HGO1511/2007
ID intern unic:  327221
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1511
din  29.12.2007
cu privire la măsurile de pregătire a protecţiei civile
 a Republicii Moldova în anul 2008
Publicat : 14.03.2008 în Monitorul Oficial Nr. 51-54     art Nr : 322
    În conformitate cu articolul 7 litera c) din Legea nr.271-XIII din 9 noiembrie 1994 cu privire la protecţia civilă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.20, art.231), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Indicaţiile organizatorico-metodice pentru pregătirea protecţiei civile a Republicii Moldova în anul 2008, conform anexei nr.1;
    Planul de pregătire a protecţiei civile a Republicii Moldova pe anul 2008, conform anexei nr.2;
    Planul de completare cu audienţi a Centrului republican de instruire şi a secţiilor protecţie a populaţiei şi a teritoriilor “NORD” şi “SUD” pe anul 2008, conform anexei nr.3.
    2. Ministerul Afacerilor Interne:
    va aduce documentele nominalizate la cunoştinţa conducătorilor ministerelor, altor autorităţi administrative centrale şi autorităţilor administraţiei publice locale;
    va asigura controlul asupra planificării şi desfăşurării activităţilor în domeniul protecţiei civile.
    3. Conducătorii autorităţilor publice, ai întreprinderilor, organizaţiilor şi instituţiilor, cu orice formă de proprietate, vor organiza realizarea planurilor de pregătire a protecţiei civile pe anul 2008.

    Prim-ministru                                                               Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul administraţiei publice locale                       Valentin Guznac
    Ministrul afacerilor interne                                         Gheorghe Papuc

    Nr. 1511. Chişinău, 29 decembrie 2007.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 1511
din 29 decembrie  2007
INDICAŢII ORGANIZATORICO-METODICE
pentru pregătirea protecţiei civile a Republicii Moldova
în anul 2008
    Pregătirea protecţiei civile a Republicii Moldova în anul 2007 s-a desfăşurat în conformitate cu Indicaţiile organizatorico-metodice şi Planul pregătirii protecţiei civile a Republicii Moldova pe anul 2007, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.110 din 1 februarie 2007, obiectivele de bază fiind perfecţionarea în continuare a structurii organizatorice şi consolidarea sistemului protecţiei civile, pregătirea  pentru acţiuni în vederea lichidării consecinţelor situaţiilor excepţionale şi protecţiei populaţiei.
    În vederea pregătirii şi popularizării protecţiei civile în anul 2008, se consideră prioritar organizarea conducerii în acţiunile de prevenire sau lichidare a consecinţelor  situaţiilor excepţionale, realizarea supravegherii de stat în domeniul protecţiei civile şi apărării împotriva incendiilor, instruirea organelor de conducere şi a populaţiei, pregătirea forţelor protecţiei civile pentru desfăşurarea acţiunilor în caz de pericol sau declanşare a situaţiilor excepţionale, protecţia populaţiei şi teritoriului în condiţii de situaţii excepţionale şi la înlăturarea consecinţelor acestora.
    Pentru îndeplinirea acestor sarcini este necesar:
   a) realizarea măsurilor prevăzute pentru anul 2008 în Hotărîrea Guvernului nr.1506 din 29 decembrie 2006 “Cu privire la aprobarea Programului Naţional de implementare a Planului Individual de Acţiuni al Parteneriatului (IPAP) Republica Moldova - NATO pentru perioada 2006-2009”;
    b) ridicarea nivelului de pregătire a organelor de conducere şi forţelor protecţiei civile pentru acţiuni în situaţii excepţionale;
    c) perfecţionarea pregătirii tuturor categoriilor populaţiei la protecţia civilă;
    d) perfecţionarea bazei legislative şi normative în domeniul protecţiei civile şi apărării împotriva incendiilor;
    e) perfecţionarea planurilor protecţiei civile în situaţii excepţionale, în funcţie de factorii provocatori ai situaţiilor excepţionale;
    f) ridicarea nivelului de activitate a comisiilor pentru situaţii excepţionale de toate nivelurile privind prevenirea, diminuarea, aprecierea riscului de apariţie a situaţilor excepţionale şi atenuarea consecinţelor acestora prin desfăşurarea măsurilor de prevenire şi profilaxie;
    g) protecţia populaţiei şi teritoriului în situaţii excepţionale;
    h) crearea rezervelor materiale şi a resurselor financiare pentru lichidarea consecinţelor situaţiilor excepţionale;
    i) menţinerea edificiilor de protecţie în stare de pregătire pentru adăpostirea populaţiei în caz de situaţii excepţionale;
    j) controlul permanent al stării bazinelor acvatice, care prezintă pericol pentru localităţi, sectoarelor de alunecări de teren etc.
