*HGO126/2007 Versiunea originala
ID intern unic:  327124
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 126
din  07.02.2007
cu privire la  aprobarea componenţei nominale a Comisiei  naţionale
pentru populaţie şi dezvoltare şi a Regulamentului acesteia
Publicat : 16.02.2007 în Monitorul Oficial Nr. 21-24     art Nr : 140
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se creează, pe lîngă Prim-ministrul Republicii Moldova, Comisia naţională pentru populaţie şi dezvoltare.
    2. Se aprobă:
    componenţa nominală a Comisiei naţionale pentru populaţie şi dezvoltare, conform anexei nr.1;
    Regulamentul Comisiei naţionale pentru populaţie şi dezvoltare, conform anexei nr.2.
    3. Se stabileşte că, în cazul eliberării din funcţii a persoanelor care fac parte din componenţa Comisiei menţionate, atribuţiile lor în cadrul acesteia vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în posturile respective, fără emiterea altei  hotărîri de Guvern.

    Prim-ministru                                                                     Vasile TARLEV
    Contrasemnează:
    Ministrul economiei şi comerţului                                     Igor Dodon
    Nr. 126. Chişinău, 7 februarie 2007.
    
Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului  nr.126
din 7 februarie  2007
Componenţa nominală
a Comisiei naţionale pentru populaţie şi dezvoltare
    VRABIE Vitalie                       - viceprim-ministru, ministru al
                                                     administraţiei publice locale, preşedintele
                                                     Comisiei
    DODON Igor                          - ministru al economiei şi comerţului,
                                                      vicepreşedintele Comisiei
    SAINCIUC Sergiu                  - viceministru al economiei şi comerţului,
                                                      coordonator naţional al Comisiei
Membrii Comisiei:
    DOMENTI Oxana                  - consilier al Preşedintelui  Republicii
                                                     Moldova în problemele dezvoltării sociale
    HAHEU Valentina                  - consilier principal de stat în domeniul
                                                    dezvoltării sociale, Aparatul Guvernului
    BODORIN Igor                     - viceministru al afacerilor interne
    GOLOVIN Boris                   - viceministru al sănătăţii  
    MÎNDRU Victor                    - viceministru al protecţiei sociale, familiei
                                                    şi  copilului  
    BUCEAŢCHI Pavel              - viceministru al dezvoltării informaţionale
    MOLDOVAN-                     - viceministru al educaţiei şi
    BATRÎNAC Viorelia                tineretului                        
    GÎLCA Boris                         - coordonator programe, Fondul Organizaţiei
                                                     Naţiunilor Unite pentru Populaţie în
                                                     Republica Moldova
    DUCA Gheorghe                   - preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
    BELOSTECINIC Grigore      - rector al Academiei de Studii Economice
                                                     din Moldova
    ROMAN Alexandru               - rector al Academiei de Administrare
                                                     Publică pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova
    VALCOV Vitalie                   - director  general al Biroului Naţional de Statistică
    CĂRARE Viorica                   - director al Institutului de Economie,
                                                    Finanţe şi Statistică
    MATEI Constantin               - şef al Catedrei de geografie şi economia
                                                    mediului a Academiei de Studii Economice
                                                   din Moldova, doctor habilitat în ştiinţe geografice
    BUCINSCHI Iurii                - director al Direcţiei sănătăţii, a
                                                    Consiliului municipal Chişinău
    MANEA Leonid                   - preşedinte al Confederaţiei Sindicatelor
                                                   Libere din Republica Moldova "Solidaritate"
    CHIRIAC Petru                    - preşedinte al Confederaţiei Sindicatelor
                                                   din Republica Moldova
    CERESCU Leonid               - preşedinte al Confederaţiei Naţionale
                                                    a Patronatului din Republica Moldova
Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului  nr.126
din 7 februarie  2007
Regulamentul
Comisiei naţionale pentru populaţie şi dezvoltare
I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament stabileşte statutul juridic, modul de organizare şi funcţionare a Comisiei naţionale pentru populaţie şi dezvoltare (în continuare - Comisia naţională).
    2. Comisia naţională reprezintă un organ consultativ, creat pe lîngă Prim-ministrul Republicii Moldova, în scopul soluţionării problemelor ce ţin de domeniile populaţiei şi demografiei.
