LPC63/2008
ID intern unic:  327388
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 63
din  27.03.2008
pentru modificarea şi completarea articolului 24
din Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern
Publicat : 28.03.2008 în Monitorul Oficial Nr. 63-65     art Nr : 211
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - Articolul 24 din Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.131-133, art.1018), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    la punctul 1), după poziţia:
    “Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor”
    se introduce poziţia:
    “Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului”;
    la punctul 2), poziţiile “Serviciul Standardizare şi Metrologie”, “Agenţia Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului” şi “Agenţia “Apele Moldovei”” se exclud.
    Art.II. - Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului se instituie prin reorganizarea Agenţiei Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului şi a Agenţiei “Apele Moldovei”, exercitînd atribuţiile stabilite prin lege.
    Art.III. - Guvernul, în termen de 3 luni:
    va aproba structura, statele de funcţii şi regulamentele de activitate ale Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului şi ale Ministerului Economiei şi Comerţului care va prelua funcţiile Serviciului Standardizare şi Metrologie;
    va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                      Marian LUPU

    Nr.63-XVI. Chişinău, 27 martie 2008.