LPC267/2007
ID intern unic:  326813
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 267
din  07.12.2007
pentru modificarea şi completarea unor
acte legislative
Publicat : 05.02.2008 în Monitorul Oficial Nr. 25-27     art Nr : 71
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - La articolul 24 alineatul (23) din Legea nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, prima propoziţie va avea următorul cuprins:
    “(23) Pînă la 31 decembrie 2008, persoanele specificate la art.90 alin.(1) din Codul fiscal nu reţin prealabil, ca parte a impozitului pe venit, o sumă în mărime de 5% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice la lichidarea fondurilor de investiţii nemutuale şi la lichidarea fondurilor de investiţii pentru privatizare.”
    Art.II. - Articolul 31 din Legea nr.1204-XIII din 5 iunie 1997 cu privire la fondurile de investiţii (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.177-181, art.749), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    la alineatul (1), textul “1 iulie 2007” se înlocuieşte cu textul “1 iulie 2008”;
    după alineatul (8) se introduce alineatul (81), cu următorul cuprins: 
    “(81) Termenul prevăzut la alin.(1) din prezentul articol este termenul în cadrul căruia are loc înstrăinarea acţiunilor, părţilor sociale deţinute de fondurile de investiţii în proces de lichidare, pînă la expirarea căruia este interzisă repartizarea către acţionari a acţiunilor şi părţilor sociale aflate în portofoliul lor.”
    la alineatul (9), cuvintele “Proiectul balanţei de lichidare” se înlocuiesc cu cuvintele “Balanţa de lichidare”.
    Art.III. - La articolul 37 din Legea nr.1453-XV din 8 noiembrie 2002 cu privire la notariat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.154-157, art.1209), cu modificările ulterioare, litera e) va avea următorul cuprins:
    “e) autentificarea procurilor pentru primirea pensiilor, indemnizaţiilor, mijloacelor băneşti repartizate acţionarilor fondurilor de investiţii nemutuale în proces de lichidare, fondurilor de investiţii pentru privatizare în proces de lichidare, precum şi pentru primirea sumelor indexate din depunerile băneşti ale cetăţenilor în Banca de Economii;”


    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                                       Marian LUPU

    Nr.267-XVI. Chişinău, 7 decembrie 2007.