*LPO1553/1998 Versiunea originala
ID intern unic:  326842
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1553
din  25.02.1998
cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă
a transportatorilor faţă de călători
Publicat : 30.04.1998 în Monitorul Oficial Nr. 38-39

Parlamentul adoptă prezenta lege.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1. Raporturile reglementate de prezenta lege
(1) Prezenta lege reglementează raporturile în domeniul asigurării de răspundere civilă dintre organizaţiile de asigurare (asiguratori), transportatorii de călători cu mijloace de  transport aerian, auto, feroviar şi fluvial (asiguraţi) şi călători.
(2) Obiect al asigurării este răspunderea civilă a transportatorilor pentru prejudiciul cauzat vieţii, sănătăţii şi bunurilor călătorilor.
(3) Prezenta lege nu se extinde asupra domeniului asigurării de răspundere civilă a proprietarilor mijloacelor de transport auto pentru prejudiciul cauzat terţilor şi bunurilor lor în urma  accidentelor  în transport.
Articolul 2. Asiguratorul
(1) Asigurator este organizaţia  de asigurare sub orice  formă de organizare  juridică, prevăzută de legislaţie, inclusiv cu  participarea capitalului  străin, care,  în  modul stabilit, a obţinut  licenţă  de asigurare obligatorie  de răspundere civilă a transportatorilor pentru prejudiciul cauzat călătorilor în urma accidentelor în transport.
(2) Licenţa de asigurare obligatorie de răspundere civilă a transportatorilor se eliberează asiguratorilor care dispun de un capital total de cel puţin 3 milioane lei.
Articolul 3. Asiguratul
Este considerată  asigurat persoana juridică, indiferent de tipul de proprietate  şi forma de organizare juridică, ori persoana fizică care, în baza licenţei, obţinute în ordinea cuvenită, efectuează transportarea organizată a călătorilor cu transport aerian, auto, feroviar şi fluvial, a încheiat contract de asigurare obligatorie de răspundere civilă  faţă de călători.
Articolul 4. Domeniul de aplicare a asigurării obligatorii de  
                   răspundere civilă a transportatorilor faţă de călători
(1) Asigurarea  obligatorie de răspundere civilă a transportatorilor se  aplică la  transportarea organizată a călătorilor cu  transportul aerian, auto, feroviar şi fluvial.
(2) Asigurarea obligatorie de răspundere civilă a transportatorilor faţă de călători nu se extinde asupra transportatorilor care efectuează transportarea călătorilor:
a) cu transportul auto urban,  inclusiv cu  taximetrele,  şi transportul electric;
b) cu transportul  auto suburban, cu bacul, precum şi cu transportul fluvial pe traseele pentru plimbări şi excursii.
Articolul 5. Cazul asigurat
Cazul asigurat  este evenimentul la a cărui producere legislaţia  şi contractul de asigurare prevăd acordarea despăgubirii de asigurare.
Capitolul II
RAPORTURILE DE ASIGURARE
Articolul 6. Contractul de asigurare
(1) Transportatorii  sînt obligaţi să încheie anual cu asiguratorii contracte  de  asigurare  obligatorie de  răspundere civilă  a transportatorilor faţă de călători.
(2) Contractul de asigurare se încheie pînă la obţinerea licenţei de efectuare a transportărilor.
(3) Unele particularităţi ale asigurării în transportul aerian, precum şi în transportul auto internaţional trebuie să fie reflectate în contractul de asigurare şi să corespundă  prevederilor acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte.
(4) Confirmare a asigurării călătorului este documentul de călătorie sau alte documente care autentifică dreptul acestuia la călătorie.
Articolul 7. Prima de asigurare
(1) Prima de  asigurare  se stabileşte în cuantum de pînă la 1%  din suma volumului anual de transportare a călătorilor.
(2) Procedura şi termenele depunerii  primelor de asigurare  se stabilesc în contractul de asigurare.
Capitolul III
LIMITELE RĂSPUNDERII ŞI PLATA DESPĂGUBIRII DE ASIGURARE
Articolul 8. Limitele răspunderii asiguratorului
(1) În cazul  vătămării corporale sau decesului călătorului în  urma accidentului  în  transport, despăgubirea de asigurare se plăteşte  în mărimea  prejudiciului efectiv cauzat, confirmat de organele competente şi  de documentele  privind cheltuielile suportate de  victimă  sau  de reprezentanţii ei, limitată la un plafon egal cu echivalentul a 10000 de dolari   S.U.A.  (la data  survenirii  efective  a cazului  asigurat), indiferent de tipul mijlocului de transport.
