*OMJ38/2006 Versiunea originala
ID intern unic:  326848
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL JUSTIŢIEI
ORDIN Nr. 38
din  03.02.2006
cu privire la crearea Registrului dosarelor succesorale şi a
testamentelor şi aprobarea Regulamentului acestuia
Publicat : 17.03.2006 în Monitorul Oficial Nr. 43-46     art Nr : 145
Întru executarea Legii cu privire la notariat nr.1453-XV din 8 noiembrie 2002 şi a Hotărîrii Guvernului nr.1019 din 3 octombrie 2005 "Cu privire la Centrul de evidenţă a gajului, actelor notariale şi a debitorilor",
O R D O N:
1. A  crea  Registrul  dosarelor   succesorale   şi  a  testamentelor  (în  continuare Registru).
2. A aproba Regulamentul cu privire la Registrul dosarelor succesorale şi a testamentelor (în continuare Regulament), (anexa nr.1), care va fi pus în aplicare cu începere de la 1 mai 2006.
3. A desemna notarii (conform anexei nr.2) împuterniciţi să introducă în Registru informaţia privind testamentele autentificate de persoanele cu funcţii de răspundere abilitate ale autorităţilor administraţiei publice locale şi a aproba lista  lor.
4. Pînă la punerea în aplicare a Regulamentului, în scopul completării Registrului cu informaţia necesară, persoanele care desfăşoară activitate notarială vor întreprinde următoarele măsuri:
a) notarii, în termen de pînă la 30 aprilie 2006, vor introduce în Registru, informaţia privind:
- dosarele succesorale deschise în perioada 01 ianuarie 2003 - 30 aprilie 2006 (cu excepţia notarilor care desfăşoară activitatea în mun. Chişinău, raioanele Anenii Noi, Criuleni, Ialoveni şi Străşeni, informaţia respectivă fiind transcrisă în Registru de către Centrul de evidenţă a gajului, actelor notariale şi a debitorilor);
- testamentele autentificate în perioada 01 ianuarie 2003 - 30 aprilie 2006, inclusiv declaraţiile de revocare a acestora;
b) persoanele cu funcţii de răspundere abilitate ale autorităţilor administraţiei publice locale, în termen de pînă la 25 aprilie 2006, vor transmite notarilor desemnaţi conform anexei nr.2 informaţia privind testamentele autentificate în perioada 01 ianuarie 2003 - 25 aprilie 2006, care va fi introdusă în Registru pînă la 30 aprilie 2006;
c) consulii, în termen de pînă la 25 aprilie 2006, vor transmite Centrului  de evidenţă a gajului, actelor notariale şi a debitorilor informaţia privind testamentele autentificate în perioada 01 ianuarie 2003 - 25 aprilie 2006 pentru introducere în Registru.
5. Controlul executării  prezentului ordin  se pune în sarcina viceministrului justiţiei, dnei E. Mocanu, directorului adjunct al Centrului de evidenţă a gajului, actelor notariale şi a debitorilor, dl S.Gheciu.

Ministrul Justiţiei                                           Victoria Iftodi

Chişinău, 3 februarie 2006.
Nr. 38.
Anexa nr. 1
la ordinul ministrului justiţiei
nr. 38 din 3 februarie 2006
Aprobat                                                                                              
prin ordinul ministrului justiţiei                             Înregistrat                                                                     
__________________ V. Iftodi                        la Ministerul Justiţieial Republicii Moldova
nr. 38 din 3 februarie 2006                                 nr. 435 din 3 februarie 2006

Regulamentul
cu privire la Registrul  dosarelor succesorale şi a testamentelor
I. Dispoziţii generale
1. Prezentul Regulament stabileşte modul de înregistrare a dosarelor succesorale şi a testamentelor în Registrul dosarelor succesorale şi a testamentelor (în continuare - Registru), precum şi modalitatea de ţinere a acestuia.
2. Registrul este constituit din două compartimente:
a) evidenţa dosarelor succesorale;
b) evidenţa testamentelor şi revocarea lor.
3. Registrul este un sistem unic de evidenţă informaţională computerizată şi manuală ce conţine baza de date despre dosarele succesorale şi testamentele autentificate notarial (autentic şi mistic).
4. Registrul este unica sursă oficială de date, privind înregistrarea deschiderii dosarelor succesorale, a testamentelor autentificate notarial  şi revocarea acestora.
5. Centrul de evidenţă a gajului, actelor notariale şi a debitorilor (în continuare - Centru) asigură înregistrarea deschiderii procedurii succesorale, a testamentelor autentificate notarial şi revocarea lor.
6. Baza de date a Registrului se formează din înregistrările dosarelor succesorale, testamentelor autentificate notarial şi revocărilor acestora, efectuate de către notari şi Centru.
7. Pentru conectarea la Registru, Centrul atribuie fiecărui notar un cod de acces individual la sistemul informaţional de înregistrare a deschiderii procedurilor succesorale, a testamentelor autentificate notarial şi revocărilor acestora.
