LPC250/2007
ID intern unic:  326975
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 250
din  22.11.2007
pentru modificarea şi completarea unor
 acte legislative
Publicat : 22.02.2008 în Monitorul Oficial Nr. 37-39     art Nr : 102     Data intrarii in vigoare : 01.01.2008
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - La capitolul IV din Legea nr.449-XV din 30 iulie 2001 cu privire la gaj (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.120, art.863), cu modificările ulterioare, secţiunea a 4-a se completează cu paragraful 4, cu următorul cuprins:
    “§4. Particularităţile gajului la emiterea obligaţiunilor asigurate cu bunurile proprii ale emitentului şi/sau ale persoanelor terţe
    Articolul 261.     Constituirea gajului la emiterea 
                                 obligaţiunilor asigurate cu bunurile 
                                 proprii ale emitentului şi/sau ale
                                 persoanelor terţe

    (1) Prin derogare de la prevederile art.13, constituirea gajului pentru garantarea plăţii unei sume de bani în cazul emiterii de obligaţiuni asigurate cu bunurile proprii ale emitentului şi/sau ale persoanelor terţe are loc fără încheierea contractului de gaj, în temeiul cererii emitentului de obligaţiuni, la care se anexează:
    a) acordul emitentului de a constitui gajul în favoarea deţinătorilor de obligaţiuni;
    b) copia certificatului de înregistrare de stat al emitentului;
    c) extrasul din Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor;
    d) procesul-verbal al şedinţei organului competent al emitentului care a adoptat decizia de emitere a obligaţiunilor;
    e) prospectul ofertei publice de obligaţiuni, întocmit conform prevederilor legislaţiei cu privire la valorile mobiliare;
    f) lista bunurilor ce urmează a fi gajate, cu indicarea datelor necesare de introdus în registru, inclusiv valoarea bunurilor gajate şi valoarea emisiunii de obligaţiuni fără dobînzi şi cheltuieli.
    (2) Gajul specificat la alin.(1) se consideră constituit din momentul înregistrării acestuia conform prevederilor art.7.
    (3) După înregistrarea prospectului ofertei publice de obligaţiuni la Comisia Naţională a Pieţei Financiare şi pînă la iniţierea plasamentului obligaţiunilor, emitentul este obligat să prezinte organului de înregistrare a gajului:
    a) hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare privind înregistrarea prospectului ofertei publice de obligaţiuni, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova;
    b) un exemplar al prospectului ofertei publice de obligaţiuni, înregistrat la Comisia Naţională a Pieţei Financiare.
    (4) În temeiul documentelor prezentate de emitent conform alin.(3), în registrul gajului se introduc date privind:
    a) clasa obligaţiunilor;
    b) data şi numărul înregistrării de stat a obligaţiunilor;
    c) termenul de circulaţie a obligaţiunilor şi data scadenţei acestora.
    (5) Înscrierea în registrul gajului va conţine de asemenea menţiunea precum că creditori gajişti sînt deţinătorii de obligaţiuni conform listei întocmite, la data expirării termenului de circulaţie a acestora, de către participantul profesionist la piaţa valorilor mobiliare care ţine registrul deţinătorilor de obligaţiuni.
    (6) Temei pentru radierea gajului constituit conform prezentului articol poate servi:
    a) hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare privind respingerea cererii de înregistrare a prospectului ofertei publice de obligaţiuni;
    b) hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare privind radierea din Registrul de stat al valorilor mobiliare a obligaţiunilor emise;
    c) hotărîrea privind declararea emisiunii de obligaţiuni neefectuate sau nevalabile, în cazul în care plasarea obligaţiunilor nu a avut loc;
    d) hotărîrea instanţei de judecată.
    (7) În cazul neexecutării la scadenţă de către emitent a obligaţiilor sale ce rezultă din obligaţiunile asigurate cu bunurile proprii ale emitentului şi/sau ale persoanelor terţe, deţinătorii de obligaţiuni (creditorii gajişti) menţionaţi la alin. (5) sînt în drept să iniţieze procedura de executare silită a dreptului de gaj în modul stabilit de legislaţie.”
    Art.II. - Codul civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 6 iunie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 82-86, art. 661), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În textul codului, cuvintele “titlu de valoare” se înlocuiesc cu cuvintele “valoare mobiliară”.
    2. La articolul 157, litera e) se exclude.
    3. La articolul 158, alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    “(5) În cazul în care valoarea activelor nete ale societăţii pe acţiuni, la expirarea a 2 ani financiari consecutivi, s-a redus sub minimul stabilit de lege, iar adunarea generală a acţionarilor nu a luat nici o hotărîre conform legii, societatea se dizolvă.”
