HGM128/2008
ID intern unic:  326919
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 128
din  08.02.2008
cu privire la Consiliul consultativ pe lîngă
Ministerul Finanţelor
Publicat : 15.02.2008 în Monitorul Oficial Nr. 32-33     art Nr : 179
    MODIFICAT
   
HG294 din 04.04.18, MO113-120/06.04.18 art.333
    HG966 din 17.11.14, MO352-357/28.11.14 art.1044
   
HG349 din 29.05.12, MO113-118/08.06.12 art.392
    HG344 din 03.05.10, MO68-69/07.05.10 art.414    În temeiul Legii contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007 şi în scopul realizării acţiunilor pentru dezvoltarea continuă şi perfecţionarea contabilităţii, precum şi în scopul aplicării practicii internaţionale în domeniu, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se instituie Consiliul consultativ pe lîngă Ministerul Finanţelor.
    2. Se aprobă:
    componenţa nominală a Consiliului consultativ pe lîngă Ministerul Finanţelor, conform anexei nr.1;
    Regulamentul Consiliului consultativ pe lîngă Ministerul Finanţelor, conform anexei nr.2;
    Acordul personal al membrului Consiliului consultativ pe lîngă Ministerul Finanţelor, conform anexei nr.3.
    3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, se abrogă Hotărîrea Guvernului nr.849 din 28 iulie 2006 “Cu privire la Consiliul metodologic consultativ pentru evidenţa contabilă în economia naţională şi instituţiile publice pe lîngă Ministerul Finanţelor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.126-130, art.915).

    PRIM-MINISTRU                                                 Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                  Mihail Pop

    Nr. 128. Chişinău, 8 februarie 2008.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.128
din 8 februarie 2008

COMPONENŢA NOMINALĂ
a Consiliului consultativ pe lîngă Ministerul Finanţelor
    VRAGALEVA Veronica        -   secretar de stat al Ministerului Finanţelor
                                                       (în domeniile politici fiscale, vamale, reglementarea
                                                       contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ),
                                                       preşedinte al Consiliului consultativ
    TONU Natalia                       -    şef adjunct al Direcţiei reglementarea contabilităţii
                                                       şi auditului în sectorul corporativ,
                                                       Ministerul Finanţelor, secretar al Consiliului consultativ
    BUCUR Vasile                      -    doctor habilitat în economie, profesor universitar,
                                                        Academia de Studii Economice din Moldova
    COJOCARU Maria               -    doctor în economie, conferenţiar universitar,
                                                        Universitatea de Stat din Moldova
    DOLGHI Cristina                   -    doctor în economie, conferenţiar universitar,
                                                        Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti
                                                        din Republica Moldova
    FOALEA Lidia                       -    şef al Direcţiei reglementarea contabilităţii şi auditului
                                                        în sectorul corporativ, Ministerul Finanţelor
    FRECĂUȚANU Alexandru    -    doctor habilitat în economie, profesor universitar,
                                                         Universitatea Agrară de Stat din Moldova
    GRABOVSCHI Ludmila         -    doctor în economie, conferenţiar universitar,
                                                         Academia de Studii Economice din Moldova
    IPATI Ghenadie                      -    director financiar, „FIDESCO” S.R.L.
    MANOLI Mihail                     -    doctor în economie, conferenţiar universitar,
                                                        Academia de Studii Economice din Moldova
    NEDERIȚA Alexandru           -    doctor habilitat în economie, profesor universitar,
                                                        Academia de Studii Economice din Moldova
    PANUȘ Valentina                   -    doctor în economie, lector universitar, Academia
                                                         de Studii Economice din Moldova
    SLABARI Lilia                        -    şef al Direcţiei reglementare a evidenţei contabile
                                                         din cadrul Departamentului buget, finanţe şi
                                                         contabilitate, Banca Naţională a Moldovei
    ŞEPTELICI Cristina                -    director, „INTELISCON” S.R.L.
    ŢIRIULNICOVA Natalia        -    doctor în economie, conferenţiar universitar,
                                                         Academia de Studii Economice din Moldova
    ŢURCANU Viorel                  -    doctor habilitat în economie, profesor universitar,
                                                         Academia de Studii Economice din Moldova
    VÎRTOSU  Artur                    -    director financiar, Î.M. „Efes Vitanta Moldova
                                                         Brewery” S.A.
    GOLBAN Olga                      -     șef al Direcţiei generale metodologia impozitelor
                                                         și taxelor, Serviciul Fiscal de Stat, Ministerul Finanţelor
    [Anexa nr.1 modificată prin HG294 din 04.04.18, MO113-120/06.04.18 art.333]
    [Anexa nr.1 în redacţia HG966 din 17.11.14, MO352-357/28.11.14 art.1044]
    [Anexa nr.1 în redacţia HG349 din 29.05.12, MO113-118/08.06.12 art.392]
    [Anexa nr.1 în redacţia HG344 din 03.05.10, MO68-69/07.05.10 art.414]

