HGM161/2008
ID intern unic:  326994
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 161
din  15.02.2008
cu privire la Bursa de excelenţă a Guvernului
şi Bursa nominală (pe domenii) pentru studenții-doctoranzi
Publicat : 22.02.2008 în Monitorul Oficial Nr. 37-39     art Nr : 222
    MODIFICAT
   
HG549 din 11.07.17, MO244-251/14.07.17 art.634
    HG539 din 02.09.09, MO138-139/08.09.09 art.604

    NOTĂ:
   
în denumirea şi textul hotărîrii, Regulamentului și anexei la Regulament, cuvîntul „doctorand”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvîntul „student-doctorand”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG549 din 11.07.17, MO244-251/14.07.17 art.634    În scopul eficientizării procesului de pregătire a cadrelor ştiinţifice prin studii superioare de doctorat şi motivării încadrării tinerilor în activitatea de cercetare-dezvoltare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    [Preambul modificat prin HG549 din 11.07.17, MO244-251/14.07.17 art.634]
    1. Se instituie 20 de burse de excelenţă ale Guvernului a cîte 2500 de lei fiecare şi 7 burse nominale (pe domenii) a cîte 2000 de lei fiecare pentru studenţii-doctoranzi care îşi fac studiile la învăţămîntul cu frecvenţă în instituţiile de stat organizatoare de studii superioare de doctorat.
    [Pct.1 în redacția HG549 din 11.07.17, MO244-251/14.07.17 art.634]
    2. Bursa de excelenţă a Guvernului şi Bursa nominală (pe domenii) pentru doctoranzi se stabilesc pentru un an calendaristic.
    3. Conducătorii instituţiilor
organizatoare de studii superioare de doctorat poartă responsabilitate personală, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, pentru veridicitatea datelor privitor la candidaturile doctoranzilor propuşi pentru acordarea Bursei de excelenţă a Guvernului şi Bursei nominale (pe domenii).
   
[Pct.3 modificat prin HG549 din 11.07.17, MO244-251/14.07.17 art.634]
    4. Doctorandul care a obţinut Bursa de excelenţă a Guvernului sau Bursa nominală (pe domenii) nu poate beneficia, concomitent, în perioada respectivă, şi de alte burse de la bugetul de stat.
    5. Pe parcursul anilor de
studii superioare de doctorat, studentul-doctorand poate beneficia de Bursa de excelenţă a Guvernului sau de Bursa nominală (pe domenii) doar o singură dată.
   
[Pct.5 modificat prin HG549 din 11.07.17, MO244-251/14.07.17 art.634]
    6. Se aprobă Regulamentul cu privire la modul de acordare a Bursei de excelenţă a Guvernului şi Bursei nominale (pe domenii) pentru doctoranzi, conform anexei nr.1.
    7.
Ministerul Educației va organiza, anual, pînă la 1 decembrie, concursul candidaţilor pentru obţinerea Bursei de excelenţă a Guvernului şi Bursei nominale (pe domenii) pentru doctoranzi.
   
[Pct.7 modificat prin HG549 din 11.07.17, MO244-251/14.07.17 art.634]
    8. Ministerul Educației va prevedea anual, alocaţii bugetare în scopul acordării Bursei de excelenţă a Guvernului şi Bursei nominale (pe domenii) pentru doctoranzi.
   
[Pct.8 modificat prin HG549 din 11.07.17, MO244-251/14.07.17 art.634]
    9. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.2.

    
PRIM-MINISTRU                                                               Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei şi comerţului                                       Igor Dodon
    Ministrul finanţelor                                                               Mihail Pop
    Ministrul educaţiei şi tineretului                                          Victor Ţvircun
    Preşedintele Academiei  de Ştiinţe a Moldovei                   Gheorghe Duca

    Nr. 161. Chişinău, 15 februarie 2008.


Anexa nr.1

la Hotărîrea Guvernului nr.161
din  15 februarie 2008

REGULAMENTUL
cu privire la modul de acordare a Bursei de excelenţă a
Guvernului
şi Bursei nominale (pe domenii)
pentru doctoranzi

I. Dispoziţii generale
    1. Bursa de excelenţă a Guvernului (în continuare - Bursa de excelenţă) şi Bursa nominală (pe domenii) (în continuare - Bursa nominală) pentru doctoranzi se acordă, anual, pentru un an calendaristic, doctoranzilor din anii 2 şi 3, înmatriculați la forma de învăţămînt cu frecvență, care au realizat integral, la data respectivă, programul de pregătire avansată, au realizat programul de cercetare științifică stabilit de conducătorul științific, au acumulat numărul de credite prevăzut în planul de învățămînt al școlii doctorale, au obţinut performanţe academice deosebite şi participă activ la viaţa socială a instituţiei.
    [Pct.1 modificat prin HG549 din 11.07.17, MO244-251/14.07.17 art.634]
    2. Bursa nominală poartă numele unor savanţi notorii din 7 domenii ştiinţifice de mare importanţă pentru economia naţională şi viaţa social-culturală a ţării: Bursa “Anton Ablov” - în chimie; Bursa “Nicolae Anestiade” - în medicină; Bursa “Valentin Belousov” - în matematică; Bursa “Sergiu Rădăuţanu” - în fizică; Bursa “Dimitrie Cantemir” - în ştiinţe umaniste; Bursa “Boris Matienco” - în biologie; Bursa “Petru Ungureanu” - în agricultură.
    3. Bursa de excelenţă şi Bursa nominală se aprobă anual de către Guvern, la propunerea
Ministerul Educației, în baza examinării dosarelor candidaţilor, însoţite de demersul senatului/consiliului ştiinţific al instituţiei cu activitate de doctorat, unde studiază studentul-doctorand.
   