    Forma principală de pregătire pentru executarea sarcinilor protecţiei civile sînt aplicaţiile, aplicaţiile tactico-speciale, antrenamentele la protecţia civilă, cu participarea întregului efectiv al organelor de conducere şi a numărului maxim posibil de formaţiuni şi populaţie.
    Pe parcursul desfăşurării aplicaţiilor şi antrenamentelor la protecţia civilă în primării şi la obiectivele economice o atenţie sporită să se acorde măsurilor practice, şi anume: protecţiei populaţiei şi localităţilor în caz de inundaţii, alunecări de teren, adăpostirii populaţiei în edificii de protecţie, acţiunilor populaţiei în caz de apariţii a diverselor situaţii excepţionale.
    Planificarea activităţilor şi pregătirea organelor de conducere, forţelor protecţiei civile şi a tuturor categoriilor de populaţie, obiectivelor economice la protecţia civilă se va efectua în conformitate cu prezentele indicaţii organizatorico-metodice.
    În anul 2008 se planifică:
    a) sub conducerea preşedintelui Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova - Prim-ministrul:
    1) participarea la antrenamentele de înştiinţare între ţările-membre ale C.S.I.;
    2) antrenamentul Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova;
    3) controlul stării protecţiei civile şi aplicaţii la protecţia civilă cu 6 unităţi administrativ-teritoriale de nivelul al doilea;
    4) antrenamentul instituţiilor Reţelei Naţionale de Observare şi Control de Laborator;
    5) competiţiile republicane ale echipelor sanitare;
    b) sub conducerea vicepreşedintelui Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova - ministrul afacerilor interne (şeful Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale):
    1) controale ale stării protecţiei civile în două ministere, alte autorităţi administrative centrale;
    2) controale ale organizării procesului de instruire în domeniul protecţiei civile în două instituţii de învăţămînt superior;
    3) antrenament cu efectivul Punctului de dirijare al Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova;
    4) controlul stării obiectivelor periculoase din punct de vedere chimic, radiativ - tuturor obiectivelor pe parcursul anului;
    5) controlul stării edificiilor de protecţie şi evaluarea stării lor în conformitate cu normele măsurilor tehnice inginereşti - tuturor obiectivelor pe parcursul anului;
    6) controlul complex al sistemului automatizat de înştiinţare centralizată al protecţiei civile;
    7) controlul staţiilor de salvare pe apă aflate în gestiunea autorităţilor administraţiei publice locale;
    8) întruniri (şedinţe, consfătuiri):
    cu specialiştii în domeniul protecţiei civile din cadrul organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice;
    cu vicepreşedinţii comisiilor pentru situaţii excepţionale - şefii direcţiilor (secţiilor) situaţii excepţionale teritoriale pentru planificarea măsurilor de instruire în domeniul protecţiei civile pentru anul 2009;
    c) sub conducerea preşedinţilor comisiilor pentru situaţii excepţionale ale organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice:
    1) seminare în problemele protecţiei civile;
    2) antrenamente:
    ale comisiei pentru situaţii excepţionale;
    ale efectivului punctului de dirijare;
    ale comisiei pentru situaţii excepţionale şi efectivului punctului de dirijare;
    la obiectivele economice subordonate - anual (durata de pînă la 4 ore);
    în cadrul instituţiilor de învăţămînt subordonate - anual;
    3) bilanţul activităţii în anul 2008 şi planificarea pregătirii protecţiei civile pe anul 2009;
    4) alte activităţi;
  d) sub conducerea preşedinţilor comisiilor pentru situaţii excepţionale ale raioanelor, municipiului Bălţi, unităţii teritoriale autonome Găgăuzia (Gagauz-Yeri):
    1) aplicaţii la protecţia civilă:
    demonstrativă, cu primăria satului (comunei) pe parcursul întrunirii instructiv-metodice de planificare a pregătirii protecţiei civile pentru anul 2009 (durata 3-4 ore);