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 128
din 8 februarie 2008

REGULAMENTUL
cu privire la Consiliul consultativ pe lîngă Ministerul Finanţelor
I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament stabileşte statutul, modul de desemnare, precum şi activitatea membrilor Consiliului consultativ pe lîngă Ministerul Finanţelor (în continuare - Consiliul consultativ).
    2. Consiliul consultativ este instituit ca organ consultativ pentru examinarea proiectelor actelor normative în domeniul contabilităţii, inclusiv a proiectelor standardelor, planului general de conturi contabile, regulamentelor, instrucţiunilor, indicaţiilor metodice, regulilor şi comentariilor, în problemele ţinerii contabilităţii şi raportării financiare, cu scopul de a antrena specialişti calificaţi din instituţiile de cercetări ştiinţifice, din instituţiile de învăţămînt superior cu profil economic, din ministere, alte autorităţi administrative centrale, precum şi din cadrul entităţilor.
    [Pct.2 modificat prin HG344 din 03.05.10, MO68-69/07.05.10 art.414]
    3. În activitatea sa, Consiliul consultativ se călăuzeşte de Constituţia Republicii Moldova, Legea contabilităţii, de alte acte legislative şi normative în vigoare, precum şi de prezentul Regulament.
II. Obiectivele şi sarcinile Consiliului consultativ
    4. Consiliul consultativ îşi desfăşoară activitatea avînd drept obiectiv asigurarea perfecţionării sistemului contabilităţii şi raportării financiare.
    5. Consiliul consultativ are următoarele sarcini:
    contribuirea la
dezvoltarea contabilităţii şi raportării financiare, prin
elaborarea/actualizarea standardelor naţionale de contabilitate în sectorul public (în continuare - S.N.C.S.P.) şi a standardelor naţionale de contabilitate (în continuare - S.N.C.) în baza standardelor internaţionale;   
    examinarea proiectelor S.N.C., S.N.C.S.P., Planului general de conturi contabile, regulamentelor, instrucţiunilor, indicaţiilor metodice, regulilor şi comentariilor, altor acte normative ce reglementează ţinerea contabilităţii şi întocmirea
situaţiilor financiare;
    promovarea şi acceptarea spre aplicare a unui set unic de S.N.C., S.N.C.S.P. de calitate înaltă, inteligibile şi cu un caracter executoriu, prin care se va stabili ca
situaţiile financiare şi alte rapoarte să conţină informaţii calitative, transparente şi comparabile, astfel încît utilizatorii să aibă posibilitate să-şi fundamenteze deciziile economice;
    depistarea contradicţiilor şi recomandarea soluţiilor optime pentru realizarea corespunderii S.N.C., S.N.C.S.P. cu standardele internaţionale;
   