[Pct.3 modificat prin HG549 din 11.07.17, MO244-251/14.07.17 art.634]
    4. Conducătorii instituţiilor organizatoare de studii superioare de doctorat vor asigura transparenţa  selectării candidaţilor pentru obţinerea Bursei de excelenţă şi Bursei nominale.
   
[Pct.4 modificat prin HG549 din 11.07.17, MO244-251/14.07.17 art.634]
    5. La  Bursa de excelenţă şi Bursa nominală pot candida doctoranzii, înmatriculaţi  în conformitate cu planul de admitere la studii superioare de doctorat, aprobat prin hotărîre de Guvern.
   
[Pct.5 modificat prin HG549 din 11.07.17, MO244-251/14.07.17 art.634]
    6. În scopul examinării dosarelor şi selectării candidaţilor pentru obţinerea Bursei de excelenţă şi Bursei nominale se creează, anual, prin ordinul Ministerului Educaţiei, comisii din 5-7 persoane pentru fiecare domeniu ştiinţific din care fac parte reprezentanţi ai secţiilor ştiinţifice ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare, Consiliului Rectorilor din Republica Moldova, precum şi ai tinerilor cercetători din Moldova.
   
[Pct.6 modificat prin HG549 din 11.07.17, MO244-251/14.07.17 art.634]
    [Pct.6 modificat prin HG539 din 02.09.09, MO138-139/08.09.09 art.604]
II. Criterii de acordare a Bursei de excelenţă
 şi Bursei nominale

    7. Bursa de excelenţă se acordă doctoranzilor, care:
   
au parcurs programul de pregătire bazat pe studii superioare avansate și au acumulat numărul de credite transferabile stabilit de școala doctorală;
    au participat cu referate şi comunicări la seminare, conferinţe şi simpozioane ştiinţifice, organizate de instituţia în care îşi fac studiile, precum şi la cele de importanţă naţională şi internaţională;
    sînt autori (coautori) de brevete de invenţie sau au publicate nu mai puţin de trei lucrări ştiinţifice, dintre care cel puţin una - în reviste ştiinţifice internaţionale de specialitate.
    [Pct.7 modificat prin HG549 din 11.07.17, MO244-251/14.07.17 art.634]
    
[Pct.7 modificat prin HG539 din 02.09.09, MO138-139/08.09.09 art.604]
    8. Bursa nominală se acordă doctoranzilor din domeniile enumerate la punctul 2 al prezentului Regulament, care:
   
au parcurs programul de pregătire bazat pe studii superioare avansate și au acumulat numărul de credite transferabile stabilit de școala doctorală;
    au participat cu referate şi comunicări  la seminare, conferinţe şi simpozioane, organizate de instituţia în care îşi fac studiile, precum şi la cele de importanţă naţională;
    sînt autori (coautori) de brevete de invenţie sau au publicate nu mai puţin de două  lucrări ştiinţifice, dintre care cel puţin una - în reviste de importanţă internaţională.  

    [Pct.8 modificat prin HG549 din 11.07.17, MO244-251/14.07.17 art.634]
    [Pct.8 modificat prin HG539 din 02.09.09, MO138-139/08.09.09 art.604]
    9. În cazul în care criteriile de acordare a Bursei de excelenţă  şi Bursei nominale sînt întrunite de un număr mai mare de candidaţi decît numărul  burselor oferite, vor fi luate în considerare criterii suplimentare: numărul participărilor la reuniuni ştiinţifice, numărul publicaţiilor şi valoarea ştiinţifică a acestora, participarea, în calitate de membru, în asociaţii ştiinţifice.
  
10. Instituțiile organizatoare de studii superioare de doctorat prezintă Ministerului Educației anual, pînă la data de 15 noiembrie, pentru fiecare candidat în parte, fișa de evidență completată conform anexei la prezentul Regulament, extrasul din fișa academică privind realizarea programului de pregătire avansată și a programului de cercetare științifică, în care este indicat numărul de credite transferabile obținute, decizia argumentată a Consiliului școlii doctorale, copiile lucrărilor publicate, brevetele de invenții, materialele ce confirmă participarea la manifestări științifice și proiecte de cercetare, copia buletinului de identitate al candidatului și demersul senatului/consiliului științific al instituției organizatoare de studii superioare de doctorat.
   
