respectiv, „ministrul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor”, la formele gramaticale corespunzătoare prin HG495 din 08.07.13, MO145/09.07.13 art.584
    În tot textul, cuvintele „Ministerul Dezvoltării Informaţionale” se substituie prin cuvîntul „Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor”, la cazul gramatical corespunzător prin HG989 din 19.10.10, MO211-212/29.10.10 art.1100
   
Prezenta hotărîre de Guvern creează cadrul necesar aplicării directivei Parlamentului şi Consiliului Uniunii Europene nr.2006/126/CE din 20 decembrie 2006 cu privire la permisul de conducere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L403/18 din 30 decembrie 2006.
   
În scopul executării Legii nr. 131-XVI din 7 iunie 2007 privind siguranţa traficului rutier (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.103-106, art.443), pct.2 din Planul de acţiuni pentru redresarea situaţiei în domeniul securităţii circulaţiei rutiere pînă în anul 2009, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1039 din 6 septembrie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 146-149, art.1119), şi pct.11 din Planul de măsuri pentru îmbunătăţirea situaţiei în domeniul transportului auto, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.507 din 7 mai 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.67-69, art.538), precum şi pentru armonizarea cadrului normativ naţional la prevederile legislaţiei comunitare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la permisul de conducere, organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea permisului de conducere şi condiţiile de admitere la traficul rutier (se anexează).
    [Pct.2 exclus prin HG1127 din 07.10.08, MO183-185/10.10.08 art.1128]
    3. Autorităţile publice implicate în procesul de instruire şi calificare a conducătorilor auto vor asigura, pînă la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri, corelarea actelor sale normative cu Regulamentul cu privire la permisul de conducere, organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea permisului de conducere şi condiţiile de admitere la traficul rutier.
    4. Din data intrării în vigoare a prezentei hotărîri se abrogă Hotărîrea Guvernului nr.52 din 23 ianuarie 2001 “Pentru aprobarea şi punerea în aplicare a Regulamentului privind modul de pregătire şi calificare a conducătorilor de autovehicule, precum şi condiţiile de admitere a acestora la trafic” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 19-20, art. 157).
    5. Prezenta hotărîre intră în vigoare în termen de 6 luni de la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                                             Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul dezvoltării informaţionale                                                   Vladimir Molojen
    Ministrul transporturilor
    şi gospodăriei drumurilor                                                                   Vasile Ursu
    Ministrul educaţiei şi tineretului                                                        Victor Ţvircun
    Ministrul afacerilor interne                                                                Gheorghe Papuc

    Nr. 1452. Chişinău, 24 decembrie 2007.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1452
din 24 decembrie 2007