înaintarea spre examinare şi aprobare în modul stabilit a proiectelor de regulamente, instrucţiuni, indicaţii metodice, reguli şi comentarii din domeniul contabilităţii şi raportării financiare;
    examinarea propunerilor parvenite de la
autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, Serviciul Fiscal de Stat, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Banca Naţională a Moldovei, instituţiile publice şi entităţi cu privire la perfecţionarea contabilităţii şi a modului de întocmire a registrelor contabile (cu excepţia entităţilor care aplică Standardele Internaţionale de Raportare Financiară);
    examinarea şi acceptarea formularelor, modului de întocmire şi prezentare a rapoartelor specifice, solicitate şi întocmite de Banca Naţională a Moldovei, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, autorităţile administraţiei publice locale, precum şi alte organe împuternicite de legislaţie, pentru anumite scopuri, inclusiv pentru supraveghere prudenţială, suplimentar cerinţelor prevăzute de standardele de contabilitate;
    examinarea
formularelor de documente primare, registrelor contabile, situaţiilor financiare şi normelor metodologice de întocmire şi utilizare a acestora;
    examinarea problemelor parvenite de la entităţi ce ţin de perfecţionarea formelor de organizare şi a metodelor de ţinere a contabilităţii;
    acordarea ajutorului consultativ la implementarea actelor legislative, standardelor de contabilitate şi altor acte normative aferente ţinerii contabilităţii şi întocmirii
situaţiilor financiare;
    soluţionarea altor probleme ce ţin de perfecţionarea contabilităţii şi raportării financiare în Republica Moldova şi care necesită o examinare colegială.
   
[Pct.5 modificat prin HG294 din 04.04.18, MO113-120/06.04.18 art.333]
    [Pct.5 modificat prin HG966 din 17.11.14, MO352-357/28.11.14 art.1044]
    [Pct.5 modificat prin HG349 din 29.05.12, MO113-118/08.06.12 art.392]
    [Pct.5 modificat prin HG344 din 03.05.10, MO68-69/07.05.10 art.414]
III. Drepturile şi obligaţiile membrilor
Consiliului consultativ

    6. Membrii Consiliului consultativ au dreptul:
    să prezinte Ministerului Finanţelor propuneri privind perfecţionarea cadrului normativ al Republicii Moldova în partea ce ţine de domeniul contabilităţii şi raportării financiare;
    să participe la
elaborarea/actualizarea S.N.C., S.N.C.S.P., Planului general de conturi contabile, regulamentelor, instrucţiunilor, indicaţiilor metodice, regulilor şi comentariilor din domeniul contabilităţii şi altor acte normative;
    să participe la elaborarea
formularelor de documente primare, registrelor contabile, situaţiilor financiare şi normelor metodologice privind întocmirea şi prezentarea acestora;
    să conlucreze  cu organizaţiile internaţionale în problemele din domeniul contabilităţii şi raportării financiare.
   
[Pct.6 modificat prin HG966 din 17.11.14, MO352-357/28.11.14 art.1044]
    7. Membrii Consiliului consultativ sînt obligaţi:
    să participe la şedinţele Consiliului consultativ;
    să efectueze o analiză a existenţei contradicţiilor dintre legislaţia Republicii Moldova în domeniul contabilităţii şi raportării financiare şi cerinţele standardelor internaţionale şi să prezinte organului autorizat propunerile ce se impun;
    să prezinte secretarului Consiliului consultativ în scris sau în formă electronică  avize, care vor include obiecţiile şi propunerile asupra proiectelor actelor normative transmise spre examinare;
    să prezinte Secretarului Consiliului consultativ informaţia cu privire la datele personale (adresa poştală, adresa electronică, numerele telefoanelor de contact, copia buletinului de identitate).
   
[Pct.7 modificat prin HG344 din 03.05.10, MO68-69/07.05.10 art.414]
IV. Criteriile de desemnare a membrilor
 Consiliului consultativ

    8. Componenţa Consiliului consultativ se confirmă o dată la doi ani de către Guvern, la propunerea Ministerului Finanţelor.
   
