LPC2/2008
ID intern unic:  327055
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 2
din  07.02.2008
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 29.02.2008 în Monitorul Oficial Nr. 42-44     art Nr : 121
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.104-110, art.447), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 35 alineatul (2), cuvîntul “imediat” se substituie prin cuvintele “în aceeaşi zi”, iar după cuvintele “se soluţionează” se introduce textul “ , în cel mult 10 zile de la primirea dosarului,”.
    2. La articolul 47 alineatul (1), prima frază va avea următorul cuprins: “Cererea de strămutare, care trebuie să fie motivată, se adresează Curţii Supreme de Justiţie cu cel puţin 5 zile înainte de începerea cercetării judecătoreşti.”
    3. La articolul 49, după alineatul (2) se introduce alineatul (21) cu următorul cuprins:
    “(21) Instanţa de judecată la care se află cauza a cărei strămutare se cere  este obligată să remită dosarul, în termen de 5 zile, instanţei competente.”
    Art.II. - Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr.225-XV din 30 mai 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.111-115, art.451), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 43:
    la alineatul (2) litera b), cuvîntul “materială” se exclude;
    după alineatul (4) se introduce alineatul (41) cu următorul cuprins:
    “(41) Instanţa este obligată să remită instanţei competente dosarul în termen de 5 zile de la data la care încheierea de strămutare a pricinii devine irevocabilă.”
    2. La articolul 172, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    “(1) Pînă la stabilirea termenului de judecare a pricinii în şedinţă de judecată, pîrîtul este în drept să intenteze împotriva reclamantului o acţiune reconvenţională pentru a fi judecată odată cu acţiunea iniţială. Acţiunea reconvenţională poate fi intentată şi pînă la finalizarea examinării pricinii în fond în cazul în care pîrîtul demonstrează că a fost în imposibilitatea de a o intenta pînă la stabilirea termenului de judecare a pricinii în şedinţă de judecată.”
    3. La articolul 185 alineatul (1) litera c), cuvintele “problema subrogării părţii care figurează greşit în proces,” se exclud.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                  Marian LUPU

    Nr.2-XVI. Chişinău, 7 februarie 2008.