Regulamentul
cu privire la permisul de conducere, organizarea şi
desfăşurarea
examenului pentru obţinerea permisului
de conducere
şi condiţiile de admitere la traficul rutier
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul cu privire la permisul de conducere, organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea permisului de conducere şi condiţiile de admitere la traficul rutier (în continuare - Regulament) stabileşte cerinţele faţă de permisul de conducere, forma şi conţinutul acestuia, modul de organizare şi desfăşurare a examenului pentru obţinerea permisului de conducere de către persoanele ce solicită dreptul de a conduce autovehicule, procedura de eliberare a acestuia, precum şi condiţiile de admitere la traficul rutier.
    2. Pentru a conduce un autovehicul pe drumurile publice, conducătorul acestuia trebuie să posede permis de conducere corespunzător categoriei/subcategoriei din care face parte acesta (cu excepţia subcategoriei AM), conform pct. 4 al prezentului Regulament.
    3. Pentru a conduce pe drumurile publice tractoare, maşini şi utilaje autopropulsate agricole sau pentru executarea altor lucrări, conducătorii acestora trebuie să posede permis de conducere valabil pentru categoria prevăzută în prezentul Regulament.
II. CATEGORII/SUBCATEGORII DE
VEHICULE PENTRU CARE SE ELIBEREAZĂ PERMIS DE CONDUCERE
    4. În funcţie de tipul, destinaţia şi particularităţile de conducere vehiculele se divizează în următoarele categorii şi subcategorii:
    subcategoria AM - moped, şi anume vehicule cu două sau trei roţi, ce dezvoltă o viteză maximă ce nu depăşeşte 45km/h (cu excepţia celor ce dezvoltă o viteză mai mică sau egală cu 25 km/h), dotate cu motor cu ardere internă, cu capacitatea cilindrică ce nu depăşeşte 50 cm3 şi o putere care nu depăşeşte 4kW, în cazul unui motor electric. Puterea maximă a motorului unui moped cu trei roţi nu trebuie să depăşească 4kW în cazul altor motoare cu ardere internă;
    subcategoria A1 - motociclu cu capacitatea cilindrică a motorului de pînă la 125 cm3 şi o putere care nu depăşeşte11 kW şi cu raport de putere/greutate ce nu depăşeşte 0,1 kW/kg şi triciclu cu o putere care nu depăşeşte 15 kW;
    subcategoria A2 - motociclu cu o putere care nu depăşeşte 35 kW şi cu raport de putere/greutate ce nu depăşeşte 0,2 kW/kg şi care nu provine dintr-un vehicul mai mare decît puterea sa dublă;
    categoria A - motociclu cu sau fără ataş. Triciclu cu o putere care depăşeşte 15 kW;
    subcategoria B1 - cuadricicle motorizate;
    categoria B:
    autovehicul al cărui număr de locuri pe scaune, în afara locului conducătorului, nu este mai mare de 8 locuri şi a cărui masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 3500 kg;
    ansamblu format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;
    ansamblu de vehicule format dintr-un vehicul trăgător din categoria B şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg, dar nu mai mare decît masa proprie a autovehiculului trăgător, iar     masa totală maximă autorizată a întregului ansamblu nu depăşeşte 3500 kg;
    categoria BE - ansamblu de vehicule format dintr-un vehicul trăgător din categoria B şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg, iar masa totală maximă autorizată a întregului ansamblu depăşeşte 3500 kg;
    subcategoria C1 - autovehicul, altul decît cel din subcategoria D1 sau categoria D, cu masa totală maximă autorizată ce depăşeşte 3500 kg, dar nu mai mare de 7500 kg, cu un număr de locuri pe scaune nu mai mare de 8, în afara locului conducătorului;
    ansamblu format dintr-un autovehicul trăgător din subcategoria C1 şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;
    subcategoria C1E - ansamblu de vehicule format dintr-un vehicul trăgător din subcategoria C1 şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg, cu condiţia ca masa totală maximă autorizată a ansamblului să nu depăşească 12 000 kg, iar masa totală maximă autorizată a remorcii să nu depăşească masa proprie a vehiculului trăgător;
    categoria C - autovehicul, cu excepţia celor din subcategoria D1 sau categoria D, cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3500 kg, cu un număr de locuri pe scaune nu mai mare de 8, în afara locului conducătorului;
    ansamblu format dintr-un autovehicul trăgător din categoria C şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;
    categoria CE - ansamblu de vehicule formate dintr-un vehicul trăgător din categoria C şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată depăşeşte 750 kg;
    subcategoria D1 - autovehicul destinat transportului de persoane, avînd mai mult de 8, dar nu mai mult de 16 locuri pe scaune, în afara locului conducătorului, şi lungimea maximă nu depăşeşte 8 m;
ansamblu format dintr-un autovehicul trăgător din subcategoria D1 şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;
    subcategoria D1E - ansamblu de vehicule format dintr-un vehicul trăgător din subcategoria D1 şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg, cu condiţia ca masa totală maximă autorizată a ansamblului să nu depăşească 12 000 kg, iar masa totală maximă autorizată a remorcii să nu depăşească masa proprie a vehiculului trăgător;
    categoria D - autovehicul destinat transportului de persoane, avînd mai mult de 8 locuri pe scaune, în afara locului conducătorului;
ansamblu format dintr-un autovehicul trăgător din categoria D şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;
    categoria DE - ansamblu de vehicule format dintr-un vehicul trăgător din categoria D şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg;
    categoria F - troleibuz;
    categoria H - tractor pe roţi cu sau fără remorcă, precum şi maşini autopropulsate şi mecanisme cu destinaţie diferită;
    categoria I - tramvai.
    5. Dreptul la conducerea vehiculelor ce fac parte din categoriile/subcategoriile specificate se confirmă prin permisul de conducere, în care se menţionează categoria/subcategoria respectivă.
    6. Remorcile nu pot fi utilizate pentru transportul de persoane, cu excepţia autovehiculelor cu articulaţie, specializate şi destinate transportului de persoane.
III. EMITEREA ŞI VALABILITATEA PERMISULUI
DE CONDUCERE. ECHIVALENŢA ÎNTRE
CATEGORII/SUBCATEGORII
    7. Pentru ca permisul de conducere să fie emis şi valabil trebuie să se respecte următoarele condiţii:
    a) permisul de conducere valabil pentru o categorie dă dreptul de a conduce şi autovehicule din subcategoria pe care aceasta o include;
    b) permisul de conducere pentru categoriile/subcategoriile C1 şi C se eliberează numai conducătorilor auto deja autorizaţi să conducă vehicule din categoria B;
    [Pct.7 lit.b) modificat prin HG495 din 08.07.13, MO145/09.07.13 art.584]
    [Pct.7 lit.b) în redacţia HG989 din 19.10.10, MO211-212/29.10.10 art.1100]

    b1) permisul de conducere pentru subcategoria D1 se eliberează numai conducătorilor auto care deţin permis de conducere pentru categoria B de cel puţin 24 luni, iar permisul de conducere pentru categoria D se eliberează numai conducătorilor auto care deţin de cel puţin 24 luni permis de conducere pentru subcategoria D1 sau celor care deţin de cel puţin 24 luni permis de conducere pentru categoria C;
    [Pct.7 lit.b1) introdusă prin HG495 din 08.07.13, MO145/09.07.13 art.584]
 