8¹. În caz de eliberare a membrilor Consiliului din funcţiile deţinute în cadrul Ministerului Finanţelor, Băncii Naţionale a Moldovei, altor autorităţi administrative centrale pînă la expirarea termenului stabilit în punctul 8, atribuţiile lor în cadrul acestuia vor fi exercitate de persoanele nou-confirmate în aceste funcţii, fără a fi emisă altă hotărîre de Guvern
    [Pct.81 introdus prin HG344 din 03.05.10, MO68-69/07.05.10 art.414]
    9. Membrii Consiliului consultativ nu pot reprezenta interesele regionale, de ramură, de grup sau ale entităţilor, ci trebuie să se călăuzească de principiul desfăşurării activităţii în interes public.
   10. Din Consiliul consultativ fac parte reprezentanţi ai ramurilor de bază ale economiei naţionale, Ministerului Finanţelor, Băncii Naţionale a Moldovei, altor autorităţi administrative centrale, instituţiilor publice şi mediului academic, dintre care cel puţin 50% deţin titluri ştiinţifice şi profesionale de specialitate.
   
[Pct.10 modificat prin HG344 din 03.05.10, MO68-69/07.05.10 art.414]
    11. Criteriile obligatorii de desemnare a membrilor Consiliului consultativ sînt următoarele:
    studii superioare în domeniul economico-financiar;
    lipsa antecedentelor penale nestinse;
    vechime în muncă de cel puţin cinci ani în domeniul economico-financiar;
    cunoaşterea contabilităţii şi raportării financiare;
    posedarea limbii de stat;
    capacitatea de a formula explicit verbal  şi în scris obiecţiile şi propunerile incluse pe ordinea de zi a şedinţei.
    12. Retragerea  calităţii de membru al Consiliului consultativ are loc în legătură cu expirarea termenelor stabilite la punctul 8 al prezentului Regulament, precum şi în caz de:
    cerere a organului (instituţiei) care a înaintat candidatura;  

    cerere personală a membrului Consiliului consultativ privind retragerea benevolă;
    neparticipare la 5 şedinţe consecutiv din motive neobiective sau în lipsa motivelor;
    deces al membrului Consiliului consultativ.
   
[Pct.12 modificat prin HG349 din 29.05.12, MO113-118/08.06.12 art.392]
V. Modalitatea de activitate a Consiliului consultativ
   
13. Consiliul consultativ este condus de preşedintele Consiliului consultativ (în continuare – preşedinte). Preşedinte este
secretarul de stat al Ministerului Finanțelor.
   
[Pct.13 modificat prin HG294 din 04.04.18, MO113-120/06.04.18 art.333]
    [Pct.13 în redacţia HG344 din 03.05.10, MO68-69/07.05.10 art.414]
    14. În absenţa preşedintelui, funcţiile acestuia sînt exercitate de către vicepreşedinte. Vicepreşedintele Consiliului se alege din rîndul membrilor Consiliului prin vot deschis.
    [Pct.14 în redacţia HG344 din 03.05.10, MO68-69/07.05.10 art.414]
   
15. Organizarea activităţii Consiliului consultativ se pune în sarcina preşedintelui, vicepreşedintelui şi secretarului Consiliului consultativ (în continuare – secretar). În funcţia de secretar al Consiliului este desemnat un funcţionar public din cadrul Ministerului Finanţelor.
   
[Pct.15 în redacţia HG349 din 29.05.12, MO113-118/08.06.12 art.392]
    [Pct.15 modificat prin HG344 din 03.05.10, MO68-69/07.05.10 art.414]
   
[Pct.16 exclus prin HG349 din 29.05.12, MO113-118/08.06.12 art.392]
    17. Consiliul consultativ îşi desfăşoară activitatea în baza planului de lucru al Ministerului Finanţelor cu referinţă la domeniul contabilităţii şi raportării financiare.
    18. Data, ora şi ordinea de zi a şedinţei se stabilesc de către preşedinte. Şedinţele extraordinare se stabilesc de preşedintele sau vicepreşedintele Consiliului consultativ.
    19. Şedinţele sînt deliberative, dacă la ele este prezentă majoritatea membrilor Consiliului consultativ.
    20. Nu se admite delegarea votului, iar membrii Consiliului consultativ nu pot numi alte persoane pentru a fi înlocuite în cadrul şedinţelor.
    21. Deciziile ce ţin de problemele examinate se adoptă cu o majoritate simplă a voturilor membrilor care participă la şedinţa Consiliului consultativ.
   
