*HGO278/2006 Versiunea originala
ID intern unic:  326807
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 278
din  16.03.2006
cu privire la mijloacele speciale în domeniul
achiziţiilor publice ale Agenţiei Rezerve Materiale,
Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare
Publicat : 24.03.2006 în Monitorul Oficial Nr. 47-50     art Nr : 314
Întru executarea art. 12 al Legii privind sistemul bugetar şi procesul bugetar nr. 847-XIII din 24 mai 1996 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, ediţie specială) şi art. 5 al Legii achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului nr. 1166-XIII din 30 aprilie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 67-68, art. 551), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă:
Nomenclatorul serviciilor în domeniul achiziţiilor publice, prestate contra plată de către Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare, conform anexei nr. 1;
Regulamentul privind modul de creare şi utilizare a mijloacelor speciale în domeniul achiziţiilor publice ale Agenţiei Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare, conform anexei nr. 2.

PRIM-MINISTRU                                              Vasile TARLEV
Contrasemnează:
Ministrul finanţelor                                              Mihail Pop
Ministrul economiei
şi comerţului                                                          Valeriu Lazăr

Chişinău, 16 martie 2006.
Nr. 278.
    
Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 278
din 16 martie 2006
NOMENCLATORUL
serviciilor în domeniul achiziţiilor publice, prestate contra plată de către
Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare

Nr.d/o Denumirea serviciului Tariful, lei Baza legală
1. Buletinul Achiziţiilor Publice 3,00 Legea achiziţiei de mărfuri, lucrări
şi servicii pentru necesităţile statului
nr. 1166-XIII din 30 aprilie 1997
2. Publicitatea plasată în BuletinulAchiziţiilor
Publice, pentru 1 cm2
1 număr - 10,002-5
numere - 7,006-10
 numere - 5,0010
şi mai multe - 3,00
3. Publicitatea plasată pe pagina web,
pentru 1 cm2
7,0

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 278
din 16 martie 2006
REGULAMENTUL
privind modul de creare şi utilizare a mijloacelor speciale în domeniul
achiziţiilor publice ale Agenţiei Rezerve Materiale,
Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare
1. Prezentul Regulament este elaborat în scopul realizării Legii achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului nr. 1166-XIII din 30 aprilie 1997, Legii privind sistemul bugetar şi procesul bugetar nr. 847-XIII din 24 mai 1996 şi constituie temeiul juridic pentru gestionarea mijloacelor speciale ale Agenţiei Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare, provenite din prestarea serviciilor contra plată în domeniul achiziţiilor publice.
2. Mijloacele speciale ale Agenţiei Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare se constituie din veniturile obţinute de la editarea Buletinului Achiziţiilor Publice, publicitatea plasată în Buletinul Achiziţiilor Publice şi pe pagina web.
3. Costul serviciilor în domeniul achiziţiilor publice se calculează reieşind din cheltuielile efective pentru prestarea acestor servicii.
4. În cazul modificării ratei inflaţiei, Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare înaintează Guvernului propuneri de modificare a tarifelor pentru serviciile prestate.
5. Veniturile obţinute de la editarea Buletinului Achiziţiilor Publice, publicitatea plasată în Buletinul Achiziţiilor Publice şi pe pagina web se direcţionează spre acoperirea cheltuielilor pentru:
plata mărfurilor şi serviciilor;
deplasări în interes de serviciu;
procurarea mijloacelor fixe.
6. Gestionarea mijloacelor speciale în domeniul achiziţiilor publice ale Agenţiei Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare se efectuează conform Regulamentului cu privire la gestionarea mijloacelor speciale ale instituţiilor publice finanţate de la buget, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 94 din 31 decembrie 2004.
7. Soldul mijloacelor speciale acumulate la finele anului pe contul curent se raportează la partea de venituri a devizului de mijloace speciale din anul viitor.
8. Evidenţa contabilă a mijloacelor speciale se ţine în conformitate cu Legea contabilităţii nr. 426-XIII din 4 aprilie 1995 şi Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 85 din 9 octombrie 1996.
9. Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare prezintă darea de seamă privind utilizarea mijloacelor speciale, în modul şi termenele stabilite de către Ministerul Finanţelor.