   c) permisul de conducere pentru categoriile/subcategoriile BE, C1E, CE, D1E şi DE se eliberează numai conducătorilor auto deja autorizaţi să conducă vehicule din categoriile/subcategoriile B, C1, C, D1 şi, respectiv, D;
    [Pct.7 lit.c) în redacţia HG989 din 19.10.10, MO211-212/29.10.10 art.1100]
   
d) persoana care posedă permis de conducere valabil pentru categoriile CE sau DE ori subcategoriile C1E sau D1E poate conduce ansamblul de vehicule din categoria BE, dacă titularul acestuia posedă categoria B;
    e) persoana care posedă permis de conducere valabil pentru categoria CE sau subcategoria C1E, poate obţine şi dreptul pentru a conduce ansamblul de vehicule din categoria DE sau subcategoria D1E, dacă titularul acestuia posedă categoria D sau subcategoria D1;
    f) permisul de conducere valabil pentru categoriile CE şi DE este valabil şi pentru ansamblurile de vehicule din subcategoriile C1E şi D1E respectiv;
    g) permisul de conducere pentru categoria A se poate obţine doar în cazul în care persoana are o experienţă de minimum 2 ani pe o motocicletă cu specificaţii tehnice corespunzătoare categoriei A2, sau dacă persoana are cel puţin 24 de ani. Pentru conducerea triciclului cu o putere ce depăşeşte 15 kW persoana trebuie să aibă cel puţin 20 de ani. Permisul de conducere eliberat pentru subcategoria A2 este valabil şi pentru autovehiculele din subcategoria A1;
    h) permisele acordate pentru orice categorie/subcategorie sînt valabile pentru a conduce vehicule din subcategoria AM. Persoanele care nu deţin permis de conducere, pentru a conduce pe drumurile publice autovehicule din subcategoria AM, trebuie să aibă vîrsta de 16 ani şi să facă dovada absolvirii cursurilor unei şcoli auto, conform programei teoretice stabilite pentru categoria A, şi instruirii practice cu un vehicul din subcategoria AM, fără susţinerea examenului pentru obţinerea permisului de conducere.
    [Pct.7 lit.h) în redacţia HG989 din 19.10.10, MO211-212/29.10.10 art.1100]
   
i) persoana care posedă permis de conducere valabil pentru categoriile D sau DE are dreptul să conducă şi vehicule din categoria F, cu condiţia să facă dovada unei instruiri speciale la o instituţie de profil pentru conducerea vehiculelor din categoria F;
    [Pct.7 lit.i) introdusă prin HG989 din 19.10.10, MO211-212/29.10.10 art.1100]
   
j) în cazurile prevăzute în punctul 32 din prezentul Regulament, dreptul de a conduce autovehicule dintr-o categorie/subcategorie se consideră obţinut din momentul susţinerii examenului la categoria/subcategoria respectivă.
    [Pct.7 lit.j) introdusă prin HG989 din 19.10.10, MO211-212/29.10.10 art.1100]
   
8. Permisul de conducere naţional, eliberat de la data intrării în vigoare a prezentului Regulament, este valabil pe o perioadă de 10 ani de la data eliberării, cu condiţia că, pe o durată mai scurtă, asupra titularului nu sînt aplicate alte restricţii în acest sens.
    Valabilitatea permisului internaţional de conducere este de cel mult 3 ani de la data perfectării, însă nu mai mare de valabilitatea permisului de conducere naţional, deţinut de titular, cu condiţia că, pe o durată mai scurtă, asupra titularului nu sînt aplicate alte restricţii în acest sens.
    9. Pentru persoanele ce au atins vîrsta de 65 de ani, valabilitatea permisului de conducere va fi confirmată o dată la 3 ani prin efectuarea examinării psihofiziologice şi medicale ce atestă aptitudinile de conducere a autovehiculelor din categoriile/subcategoriile respective.
    [Pct.9 modificat prin HG989 din 19.10.10, MO211-212/29.10.10 art.1100]
IV. Condiţii de admitere la examen şi documentarea
cu permis de conducere

    10. Persoanele care solicită examinarea în vederea obţinerii permisului de conducere sau a unor noi categorii/subcategorii ale acestuia, trebuie să facă dovada absolvirii cursurilor unei şcoli auto, organizate de unităţile licenţiate (în continuare - şcoli), conform legislaţiei în vigoare, care activează potrivit normelor stabilite de Guvern, cu excepţia persoanelor specificate la punctul 11 al prezentului Regulament, să îndeplinească condiţiile psihofiziologice intelectuale, de vîrstă şi să fie apte din punct de vedere medical, conform instrucţiunilor aprobate de Ministerul Sănătăţii.
    [Pct.10 modificat prin HG989 din 19.10.10, MO211-212/29.10.10 art.1100]
   
11. Persoanele care fac dovada absolvirii unei instituţii superioare sau profesional tehnice de învăţămînt de profil, în ale căror programe de studii sînt prevăzute studierea în volumul corespunzător a legislaţiei siguranţei traficului rutier şi mecanicii auto, se admit la examenul pentru obţinerea permisului de conducere a autovehiculelor din categoria B şi subcategoria pe care aceasta o include, fără o careva pregătire suplimentară. Persoanele în cauză trebuie să prezinte dovada absolvirii unui curs de instruire practică în conducerea autovehiculului din categoria/subcategoria solicitată, corespunzător programelor respective de pregătire.
    [Pct.11 modificat prin HG304 din 04.04.18, MO113-120/06.04.18 art.343]
    [Pct.11 modificat prin HG989 din 19.10.10, MO211-212/29.10.10 art.1100]
   