    cu primăriile oraşelor, satelor (comunelor) - o dată în 3 ani (durata de o zi), conform graficului preşedintelui Comisiei situaţii excepţionale a raionului, municipiului Bălţi, unităţii teritoriale autonome Găgăuzia (Gagauz-Yeri);
    la obiectivele economice - o dată în 3 ani (durata de o zi);
    la obiectivele periculoase din punct de vedere chimic, radiativ - anual (durata de 8 ore);
    cîte o aplicaţie tactico-specială cu formaţiunile (grupa (echipa) de salvare şi grupa (echipa) de mecanizare, durata de 8 ore);
    2) antrenamente:
    ale comisiilor pentru situaţii excepţionale ale raioanelor, municipiului Bălţi, unităţii teritoriale autonome Găgăuzia (Gagauz-Yeri);
    ale efectivului punctului de dirijare;
    ale comisiilor pentru situaţii excepţionale, efectivului punctului de dirijare şi serviciilor protecţiei civile (în primul trimestru al anului);
    ale echipelor de recepţionare-transportare şi distribuire a mijloacelor de protecţie chimice individuale de la depozitele rezervei de mobilizare - o dată pe an;
    în cadrul instituţiilor de învăţămînt - anual;
    3) competiţii între echipele sanitare la nivel de raion, municipiu, unitatea teritorială autonomă Găgăuzia (Gagauz-Yeri);
    4) controale ale stării protecţiei civile:
    în primăriile oraşelor, satelor (comunelor) o dată în 4 ani, conform graficului;
    controlul procesului de instruire la protecţia civilă - în Direcţia generală învăţămînt, tineret şi sport;
    la 2 servicii ale protecţiei civile;
   la obiectivele economice - o dată în 3 ani, conform graficului preşedintelui Comisiei pentru situaţii excepţionale a raionului, mun. Bălţi, unităţii teritoriale autonome Găgăuzia (Gagauz-Yeri);
    la obiectivele periculoase din punct de vedere chimic, radiativ - 100%;
    la edificiile de protecţie - 100%;
    la bazinele acvatice periculoase - 100%;
    înştiinţarea organelor de conducere ale protecţiei civile prin aparatajul de înştiinţare centralizată (cel puţin o dată la două luni);
    5) controlul staţiilor de salvare pe apă aflate în gestiunea autorităţilor administraţiei publice locale (conform graficului Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale);
    6) întrunire de totalizare a activităţii în anul 2008 şi planificare a pregătirii protecţiei civile pe anul 2009;
    7) alte activităţi;
    e) sub conducerea preşedintelui comisiei pentru situaţii excepţionale a municipiului Chişinău:
    1) aplicaţii la protecţia civilă:
    demonstrative, cu un obiectiv economic, cu participarea preşedinţilor comisiilor pentru situaţii excepţionale şi specialiştilor la protecţia civilă a obiectivelor economice din sectoare (durata 2-3 ore);
    cu preturile sectoarelor - o dată în 5 ani, conform graficului preşedintelui Comisiei pentru situaţii excepţionale a municipiului Chişinău;
    cu primăriile oraşelor, satelor (comunelor) o dată în 3 ani (durata de o zi);
    la obiectivele economice - o dată în 3 ani, conform graficului preşedinţilor comisiilor pentru situaţii excepţionale a sectoarelor (sînt desfăşurate de către conducătorii obiectivelor, durata de o zi);
    la obiectivele periculoase din punct de vedere chimic, radiativ - anual 50 % (durata 8 ore);
    cîte o aplicaţie tactico-specială cu formaţiunile (grupa (echipa) de salvare şi grupa (echipa) de mecanizare), în fiecare sector (durata de 8 ore);
    2) antrenamente:
    ale Comisiei pentru situaţii excepţionale a municipiului (sectorului);
    ale efectivului punctului de dirijare;
    ale Comisiei pentru situaţii excepţionale a municipiului (sectorului) şi efectivului punctului de dirijare (în primul trimestru al anului);
    ale echipelor de recepţionare-transportare şi distribuire a mijloacelor de protecţie chimice individuale de la depozitele rezervei de mobilizare - o dată în an;
    în cadrul instituţiilor de învăţămînt - anual;
    3) competiţii ale echipelor sanitare la nivel de sector, municipiu;
    4) controale ale stării protecţiei civile:
    la un sector al municipiului;
