HGM9/2008
ID intern unic:  326694
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 9
din  17.01.2008

pentru aprobarea Regulamentului cu privire la întocmirea
şi păstrarea dosarului achiziţiei publice

Publicat : 25.01.2008 în Monitorul Oficial Nr. 16-17     art Nr : 77
    MODIFICAT
    HG661 din 10.11.09, MO163-164/13.11.09 art.729

    În scopul executării articolului 32 din Legea privind achiziţiile publice nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 107-111, art.470), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă, conform anexei, Regulamentul cu privire la întocmirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice.

    Prim-ministru                                                                        Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei şi comerţului                                        Igor Dodon

    Nr. 9. Chişinău, 17 ianuarie 2008.

Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr. 9
din 17 ianuarie 2008
Regulamentul
cu privire la întocmirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice
I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul cu privire la întocmirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice (în continuare - Regulament) este elaborat în conformitate cu Legea privind achiziţiile publice nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.107-111, art.470) şi stabileşte modul de întocmire şi păstrare a dosarului achiziţiei publice. 
    2. Dosarul achiziţiei publice se întocmeşte şi se păstrează de către autoritatea contractantă care desfăşoară proceduri de achiziţie publică.
II. Dosarul achiziţiei publice
    3. Dosarul achiziţiei publice reprezintă totalitatea documentelor utilizate de către autoritatea contractantă pe parcursul desfăşurării procedurilor de achiziţie publică.
    4. Dosarul achiziţiei publice se întocmeşte pentru fiecare procedură de achiziţie publică în parte şi se păstrează în decurs de 5 ani de la iniţierea acesteia.
    5. Dosarul achiziţiei publice conţine, în mod obligatoriu, următoarele documente:
    a) extrasul (copia) din anunţul de intenţie;
    b) invitaţiile de participare la procedura de achiziţie expediate operatorilor economici;
    c) scrisoarea de solicitare pentru publicarea anunţului privind desfăşurarea procedurii de achiziţie în Buletinul Achiziţiilor Publice şi pe pagina oficială a
Agenţia Achiziţii Publice (în continuare - Agenţia) în reţeaua Internet (în cazul în care există o astfel de solicitare);
   