12. Persoanele care solicită admiterea la examenul pentru obţinerea permisului de conducere a autovehiculelor, termenul de la sfîrşitul şcolarizării cărora, la momentul solicitării, a depăşit un an de zile, vor fi admise la examen doar dacă vor face dovada frecventării unui curs de instruire practică în conducerea autovehiculului din categoria/subcategoria solicitată, corespunzător programelor respective de pregătire. Aceleaşi prevederi se referă şi la persoanele care au fost admise la una dintre probele examenului pentru obţinerea permisului de conducere, iar de la ultima tentativă de promovare a trecut mai mult de un an.
    [Pct.12 modificat prin HG989 din 19.10.10, MO211-212/29.10.10 art.1100]
    121. Examinarea şi documentarea cu permis de conducere a membrilor misiunilor diplomatice, reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale şi oficiilor consulare străine acreditate în Republica Moldova, precum şi a membrilor de familie ai acestora, care solicită examinarea în vederea obţinerii permisului de conducere sau a unor noi categorii/subcategorii ale acestuia, se vor efectua în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, potrivit procedurii stabilite pentru cetăţenii Republicii Moldova.
    [Pct.121 introdus prin HG495 din 08.07.13, MO145/09.07.13 art.584]   
   
13. Persoana care solicită examinarea în vederea obţinerii permisului de conducere trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să corespundă vîrstei:
    de 16 ani - pentru subcategoriile A1 şi B1;
    de 18 ani - pentru categoriile B, BE, H şi subcategoriile A2, C1, C1E;
    de 20 ani:
    pentru categoria A, în cazul în care persoana face dovada conducerii pe o perioadă de cel puţin 2 ani pe un motociclu din subcategoria A2;
    pentru conducerea triciclului cu o putere ce depăşeşte 15 kW;
    de 21 ani - pentru categoriile C, CE, F, I şi subcategoriile D1, D1E;
    [Pct.13 lit.a), al.6) modificat prin HG989 din 19.10.10, MO211-212/29.10.10 art.1100]
   
de 24 ani - pentru categoria A, D şi DE;
    [Pct.13 lit.a), al.7) modificat prin HG989 din 19.10.10, MO211-212/29.10.10 art.1100]
   
b) să fie aptă din punct de vedere psihofiziologic intelectual pentru a conduce autovehicule pe drumurile publice;
    [Pct.13 lit.b) modificată prin HG989 din 19.10.10, MO211-212/29.10.10 art.1100]
 
   c) să fie aptă din punct de vedere medical pentru a conduce autovehicule din categoriile/subcategoriile pentru care solicită examinarea;
    d) să facă dovada că a absolvit cursurile unei şcoli, organizate de unităţi licenţiate, în condiţiile legii.
    14. Valabilitatea pe teritoriul Republicii Moldova a permiselor de conducere obţinute în alte state nu este recunoscută, dacă titularul nu corespunde cerinţelor de vîrstă stipulate la pct. 13 al prezentului Regulament.
    15. Pot frecventa cursurile unei şcoli auto şi persoanele care nu au încă vîrsta minimă prevăzută pentru categoria/subcategoria din care face parte vehiculul respectiv, însă nu mai mult de 12 luni înainte de împlinirea acesteia, cu excepţia elevilor instituţiilor de învăţămînt profesional cu profil automobilistic, în a căror programe de studii este inclusă studierea materialului corespunzător obţinerii dreptului de a conduce autovehicule.
    [Pct.15 modificat prin HG495 din 08.07.13, MO145/09.07.13 art.584]
    [Pct.15 modificat prin HG989 din 19.10.10, MO211-212/29.10.10 art.1100]
   
16. Recruţii supuşi încorporării în Forţele Armate, ca excepţie, la demersul Ministerului Apărării, pot fi admişi la examenul pentru obţinerea permisului de conducere cu categoria C de la vîrsta de 18 ani. Prevederile prezentului punct sînt valabile pe perioada de tranziţie, pînă la profesionalizarea Forţelor Armate.
    17. Pentru admiterea prezentării la examen şi constituirea dosarului de examinare, inclusiv pentru eliberarea permisului de conducere, persoana care solicită examinarea în vederea obţinerii permisului de conducere trebuie să depună următoarele documente:
    a) actul de identitate, iar în cazul în care actul de identitate este altul decît cel aprobat prin Legea nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte, actul de identitate şi copia acestuia;
    [Pct.17 lit.a) în redacţia HG320 din 11.04.18, MO121-125/13.04.18 art.360; în vigoare 13.04.18]
    b) cererea-tip, semnată de solicitant (anexa nr. 1);
    c) fişa de şcolarizare, care să ateste îndeplinirea condiţiei prevăzute la punctul 10, cu excepţia persoanelor care au obţinut aprobarea pentru examinare conform punctului 11 din prezentul Regulament (anexa nr. 2);
    d) avizul psihofiziologic intelectual;
    e) adeverinţa medicală a conducătorului de vehicul şi a candidatului pentru obţinerea permisului de conducere (Formularul nr.083/e), care certifică starea de sănătate, calităţile fizice şi aptitudinile necesare unui conducător de autovehicul;
    [Pct.17 lit.e) în redacţia HG495 din 08.07.13, MO145/09.07.13 art.584]
    [Pct.17 lit.e) modificată prin HG989 din 19.10.10, MO211-212/29.10.10 art.1100]
 
