HGA191/2008
ID intern unic:  327071
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 191
din  25.02.2008
pentru aprobarea Planului de acţiuni privind implementarea
Strategiei naţionale de dezvoltare pe anii 2008-2011
Publicat : 29.02.2008 în Monitorul Oficial Nr. 42-44     art Nr : 257
    Abrogată prin HG796 din 25.10.12, MO228/31.10.12 art.858

    MODIFICAT
   
HG545 din 25.06.10, MO110-113/02.07.10 art.622
    HG661 din 10.11.09, MO163-164/13.11.09 art.729
    HG87 din 04.02.09, MO30-33/13.02.09 art.127
    HG1050 din 15.09.08, MO175-176/19.09.08 art. 1054
    HG838 din 09.07.08, MO127-130/18.07.08 art.848


     În scopul realizării prevederilor art.2 din Legea nr. 295-XVI din 21 decembrie 2007 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare pe anii 2008-2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.18-20, art.57), Guvernul HOTĂRĂŞTE:

    1. Procesul de elaborare, implementare, monitorizare şi evaluare a Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare pe anii 2008-2011 va fi coordonat de Comitetul interministerial pentru planificarea strategică.
    [Pct.1 în redacţia HG838 din 09.07.08, MO127-130/18.07.08 art.848]
    [Pct.2 exclus prin HG838 din 09.07.08, MO127-130/18.07.08 art.848]
    3. Se aprobă:
    [Pct.3 al.2) exclus prin HG838 din 09.07.08, MO127-130/18.07.08 art.848]
    Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare pe anii 2008-2011, conform anexei nr. 2;
    Mecanismul de monitorizare, evaluare şi actualizare a Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare pe anii 2008-2011, conform anexei nr. 3.
    4. Organele centrale de specialitate ale administraţiei publice vor asigura implementarea Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare pe anii 2008-2011, prezentarea rapoartelor semianuale de progres, precum şi a rapoartelor anuale de evaluare şi a propunerilor pentru actualizarea Planului de acţiuni, în conformitate cu activităţile specificate în anexa nr. 3 la prezenta hotărîre. În procesul de prezentare a propunerilor pentru actualizarea Planului de acţiuni, organele centrale de specialitate ale administraţiei publice vor asigura corelarea acestora cu suportul financiar disponibil prevăzut de Cadrul de Cheltuieli pe Termen Mediu pentru perioada respectivă.
    5. Alocarea specifică a resurselor pentru Planul de acţiuni sus-numit va fi aprobată prin Cadrul de Cheltuieli pe Termen Mediu şi procesul bugetar, cu excepţia cazurilor în care mijloacele financiare vor fi oferite prin intermediul asistenţei tehnice.
    Mijloacele financiare necesare pentru implementarea acţiunilor prevăzute în Prioritatea 2 “Reglementarea conflictului transnistrean şi reintegrarea ţării” vor fi asigurate din surse interne şi externe în conformitate cu proiectele convenite cu reprezentanţii regiunii transnistrene, precum şi cu comunitatea internaţională donatoare.
    6.
Direcţia coordonarea politicilor şi asistenţei externe a Aparatului Guvernului şi cu Ministerul Finanţelor, va acorda asistenţa metodologică necesară organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice şi va emite indicaţii şi instrucţiuni cu privire la modul de monitorizare, evaluare şi actualizare a Planului de acţiuni nominalizat.
   
[Pct.6 modificat prin HG838 din 09.07.08, MO127-130/18.07.08 art.848]
    7. În procesul de elaborare a noilor strategii sectoriale şi intersectoriale organele centrale de specialitate ale administraţiei publice vor asigura corelarea prevederilor acestora cu obiectivele şi priorităţile Strategiei naţionale de dezvoltare pe anii 2008-2011.
    8. Ministerul Administraţiei Publice Locale, în comun cu Ministerul Economiei şi Comerţului, va asigura participarea autorităţilor administraţiei publice locale de ambele niveluri în procesul de implementare, monitorizare şi evaluare a Strategiei naţionale de dezvoltare pe anii 2008-2011.
    
[Pct.8 modificat prin HG838 din 09.07.08, MO127-130/18.07.08 art.848]
    9. Consiliul pentru participare va facilita antrenarea societăţii civile în procesul de monitorizare, evaluare şi actualizare a Strategiei naţionale de dezvoltare pe anii 2008-2011. Pentru îmbunătăţirea dialogului cu părţile interesate organele centrale de specialitate ale administraţiei publice vor consolida parteneriatul pe sectoare, inclusiv prin desemnarea, în cadrul unităţilor de analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor, a unei persoane responsabile de participare.
    10.Controlul asupra executării Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare pe anii 2008-2011 se pune în sarcina
Direcţia coordonarea politicilor şi asistenţei externe a Aparatului Guvernului.