    4. La articolul 159, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    “(1) Emisiunea suplimentară de acţiuni poate fi publică sau închisă.”
    5. La articolul 160:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    “(2) Capitalul de rezervă poate fi folosit doar la acoperirea pierderilor societăţii pe acţiuni şi/sau la majorarea capitalului social al acesteia.”
    alineatul (4) se exclude.     
    6. Articolul 161:
    la alineatul (2), cuvintele “sau o parte” se înlocuiesc cu cuvintele “şi o parte”;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    “(3) Societăţile pe acţiuni sînt în drept să emită acţiuni nominative. Clasele acţiunilor sînt determinate prin actul de constituire. Acţiunile nominative pot fi emise în formă materială, pe suport de hîrtie, sau în formă dematerializată, prin înscriere în cont.”
    7. Articolul 162:
    la alineatul (2), textul “în afară de cazul în care adunarea generală a acţionarilor hotărăşte altfel,” se înlocuieşte cu textul “cu excepţia cazurilor prevăzute de lege şi”;
    la alineatul (3) textul “ , inclusiv a celor aflate în portofoliul său,” se exclude;
    la alineatul (4), cuvîntul “eliberate” se înlocuieşte cu cuvîntul “achitate”;
    la alineatul (5), după cuvîntul “activelor” se introduce cuvîntul “nete”;
    alineatul (6) se exclude;
    alineatul (7):
    în partea introductivă, textul “la alin.(2)-(6)” se înlocuieşte cu textul “la alin. (2)-(5)”;
    la litera b), după cuvîntul “personalul” se introduc cuvintele “şi acţionarii”;
    la litera e), textul “sau pe piaţa organizată extrabursieră” se înlocuieşte cu textul “ , în cazul în care acesta scade mai jos decît valoarea de piaţă a acţiunilor”;
    alineatul se completează cu litera f) cu următorul cuprins:
    “f) pentru răscumpărarea acţiunilor la cererea acţionarilor, în cazurile prevăzute de lege.”
    8. La articolul 163, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    “(1) Societatea pe acţiuni poate emite obligaţiuni nominative.”
    9. Articolul 164 alineatul (3):
    în partea introductivă, cuvîntul “acţiuni” se înlocuieşte cu cuvîntul “obligaţiuni”;
    litera b) se completează în final cu textul “ori deţinătorului nominal de acţiuni sau obligaţiuni”;
    la litera c), cuvintele “deţinător de acţiuni” se înlocuiesc cu cuvintele “deţinător de obligaţiuni”.
    10. Articolul 165:
    la alineatul (1), cuvîntul “nematerializate” se înlocuieşte cu cuvîntul “materializate”;
    la alineatul (2), propoziţia a doua se exclude.
    11. Articolul 166:
    la alineatul (2):
    litera c) va avea următorul cuprins:
    “c) încheierii unor tranzacţii de proporţii în modul stabilit de lege;”
    alineatul se completează cu litera e) cu următorul cuprins:
    “e) altor situaţii prevăzute de lege.”
    alineatele (3) şi (4) vor avea următorul cuprins:
    “(3) Acţionarul are dreptul să ceară răscumpărarea acţiunilor în cazurile stabilite de lege.
    (4) Acţionarul nu are dreptul să ceară răscumpărarea acţiunilor în cazul cînd s-a adoptat o hotărîre de dizolvare a societăţii.”
    la alineatul (6), cuvintele “actul de constituire” se înlocuiesc cu cuvîntul “legea”.
    12. La articolul 167, litera d) va avea următorul cuprins:
    “d) să exercite alte drepturi prevăzute de lege.”
    13. La articolul 470 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:
    “c) gajul valorilor mobiliare nominative se înscrie în registrul deţinătorilor de valori mobiliare nominative (în cazul în care evidenţa valorilor mobiliare se ţine în registru) şi/sau în documentele de evidenţă ale deţinătorului nominal (în cazul în care evidenţa valorilor mobiliare se ţine de către deţinătorul nominal);”
    14. Articolul 832 se completează cu litera d) cu următorul cuprins:
    “d) de către persoanele juridice cu scop lucrativ, în cazul în care obiect al donaţiei sînt valorile mobiliare.”
    Art.III. - Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2008.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                            Marian LUPU

    Nr.250-XVI. Chişinău, 22 noiembrie 2007.