II. Procedura înregistrării deschiderii dosarelor succesorale
8. Notarul deschide dosarul succesoral în baza confirmării obţinute din Registru.
9. Pînă la solicitarea confirmării din Registru, notarul verifică dacă nu a fost deschis anterior un dosar succesoral pe numele persoanei care lasă moştenire. Verificarea se efectuează de notar prin intermediul completării formularului interpelării care conţine următoarele rubrici:
a) numele şi prenumele defunctului, numărul de identificare (în cazul cînd acesta este indicat în actul de deces);
b) data decesului;
c) data naşterii (în cazul cînd aceasta este indicată în actul de deces).
10. În cazul cînd procedura succesorală solicitată a fost înregistrată anterior în Registru, notarul va recepţiona din Registru informaţia cu privire la dosarul succesoral deschis şi despre notarul la care a fost deschisă procedura.
11. În cazul cînd procedura succesorală solicitată nu a fost înregistrată anterior în Registru, notarul va recepţiona din Registru confirmarea privind lipsa înregistrării dosarului succesoral, conform datelor, indicate în formularul interpelării. În temeiul acestei confirmări şi în scopul înregistrării dosarului succesoral în Registru, notarul va completa imediat formularul interpelării care conţine următoarele rubrici:  
a) numele şi prenumele defunctului, numărul de identificare (în cazul cînd acesta este indicat în actul de deces);
b) data decesului;
c) data naşterii (în cazul cînd aceasta este indicată în actul de deces);
d) numele şi prenumele persoanelor ce au depus declaraţie;
e) ultimul domiciliu al defunctului sau locul aflării bunurilor succesorale;
f) altă informaţie.
12. În baza interpelării expediate, notarul recepţionează din Registru confirmarea înregistrării dosarului succesoral care conţine: numărul de înregistrare a dosarului succesoral deschis, data şi ora înregistrării lui atribuite în mod automat de Registru, numele, prenumele notarului care a efectuat înregistrarea şi datele care au fost introduse de notar conform p.11 al prezentului Regulament.
III. Procedura înregistrării testamentelor şi revocării lor
13. Notarul care a autentificat testamentul este obligat, concomitent cu înregistrarea acestuia în Registrul actelor notariale, să-l înregistreze şi în Registrul dosarelor succesorale şi a testamentelor. În cazuri excepţionale, dacă sînt motive întemeiate, înregistrarea în Registru se va efectua cel tîrziu în decurs de 24 ore. Înregistrarea testamentului în Registru se atestă prin confirmarea respectivă.
14. Pentru obţinerea confirmării înregistrării testamentului notarul va completa formularul interpelării cu următoarele rubrici:
a) numele şi prenumele testatorului;
b) numărul de identificare  (cu excepţia cazurilor stabilite de legislaţie);
c) data naşterii testatorului;
d) numărul testamentului din Registrul actelor notariale;
e) data autentificării testamentului;
f) altă informaţie.
15. În baza interpelării expediate, notarul recepţionează din Registru confirmarea înregistrării testamentului care conţine: numărul de înregistrare a testamentului, data şi ora înregistrării lui, atribuite în mod automat de Registru, numele, prenumele notarului care a efectuat înregistrarea testamentului şi datele care au fost introduse de notar conform p. 14 al prezentului Regulament.
16. Informaţia privind revocarea testamentelor autentificate notarial se introduce de către notar în Registru, în decurs de 24 ore din momentul autentificării declaraţiei de revocare. În Registru se introduc următoarele date:
a) numele şi prenumele testatorului;
b) numărul de identificare  (cu excepţia cazurilor stabilite de legislaţie);
c) data naşterii testatorului;
d) numărul testamentului revocat;
e) data autentificării testamentului revocat;
f) numele şi prenumele notarului care a autentificat testamentul iniţial;
g) numărul şi data declaraţiei de revocare a testamentului din Registrul actelor notariale;
h) altă informaţie.
Informaţia cuprinsă la litera f) va fi introdusă, dacă testatorul o deţine.
17. Înregistrarea revocării testamentului în Registru se atestă prin confirmarea respectivă obţinută din Registru.  
18. Persoanele cu funcţii de răspundere abilitate ale autorităţilor administraţiei publice locale  vor transmite în decurs de 24 ore, în scris, notarilor desemnaţi de Ministerul Justiţiei, informaţia privind testamentele autentificate şi cererile de revocare ale acestora, pentru înregistrare în Registru.
19. Oficiile consulare vor transmite Centrului, în decurs de 24 ore după autentificare, în scris, informaţia privind testamentele autentificate şi cererile de revocare ale acestora, pentru înregistrare în Registru.
20. Notarii desemnaţi şi Centrul vor introduce în Registru informaţia privind testamentele autentificate şi cererile de revocare ale acestora în termen de 3 zile din data parvenirii. În rubrica "Menţiuni", notarii şi Centrul vor introduce informaţia despre persoanele care au autentificat testamentele şi cererile de revocare ale acestora.
IV. Modul de ţinere a Registrului
21. Registrul se ţine în varianta manuală şi computerizată în limba moldovenească.
22. Fiecare carte a Registrului cuprinde în mod obligatoriu, denumirea Registrului, denumirea deţinătorului de Registru şi a organului care exercită controlul asupra ţinerii Registrului, numărul cărţii, termenul de păstrare a cărţii Registrului.