    [Pct.10 modificat prin HG838 din 09.07.08, MO127-130/18.07.08 art.848]
    11. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 1495 din 28 decembrie 2006 “Cu privire la procesul de elaborare, implementare, monitorizare şi evaluare a Planului Naţional de Dezvoltare a Republicii Moldova pe anii 2008-2011” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 203-206, art.1595).

    PRIM-MINISTRU                                                  Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru                                              Zinaida Greceanîi
    Ministrul economiei şi  comerţului                           Igor Dodon
    Ministrul finanţelor                                                   Mihail Pop
    Ministrul administraţiei  publice locale                    Valentin Guznac

    Nr. 191. Chişinău, 25 februarie 2008.


    [Anexa nr.1 exclusă prin HG838 din 09.07.08, MO127-130/18.07.08 art.848]
Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.191
din 25 februarie 2008
Planul de acţiuni
pentru implementarea Strategiei naţionale
 de dezvoltare pe anii 2008-2011

Introducere
    Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare pe anii 2008-2011 (în continuare - Planul) reprezintă instrumentul tehnic de realizare a priorităţilor şi obiectivelor Strategiei naţionale de dezvoltare pe anii 2008-2011 (în continuare - Strategie). Prezentul Plan se compune din acţiuni care reprezintă iniţiative majore menite să contribuie la realizarea unei sau a mai multor programe şi măsuri incluse în Strategie. La rîndul lor, acţiunile sînt dezagregate în subacţiuni, care definesc activităţi concrete, etapizate în timp.
    Prezentul Plan este alcătuit din două tabele.
    Primul tabel conţine descrierea acţiunilor şi subacţiunilor, costul pentru întreaga perioadă, termenul de realizare, instituţiile responsabile de implementare, rezultatele scontate şi indicatorii de performanţă sau proces. Acţiunile sînt organizate pe teme, după condiţii şi priorităţi, în conformitate cu structura Strategiei.
    Al doilea tabel reflectă costurile estimate pentru fiecare acţiune pe ani, cu diferenţierea între costurile incluse în Cadrul de Cheltuieli pe Termen Mediu, costurile ce urmează a fi acoperite din surse de asistenţă tehnică (numite “asistenţă tehnică”) şi costurile pentru care nu a fost identificată sursa de finanţare (numite “deficit”). Realizarea acţiunilor cu costuri neacoperite va solicita acţiuni ulterioare pentru concretizarea costurilor şi identificarea posibilelor surse de finanţare, inclusiv realocarea din cadrul altor programe ale Cadrului de Cheltuieli pe Termen Mediu şi finanţarea oferită de donatori.
    Planul stabileşte unul sau mai mulţi indicatori de performanţă pentru acţiuni şi unul sau mai mulţi indicatori de proces pentru subacţiuni. Indicatorii de proces vor constata progresul implementării, iar prin intermediul indicatorilor de performanţă se va stabili în ce măsură acţiunile contribuie la realizarea obiectivelor.
    Planul reprezintă un instrument de planificare continuă. El va fi revizuit şi actualizat anual, în coordonare cu Cadrul de Cheltuieli pe Termen Mediu şi procesul bugetar. Revizuirea se va face în baza evaluării progreselor obţinute în realizarea priorităţilor Strategiei, precum şi a analizei schimbărilor de situaţie, tendinţe şi factori ce influenţează realizarea scopurilor acesteia. Procesul de actualizare a prezentului Plan va include posibilitatea de perfecţionare a anumitor acţiuni, eliminarea acţiunilor finalizate, sau care nu au fost bine elaborate sau ineficiente, concretizarea costurilor, şi, în caz de necesitate, suplimentarea Planului de acţiuni cu iniţiative noi. Pentru Cadrul de Cheltuieli pe Termen Mediu pe anii 2009-2011 actualizarea Planului de acţiuni se va desfăşura în limitele cadrului disponibil de resurse estimat, iar acţiunile noi vor fi adăugate doar la indicaţia
Comitetului interministerial pentru planificarea strategică.
   