   f) chitanţele de plată a taxelor respective;
    g) permisul de conducere obţinut anterior la autoritatea competentă a Instituţiei publice „Agenţia Servicii Publice”, pentru persoanele care solicită examinarea în vederea obţinerii permisului de conducere pentru o nouă categorie/subcategorie;
    h) permisul de conducere obţinut în alte state şi copia autentificată a acestuia (în caz de necesitate şi traducerea autentificată), pentru titularii care au/şi-au stabilit domiciliul sau reşedinţa în Republica Moldova şi solicită examinarea în vederea obţinerii permisului de conducere în condiţiile alineatului 3 punctul 19 al prezentului Regulament;
    i) copia autentificată a diplomei de absolvire şi certificatului de şcolarizare care atestă frecventarea unui curs practic de instruire în conducere pentru categoria/subcategoria respectivă, pentru persoanele care solicită examinarea în vederea obţinerii permisului de conducere în condiţiile punctului 11 al prezentului Regulament;
    j) cartela de acreditare perfectată de Protocolul Diplomatic de Stat din cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, pentru persoanele care solicită examinarea în vederea obţinerii permisului de conducere în condiţiile punctului 121 al prezentului Regulament.
    [Pct.17 lit.j) introdusă prin HG495 din 08.07.13, MO145/09.07.13 art.584]
   
18. Preschimbarea, documentarea cu permis de conducere în cazul expirării termenului de valabilitate a permisului anterior şi restabilirea permisului de conducere emis de autoritatea competentă din Republica Moldova se efectuează fără susţinerea examenului, iar solicitantul, suplimentar prevederilor pct. 17, lit. a), b), d), e), f) şi h) va mai depune, după caz:
    [Pct.18 al.(1) modificat prin HG495 din 08.07.13, MO145/09.07.13 art.584]
    [Pct.18 al.(1) modificat prin HG989 din 19.10.10, MO211-212/29.10.10 art.1100]
  
  a) cazierul contravențional de la autoritățile polițienești competente privind lipsa  restricțiilor asupra dreptului de a conduce vehicule, în cazul în care în cadrul procedurii de documentare cu permis de conducere, la verificarea automatizată a solicitantului prin intermediul evidenţelor respective ale Ministerului Afacerilor Interne, se indică asupra  prezentării obligatorii a acestui document;
    [Pct.18 lit.a) în redacţia HG320 din 11.04.18, MO121-125/13.04.18 art.360; în vigoare 13.04.18]
    [Pct.18 lit.a) modificată prin HG989 din 19.10.10, MO211-212/29.10.10 art.1100]
   
b) documentele ce confirmă calificarea de conducător de vehicul, dacă permisul de conducere declarat pierdut nu este supus evidenţei în Registrul de stat al conducătorilor de vehicule;
    c) declaraţia de proprie răspundere că într-adevăr permisul a fost pierdut, furat sau distrus;
   [Pct.18 lit.d) exsclusă prin HG320 din 11.04.18, MO121-125/13.04.18 art.360]
    e) procura persoanei împuternicite de solicitant autentificată de reprezentanţa diplomatică (consulară) a Republicii Moldova, acreditată în ţara respectivă, cererea-tip pentru restabilirea permisului de conducere (anexa nr. 3), adeverinţa medicală ce certifică starea de sănătate, calităţile fizice şi aptitudinile necesare unui conducător de autovehicul, eliberată de o autoritate de profil din ţara de reşedinţă sau domiciliu;
    [Pct.18 lit.e) modificată prin HG495 din 08.07.13, MO145/09.07.13 art.584]
    [Pct.18 lit.e) modificată prin HG989 din 19.10.10, MO211-212/29.10.10 art.1100]
   
f) copia autentificată a certificatului de conducător de tractoare, maşini şi utilaje autopropulsate agricole sau pentru lucrări rutiere, pentru persoanele care solicită includerea în permis a dreptului de a conduce autovehicule din categoria H.
    În cazul în care persoana care solicită documentarea cu categorii/subcategorii noi de vehicule declară, totodată, şi pierderea permisului de conducere, procedura de restabilire a acestuia şi documentare cu categorii/subcategorii noi se comasează.
    [Pct.18 al.(2) modificat prin HG495 din 08.07.13, MO145/09.07.13 art.584]
   
