*HGO98/2005 Versiunea originala
ID intern unic:  326644
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 98
din  31.01.2005
pentru aprobarea Regulamentului privind formarea şi
utilizarea mijloacelor speciale ale instituţiilor publice de la
oferirea documentelor de tender
Publicat : 04.02.2005 în Monitorul Oficial Nr. 20-23     art Nr : 150
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă Regulamentul privind formarea şi utilizarea mijloacelor speciale ale instituţiilor publice de la oferirea documentelor de tender (se anexează).

PRIM-MINISTRU                                                                   Vasile TARLEV
Contrasemnează:
Ministrul economiei                                                                Marian Lupu
Ministrul finanţelor                                                                 Zinaida Grecianîi
Ministrul justiţiei                                                                    Victoria Iftodi

Chişinău, 31 ianuarie 2005.
Nr. 98.
Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 98
din 31 ianuarie 2005
REGULAMENT
privind formarea şi utilizarea mijloacelor speciale ale instituţiilor publice
de la oferirea documentelor de tender
I. Dispoziţii generale
1. Prezentul Regulament stabileşte modul de gestionare a mijloacelor speciale ale instituţiilor publice finanţate de la buget din oferirea documentelor de tender şi este elaborat în temeiul art. 29 al Legii achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului nr. 1166-XIII din 30 aprilie 1997 şi în conformitate cu art. 12 al Legii nr. 847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar (cu modificările ulterioare).
II. Modul de formare şi utilizare a mijloacelor speciale
2. Mijloacele speciale ale instituţiilor publice se constituie din veniturile obţinute de la oferirea documentelor de tender. Documentele de tender sînt acordate întreprinderilor şi organizaţiilor, indiferent de tipul lor de proprietate şi forma de organizare juridică, care doresc să participe la licitaţie.
3. Costul setului documentelor de tender (caietului de sarcini) se stabileşte în valoare de 200 lei, conform anexei. În costul documentelor de tender nu se include taxa pe valoarea adăugată.
4. Mijloacele speciale, încasate prin casieria instituţiei, se depun la contul trezorerial de mijloace speciale deschis la trezoreria teritorială.
5. Veniturile obţinute de la comercializarea setului documentelor de tender se direcţionează spre acoperirea cheltuielilor legate de prestarea serviciilor aferente perfectării şi elaborării documentelor de tender, inclusiv:
plata mărfurilor şi serviciilor;
deplasării în interes de serviciu;
procurarea mijloacelor fixe.
6. Gestionarea mijloacelor speciale  ale instituţiei publice se efectuează conform Regulamentului cu privire la gestionarea mijloacelor speciale ale instituţiilor publice finanţate de la buget.
III. Dispoziţii finale
7. Evidenţa contabilă a mijloacelor speciale se organizează în conformitate cu Legea contabilităţii şi se efectuează conform instrucţiunilor cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice, aprobate de Ministerul Finanţelor.
8. Instituţia publică prezintă darea de seamă privind utilizarea mijloacelor speciale, în modul şi termenele stabilite de către instituţia ierarhic superioară.
    
Anexă
la Regulamentul privind formarea
şi utilizarea mijloacelor speciale
ale instituţiilor publice de la
oferirea documentelor de tender

Costul unui set de documente pentru participarea la tender
Cheltuielile de tipărire şi livrare includ:
              (lei)
hîrtie Xerox                                                                10,50
hîrtie Fax                                                                     9,0
cartuş printer LaserJet                                                21,0
toner printer LaserJet                                                 21,0
dischetă (1 buc.)                                                         10,0
mapă pentru documente                                             10,0
toner Xerox                                                                23,0
alte cheltuieli (rechizite de cancelarie - stilou,
creion, mape, capsator, radieră etc.)                          60,0
convorbiri telefonice                                                  35,50
Total                                                                           200,00