    la primăriile oraşelor, satelor (comunelor) - o dată în 4 ani, conform graficului preşedinţilor comisiilor pentru situaţii excepţionale ale sectoarelor;
    la 2 servicii ale protecţiei civile ale sectoarelor;
    controlul procesului de instruire în Direcţia generală educaţie, tineret şi sport a municipiului şi în direcţiile educaţie, tineret şi sport din sectoare şi la cel puţin 4 instituţii de învăţămînt mediu general;
    la obiectivele economice - o dată în 3 ani;
    la obiectivelor periculoase din punct de vedere chimic, radiativ - 50%;
    la edificiile de protecţie - 50%;
    la bazinele acvatice periculoase - 50%;
    privind înştiinţarea organelor de conducere ale protecţiei civile prin aparatajul de înştiinţare centralizată care se efectuează o dată în lună, iar sirenele electrice se verifică de 1-2 ori pe an. Conectarea individuală de scurtă durată a fiecărei dintre sirenele electrice se va efectua pe timp de zi, lunar, conform graficului S.A. “MOLDTELECOM”;
  5) controlul staţiilor de salvare pe apă aflate în gestiunea autorităţilor administraţiei publice locale (conform graficului Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale);
    6) întrunire de totalizare a activităţii pe anul 2008 şi planificare a pregătirii protecţiei civile pe anul 2009;
    7) alte activităţi;
    f) sub conducerea preşedinţilor comisiilor pentru situaţii excepţionale ale oraşelor:
    1) aplicaţii la protecţia civilă:
    demonstrative, la un obiectiv economic pe parcursul întrunirii instructiv-metodice de planificare a pregătirii protecţiei civile pe anul 2009;
    la obiectivele economice - o dată în 3 ani, conform graficului preşedintelui Comisiei pentru situaţii excepţionale a raionului, municipiului, unităţii teritoriale autonome Găgăuzia (Gagauz-Yeri) (sînt desfăşurate de către conducătorii obiectivelor, durata de o zi);
    cîte o aplicaţie tactico-specială cu formaţiunile (grupa (echipa) de salvare şi grupa (echipa) de mecanizare, durata de 8 ore);
    2) antrenamente:
    ale comisiei pentru situaţii excepţionale;
    ale efectivului punctului de dirijare;
    ale comisiei pentru situaţii excepţionale şi efectivului punctului de dirijare;
    în cadrul instituţiilor de învăţămînt - anual;
    3) controale ale stării protecţiei civile:
    la obiectivele economice, situate pe teritoriul oraşului - o dată în 3 ani;
    la obiectivele periculoase din punct de vedere chimic, radiativ - 100%;
    la edificiile de protecţie - 100%;
    la bazinele acvatice periculoase - 100%.
    Conectarea individuală de scurtă durată a fiecăreia dintre sirenele electrice se va efectua pe timp de zi, conform graficului şefului Serviciului comunicaţii şi înştiinţare al raionului, municipiului Chişinău, unităţii teritoriale autonome Găgăuzia (Gagauz-Yeri) (de 2 ori în an);
  4) controlul staţiilor de salvare pe apă aflate în gestiunea autorităţilor administraţiei publice locale (conform graficului Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale);
    5) întrunire de totalizare a activităţii pe anul 2008 şi de planificare a pregătirii protecţiei civile pe anul 2009;
    6) alte activităţi;
    g) sub conducerea preşedinţilor comisiilor pentru situaţii excepţionale ale primăriilor satelor (comunelor):
    1) aplicaţie la protecţia civilă cu antrenarea a 100% din formaţiunile protecţiei civile, conform graficului de desfăşurare a aplicaţiilor al preşedintelui Comisiei pentru situaţii excepţionale a raionului, municipiului, unităţii teritoriale autonome Găgăuzia (Gagauz-Yeri);
    2) antrenamente:
    ale comisiei pentru situaţii excepţionale din primării;
    ale efectivului punctului de dirijare;
    ale comisiei pentru situaţii excepţionale, efectivului punctului de dirijare şi 50% de formaţiuni ale protecţiei civile (se desfăşoară în primăriile care nu sînt antrenate în aplicaţia la protecţia civilă);
    ale formaţiunilor protecţiei civile pentru înştiinţare şi adunare;
    în cadrul instituţiilor de învăţămînt - anual;