    3. Comisia naţională nu are personalitate juridică.
    4. În activitatea sa Comisia naţională se călăuzeşte de Constituţia Republicii Moldova, Codul familiei nr.1316-XIV din 26 octombrie 2000, Legea cu privire la tineret nr.279-XIV din 11 februarie 1999, Legea privind drepturile copilului nr.338-XIII din 15 decembrie 1994, Legea ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28 martie 1995, Legea cu privire la statistica oficială nr.412-XV din 9 decembrie 2004, Legea privind actele de stare civilă nr.100-XV din 26 aprilie 2001, Hotărîrea Guvernului nr.448 din 27 aprilie 2006 "Privind aprobarea Planului naţional de acţiuni în domeniul migraţiei şi azilului", Hotărîrea Guvernului nr.913 din 26 august 2005 "Cu privire la aprobarea Strategiei Naţionale a sănătăţii reproducerii", Hotărîrea Guvernului nr.356 din 22 aprilie 2005 "Pentru aprobarea Planului de Acţiuni Republica Moldova - Uniunea Europeană", de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, de prezentul regulament şi de alte acte normative în domeniu.
II. Componenţa Comisiei naţionale
    5. Comisia naţională este compusă din 21 membri, reprezentanţi ai organelor de stat cu atribuţii în domeniu, ai mediului academic şi ai partenerilor sociali.
    6. Componenţa nominală a Comisiei naţionale se aprobă de Guvern.
    7. Membrii Comisiei naţionale îşi exercită funcţiile fără a fi remuneraţi.
III. Obiectivele Comisiei naţionale
    8. Obiectivele Comisiei naţionale sînt următoarele:
    a) analiza evoluţiei fenomenelor demografice, a tendinţelor de dezvoltare a populaţiei şi impactului acestora asupra stării sociale pe termen mediu şi  lung;
    b) identificarea problemelor prioritare, determinarea obiectivelor în domeniul demografic în vederea elaborării strategiilor şi programelor naţionale;
    c) determinarea mecanismelor de colectare şi schimb de date dezagregate referitoare la principalii indicatori demografici;
    d) evaluarea riscurilor demografice şi stabilirea criteriilor de apreciere a acestora;
    e) determinarea responsabilităţilor instituţionale pentru corelarea proceselor demografice şi de dezvoltare;
    f) recomandarea metodologiilor pentru identificarea proceselor demografice în cadrul unor grupuri distincte ale populaţiei, examinarea rezultatelor implementării acestora la nivel naţional şi teritorial.  
IV. Atribuţiile Comisiei naţionale
    9. Comisia naţională are următoarele atribuţii:
    a) evaluarea, utilizarea şi diseminarea datelor specifice demografiei pentru elaborarea propunerilor referitoare la politicile şi planurile naţionale privind procesele demografice;
    b) determinarea procedurilor specifice de evaluare a indicatorilor tendinţelor demografice, inclusiv referitor la contingentele sociale, la procesele privind natalitatea, îmbătrînirea, migraţia, mortalitatea etc.;    
    c) elaborarea seturilor de indicatori şi recomandări pentru studiile demografice în Republica Moldova;
    d) asigurarea elaborării politicilor cu impact direct asupra situaţiei sociale în corelare cu tendinţele demografice;
    e) avizarea programelor de cercetare şi a strategiilor ce vizează dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova;
    f) elaborarea, în scopul prevenirii şi depăşirii efectelor negative în situaţia demografică, a propunerilor şi recomandărilor care urmează a fi incluse în strategiile de dezvoltare;
    g) efectuarea analizei studiilor privind evoluţia indicatorilor statistici în domeniu la nivel naţional şi internaţional;
    h) înaintarea propunerilor privind asigurarea securităţii demografice în Republica Moldova;
    i) colaborarea cu organele centrale de specialitate ale administraţiei publice şi cu instituţiile de învăţămînt şi de cercetare din domeniul dezvoltării populaţiei;
    j) identificarea instituţiilor care vor fi desemnate responsabile pentru realizarea activităţilor privind problemele populaţiei, procesele sociale şi evoluţia demografică contemporană;
    k) evaluarea rezultatelor implementării propriilor recomandări şi înaintarea propunerilor de îmbunătăţire a politicilor guvernamentale în domeniul demografic, în conformitate cu sarcinile asumate pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană;
    l) prezentarea anuală în Parlament, Preşedinţie şi Guvern a rapoartelor privind activitatea desfăşurată, a notelor de sinteză privind fenomenele demografice şi prognozele evoluţiilor demografice, acţiunile întreprinse şi rezultatele obţinute în domeniu;
    m) studierea experienţei internaţionale, participarea la acţiunile organizaţiilor de peste hotare vizînd problemele populaţiei şi demografiei;
    n) participarea, prin reprezentanţi, la conferinţe, seminare, şedinţe, mese rotunde şi organizarea unor astfel de acţiuni;
    o) adoptarea planurilor proprii de activitate;
    p) alte atribuţii, în limitele competenţei sale şi în condiţiile legii.