23. Informaţia despre dosarele succesorale şi testamente se păstrează în baza de date timp de 75 ani.
V. Modificarea şi completarea informaţiei din Registru
24. În cazul comiterii erorilor la introducerea informaţiei privind dosarele succesorale în Registru, aceasta poate fi supusă modificării sau completării. Orice modificare sau completare se introduce în Registru cu respectarea regulilor înregistrării iniţiale.
În acest caz, la rubrica "Menţiuni" se indică numărul şi data confirmării iniţiale şi cauza introducerii modificărilor.
VI. Accesul la informaţia înscrisă în Registru
25. Informaţia privind înregistrarea deschiderii procedurii succesorale şi a testamentelor autentificate notarial se eliberează de către Centru la cererea în scris a instanţei de judecată, procuraturii, organelor de urmărire penală în legătură cu cauzele penale, civile sau administrative aflate în curs de examinare.
26. Informaţia cu privire la testamentele înregistrate în Registru şi revocările lor se eliberează de către notar numai după decesul testatorului la solicitarea în scris a persoanei interesate.
27. Pentru obţinerea extrasului din Registru notarul va completa formularul interpelării care conţine următoarele rubrici:
a) numele, prenumele testatorului;
b) numărul de identificare  (în cazul cînd acesta este indicat în actul de deces);
c) data naşterii testatorului (în cazul cînd aceasta este indicată în actul de deces);
d) numărul şi data înregistrării decesului;
e) numărul şi data eliberării actului de deces.
28. În temeiul interpelării expediate, notarul recepţionează din Registru extrasul privind testamentele înregistrate în Registru şi revocările lor.
VII. Responsabilitatea
29.  Persoanele responsabile de ţinerea Registrului, precum şi cele care au acces la Registru poartă răspundere pentru divulgarea secretului informaţiei din Registru, fiind obligate să prevină accesul nesancţionat la datele din Registru, utilizarea, difuzarea şi modificarea ilegală a acestora sau nimicirea lor.
30.  Pentru deteriorarea, falsificarea, nimicirea şi alte acţiuni ilegale întreprinse asupra informaţiei referitoare la înregistrarea dosarelor succesorale şi a testamentelor, persoana responsabilă poartă răspundere în conformitate cu legislaţia.
Anexa nr. 2
la ordinul ministrului justiţiei
nr. 38 din 3 februarie 2006
Lista notarilor desemnaţi de Ministerul Justiţiei
pentru introducerea în Registru a informaţiei privind testamentele
autentificate
de persoanelecu funcţii de răspundere abilitate ale
autorităţilor administraţiei publice locale

Nr.d/o Numele/Prenumele Funcţia   Teritoriul de activitate
1. Buga Georgeta notar de stat raionul Anenii Noi
2. Agachi Aliona notar de stat mun. Bălţi
3. Nichiforova Elena notar de stat raionul Basarabeasca
4. Sofroniuc Svetlana notar de stat mun. Bender
5. Cojocari Dorina notar de stat raionul Briceni
6. Jîntica Rita notar de stat raionul Cahul
7. Mocanu Natalia notar de stat raionul Cantemir
8 Grosul Sergiu notar de stat raionul Căuşeni
9. Dragomir Angela notar de stat raionul Călăraşi
10. Caraiani Olga notar de stat raionul Ciadîr-Lunga
11. Popescu Andrei notar de stat raionul Cimişlia
12. Dumbrava Mariana notar privat raionul Criuleni
13. Ganeva Ludmila notar de stat mun. Comrat
14. Moscalu Elena notar de stat raionul Donduşeni
15. Jernovaia Tatiana notar de stat raionul Drochia
16. Hrolovici Lidia notar de stat raionul Dubăsari
17. Nimerenco Silvia notar de stat raionul Edineţ
18. Dogotari Larisa notar de stat raionul Făleşti
19. Conoval Ion notar privat raionul Floreşti
20. Dumanschi Valentina notar de stat raionul Glodeni
21. Murzacov Aurelia notar de stat raionul Hînceşti
22. Toderaşcu Ludmila notar de stat raionul Ialoveni
23. Şişianu Maria notar de stat raionul Leova
24. Pistriuga Vitalie notar de stat raionul Nisporeni
25. Plămădeală Aliona notar de stat raionul Ocniţa
26. Bejenari Tatiana notar privat raionul Orhei
27. Bîrliba Lilia notar de stat raionul Rezina
28. Rusnac Silvia notar de stat raionul Rîşcani
29. Panciuc Aurica notar de stat raionul Sîngerei
30. Boldescu Radu notar de stat raionul Soroca
31. Andronic-Gabura Olga notar de stat raionul Străşeni
32. Luchian Anatolii notar privat raionul Ştefan-Vodă
33. Nicov Alexandru notar de stat raionul Şoldăneşti
34. Dobuleac Viorica notar de stat raionul Taraclia
35. Sandu Ina notar de stat raionul Teleneşti
36. Ciorba Valentina notar de stat raionul Ungheni
37. Tiuliu Natalia notar de stat raionul Vulcăneşti