[Pct.21 modificat prin HG349 din 29.05.12, MO113-118/08.06.12 art.392]
    22. În cazul în care membrul Consiliului consultativ nu poate participa la şedinţa Consiliului din motive obiective, cum ar fi: aflarea în concediu de odihnă sau medical, în caz de deplasare în interes de serviciu, activitate într-o altă localitate, acesta prezintă propuneri în scris asupra problemelor care urmează a fi examinate preşedintelui sau secretarului Consiliului consultativ pînă la începerea şedinţei Consiliului.
   
[Pct.22 în redacţia HG349 din 29.05.12, MO113-118/08.06.12 art.392]
    23. La şedinţele Consiliului consultativ pot participa persoanele invitate, inclusiv specialişti calificaţi în domeniul contabilităţii, precum şi conducătorii serviciilor contabile ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, instituţiilor financiare din Republica Moldova care nu sînt membri ai Consiliului consultativ.
   
[Pct.23 modificat prin HG349 din 29.05.12, MO113-118/08.06.12 art.392]
    24. Ordinea de zi şi materialele şedinţei se prezintă membrilor Consiliului consultativ cu cel puţin 5 zile pînă la convocarea şedinţei.
   
[Pct.24 modificat prin HG349 din 29.05.12, MO113-118/08.06.12 art.392]
    25. Responsabil pentru conţinutul materialelor transmise spre examinare este executorul acestora. Materialele pentru şedinţă sînt pregătite în prealabil în formă de comunicări succinte, cu propuneri vizînd chestiunile examinate.
    26. În baza materialelor menţionate la punctul 24 al prezentului Regulament, secretarul pregăteşte setul de documente cu ordinea de zi şi lista persoanelor invitate la şedinţa Consiliului pentru a fi transmise membrilor Consiliului consultativ.
    27. Excluderea chestiunii incluse pe ordinea de zi sau amînarea acesteia pentru altă şedinţă se efectuează de preşedinte, cu informarea membrilor Consiliului consultativ cu cel mult 3 zile pînă la data şedinţei Consiliului consultativ.
    28. La încheierea dezbaterilor asupra fiecărei probleme, preşedintele sau vicepreşedintele face o scurtă analiză a celor expuse, prezentînd rezumatul şi concluziile privind deciziile ce urmează a fi adoptate, şi le pune la vot.
    29. Fiecare membru al Consiliului consultativ are dreptul la un vot exprimat.
    30. Secretarul, în termen de 7 zile lucrătoare din data cînd a avut loc şedinţa, întocmeşte un proces-verbal al şedinţei Consiliului consultativ, indicînd deciziile membrilor privind chestiunile examinate. Procesul-verbal se prezintă preşedintelui sau vicepreşedintelui spre aprobare.
    31. Procesul-verbal al şedinţei Consiliului consultativ va include:
    data, ora şi locul desfăşurării şedinţei Consiliului consultativ;
    date despre persoanele care participă la şedinţa Consiliului consultativ;
    date despre persoanele care nu participă la şedinţa Consiliului consultativ;

    ordinea de zi a şedinţei Consiliului consultativ;
    discursurile persoanelor care participă la şedinţele Consiliului consultativ;
    propunerile transmise de către membrii Consiliului consultativ care nu s-au prezentat în şedinţa Consiliului;   

    deciziile adoptate;
    altă informaţie aferentă deciziei membrilor Consiliului consultativ.
   