V. Drepturile Comisiei naţionale
    10. Comisia naţională are următoarele drepturi:
    a) să antreneze în activitatea sa conducători şi specialişti din organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, din autorităţile administraţiei publice locale şi instituţiile din domeniile dezvoltării sociale şi demografiei, precum şi experţi independenţi;
    b) să adopte decizii cu caracter de recomandare în chestiunile ce ţin de competenţa sa, decizii pe care organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, autorităţile administraţiei publice locale urmează să le examineze în mod obligatoriu şi să informeze în scris comisia despre rezultatele examinării;
    c) să solicite şi să primească din partea organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice, autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor din domeniile dezvoltării sociale şi demografiei informaţiile necesare îndeplinirii atribuţiilor sale;
    d) să stabilească relaţii cu structuri şi organisme internaţionale în domeniile de competenţă.
VI. Organele de lucru ale Comisiei naţionale
şi atribuţiile acestora
    11. Comisia naţională are următoarele organe de lucru:
    a) birou executiv;
    b) preşedinte;
    c) vicepreşedinte;
    d) coordonator naţional;
    e) secretariat;
    f) consilii de specialitate (permanente sau temporare).
    Biroul executiv al Comisiei naţionale
    12. Biroul executiv este un organ permanent care asigură conducerea Comisiei naţionale în perioada dintre şedinţe.
    13. Din componenţa biroului executiv al Comisiei naţionale fac parte:
    a) preşedintele Comisiei;
    b) vicepreşedintele Comisiei;
    c) coordonatorul naţional.
    14. Biroul executiv al Comisiei naţionale:
    a) aprobă planurile de lucru, agendele şedinţelor şi programele de activitate a comisiei;
    b) pune în dezbatere prealabilă chestiunile propuse de consiliile de specialitate spre examinare la şedinţele Comisiei naţionale;
    c) convoacă şedinţele Comisiei naţionale la propunerea preşedintelui, vicepreşedintelui sau a unei treimi din membrii Comisiei;
    d) exercită alte funcţii, în limitele competenţei, în condiţiile legii şi potrivit Regulamentului Comisiei naţionale.
    15. În limitele competenţei, biroul executiv al Comisiei naţionale adoptă decizii cu votul majorităţii membrilor săi.
    Preşedintele Comisiei naţionale
    16. Funcţia de preşedinte al Comisiei naţionale este exercitată de unul dintre viceprim-miniştri.
    17. Preşedintele Comisiei naţionale are următoarele atribuţii:
    a) organizează şi dirijează activitatea Comisiei naţionale;
    b) prezidează şedinţele Comisiei naţionale;
    c) invită, dacă este necesar, conducători şi specialişti din organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, din autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile din domeniul dezvoltării sociale şi proceselor demografice, precum şi experţi independenţi să participe la activităţile Comisiei naţionale;
    d) reprezintă Comisia naţională în relaţiile cu terţe părţi, în limitele competenţei sale, şi este responsabil de chestiunile aferente domeniului de activitate al Comisiei naţionale.
    Vicepreşedintele Comisiei naţionale
    18. Funcţia de vicepreşedinte al Comisiei naţionale este exercitată de ministrul economiei şi comerţului.
    19. Vicepreşedintele Comisiei naţionale are următoarele atribuţii:
    a) coordonează activitatea consiliilor de specialitate;
    b) în absenţa preşedintelui Comisiei naţionale prezidează şedinţele acesteia, în baza deciziei preşedintelui;
    c) exercită alte atribuţii, în limitele competenţei şi în condiţiile legii.