19. La solicitarea cetăţenilor străini şi persoanelor fără cetăţenie de a obţine permis de conducere al Republicii Moldova, în baza permiselor de conducere, obţinute în alt stat, ultimele sînt ridicate. Totodată, la dosarul de eliberare a permisului de conducere al Republicii Moldova se anexează o copie autentificată a acestuia.
    Permisele de conducere ale cetăţenilor Republicii Moldova, transmise autorităţii competente cu motivul preschimbării în permise de conducere ale altui stat, sînt supuse evidenţei în modul prevăzut de Instituţia publică „Agenţia Servicii Publice”.
    La solicitarea cetăţenilor străini şi persoanelor fără cetăţenie de a obţine permis de conducere al Republicii Moldova, în baza actelor de şcolarizare obţinute în alt stat, aceştia pot fi admişi la examen pe bază de reciprocitate.
    Cetăţenii Republicii Moldova care solicită obţinerea permisului de conducere al Republicii Moldova pe baza actelor de şcolarizare obţinute în alt stat vor fi admişi la examen numai în cazul în care statul respectiv este parte a Convenţiei asupra circulaţiei rutiere, încheiate la Viena în 1968, cu modificările şi completările ulterioare. În acest caz, admiterea la examen se va efectua respectînd prevederile punctului 30 din prezentul Regulament.
    [Pct.19 alineat introdus prin HG989 din 19.10.10, MO211-212/29.10.10 art.1100]
   
20. Preschimbarea permiselor de conducere, obţinute în alte state, se efectuează în baza examenului pentru obţinerea permisului de conducere, cu excepţia titularilor din ţările cu care Republica Moldova are încheiate acorduri bilaterale de conversiune a permiselor de conducere, eliberate de părţile contractante.
    Preschimbarea permiselor de conducere eliberate de autorităţile altor state, ale membrilor misiunilor diplomatice, reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale şi oficiilor consulare străine acreditate în Republica Moldova, precum şi ale membrilor de familie ai acestora se efectuează  fără susţinerea examenului pentru obţinerea permisului de conducere.
    Prin excepţie de la alineatul unu, la preschimbarea permiselor de conducere eliberate de către autorităţile statelor care recunosc şi exercită conversiunea permiselor de conducere naţionale ale Republicii Moldova, fără susţinerea examenului de obţinere a permisului de conducere, va fi aplicat principiul de reciprocitate.
    [Pct.20 modificat prin HG320 din 11.04.18, MO121-125/13.04.18 art.360; în vigoare 13.04.18]
    [Pct.20 modificat prin HG495 din 08.07.13, MO145/09.07.13 art.584]
   
21. Pentru conducerea autovehiculelor pe drumurile publice, titularii permiselor de conducere eliberate de alte state, care îşi stabilesc domiciliul sau reşedinţa în Republica Moldova, sînt obligaţi să solicite autorităţii competente preschimbarea acestora cu documente similare ale Republicii Moldova, în termen de maximum 6 luni, în condiţiile stabilite de prezentul Regulament.
    22. Şcoala auto prezintă autorităţii competente din cadrul Instituţiei publice „Agenţia Servicii Publice” listele candidaţilor, întocmite conform modelului stabilit de această autoritate, în termen de 15 zile calendaristice din ziua demarării cursurilor.
    [Pct.22 în redacţia HG495 din 08.07.13, MO145/09.07.13 art.584]
    [Pct.22 modificat prin HG989 din 19.10.10, MO211-212/29.10.10 art.1100]
  
  23. Programarea şi admiterea la examenul pentru obţinerea permisului de conducere se va efectua în baza cererii depuse personal de către solicitant la autoritatea competentă din cadrul Instituţiei publice „Agenţia Servicii Publice”, cu anexarea documentelor prevăzute la punctul 17 din prezentul Regulament.
    Perioada maximă de la data depunerii cererii pînă la data programată a examenului nu poate depăşi 30 de zile calendaristice.
    [Pct.23 în redacţia HG495 din 08.07.13, MO145/09.07.13 art.584]
V. EXAMENUL PENTRU OBŢINEREA
PERMISULUI DE CONDUCERE

    24. Permisul de conducere se obţine în baza examenului care se desfăşoară în prezenţa unei comisii desemnate de către autoritatea competentă din cadrul Instituţiei publice „Agenţia Servicii Publice”.
    Comisia de examinare se va constitui din cel puţin 3 persoane, iar în caz de necesitate, pot fi invitaţi reprezentanţi ai unei şcoli auto terţe sau din cadrul autorităţilor cu atribuţii şi responsabilităţi în siguranţa rutieră din teritoriul deservit, care vor fi incluşi în procesul-verbal de examinare şi îl vor semna.
    [Pct.24 modificat prin HG495 din 08.07.13, MO145/09.07.13 art.584]
    [Pct.24 modificat prin HG989 din 19.10.10, MO211-212/29.10.10 art.1100]
   
25. Procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere, precum şi cerinţele faţă de examinatori se stabilesc prin instrucțiunea privind desfăşurarea examenului şi condiţiile de obţinere a permisului de conducere, aprobate prin ordinul ministrului educației, culturii și cercetării, elaborat în comun cu autoritatea competentă.
    [Pct.25 în redacția HG320 din 11.04.18, MO121-125/13.04.18 art.360; în vigoare 13.04.18]
    26. Examenul pentru obţinerea permisului de conducere consta în:
    a) proba teoretică, de cunoaştere a legislaţiei rutiere, a tehnicilor de acordare a primului ajutor medical şi a noţiunilor generale de mecanică auto;
    b) proba practică de conducere a autovehiculului în poligon şi traseu, corespunzătoare categoriei/subcategoriei de permis solicitat, cu excepţia subcategoriilor A1 şi A2 şi categoriei A, pentru care se verifică numai îndemînarea de conducere în poligoane;
    c) candidaţii care solicită permis de conducere din categoria F şi I, susţin proba de conducere la şcolile auto la care au fost instruiţi, iar candidaţii care solicită permis de conducere a autovehiculelor din categoria H - la subdiviziunile teritoriale ale Inspectoratului de Stat “Intehagro”;
    d) persoanelor care susţin proba practică de conducere cu un autovehicul dotat cu cutie de viteză automată în permisul de conducere le va fi aplicată menţiunea corespunzătoare cu dreptul de a conduce numai asemenea autovehicule.
    27. Persoana cu handicap fizic poate susţine examenul pentru obţinerea permisului de conducere pentru categoriile A şi/sau B dacă autovehiculul utilizat la examinare este adaptat infirmităţii acesteia.
    28. Rezultatul examinării se consemnează prin calificativul “admis” sau “respins”. Rezultatul persoanei care nu promovează oricare dintre probe se apreciază cu calificativul “respins”.
    29. În cazul în care se constată că o persoană a obţinut calificativul “admis”prin încălcarea dispoziţiilor legale sau prin mijloace frauduloase, permisul de conducere se anulează în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
    30. Persoana care a obţinut calificativul “respins” poate susţine un nou examen numai după o perioadă de cel puţin 5 zile calendaristice, pentru proba teoretică, şi 10 zile calendaristice, pentru proba practică.
    În cazul în care persoana nu susţine proba practică în decursul unui an din momentul susţinerii probei teoretice, aceasta va fi obligată să susţină din nou proba teoretică a examenului.
    [Pct.30 modificat prin HG320 din 11.04.18, MO121-125/13.04.18 art.360]
    În cazul în care persoana susţine atît proba teoretică, cît şi practică a examenului pentru obţinerea permisului de conducere, dar nu solicită documentarea cu permis de conducere în decursul unui an, pentru a solicita şi a obţine acest document ea va fi obligată să urmeze şi să prezinte confirmarea urmării unui curs practic de instruire în conducerea autovehiculului din categoria/subcategoria respectivă.
    [Pct.30 modificat prin HG495 din 08.07.13, MO145/09.07.13 art.584]
    [Pct.30 modificat prin HG989 din 19.10.10, MO211-212/29.10.10 art.1100]

    31. Persoanelor care au promovat examenul pentru obţinerea permisului de conducere li se eliberează permis de conducere unde sînt specificate categoriile/subcategoriile de autovehicule pentru care au obţinut dreptul de a le conduce.
    32. În cazul în care persoana solicită susţinerea examenului pentru obţinerea permisului de conducere pentru mai multe categorii/subcategorii aceasta va fi examinată la fiecare categorie/subcategorie separat.
    33. În cazul în care persoana examinată contestă rezultatele examenului aceasta poate fi examinată repetat de o altă comisie, condusă de un reprezentant al autorităţii ierarhic superioare.
VI. PERMISUL DE CONDUCERE
    [Pct.34 abrogat prin HG398 din 16.06.15, MO160/19.06.15 art.443]
   