[Pct.31 modificat prin HG349 din 29.05.12, MO113-118/08.06.12 art.392]
    32. Procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului consultativ se înregistrează în ordine cronologică pentru un an calendaristic.
    33. Procesele-verbale pe suport de hîrtie se păstrează la secretar în conformitate cu Indicatorul documentelor-tip şi al termenelor lor de păstrare pentru organele administraţiei publice, pentru instituţiile, organizaţiile şi întreprinderile Republicii Moldova, aprobat prin ordinul directorului Serviciului de Stat de Arhivă al Republicii Moldova nr.3 din 3 decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare.
    34. Secretarul este responsabil pentru plenitudinea şi corectitudinea informaţiei indicate în procesul-verbal.
   35. Obiecţiile şi propunerile expuse de către membrii Consiliului consultativ şi deciziile adoptate se transmit subdiviziunilor
corespunzătoare ale Ministerului Finanţelor. Proiectele actelor normative aprobate de Consiliul consultativ se prezintă Colegiului Ministerului Finanţelor sau autorităţilor administrative centrale şi autorităţilor administraţiei publice locale spre examinare şi aprobare, în modul stabilit de legislaţie.
   
[Pct.35 modificat prin HG344 din 03.05.10, MO68-69/07.05.10 art.414]
   36. Anual, pentru totalizarea activităţii Consiliului consultativ, secretarul întocmeşte un raport despre lucrul executat, care se aprobă de preşedintele Consiliului consultativ şi se plasează pe pagina
web oficială a Ministerului Finanţelor.
   
[Pct.36 modificat prin HG966 din 17.11.14, MO352-357/28.11.14 art.1044]
   37. Activitatea Consiliului consultativ, măsurile îndreptate spre realizarea sarcinilor atribuite membrilor Consiliului, inclusiv remunerarea acestora pentru participarea la şedinţe, pentru expertiza, recenzarea şi examinarea proiectelor actelor normative în domeniul contabilităţii, precum şi examinarea problemelor parvenite de la entităţi ce ţin de aspectele contabile se va efectua în baza devizului de cheltuieli al Ministerului Finanţelor, conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 222 din 28 aprilie 1993 “Cu privire la retribuirea muncii specialiştilor încadraţi în procesul de atestare a cadrelor ştiinţifice şi didactice, a membrilor Comisiei Medicamentului, a membrilor consiliilor metodologice consultative pentru evidenţa contabilă în economia naţională şi instituţiile bugetare şi ai altor comisii de experţi”, cu modificările şi completările ulterioare.
VI. Încetarea activităţii Consiliului consultativ
    38. Consiliul consultativ îşi încetează activitatea la decizia Guvernului.

Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului nr. 128
din 8 februarie 2008
ACORD PERSONAL
al membrului Consiliului consultativ  pe lîngă Ministerul Finanţelor

    Eu, subsemnatul(a)________________________________, dau acordul personal să devin membru al Consiliului consultativ pe lîngă Ministerul Finanţelor.
    Am luat cunoştinţă de drepturile şi obligaţiile membrului Consiliului consultativ pe lîngă Ministerul Finanţelor, aprobate prin Hotărîrea Guvernului
nr.128 din 8 februarie 2008 “Cu privire la Consiliul consultativ pe lîngă Ministerul Finanţelor” cu modificările şi completările ulterioare şi despre remunerarea care se efectuează în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.222 din 28 aprilie 1993 “Cu privire la retribuirea muncii specialiştilor încadraţi în procesul de atestare a cadrelor ştiinţifice şi didactice, a membrilor Comisiei Medicamentului, a membrilor consiliilor metodologice consultative pentru  evidenţa contabilă în economia naţională şi instituţiile bugetare şi altor comisii de experţi”, cu modificările şi completările ulterioare.

    “___” ______________ 20__                               _________________
                 (data întocmirii)                                              (semnătura)
    _________________________
    Notă: Prezentul Acord personal se aduce, în mod obligatoriu, la cunoştinţă şi se aprobă de conducătorul entităţii din subdiviziunea căruia face parte  membrul Consiliului consultativ pe lîngă Ministerul Finanţelor prin aplicarea semnăturii acestuia şi ştampilei entităţii, pentru evitarea neclaritărilor aferente participării persoanei nominalizate la şedinţele Consiliului.

   
[Anexa nr.3 modificată prin HG966 din 17.11.14, MO352-357/28.11.14 art.1044]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG349 din 29.05.12, MO113-118/08.06.12 art.392]