    Coordonatorul naţional
    20. Funcţia de coordonator naţional al Comisiei naţionale este exercitată de viceministrul economiei şi comerţului.
    21. Coordonatorul naţional al Comisiei naţionale are următoarele atribuţii:
    a) organizează şi dirijează activitatea secretariatului Comisiei naţionale şi este responsabil de eficienţa activităţii acestuia;
    b) certifică procesele-verbale ale şedinţelor Comisiei naţionale şi ale şedinţelor consiliilor de specialitate;
    c)  exercită alte atribuţii, în limitele competenţei sale şi în condiţiile legii.
    Secretariatul Comisiei naţionale
    22. Secretariatul Comisiei naţionale este un organ administrativ, care asigură funcţionarea Comisiei.
    23. Secretariatul Comisiei naţionale este compus din 2 persoane.
    24. Secretariatul Comisiei naţionale exercită următoarele atribuţii:
    a) efectuează sintetizarea în procese-verbale a dezbaterilor în şedinţă ale Comisiei naţionale şi ale consiliilor de specialitate, precum şi alte lucrări de secretariat;
    b) pregăteşte şedinţele Comisiei naţionale şi ale consiliilor de specialitate;
    c) execută dispoziţiile preşedintelui Comisiei naţionale;
    d) întreţine relaţiile Comisiei naţionale şi organelor ei cu organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu patronatele şi sindicatele;
    e) asigură reflectarea activităţii Comisiei naţionale în mass-media;
    f) informează Comisia naţională privind executarea hotărîrilor ei anterioare.
    25. Activitatea secretariatului Comisiei naţionale este dirijată de coordonatorul naţional al acesteia.  
    Consiliile de specialitate ale Comisiei naţionale
    26. Pentru a-şi exercita atribuţiile, Comisia naţională poate crea consilii de specialitate permanente sau temporare.
    27. Componenţa numerică şi nominală a consiliilor de specialitate se stabileşte de Comisia naţională, la propunerea biroului executiv. Consiliile de specialitate sînt formate din membrii Comisiei naţionale. Participarea membrilor Comisiei naţionale în cadrul consiliilor de specialitate este obligatorie.
    28. Consiliile de specialitate îşi desfăşoară activitatea sub formă de şedinţe.
    29. Şedinţele consiliilor de specialitate se convoacă ori de cîte ori este necesar.
    30. Decizia de convocare a consiliului de specialitate este adoptată de biroul executiv al Comisiei naţionale.
    31. În limitele competenţei lor, consiliile de specialitate adoptă decizii (cu caracter de recomandare) cu votul majorităţii membrilor prezenţi la şedinţă.
    32. Deciziile consiliilor de specialitate se aduc la cunoştinţa preşedintelui Comisiei naţionale în termen de 3 zile din data adoptării.
    33. Procesul-verbal al şedinţei consiliului de specialitate se întocmeşte  şi se certifică de către secretariatul Comisiei naţionale şi de către toţi membrii consiliului de specialitate prezenţi la şedinţă.
VII. Organizarea activităţii Comisiei naţionale
    34. Comisia naţională îşi desfăşoară activitatea sub formă de şedinţe.
    35. Şedinţele Comisiei naţionale se convoacă ori de cîte ori este necesar, în conformitate cu planul de lucru, dar nu mai rar decît o dată în trimestru.
    36. Decizia de convocare în şedinţă a Comisiei naţionale este luată de biroul ei executiv.
    37. Materialele privind chestiunile pasibile de examinare de către Comisia naţională se prezintă în secretariatul ei, vizate în modul stabilit, cu cel  puţin 10 zile pînă la data şedinţei.
    38. Proiectul  ordinii  de zi a şedinţei  Comisiei naţionale şi  materialele privind  chestiunile vizate se expediază membrilor Comisiei de secretariatul acesteia, cu  cel puţin 7 zile înainte de data şedinţei.
    39. Pentru validarea deliberărilor şedinţei Comisiei naţionale, este necesară prezenţa a cel puţin 2/3 din membrii acesteia.
    40. Comisia naţională adoptă hotărîri în limitele competenţei sale. Hotărîrile privind chestiunile examinate se adoptă cu 3/4 din voturile membrilor Comisiei naţionale prezenţi la şedinţă.
    41. Membrii Comisiei naţionale care nu sînt de acord cu hotărîrea adoptată au dreptul la opinie separată, care se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.
    42. Procesul-verbal al şedinţei Comisiei naţionale se întocmeşte de către secretariatul Comisiei şi se certifică de preşedintele şi coordonatorul naţional al acesteia.