LPC12/2008
ID intern unic:  327202
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 12
din  14.02.2008
cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 14.03.2008 în Monitorul Oficial Nr. 51-54     art Nr : 159
    Parlamentul adoptă prezenta lege  organică.
    Art.I. - Legea nr.1086-XIV din 23 iunie 2000 cu privire la expertiza judiciară, constatările tehnico-ştiinţifice şi medico-legale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.144-145, art.1056), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 8 alineatul (1) litera g), după cuvintele “de expertiză judiciară” se introduc cuvintele “sau a fost atestată, în modul stabilit, ca expert particular”.
    2. La  articolul  34, alineatul  (3)  se  completează cu  cuvintele  “ , cu  excepţia cazului prevăzut la art.142 alin.(2) din Codul de procedură penală al Republicii Moldova”.
    Art.II. - Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.104-110, art.447), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 471, alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    “(5) Chestiunea prevăzută în art.469 alin.(1) pct.3) se soluţionează în baza raportului expertizei judiciare (psihiatrice legale sau medico-legale) numite de către instanţa de judecată, cu participarea obligatorie a expertului judiciar. Chestiunile prevăzute în art.469 alin.(1) pct.13) se soluţionează în baza avizului instituţiei medicale, iar la solicitarea instanţei de judecată, cu participarea reprezentantului comisiei medicale care a dat concluzia.”
    2. La articolul 501, în titlul articolului şi la alineatele (2) şi (4), cuvîntul “revocare” se  înlocuieşte cu cuvîntul “încetare”.


    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                    Marian LUPU

    Nr.12-XVI. Chişinău, 14 februarie 2008.