(2) Despăgubirea de asigurare pentru prejudiciul cauzat de vătămarea corporală sau decesul victimei va include:
a) cîştigul ratat  în timpul perioadei de incapacitate temporară  de muncă,  dar nu mai mult decît echivalentul a 20 de dolari S.U.A.  pentru fiecare zi de incapacitate de muncă;
b) cheltuielile pentru tratament, procurarea de  medicamente necesare, protezare şi  îngrijire, confirmate de avizul  instituţiei medicale, precum şi cheltuielile de transport ale victimei şi, după caz, ale persoanei care o însoţeşte;
c) în cazul invalidităţii,  în afară de plăţile prevăzute la  lit.a) şi b), cîştigul  ratat în toată perioada invalidităţii calculat după metodica aplicată în organele de asigurare socială;
d) cheltuielile de funeralii, conform  tarifelor organelor gospodăriei comunale  (rechizite de funeralii, transport  şi servicii acordate de cimitir),  cu excepţia cheltuielilor ce ţin de  rituri  şi tradiţii locale;
e) partea cîştigului  de care, în cazul decesului victimei, au  fost lipsite  persoanele inapte de muncă întreţinute de ea sau avînd  dreptul la întreţinerea ei.
(3) În cazul deteriorării sau nimicirii totale a bunurilor în urma accidentului în transport, se compensează valoarea efectivă a bunurilor (bagajelor) deteriorate sau  nimicite, cu  condiţia declarării  lor, echivalentă cu 20 de dolari S.U.A. pentru 1 kg de greutate a bagajului, dar nu mai mult decît echivalentul a 1000 de dolari S.U.A.
(4) Despăgubirea  de asigurare include şi cheltuielile suportate  de asigurat  la  investigarea cazului asigurat şi la apărarea  juridică  a intereselor asiguratului (călătorului).
Articolul 9. Răspunderea asiguratului
(1) În cazul în care este accidentat mijlocul de transport al transportatorului care  nu  dispune de contract de asigurare sau contractul său  de asigurare nu se extinde asupra acestui  mijloc de transport, prejudiciul cauzat  vieţii, sănătăţii  sau  bunurilor călătorilor  se  repară  de  către transportator  în conformitate cu legislaţia.
(2) Despăgubirea de asigurare se plăteşte din  contul  mijloacelor transportatorului şi în cazul constatării faptelor:
a) de transportare a unui număr de călători care depăşeşte  normele stabilite de paşaportul transportului;
b) de transportare a  călătorilor fără documente de  călătorie  sau alte documente care autentifică dreptul acestora la călătorie;
c) de exploatare a mijloacelor de transport defectate.
Articolul 10. Durata apărării asigurate
Despăgubirea  de asigurare  prevăzută la art.8  se  acordă  pentru prejudiciul cauzat călătorilor din momentul îmbarcării lor în  mijlocul de  transport la staţia de plecare şi pînă la momentul  coborîrii  din mijlocul  de  transport la staţia terminus, inclusiv  transbordările  pe rută.
Articolul 11. Persoanele care au dreptul la despăgubirea de asigurare
(1) Repararea prejudiciului cauzat în urma accidentului în transport urmează a se face victimelor, iar în cazul decesului sau incapacităţii - moştenitorilor acestora sau altor reprezentanţi legali, la  notificarea asiguraţilor.
(2) Despăgubirea de asigurare prevăzută la alin.(1) se plăteşte  în cazurile cînd prejudiciul este cauzat:
a) călătorilor care efectuează călătorii în baza documentului  de călătorie;
b) călătorilor care efectuează călătorii fără achitare în baza legitimaţiei sau a altor documente, eliberate în conformitate cu legislaţia, care le autentifică dreptul la călătorie.
(3) Despăgubirea  de  asigurare  se  plăteşte şi  în  cazurile  cînd călătorii menţionaţi la alin.(2) nu locuiesc sau nu au viză de reşedinţă în Republica Moldova.