[Alineat modificat prin HG838 din 09.07.08, MO127-130/18.07.08 art.848]
Tabelul nr.1-2
    tabelul nr.1

    [Tab.1 pct.31) abrogat prin HG545 din 25.06.10, MO110-113/02.07.10 art.622]
    [Tab.1 poz.7) modificată prin HG661 din 10.11.09, MO163-164/13.11.09 art.729]
    [Tab.1 în redacţia HG87 din 04.02.09, MO30-33/13.02.09 art.127]
    [Tab.1 pct.28.1 exclus prin HG1050 din 15.09.08, MO175-176/19.09.08 art. 1054]

   
tabelul nr.2

Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului nr.191
din 25 februarie 2008

Mecanismul de monitorizare, evaluare şi actualizare a
Planului de acţiuni
privind implementarea Strategiei naţionale
 de dezvoltare pe anii 2008-2011

    Scopul procesului de monitorizare şi evaluare este de a determina dacă acţiunile/subacţiunile propuse au fost realizate, pentru a întreprinde acţiuni de corectare a politicilor în vederea atingerii obiectivelor Strategiei naţionale de dezvoltare pe anii 2008-2011. Monitorizarea şi evaluarea se va face în baza indicatorilor de proces şi de performanţă formulaţi în anexa nr.1 la Strategia naţională de dezvoltare pe anii 2008-2011 şi anexa nr.2 la prezenta hotărîre.
    Procesul de monitorizare şi evaluare a Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare pe anii 2008-2011 (în continuare - Planul de acţiuni) va fi coordonat de către Comitetul interminister
ial pentru planificarea strategică (în continuare - Comitetul interministerial), cu suportul tehnic al Direcţiei coordonarea politicilor şi asistenţei externe a Aparatului Guvernului. În cadrul autorităţilor publice centrale monitorizarea şi evaluarea va fi realizată de către direcţiile de analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor sau, în lipsa acestora, de către alte subdiviziuni, desemnate responsabile pentru monitorizare şi evaluare prin ordinul conducătorului autorităţii respective. Participarea societăţii civile şi partenerilor de dezvoltare la procesul de monitorizare şi evaluare a Strategiei naţionale de dezvoltare pe anii 2008-2011 se va asigura prin intermediul Consiliului de participare.
    [Al.2 modificat prin HG838 din 09.07.08, MO127-130/18.07.08 art.848]
    În cadrul procesului de monitorizare se vor elabora rapoarte de progres care vor prezenta informaţii despre implementarea acţiunilor şi subacţiunilor incluse în Planul de acţiuni. Aceste rapoarte vor fi elaborate o dată la fiecare şase luni (iulie şi ianuarie) şi vor conţine informaţia privind eforturile de implementare a subacţiunilor. Rapoartele de progres vor fi elaborate de către autorităţile publice centrale şi prezentate
Direcţiei coordonarea politicilor şi asistenţei externe a Aparatului Guvernuluişi Ministerului Finanţelor. Formatul de raportare va fi elaborat de Direcţia coordonarea politicilor şi asistenţei externe a Aparatului Guvernului, în colaborare cu Direcţia de analiză a coordonării politicilor din cadrul Aparatului Guvernului. Direcţia coordonarea politicilor şi asistenţei externe a Aparatului Guvernului va elabora raportul consolidat de progres cu recomandări privind acţiunile de corectare a politicilor şi va prezenta acest raport Comitetului interministerial.
    La sfîrşitul fiecărui an de implementare va fi elaborat raportul de evaluare a Strategiei naţionale de dezvoltare. Pînă la începutul lunii martie a fiecărui an autorităţile publice centrale vor prezenta
Direcţiei coordonarea politicilor şi asistenţei externe a Aparatului Guvernului şi Ministerului Finanţelor documentele de evaluare care vor conţine informaţia despre rezultatele obţinute, conform obiectivelor trasate în Planul de acţiuni. Aceste documente de evaluare vor include indicatorii relevanţi şi datele statistice (după cum este identificat în Strategia naţională de dezvoltare şi Planul de acţiuni), precum  şi analiza informaţiei. Direcţia coordonarea politicilor şi asistenţei externe a Aparatului Guvernului va elabora proiectul raportului consolidat de evaluare a Strategiei, în baza informaţiei oferite de Minister şi din altă informaţie analitică disponibilă. Raportul consolidat de evaluare va fi prezentat Guvernului spre aprobare către 1 mai al fiecărui an şi Parlamentului pînă la 15 mai.
    Planul de acţiuni va fi revizuit anual în vederea perfecţionării iniţiativelor în funcţie de progresul în implementarea acţiunilor, rezultatele obţinute şi schimbările de context. Procesul de revizuire şi actualizare a Planului de acţiuni se va face în corelare cu orarul prevăzut pentru elaborarea Cadrului de Cheltuieli pe Termen Mediu. În acest scop va fi creat un grup de lucru comun, cu responsabilităţi de coordonare la nivel tehnic. La nivel decizional, procesul de actualizare va fi coordonat şi supravegheat de către Comitetul interministerial.
    Grupurile de lucru sectoriale create pentru elaborarea Cadrului de Cheltuieli pe Termen Mediu vor evalua acţiunile relevante, vor revizui planurile şi graficele de implementare şi vor concretiza costurile şi sursele potenţiale de finanţare, în paralel cu elaborarea de către acestea a planurilor strategice de cheltuieli.
Direcţia coordonarea politicilor şi asistenţei externe a Aparatului Guvernului va elabora instrucţiuni în vederea oferirii asistenţei grupurilor de lucru sectoriale pentru Cadrul de Cheltuieli pe Termen Mediu la efectuarea acestei revizuiri. Direcţia coordonarea politicilor şi asistenţei externe a Aparatului Guvernului şi Ministerul Finanţelor vor avea reprezentanţi în fiecare grup de lucru sectorial. Pentru acţiunile ce nu sînt acoperite de un grup sectorial pentru Cadrul de Cheltuieli pe Termen Mediu, autorităţile relevante ale autorităţilor publice centrale vor efectua această revizuire.
   