[Pct.5 lit.c) modificată prin HG661 din 10.11.09, MO163-164/13.11.09 art.729]
    d) documentele de preselecţie, de licitaţie sau alte documente de atragere a ofertelor întocmite de către autoritatea contractantă în cadrul procedurii de achiziţie publică şi înregistrate în modul corespunzător;
    e) înscrierile cu privire la numărul şi data Buletinului Achiziţiilor Publice în care a fost publicat anunţul privind desfăşurarea procedurii de achiziţie, numărul şi data procedurii de achiziţie publică, menţiunile referitoare la publicarea acesteia pe pagina oficială a Agenţiei în reţeaua Internet www.tender.gov.md sau alte înscrieri privitor la publicarea anunţului în alte mijloace de informare în masă (aceste înscrieri urmează a fi menţionate în cazurile în care publicitatea este obligatoriu prevăzută de legislaţie şi în cazul în care, deşi nu este obligatorie, autoritatea contractantă a asigurat publicitatea prin plasarea anunţului în modul sus-menţionat);
    f) scrisorile de solicitare a explicaţiilor asupra documentelor de preselecţie, de licitaţie sau a altor documente de atragere a ofertelor;
    g) răspunsul autorităţii contractante la explicaţiile solicitate asupra documentelor de preselecţie, de licitaţie sau a altor documente de atragere a ofertelor;
    h) scrisorile de informare a operatorilor economici vizavi de modificările operate în documentele de preselecţie, de licitaţie sau în alte documente de atragere a ofertelor (în cazul în care au fost operate modificări în aceste documente);
    i) procesul-verbal al grupului de lucru cu privire la deschiderea şi citirea ofertelor, iar în cazul desfăşurării achiziţiilor publice electronice - extrasele imprimate care vor asigura înregistrarea conţinutului şi consecutivităţii desfăşurării acesteia;
    j) scrisorile pin care au fost solicitate explicaţii suplimentare asupra ofertelor prezentate de către ofertanţi (în cazul în care au fost solicitate asemenea explicaţii);
    k) răspunsurile ofertanţilor la solicitările autorităţii contractante (în cazul în care au fost prezentate asemenea explicaţii);
    l) scrisorile de atragere a consultanţilor specialişti/experţi în domeniul în care se efectuează achiziţia (în cazul în care aceştia au fost invitaţi);
    m) procesul-verbal de evaluare a ofertelor;
   n) documente, scrisori sau alte înscrisuri cu privire la depistarea unui act de corupţie în cadrul desfăşurării procedurii de achiziţie publică şi înştiinţarea Agenţiei şi organelor de resort corespunzătoare (în cazul în care un astfel de act a fost comis şi depistat);
    o) documentele privind efectuarea testărilor/expertizelor în cadrul desfăşurării procedurii de achiziţie publică (în cazul în care acestea au fost efectuate);
    p) scrisorile de înştiinţare a ofertanţilor cu privire la rezultatele procedurii de achiziţie şi confirmarea primirii acestora de către ofertanţi;
    q) demersuri, contestaţii ale ofertanţilor vizavi de rezultatele procedurii de achiziţie publică (în cazul în care au fost înaintate asemenea demersuri, contestaţii);
    r) răspunsurile la demersurile sau contestaţiile ofertanţilor (în cazul în care au fost înaintate demersuri sau contestaţii);
    s) contractele de achiziţie publică încheiate cu ofertanţii desemnaţi cîştigători;
    t) darea de seamă privind procedura de achiziţie publică;
    u) procesul-verbal şi darea de seamă, alte documente cu privire la modificarea/rezilierea contractului de achiziţie publică;
    v) documentele cu privire la sancţionarea sau iniţierea procedurii de includere a operatorului economic în Lista de interdicţie a operatorilor economici (în cazul în care au fost aplicate sancţiuni sau iniţiată procedura menţionată);
    w) alte documente prevăzute de documentaţia-standard privind achiziţiile publice de bunuri, lucrări sau servicii.
III. Modalitatea de întocmire, păstrare şi de prezentare
a informaţiei dosarului achiziţiei publice
    6. Dosarul achiziţiei publice urmează a fi cusut, ştampilat şi numerotat de către autoritatea contractantă după încheierea contractului de achiziţie publică în aşa mod încît să asigure integritatea acestuia şi să excludă posibilitatea sustragerii sau înlocuirii înscrisurilor pe care acesta le conţine.
    7. În cazul în care contractul de achiziţie publică se modifică/reziliază, procesul-verbal, darea de seamă, acordul de modificare/reziliere a contractului şi alte documente care au stat la baza modificării/rezilierii acestuia se numerotează şi se cos suplimentar în dosarul achiziţiei publice, cu respectarea cronologiei.
    8. Autoritatea contractantă poartă răspundere pentru întocmirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice, potrivit legislaţiei.
IV. Accesul la informaţia privind conţinutul
dosarului achiziţiei publice
   9. La solicitarea Agenţiei sau a organelor de control, autoritatea contractantă este obligată să pună la dispoziţia acestora dosarul/dosarele de achiziţie publică solicitat/solicitate, precum şi altă informaţie care urmează a fi selectată potrivit solicitărilor entităţilor menţionate.
    10. Orice informaţie privind bunurile, lucrările sau serviciile solicitate în cadrul procedurii de achiziţie publică, denumirea şi datele de contact ale ofertanţilor, precum şi denumirea şi datele de contact ale operatorului economic cu care este încheiat contractul de achiziţie, preţul acestui contract se pune la dispoziţia solicitantului de către autoritatea contractantă.
    11. Autoritatea contractantă va oferi, la solicitarea operatorilor economici care au depus oferte sau cereri pentru procedura de preselecţie, orice informaţie privind:
    a) datele de calificare ale ofertanţilor;
    b) preţul ofertei sau temeiul determinării lui, expunerea succintă a altor condiţii esenţiale ale fiecărei oferte şi ale contractului de achiziţie;
    c) rezumatul evaluării şi comparării ofertelor, ţinîndu-se cont de aplicarea marjei preferenţiale;
    d) decizia respectivă cu argumentele de rigoare, în cazul în care toate ofertele sînt respinse;
    e) expunerea motivelor alegerii metodei respective de achiziţie, în cazul procedurilor de achiziţie prin alte metode decît licitaţiile deschise;
    f) decizia şi temeiurile în cazul aplicării unor proceduri de achiziţie, altele decît licitaţiile deschise, dacă procedurile respective nu s-au soldat cu încheierea unui contract de achiziţie;
    g) rezumatul demersurilor în care s-au solicitat explicaţii referitoare la documentele de preselecţie sau la documentele de licitaţie, rezumatul răspunsurilor la ele, precum şi expunerea rezumativă a oricărei modificări operate în aceste documente.
    Această informaţie poate fi oferită solicitanţilor menţionaţi după desemnarea ofertei cîştigătoare sau după desfăşurarea procedurii de achiziţie ce nu s-a soldat cu încheierea unui contract de achiziţie.
    12. Cu excepţia cazurilor în care instanţa de judecată o cere, autoritatea contractantă nu divulgă informaţia privind datele de calificare ale ofertanţilor, preţul ofertei sau temeiul determinării lui, expunerea succintă a altor condiţii esenţiale ale fiecărei oferte şi ale contractului de achiziţie, rezumatul evaluării şi comparării ofertelor (ţinîndu-se cont de aplicarea marjei preferenţiale), rezumatul demersurilor în care s-au solicitat explicaţii referitoare la documentele de preselecţie sau la documentele de licitaţie, rezumatul răspunsurilor la ele, precum şi expunerea rezumativă a oricăror modificări operate în aceste documente, dacă divulgarea acestora contravine legislaţiei şi intereselor statului, prejudiciază interesele comerciale legitime ale părţilor sau împiedică concurenţa loială.
    13. După expirarea termenului de păstrare a dosarului achiziţiei publice, autoritatea contractantă poate lichida acest dosar, cu excepţia contractelor în derulare, dosarul cărora poate fi lichidat doar după expirarea a doi ani de la momentul încetării acţiunii contractului de achiziţie publică.