Articolul 12. Plata despăgubirii de asigurare
(1) Despăgubirea de asigurare se plăteşte în cuantumul valorii reale a prejudiciului  cauzat călătorului, în limitele sumelor  prevăzute  la art.8,  în temeiul actului asupra accidentului în transport întocmit de organele  care  efectuează  controlul asupra  securităţii  circulaţiei, certificatului  eliberat de organizaţia autorizată să confirme  decesul sau să determine gradul de vătămare corporală, precum şi în temeiul documentelor care confirmă cheltuielile pentru tratament, procurarea de medicamente  necesare, protezare şi  îngrijire în  legătură cu cazul asigurat.
 (2) Despăgubirea  de asigurare se plăteşte asiguratului în cazul  în care acesta dovedeşte că a reparat prejudiciul cauzat victimei şi  suma plătită nu urmează să fie recuperată prin acţiune în regres.
Capitolul IV
RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR
Articolul 13. Examinarea litigiilor
Litigiile apărute din raporturile de asigurare obligatorie de răspundere civilă a transportatorilor pentru prejudiciul cauzat călătorilor se soluţionează în instanţa judecătorească. Participarea asiguratorului la proces este obligatorie.
Articolul 14. Dreptul de regres al asiguratorului
(1) Asiguratorul  are drept de regres faţă de persoanele vinovate în următoarele cazuri:
a) dacă prejudiciul a fost cauzat premeditat, inclusiv prin încălcarea premeditată a legilor şi a altor acte normative, a indicaţiilor obligatorii privind exploatarea mijloacelor de transport la transportarea călătorilor;
b) dacă accidentul în transport s-a produs din vina persoanei care a comis o crimă premeditată în încercarea de a se ascunde de urmărire;
c) dacă persoana responsabilă pentru cauzarea prejudiciului conducea mijlocul de transport fără permisiunea asiguratului sau nu avea drept de conducere a mijlocului de transport;
d) dacă prejudiciul a fost cauzat de terţi - proprietari ai mijloacelor de transport  auto  - care nu aveau  poliţa de asigurare obligatorie de răspundere civilă.
(2) Asiguratorul are drept de regres şi faţă de asiguratorii de răspundere civilă a proprietarilor mijloacelor de transport auto pentru prejudiciul cauzat asiguraţilor acestora.
Articolul 15. Refuzul de a plăti despăgubirea de asigurare
(1) Nu se repară prejudiciul cauzat, direct sau indirect, în urma:
a) operaţiilor militare şi consecinţelor lor, tulburărilor cu caracter de  masă  şi grevelor, actelor ilegale ale  unor organizaţii politice şi ale persoanelor care sînt complici;
b) circumstanţelor de  forţă  majoră  şi  calamităţilor  naturale (explozie nucleară, seism, fulger, uragan, inundaţie, alunecări de teren etc.);
c) utilizării  mijloacelor de transport în alte scopuri decît cele indicate în licenţa de activitate şi/sau în contractul de asigurare.
(2) Nu se repară prejudiciul cauzat prin pierderea sau distrugerea hîrtiilor de valoare, semnelor monetare, documentelor, manuscriselor, pietrelor preţioase şi semipreţioase, articolelor din  platină, aur, argint, colecţiilor de filatelie, numismatică etc., dacă nu  au  fost declarate.
Articolul 16. Pretenţiile
Pretenţiile apărute din  raporturile de asigurare obligatorie de răspundere civilă a transportatorilor pentru prejudiciul cauzat călătorilor pot fi înaintate asiguratorilor respectivi în decursul a  3 ani de la data survenirii efective a evenimentului asigurat.
Articolul 17. Răspunderea pentru încălcarea legii
Pentru încălcarea  prezentei legi,  subiecţii raporturilor de asigurare  obligatorie de răspundere civilă a transportatorilor faţă de călători sînt traşi la răspundere conform legislaţiei.
Capitolul V
DISPOZIŢII FINALE
Articolul 18
Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.
Articolul 19
Guvernul, în  termen  de 6 luni, va aduce actele sale  normative  în concordanţă cu prezenta lege.
    
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                            Dumitru MOŢPAN

Chişinău, 25 februarie 1998.
Nr. 1553-XIII.