Direcţia coordonarea politicilor şi asistenţei externe a Aparatului Guvernului, în comun cu Ministerul Finanţelor, va elabora varianta consolidată a proiectului Planului de acţiuni revizuit, prezentîndu-l Comitetului interministerial pînă la 31 martie. Planul de acţiuni va fi supus revizuirii finale după finalizarea aprobării bugetului în Parlament. Guvernul va aproba versiunea finală a Planului de acţiuni cu două săptămîni după adoptarea în a doua lectură a proiectului legii bugetului pe anul viitor.

Activităţile de monitorizare, evaluare şi actualizare a

Planului de acţiuni

Nr.
d/o
Denumirea acţiunii

Termenul limită de realizare

Autoritatea

responsabilă

Autoritatea beneficiară

 
1
2
3
4
5
1.

Prezentarea rapoartelor de progres la sfîrşit de an privind implementarea Planului de acţiuni

 
 
20 ianuarie
Autorităţile publice
 centrale
Direcţia coordonarea politicilor şi asistenţei externe a Aparatului Guvernuluii, Ministerul Finanţelor
2.

Prezentarea rapoartelor de progres consolidate la sfîrşit de an privind implementarea Planului de acţiuni

15 februarie
Ministerul Economiei şi Comerţului

Comitetul interministerial, Ministerul Finanţelor

3.

Consultarea raportului (analiza progresului) cu partenerii de implementare

Pe parcursul unei luni după prezentarea raportului consolidat

Comitetul interministerial
 
4.

Prezentarea propunerilor sectoriale pentru SND privind actualizarea Planului de acţiuni

28 februarie

Grupul sectorial de lucru pentru Cadrul de Cheltuieli pe Termen Mediu,

autorităţile publice centrale
Direcţia coordonarea politicilor şi asistenţei externe a Aparatului Guvernului, Ministerul Finanţelor
 
5.

Prezentarea materialului de evaluare pentru elaborarea raportului anual de evaluare

10 martie
Autorităţile publice centrale

Direcţia coordonarea politicilor şi asistenţei externe a Aparatului Guvernului

6.

Elaborarea proiectului Planului de acţiuni actualizat

31 martie
Ministerul Economiei şi Comerţului

Comitetul interministerial, Ministerul Finanţelor

7.

Elaborarea proiectului raportului consolidat de evaluare a Strategiei

15 aprilie
Ministerul Economiei şi Comerţului

Comitetul interministerial, părţile interesate

8.

Consultarea cu părţile interesate privind proiectul raportului de evaluare, finalizarea raportului

1 mai
 
 
Ministerul Economiei şi Comerţului
 
Guvernul
 
9.

Prezentarea raportului de evaluare a Strategiei la Parlament

15 mai
Guvernul
 
Parlamentul
10.

Prezentarea raportului de progres pe 6 luni privind implementarea Planului de acţiuni

20 iulie
Autorităţile publice centrale

Direcţia coordonarea politicilor şi asistenţei externe a Aparatului Guvernului

11.

Prezentarea raportului consolidat de progres pe 6 luni privind implementarea Planului de acţiuni

15 august
Ministerul Economiei   şi Comerţului
Comitetul interministerial
12.

Consultarea raportului (analiza progresului) cu partenerii de implementare

Pe parcursul unei luni după prezentarea raportului consolidat

Comitetul interministerial
 
13.

Finalizarea Planului de acţiuni revizuit

 
15 septembrie
Ministerul Economiei   şi Comerţului
Comitetul interministerial
14.

Aprobarea Planului de acţiuni

14 zile lucrătoare după aprobarea proiectului bugetului de stat pe anul următor în lectura a treia

Guvernul