[Pct.10 în redacția HG549 din 11.07.17, MO244-251/14.07.17 art.634]
    [Pct.10 modificat prin HG539 din 02.09.09, MO138-139/08.09.09 art.604]  
    [Pct.11 abrogat prin HG549 din 11.07.17, MO244-251/14.07.17 art.634]
    [Pct.11 modificat prin HG539 din 02.09.09, MO138-139/08.09.09 art.604]
    12. În baza concluziilor comisiilor pe domenii, Ministerul Educaţiei elaborează şi aprobă proiectul de hotărîre a Guvernului privind acordarea Bursei de excelenţă a Guvernului şi Bursei nominale (pe domenii) pentru doctoranzi şi-l prezintă Guvernului.
    [Pct.12 modificat prin HG549 din 11.07.17, MO244-251/14.07.17 art.634]
    [Pct.12 în redacţia HG539 din 02.09.09, MO138-139/08.09.09 art.604]
    13. În cazul pierderii temporare a capacităţii de muncă, confirmate prin prezentarea certificatului respectiv, eliberat de instituţia medicală abilitată, studentul-doctorand primeşte Bursa de excelenţă sau Bursa nominală şi în perioada concediului medical.
    În cazul concediului de maternitate, confirmat prin actele eliberate de instituţia medicală abilitată,
studenta-doctorandă primeşte Bursa de excelenţă sau Bursa nominală după restabilirea la studii. Termenul de primire a Bursei de excelenţă sau a Bursei nominale nu va depăşi, însă,  termenul prevăzut de legislaţia în vigoare - un an calendaristic.
   
[Pct.13 modificat prin HG549 din 11.07.17, MO244-251/14.07.17 art.634]
    14. Bursa de excelenţă sau Bursa nominală poate fi retrasă prin hotărîre de Guvern, la propunerea Ministerului Educaţiei, bazată pe demersul respectiv al senatului/consiliului ştiinţific al instituţiei organizatoare de studii superioare de doctorat, în cazul comiterii de către studentul-doctorand a unor infracţiuni sau încălcării prevederilor statutului instituţiei în care îşi face studiile.
    [Pct.14 modificat prin HG549 din 11.07.17, MO244-251/14.07.17 art.634]
    [Pct.14 modificat prin HG549 din 11.07.17, MO244-251/14.07.17 art.634]
    15. Pentru doctoranzii anului III achitarea burselor se va sista odată cu finalizarea studiilor superioare de doctorat.
    [Pct.15 modificat prin HG549 din 11.07.17, MO244-251/14.07.17 art.634]
    [Pct.15 introdus prin HG539 din 02.09.09, MO138-139/08.09.09 art.604]

 Anexă
la  Regulamentul cu privire la modul
de acordare a Bursei de excelenţă
a Guvernului şi Bursei nominale
(pe domenii) pentru doctoranzi

Fişa de evidenţă a studentului-doctorand
    Data înregistrării______________________________________
    1. Numele, prenumele __________________________________
    2. Anul, locul  naşterii __________________________________
    3. Adresa de la domiciliu  _______________________________
    4. Telefon de contact___________________________________
    5. Studii superioare____________________________________
                                 (denumirea instituţiei de învăţămînt universitar)
    5.1. Seria şi nr. diplomei________________________________
    5. 2. Anul absolvirii ___________________________________
    6. Anul înscrierii la
studii superioare de doctorat _____________________________
    7. Vechimea în muncă (dacă pînă la înscriere la
studii superioare de doctorat studentul-doctorand a activat în cîmpul muncii)____
    8. Instituţia unde
studentul-doctorand îşi face studiile, adresa ____________
                                                                                               (denumirea instituţiei, ministerului)
    9. Codul şi denumirea
programului de doctorat __________________________
    10. Lucrări ştiinţifice publicate _____brevete ___ participări la reuniuni  ştiinţifice:
    în institut _____ naţionale ____ inter­na­ţio­nale ____. Copiile  lucrărilor, brevetelor, programelor
    reuniunilor se anexează.

    12.
Numărul de credite transferabile acumulate în cadrul programului de pregătire bazat pe studii superioare avansate _____________________
    13. Data completării ___________________________________
    14. Semnătura
studentului-doctorand _____________________________
    15. Semnătura secretarului ştiinţific _________________________
    
[Anexa modificată prin HG549 din 11.07.17, MO244-251/14.07.17 art.634]
    [Anexa modificată prin HG539 din 02.09.09, MO138-139/08.09.09 art.604]

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.161
din  15 februarie 2008
Lista hotărîrilor
de Guvern care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr.311 din 14 martie 2003 “Cu privire la instituirea Bursei de excelenţă a Guvernului Republicii Moldova pentru doctoranzi” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.50-53, art.325).
    2. Hotărîrea Guvernului nr.811 din 1 august 2005 “Pentru aprobarea Modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.311 din 14 martie 2003” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.107-109, art.885).