    3) includerea sirenelor electrice - pe timp de zi, conform graficului şefului Serviciului comunicaţii şi înştiinţare a protecţiei civile din raion, mun. Chişinău, Bălţi şi unitatea teritorială autonomă Găgăuzia (Gagauz-Yeri) - de două ori pe an;
    4) totalizarea activităţii cu efectivul de conducere şi comandanţii formaţiunilor privind realizarea planului de pregătire la protecţia civilă în anul 2008 şi trasarea sarcinilor pe anul 2009;
    5) alte activităţi;
    h) sub conducerea preşedinţilor comisiilor pentru situaţii excepţionale ale obiectivelor periculoase din punct de vedere chimic, radiativ:
    1) aplicaţii de obiectiv cu antrenarea a 100% din formaţiuni ale protecţiei civile - anual (durata de 8 ore);
    2) antrenament cu comisiile pentru situaţii excepţionale din cadrul obiectivelor;
    3) alte activităţi;
    i) sub conducerea preşedinţilor comisiilor pentru situaţii excepţionale ale obiectivelor economice:
    1) aplicaţii la protecţia civilă de obiectiv - o dată în 3 ani, conform graficului de desfăşurare a aplicaţiilor al preşedintelui Comisiei pentru situaţii excepţionale a raionului, municipiului, unităţii teritoriale autonome Găgăuzia (Gagauz-Yeri) (durata de o zi);
    2) antrenamente la protecţia civilă - anual (durata de pînă la 4 ore);
    3) alte activităţi.
    Instruirea în domeniul protecţiei civile
    Instruirea în domeniul protecţiei civile a organelor de conducere se va efectua conform programului de 15 ore, la locul de muncă şi la Centrul republican de instruire al Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale, conform planului de completare cu audienţi.
    Instruirea efectivului formaţiunilor protecţiei civile se va efectua conform programului de 15 ore, inclusiv 10 ore - tematică generală şi 5 ore - tematică specială şi la cursurile practice, pe parcursul desfăşurării aplicaţiilor şi antrenamentelor la protecţia civilă, la locul de muncă.
    Comandanţii formaţiunilor protecţiei civile şi comandanţii formaţiunilor de apărare teritorială vor fi instruiţi în cadrul Centrului republican de instruire şi în direcţiile (secţiile) situaţii excepţionale teritoriale, conform programului de 15 ore, aprobat de către preşedintele comisiei respective pentru situaţii excepţionale.
    Pe parcursul anului de studii se vor desfăşura cel puţin două antrenamente ale fiecărei formaţiuni privind înştiinţarea, adunarea, primirea echipamentului şi antrenarea tehnicii din dotare.
    Personalul întreprinderilor, organizaţiilor, instituţiilor, care nu fac parte din componenţa formaţiunilor protecţiei civile, vor fi instruiţi la locul de muncă, conform programului aprobat de conducătorii respectivi, precum şi prin antrenarea lor la aplicaţiile protecţiei civile.
    Populaţia neangajată va fi instruită la locul de trai, prin intermediul  presei, radioului, televiziunii, precum şi prin antrenarea la diferite etape ale aplicaţiilor protecţiei civile.
    Elevii şi studenţii vor fi instruiţi în cadrul lecţiilor, conform programelor aprobate de Ministerul Educaţiei şi Tineretului şi coordonate cu Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne.
    Planificarea măsurilor de protecţie civilă
    Preşedinţii comisiilor pentru situaţii excepţionale din organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, raioane, municipiile Chişinău şi Bălţi, din unitatea teritorială autonomă Găgăuzia (Gagauz-Yeri) vor prezenta Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne:
    planurile de pregătire la protecţia civilă pentru anul 2008, pentru coordonare;
    planurile desfăşurării aplicaţiilor la protecţia civilă cu primăriile oraşelor (sectoarelor) - cu două săptămîni înaintea desfăşurării acestora;
    dările de seamă despre desfăşurarea aplicaţiilor cu primăriile oraşelor (sectoarelor) - cel tîrziu cu două săptămîni după desfăşurarea acestora;
    rapoarte despre starea protecţiei civile, pregătirea organelor de conducere ale protecţiei civile, pregătirea protecţiei civile şi alte documente, conform termenelor stabilite în tabelul rapoartelor periodice.
Anexa nr.2
   anexa nr.2
Anexa nr.3
    anexa nr.3