35. Permisul de conducere se eliberează de către Instituţia publică „Agenţia Servicii Publice”. La solicitare, titularului i se poate elibera şi fişa deţinătorului permisului de conducere de modelul stabilit (anexa nr. 5).
    35. Permisul de conducere naţional al Republicii Moldova şi permisul de conducere internaţional se eliberează de către Instituţia publică „Agenţia Servicii Publice”, la cerere, cu depunerea declaraţiei pe propria răspundere, de modelul stabilit de către autoritatea competentă, privind autenticitatea informațiilor și actelor prezentate, precum și susținerea personală a examenului în baza propriilor abilități și cunoștințe.
    [Pct.35 în redacție HG320 din 11.04.18, MO121-125/13.04.18 art.360; în vigoare 01.09.18]
    36. În baza permisului de conducere naţional al Republicii Moldova, la solicitare, titularului i se poate elibera şi permis de conducere internaţional, conform modelului aprobat de către Guvern, cu respectarea prevederilor Convenţiei asupra circulaţiei rutiere, încheiată la Viena în 1968, la care Republica Moldova a aderat prin Hotărîrea Parlamentului nr.1318-XII din 2 martie 1993, conform instrucțiunii metodologice aprobate de către Instituţia publică „Agenția Servicii Publice”.
    Permisul de conducere internaţional se eliberează:
    1) în baza permisului de conducere naţional cu statut „valabil”;
    2) pe un termen de pînă la 3 (trei) ani, cu condiţia că acest termen să nu depăşească termenul de valabilitate al permisului de conducere naţional deţinut de către solicitant.
    La anularea dreptului de a conduce vehicule și la retragerea permisului de conducere naţional, în baza căruia persoanei i s-a eliberat permis de conducere internaţional, ultimul îşi pierde valabilitatea şi urmează a fi anulat.  Un alt permis de conducere internațional poate fi eliberat la solicitarea persoanei, în modul stabilit, în cazul în care aceasta obține un alt permis de conducere naţional. Permisul de conducere internaţional este valabil pentru conducerea vehiculelor în trafic internațional numai cu condiția deținerii permisului de conducere național al Republicii Moldova.
    [Pct.36 în redacția HG320 din 11.04.18, MO121-125/13.04.18 art.360; în vigoare 13.04.18]
    37. Titularul permisului de conducere trebuie să declare pierderea, furtul sau distrugerea acestui document autorităţii emitente sau, după caz, comisariatului de poliţie de la locul de domiciliu sau reşedinţă în cel mai scurt timp posibil de la constatare.
    38. Autoritatea competentă va aplica interdicţie asupra restabilirii permisului de conducere în cazul primirii informaţiilor documentare de la alte autorităţi ale statului, inclusiv străine, cu drept de solicitare a aplicării măsurilor de interdicţie, în bază de reciprocitate.
    [Pct.38 modificat prin HG495 din 08.07.13, MO145/09.07.13 art.584]
    39. Se interzice deţinerea simultană a două şi mai multe permise de conducere.
    40. La expirarea termenului de privare de dreptul de a conduce autovehicule, în afara cazurilor în care a intervenit anularea sau schimbarea acestei sancţiuni prin amendă contravenţională, pentru repunerea în dreptul de a conduce, persoana solicitantă trebuie să prezinte subdiviziunii competente a Poliţiei următoarele documente:
    a) actul de identitate şi copia acestuia;
    b) adeverinţa medicală a conducătorului de vehicul şi a candidatului pentru obţinerea permisului de conducere (Formularul nr.083/e). Adeverinţa medicală pentru persoanele care au fost private de dreptul de a conduce autovehicule din cauza conducerii în stare de ebrietate necesită a fi datată cu cel mult 30 de zile calendaristice înaintea expirării termenului de privare;
    c) dovada frecventării programului probațional antialcoolic și antidrog, pentru persoanele care au fost private de dreptul de a conduce autovehicule din cauza conducerii în stare de ebrietate, în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.1434 din 7 noiembrie 2002 „Cu privire la măsurile de prevenire a conducerii mijloacelor de transport în stare de ebrietate.
    [Pct.40 lit.c) modificată prin HG556 din 18.06.18, MO210-223/22.06.18 art.608]
    [Pct.40 în redacţia HG495 din 08.07.13, MO145/09.07.13 art.584]
    [Pct.40 modificat prin HG989 din 19.10.10, MO211-212/29.10.10 art.1100]

VII. DISPOZIŢII FINALE
    41. Autovehiculele destinate pentru instruire şi examinare pentru obţinerea permisului de conducere, cu excepţia motocicletelor, vor fi dotate cu dublă comandă pentru frînă şi ambreiaj.
Autovehiculele prevăzute la alin. 1 vor fi echipate cu semnul distinctiv cu inscripţia “Şcoala”, cu dimensiunile şi caracteristicile prevăzute în actele normative în vigoare. Fac excepţie autobuzele şi troleibuzele, care vor avea inscripţia “Şcoala” aplicată pe părţile laterale, în faţă şi în spate.
    42. La schimbarea oricăror date înscrise în permisul de conducere sau la expirarea termenului de valabilitate al acestuia, titularul este obligat sa solicite eliberarea unui nou permis de conducere.
    43. Termenul de păstrare în subdiviziunile competente ale Instituţiei publice „Agenţia Servicii Publice” a materialelor ce au servit ca bază pentru calificarea şi documentarea cu permis de conducere este de 3 ani.
    44. Permisele de conducere perfectate pentru eliberare şi nesolicitate în subdiviziunile competente ale Instituţiei publice „Agenţia Servicii Publice” se păstrează pe termenul de valabilitate al documentului.
    45. Evidenţa conducătorilor de autovehicule se ţine în Registrul de stat al conducătorilor de vehicule.

    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin HG989 din 19.10.10, MO211-212/29.10.10 art.1100]

    anexa nr.2
Anexa nr.2
la Regulamentul cu privire la permisul
de conducere, organizarea şi desfăşurarea
examenului pentru obţinerea permisului
de conducere şi condiţiile de admitere
la traficul rutier

Modelul formularului
Fișa de școlarizare pentru conducerea autovehiculelor

    [Anexa nr.2 modificată prin HG140 din 07.02.18, MO40-47/09.02.18 art.158; în vigoare 09.03.18]

    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 modificată prin HG495 din 08.07.13, MO145/09.07.13 art.584]

    [Anexa nr.4 abrogată prin HG398 din 16.06.15, MO160/19.06.15 art.443]
    [Anexa nr.4 în redacţia HG1127 din 07.10.08, MO183-185/10.10.08 art.1128]

   
[Anexa nr.5 abrogată prin HG320 din 11.04.18, MO121-125/13.04.18 art.360; în vigoare 13.04.18]